1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Görevden alınan genel sekretere yönetici payı ödenir mi?

Danıştay Onikinci Dairesi, başka bir birimde görevlendirilmek üzere görevden alınan Genel Sekretere, gelir getirici faaliyette bulunup bulunmadığına bakmaksızın yönetici payının ödenmesine hükmetti!
27 Mart 2021 14:30
+Aa- Yazdır
Görevden alınan genel sekretere  yönetici payı ödenir mi?

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunda Genel Sekreter kadrosunda bulunan kişi, 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak görevlendirilmiştir. İlgili kişi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca yönetici payı talep etmiştir. Yönetim Kurulu, kişinin Genel Sekreter kadrosunda bulunmasına rağmen, fiilen gelir getirici bir faaliyetinin olmaması sebebiyle ödeme yapmamıştır.

İlk derece mahkemesi, davacının fiilen genel sekreter olarak görev yapmadığını, hastanenin davalı idareler tarafından ortak kullanıldığı bu nedenle hastane ile ilgili hususlarda 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun uygulanamayacağını, 3359 Sayılı Temel Sağlık Hizmetleri Kanunu gereği fiilen görev yapan personele ek ödeme yapılabildiği gerekçesiyle reddetmiştir.

Danıştay On İkinci Dairesi ise, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde gelir getirici faaliyetlerine bakmaksızın ödeme yapılacağı açık olduğundan, Yönetici Payının görevli olan kişiye değil, kadroda bulunan kişiye ödenmesi gerektiğine hükmederek idare mahkemesi kararını bozmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

12. DAİRE

Esas No: 2020/301

Karar No: 2020/1378

Tarih : 18.2.2020

İSTEMİN KONUSU: Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nin 20/02/2014 tarih ve E:2013/655, K:2014/109 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: .......Üniversitesi genel sekreteri kadrosunda olup aynı Üniversite teşkilatı içerisinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak görev yapan davacı tarafından, döner sermaye hesabından yönetici payı olarak Nisan 2013 tarihine kadar ödenen ek ödemenin kesilmesi üzerine tekrar ödenmeye başlanması talebiyle yapılan başvurularının reddine ilişkin 23/05/2013 tarih ve 4646 Sayılı ...... Üniversitesi Rektörlüğü işlemi ile 14/06/2013 tarih ve 5632 Sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu .. Genel Sekreterliği işleminin ve bu işlemlerin dayanağı 27/07/2012 tarih ve 22 Sayılı ....... Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararının iptali ile yoksun kalınan yönetici katkı payı ve ek ödemesinin hak ediş tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Eskişehir 2. İdare Mahkemesince, ..... Üniversitesinde genel sekreter olarak görev yapmakta iken, kendi isteğiyle başka birime görevlendirilen davacı yerine vekaleten bir başkasının genel sekreter olarak görevlendirildiği, davacının fiilen genel sekreter olarak görev yapmadığı, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin davalı idareler tarafından ortak kullanıldığı bu nedenle hastane ile ilgili hususlarda 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun uygulanamayacağı, 3359 Sayılı Temel Sağlık Hizmetleri Kanunu gereği fiilen görev yapan personele ek ödeme yapılabildiği, buna göre, yönetici payı olarak yapılan ek ödemenin yöneticilerin fiili katkısına ödeneceği, bu durumda, davacı halen ve fiilen yönetici olarak görev yapmadığından ve döner sermayeye fiili katkısı bulunmadığından, dava konusu işlemler hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından, 2547 Sayılı Kanun'un 58. maddesinin (f) fıkrası, 18/02/2011 tarih ve 27850 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan T.C. Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinin 5. fıkrası ile Hastanenin Birlikte Kullanılmasına İlişkin Protokol'ün 10. maddesi uyarınca, yönetici payının gelir getirici katkıya bakılmaksızın genel sekreter kadrosunda görev yapan davacıya ödenmesi gerektiği, genel sekreter vekiline ödeme yapılmasının hukuken mümkün olmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

1-) Davalı Bakanlık tarafından savunma verilmemiştir.

2-) Davalı Üniversitesi tarafından, davacının fiilen hastanede görevlendirilmediği ve fiilen genel sekreter olarak görev yapmadığı, hastanenin Sağlık Bakanlığı ile birlikte kullanıldığı, bu nedenle 2547 Sayılı Kanun'un uygulanamayacağı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : "Genel sekreter vekiline" yönetici payı ek ödemesinin yapılması mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 694 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 203. maddesi uyarınca, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tüzel kişiliği sona erdirilerek Bakanlık merkez teşkilatının hizmet birimi haline getirildiğinden, davalı idarelerden Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yerine Sağlık Bakanlığı hasım mevkiine alınarak işin gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

...... Üniversitesinde genel sekreter olarak görev yapmakta iken, 08/08/2011 tarihinde genel sekreterlik kadrosu uhdesinde kalmak kaydıyla uygun bir yere görevlendirme talep eden ve 2547 Sayılı Kanun'un 13/b-4 maddesi uyarınca Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına görevlendirilen davacı, 05/09/2011 tarihinde bu görevine başlamıştır. ...... Üniversitesi Devlet Hastanesi, 17/10/2011 tarihinde ..... Valiliği ile Üniversite arasında imzalanan Protokol ile kapatılarak birlikte kullanıma geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı - ..... Üniversitesi ...... Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını almıştır.

Davalı Üniversitenin 27/07/2012 tarih ve 22 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sağlık Bakanlığı - ....... Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2547 Sayılı Kanun'un 58. maddesi ve 6354 Sayılı Kanun'un 8. maddesi gereğince; personelin teftiş, denetim, özlük, sicil ve halkla ilişkiler konularında çalışmalar yapmak üzere isimleri belirtilen "rektör", "rektör yardımcıları" ve "genel sekreter vekili"nin fiilen görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, 30/04/2013 tarihinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu .... Genel Sekreterliğine, 06/05/2013 tarihinde de Üniversiteye yapılan başvurularda; 2013 Nisan ayına kadar düzenli ödenen yönetici payı ek ödemesinin yapılmadığı, bu ek ödemenin ödenmesi ve ödeme yapılmayacaksa gerekçesinin bildirilmesi istenilmiştir.

Davacının başvurusuna istinaden ....... Üniversitesi Rektörlüğü 23/05/2013 tarih ve 4646 Sayılı işlemi ile .... Üniversitesi Hastaneler Başmüdürlüğünün 16/05/2013 tarih ve 74 Sayılı yazısını davacıya göndermiş olup bu yazıda, Üniversitenin 27/07/2012 tarih ve 22 Sayılı Yönetim Kurulu Kararına göre döner sermaye hesabından yönetici payı ödemesinin yapıldığı bildirilmiştir.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ...... Genel Sekreterliğince ise; davacının başvurusuna cevaben 14/06/2013 tarih ve 5632 Sayılı işlemle, .......Üniversitesi Hastaneler Başmüdürlüğünün 16/05/2013 tarih ve 74 Sayılı yazısı ile yönetici paylarının 27/07/2012 tarih ve 22 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen personele yapılmasına ilişkin .... Üniversitesi Rektörlüğünün 10/04/2013 tarih ve 33 Sayılı yazısı doğrultusunda işlem yapıldığı bildirilmiştir.

Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan ve 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na 5947 Sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 11. maddesiyle eklenen ve 12/07/2012 tarih ve 28351 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6354 Sayılı Kanun'un 8. maddesiyle yeniden düzenlenen Ek 9. maddesinde; "Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin ilgili birimleri, karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilir. Ancak, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre toplam il nüfusu 750.000'e kadar olan illerde eğitim ve araştırma hizmetleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden yalnızca biri tarafından verilebilir. Bu illerde Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile üniversiteler, tıp lisans eğitimi ve/veya tıpta uzmanlık eğitimi için ortak kullanım ve işbirliği yapar.

Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için, Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşü alınarak, il valisi ile üniversite rektörü arasında birlikte kullanım protokolü akdedilir.

Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde tıpta uzmanlık ve lisans eğitimleri, Sağlık Bakanlığı uzmanlık öğrencilerinin eğitimi de dahil olmak üzere, ilgili mevzuata göre tıp fakültesi dekanının yetki ve sorumluluğunda yürütülür. Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Bakanlığın tabi olduğu mevzuat uyarınca işletilir ve tesis, üniversitenin görüşü alınarak Bakanlıkça atanan başhekim tarafından yönetilir. Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisinin kamu hastane birliği kapsamında olması halinde, o tesise ait yönetici görevlendirmeleri kamu hastaneleri birliği mevzuatı çerçevesinde yapılır.

Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde fiilen görev yapan personele, üniversite personeli için 4/11/1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları, Bakanlık ve bağlı kuruluşları personeli için ise 4/1/1961 tarihli ve 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme ( Rehabilitasyon ) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5. maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları esas alınarak Bakanlığın tabi olduğu ek ödeme mevzuatı doğrultusunda ek ödeme yapılır.

Birlikte kullanılan sağlık tesisinde görev yapan personelin disiplin ve tüm özlük işlemleri kadrosunun bulunduğu kurumun ilgili mevzuatına göre yürütülür.

Üniversite tarafından, birlikte kullanılan kurum ve kuruluşlarda görevli personelin profesör ve doçent kadrolarına atanabilmesi için Bakanlığa ve bağlı kuruluşlarına ait eğitim görevlisi kadroları da kullanılabilir.

Bakanlık ve üniversiteler, birlikte kullanım dışında döner sermayesi ve kurumları ayrı ve bağımsız olmak suretiyle eğitim, sağlık hizmeti üretimi, araştırma ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda işbirliği yapabilirler. İşbirliği yapılacak hususlarda Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşü alınarak, il valisi ve üniversite rektörü arasında protokol akdedilir.

Birlikte kullanım ve işbirliğine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." düzenlemelerini içermektedir.

3359 Sayılı Kanun'un Ek 9. maddesinin değişiklikten önceki fıkrasında; "Birlikte kullanım ve işbirliğine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin esaslar Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." denildiğinden, 18/02/2011 tarih ve 27850 Sayılı Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

18/02/2011 tarih ve 27850 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan anılan Yönetmelik ile bu Yönetmeliği yürürlükten kaldıran ve 03/05/2014 tarih ve 28989 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik incelendiğinde, "Mali hususlar" başlıklı 9. maddelerinde; "Rektör, rektör yardımcıları ve üniversite genel sekreterine, ilgili birimin dekan ve dekan yardımcılarına 2547 Sayılı Kanun'un 58. maddesi gereğince yönetici payı olarak yapılacak ek ödeme, dağıtılabilecek tutardan olmak kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararına dayalı olarak birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye hesabından yapılır." kuralına yer verilmiştir.

18/02/2011 tarih ve 27850 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik'e dayanılarak ...... Valiliği ile Üniversite arasında 17/10/2011 tarihinde imzalanan Birlikte Kullanıma İlişkin Protokol'ün 10. maddesinin 2. bendi; "Rektör, rektör yardımcıları ve üniversite genel sekreterine, ilgili birimin dekan ve dekan yardımcılarına 2547 Sayılı Kanun'un 58. maddesi gereğince yönetici payı olarak yapılacak ek ödeme, dağıtılabilecek tutardan olmak kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararına dayalı olarak hastanenin döner sermaye hesabından yapılır." şeklinde düzenlenmiştir.

02/01/2014 tarih ve 6514 Sayılı Kanun'un 44. maddesiyle 3359 Sayılı Kanun'un Ek 9. maddesinin 4. fıkrasının; "2547 Sayılı Kanun'un 58. maddesinin ( c ) fıkrasının ( 1 ) numaralı bendinde sayılan ve ilgili fakültenin temel tıp bilimlerinde görev yapan öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ile birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde fiilen görev yapan personele, üniversite personeli için 4/11/1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları, Bakanlık ve bağlı kuruluşları personeli için ise 4/1/1961 tarihli ve 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme ( Rehabilitasyon ) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5. maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları esas alınarak Bakanlığın tabi olduğu ek ödeme mevzuatı doğrultusunda ek ödeme yapılır. Üniversite rektörü, rektör yardımcıları, genel sekreteri, ilgili birimin dekanı ve dekan yardımcılarına 2547 Sayılı Kanun'un 58. maddesi gereğince yönetici payı olarak yapılacak ek ödeme, birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye hesabından yapılır." şeklinde, 20/08/2016 tarih ve 6745 Sayılı Kanun'un 39. maddesiyle de son fıkrasının; "Birlikte kullanım ve işbirliğine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir." şeklinde değiştiği ve 16/06/2017 tarih ve 30098 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar İle Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı İle İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 11. maddesinde de, Kanun'daki değişikliğe paralel olarak yönetici katkı payı ek ödemesine ilişkin düzenlemelere yer verildiği görülmüştür.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. maddesinin ( f ) bendinde ise; "Rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, üniversite yönetim kurulunun uygun gördüğü birimin döner sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır. Yapılacak ek ödemenin tutarı ek ödeme matrahının, rektörler için yüzde 600'ünü, rektör yardımcıları için yüzde 300'ünü, genel sekreterler için yüzde 200'ünü geçemez." kuralı yer almıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer verilen mevzuatın birlikte değerlendirilmesinden; işlem tarihinde yürürlükte olan 3359 Sayılı Kanun'un Ek 9. maddesinin son fıkrasında; "Birlikte kullanım ve işbirliğine ilişkin usul ve esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemelere ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." düzenlemesine yer verildiği, ancak söz konusu müşterek Yönetmelik'in 03/05/2014 tarih ve 28989 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, 02/01/2014 tarih ve 6514 Sayılı Kanun ile yapılan değişikliğe kadar 3359 Sayılı Kanun'un Ek 9. maddesinde birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde döner sermayeden yönetici payı ödeneceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği, 3359 Sayılı Kanun'un Ek 9. maddesinde birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için protokol imzalanacağının düzenlendiği ve 17/10/2011 tarihinde imzalanan Protokol'ün 10. maddesinde; rektör, rektör yardımcıları ve üniversite genel sekreterine, ilgili birimin dekan ve dekan yardımcılarına 2547 Sayılı Kanun'un 58. maddesi uyarınca yönetici payı olarak yapılacak ek ödemenin, üniversite yönetim kurulu kararına dayalı olarak yapılacağının kurala bağlandığı, 2547 Sayılı Kanun'un 58. maddesinin ( f ) bendinde de, üniversite yönetim kurulunun uygun gördüğü birimin döner sermaye hesabından rektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere gelir getirici katkılarına bakılmaksızın yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılacağı düzenlemesine yer verildiği, bu bakımdan Protokol'de belirtildiği üzere 2547 Sayılı Kanun'un 58. maddesi uyarınca yapılacak yönetici payı ek ödemesinin, yine bu düzenleme uyarınca fiili katkılarına bakılmaksızın ancak; "rektör", "rektör yardımcısı" ve "genel sekretere" yapılacak bir ek ödeme olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, davalı Üniversitenin genel sekreter kadrosunda olan ve 05/09/2011 tarihinden itibaren Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında görev yapan davacıya, Nisan 2013 tarihi itibarıyla yönetici payı ek ödemesinin yapılmadığı, bu ödemenin Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile rektör ve rektör yardımcıları yanında "genel sekreter vekiline" yapılmasına karar verildiği görülmüştür.

Buna göre; genel sekreter kadrosunda görev yapan davacıya yönetici katkı payının ödenmemesi işlemine dayanak gösterilen dava konusu 27/07/2012 tarih ve 22 Sayılı ........ Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı, "genel sekreter vekiline" yönetici payı ödenmesine, 2547 Sayılı Kanun'un 58. maddesine aykırı olarak olanak sağladığından hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir.

Davacı tarafından, yönetici payı olarak Nisan 2013 tarihine kadar ödenen ek ödemenin kesilmesi üzerine tekrar ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin, yukarıda anılan Yönetim Kurulu kararına dayanılarak tesis edilen, dava konusu 23/05/2013 tarih ve 4646 Sayılı ..... Üniversitesi Rektörlüğü işlemi ile 14/06/2013 tarih ve 5632 Sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu .... Genel Sekreterliği işleminin de hukuki dayanakları ortadan kalktığından, iptallerine karar verilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1.2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu Eskişehir 2. İdare Mahkemesi'nin 20/02/2014 tarih ve E:2013/655, K:2014/109 Sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 Sayılı Kanun'un ( Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen ) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 18.02.2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

( X ) KARŞI OY :

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, temyize konu kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın aynen onanması gerektiği oyu ile çoğunluk kararına katılmıyorum.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
23:43 - 'İsrail'in her türlü değere aykırı eylemleri derhal durdurulmalı'23:39 - Nemrut'un Krater Gölü, görsel şölen sunuyor23:37 - Egzoz emisyonu muayenesi 17 Mayıs sonrası yaptırılabilecek23:36 - Deniz salyası içme suyu tesisinin filtrelerini tıkadı23:34 - Doktor Zeynep Erdoğan'a veda23:17 - ABD havayolu şirketleri Tel Aviv uçuşlarını iptal etti
23:02 - TSK için yeni roketatar sistemi22:59 - Çin'den Türkiye'ye gelen aşı sayısı belli oldu22:57 - ABD Xiaomi'yi kara listeden çıkarıyor22:55 - Kılıçdaroğlu: Belediye Kanunu'nun değişmesi lazım22:29 - MEB: 17 Mayıs'ta uzaktan eğitim yapılacak22:08 - MEB, liselerdeki sınav düzenlemesine ilişkin soruları yanıtladı
22:02 - Bakan Soylu, iftarını Kamalı ailesinin evinde açtı21:58 - Polis, iftara yetişemeyen sürücülerle kumanyasını paylaştı21:35 - Gazze'de şehit sayısı 65, yaralı sayısı ise 365'e yükseldi21:20 - Çocukların kavgasında 1'i polis 2 kişi yaralandı21:02 - Bakan Soylu, özel harekat polisleriyle bayramlaştı
20:34 - 'İslam düşmanlığı virüsü Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam