1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlkokul öğretmenleri sağlık ve sosyal yardım sandığı ana statüsü

28 Aralık 2007 20:02
Yazdır
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI ANASTATÜSÜ

BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

AMAÇ:

Madde 1- Bu Anastatü'nün amacı; 4357 Sayılı Kanunla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan "İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı"nın idaresi, işleyiş tarzı ve esaslarını tespit etmektir.

KAPSAM:

Madde 2- Bu Anastatü Sandığın organlarının teşekkülüne, görev ve yetkilerine, Sandığın idaresi ve işleyişine, teftiş ve denetimine, Sandık personelinin atanma şekillerine üyelerine yapılacak yardımlara dair hususları ihtiva eder.

DAYANAK:

Madde 3- Bu Ana statü 4357 Sayılı Kanunun 3179 sayılı kanunla değişik 14 üncü maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

Madde 4- Bu Anastatü'de geçen;

a) "Bakan" Milli Eğitim Bakanını,
b) "Bakanlık" Milli Eğitim Bakanlığını
c) "Tebliğler Dergisi" Milli Eğitim Bakanlığınca çıkartılan yayın organını,
ç) "Temsilciler Kurulu" Temsilci Üyelerden oluşan Genel Kurulu,
d) "Genel Müdürlük" İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'nın Genel Müdürlüğünü
e) "Genel Müdür" Bu Sandığın Genel Müdürünü,
f) "İşletme" Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için kar amacı ile açacağı müessese ve tesisleri,
(Değişik: 28/12/2007 tarihli R.G.) g) Bağlı Birim: Üyelerine belirli bir ücret karşılığı hizmet vermek üzere Sandık tarafından açılacak sağlık ve sosyal amaçlı tesisleri,
(Değişik: 28/12/2007 tarihli R.G.) h) Personel: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü merkez ve bağlı birimleri ile işletmelerde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde, çalışan belirli/belirsiz süreli sözleşmeli personeli,"
ı) "Sandık" İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'nı ifade eder.

İKİNCİ KISIM
ORGANLAR, TEŞEKKÜL VE GÖREVLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
SANDIĞIN ORGANLARI

Madde 5- Sandığın organları şunlardır;

a. Temsilciler Kurulu (Genel Kurul)
b. Yönetim Kurulu
c. Denetleme Kurulu
d. Genel Müdürlük

İKİNCİ BÖLÜM
TEMSİLCİLER KURULU

TEŞEKKÜLÜ:

Madde 6- Temsilciler Kurulu Sandık üyelerinin kendi aralarından seçecekleri temsilcilerden meydana gelir.

a) Seçimler; İllerdeki Sandık üyelerinin sayıları esas alınarak yapılır; Üye sayısı 2.000'e kadar (2.000 dahil) olan İllerde 2; 2.000'den 5.000'e kadar (5.000 dahil) olan İllerde 3; 5.000'den fazla üyesi bulunan İllerde 4 kişi hesabıyla Temsilciler Kurulu Üyesi seçilir.
(Değişik: 28/12/2007 tarihli R.G.) b) Temsilciler Kurulu, dört yılda bir yenilenir. Temsilciler Kurulu olağan olarak yılda bir kez, 25 Ocak ? 25 Şubat tarihleri arasında, Yönetim Kurulunun belirleyeceği yerde toplanır. Toplantı tarihi ve gündemi, toplantıdan en az onbeş gün önce Yönetim Kurulunca üyelere duyurulur.
c) Gerektiğinde Milli Eğitim Bakanı veya Temsilciler Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı talebi ile lüzumu halinde Yönetim Kurulunun doğrudan veya Denetleme Kurulunun Yönetim Kurulundan yazılı olarak istemesi üzerine Temsilciler Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.
ç) Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar Kurula, Milli Eğitim Bakanı, bulunmadığı takdirde sıra ile Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanlık Divanı bir başkan ile üç katıp üyeden oluşur.
d) Kurul, üye tam sayısının en az yarısından bir fazlası ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
e) Temsilciler Kurulu üyelerinin seçimi ile İlçe ve İl Temsilcilerinin seçilme usul ve esasları hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

GÖREVLERİ:

Madde 7- Temsilciler Kurulu'nun görevleri şunlardır;

a) Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek, başkan ve üyelerin toplantılarda alacakları huzur hakkını tespit etmek.
b) Sandığın yıllık bilançosu, kar ve zarar cetveli, çalışma raporu ile Denetleme Kurulu raporu üzerinde inceleme yapmak, tasdik halinde Yönetim ve Denetleme Kurullarını ibra etmek.
c) Sandığın mevcutlarının işletilmesi veya diğer hususlar ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca sunulan konularda karar vermek, görüş ve tekliflerde bulunmak.
ç) Denetleme Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek ve ücretlerini tespit etmek.
d) Sandık üyelerinden kesilecek aidat miktarını maaşlarıyla orantılı olarak tespit etmek.
e) Mevcut işletmelerin faaliyetlerinin devamına veya kapatılmasına Bakan'ın görüşünü de alarak karar vermek.
f) Gelir/gider kaynakları ve yerleri ile bir önceki yılın kesin hesap durumunu gösteren yıllık bütçeyi incelemek, uygun görürse tasdik etmek.
g) Anastatü değişiklik teklifini Bakan'a sunmak.
h) Çalışanlarla ilgili olarak ihtiyaç duyulan konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
ı) Yapılacak karşılıklı ve karşılıksız yardımlar konusunda Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÖNETİM KURULU

TEŞEKKÜLÜ:

Madde 8- Yönetim Kurulu, Temsilciler Kurulunca gizli oyla seçilen 3 asil, 3 yedek üye ile Bakanın, Milli Eğitim Bakanlığının Merkez Teşkilatında fiilen çalışen personelden göstereceği 3 aday arasından 1 asil , 1 yedek üye ve maliye, hukuk, işletme, bankacılık sahalarında ihtisas sahibi tecrübeli, yüksek öğrenimli, Bakanın göstereceği 6 aday arasından 3 asil, 3 yedek üye Temsilciler Kurulunca seçilir, toplam 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur.

a) Yönetim Kurulu'nun görev süresi 2 yıldır.
b) Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli oyla bir başkan ve bir başkan vekili seçilir.
c) Başkanın mazeretli olduğu hallerde Sandığı ve Kurulu vekili temsil eder.
ç) Temsilciler Kurulu tarafından Yönetim Kuruluna bu maddede belirtilen şekilde seçilecek üyelerden, en çok oy alanlar asil, diğerleri yedek üye olarak belirlenir.
d) Ayrılan asil üyelerin yerine bu sıraya göre yedekleri alınır. Yeni seçime kadar görev yaparlar. Süresi dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.
e) Toplantı yeter sayısı 5 (beş), karar yeter sayısı 4 (Dört)tür.
f) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Gerekli görüldüğü taktirde başkan tarafından önceden belirtilen günler dışında da toplantıya çağrılabilir.
g) Yönetim Kurulu toplantılarına (yıllık izinli ve raporlu olma halleri dışında) mazeretsiz olarak arka arkaya 3 defa katılmayan üyeler görevden çekilmiş sayılırlar.

GÖREVLERİ:

Madde 9- Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır:

a) Sandığın çalışanlarını Kuruluş Kanunu ve bu anastatü hükümlerine uygun olarak yönetmek ve Sandığın yönetiminden sorumlu olmak.
b) Genel Müdürlükçe hazırlanan kar ve zarar cetveli ile yıllık bilançoyu incelemek, Sandığın gelir ve giderlerini izlemek.
c) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ve kadro tekliflerini incelemek, bütçe taslağı haline getirip görüşü ile birlikte Temsilciler Kuruluna sunmak.
ç) Yıl içinde yapılacak işlerle, gelecek yıllarda yapılacak işlere dair faaliyet raporlarını hazırlayıp Temsilciler Kuruluna sunmak,
d) Emeklilik Yardımının ilgili Yönetmelik hükümlerince yapılması, bunun dışında yapılacak sosyal yardımların miktarını, Temsilciler Kurulu'nun tavsiye kararını da dikkate alarak tespit ve karara bağlamak,
e) Dava açmak, icra takipleri yapmak, feragat etmek, gerektiğinde sorunları tahkim yolu ile halletmek.
f) Genel Müdür ve Yardımcılarını atamak, gerektiğinde işten ayırmak,
g) Memur ve müstahdemlerin atanmasına karar vermek,
h) Sandık adına imza verecek başkan, başkan vekili yanında bir üyeye de yetki vermek, verilen yetkinin sınırını, derecesini tespit etmek. Sandığı ilzam edecek imza sirkülerini hazırlatıp usulünce tescil, neşir ve ilan etmek.
ı) Sandık mevcutlarının işletilme şekillerinin tayini hususunda Temsilciler Kuruluna görüş bildirmek.
i) Genel Müdürün teklifi ile ikraz fonunun miktarını tespit etmek.
j) Sandık personelinin maaş ve ücretleri dışında, ikramiye vesair özlük haklarını Genel Müdürün teklifi üzerine karara bağlamak, Genel Müdüre verilecek olanları tespit etmek.
k) Sandığın iç muameleleri için Genel Müdürlükçe hazırlanacak talimat, prensip ve önergeleri incelemek ve onaylamak.
l) ilgili mevzuat ve Temsilciler Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek.
m) Sandık bilançosunu kar ve zarar cetvelini, yıllık faaliyet raporunu ve denetçiler raporunu toplantı duyurusu ile birlikte Temsilciler Kurulu üyelerine göndermek.
n) Anastatü'de yapılması gereken değişiklikler hakkında Bakanlığa görüş bildirmek, Sandığın gelişmesi, daha yararlı olması için araştırmalar yapmak.
o) Sandık Genel Müdürü'nün yetkilerini tespit etmek.
ö) Sandığın her türlü hesap ve işlerini incelemek veya incelettirmek.
p) Temsilciler Kurulunca verilen yetkiye dayanarak toplu iş sözleşmelerinin gerektirdiği kararları almak ve görüşleri yürütmek.
r) Her hesap dönemi sonunda Sandığın kar ve zarar durumu ile bilançosunu Tebliğler Dergisinde yayınlatmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DENETLEME KURULU

TEŞEKKÜLÜ:

Madde 10- Denetleme Kurulu Temsiciler Kurulu tarafından gizli oyla 2 yıl süreyle seçilen 1 asil, 1 yedek üye ile Milli Eğitim Bakanı tarafından gösterilecek maliye, hukuk, işletme, bankacılık sahalarında ithisas sahibi, tecrübeli, yüksek öğrenimli 4 adaydan 2 asil, 2 yedek üye Temsilciler Kurulunca seçilir, toplam 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Denetçiler aralarında bir başkan seçerler. Başkanın vereceği görevleri ayrı ayrı veya müştereken yaparlar.

GÖREVLERİ:

Madde 11- Denetleme Kurulu'nun görevleri şunlardır.

a) Sandığın bütün iş ve işlemlerini (gelir, gider, hesap ve defterler) bu Anastatü ve ilgili yönetmeliğe göre denetlemek, Temsilciler Kurulunca alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını incelemek.
b) Yönetim Kurulu karar ve icraatının Anastatü hükümleri ve genel hükümlere uygun olup olmadığını denetlemek.
c) Sandık alacaklarının tahsili ve diğer hakların korunması için gerekli takiplerin yapılıp yapılmadığını araştırmak.
ç) Gerek görüldüğünde masrafları Sandıkça karşılanmak kaydı ile Sandık ve kuruluşlarının mali işlerini Yeminli Mali Müşavire denetlettirmek.
d) Sandık çalışmalarında görülen zararlı halin tehlikeli sonuçlar doğuracak durumda olduğuna kanaat getirilmesi veya Sandığın sermayesi bakımınıdan amacını temin edemez duruma düştüğünün belirlenmesi halinde, keyfiyeti gerekçeli bir yazı ile Yönetim Kurulu'na bildirerek, Temsilciler Kurulunun olağanüstü toplantıya davetini istemek, Yönetim Kurulu bu yazının verildiğinden itibaren bir hafta içinde harekete geçmediği takdirde bu daveti Bakan'ın muvafakatı ile yapmak.
e) Üç aydan fazla ara vermemek şartıyla sık sık ve habersiz Sandık veznelerini denetlemek.
f) Denetim sonucunu gösteren raporu Temsilciler Kuruluna sunmak üzere Yönetim Kuruluna vermek ve bir suretini de Bakan'a sunmak.

BEŞİNCİ BÖLÜM
GENEL MÜDÜRLÜK

TEŞKİLAT:

Madde 12- Genel Müdürlük, Sandık Genel Müdürü ile ihtiyaca göre sayıları tespit olunacak Genel Müdür Yardımcıları, memur ve müstahdemden oluşur.
a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının işletme ekonomisi, maliye, hukuk, bankacılık ve muhasebe alanlarında ihtisas ve tecrübe sahibi ve yüksek öğrenim görmüş olmaları zorunludur.
b) Genel Müdür 657 sayılı Kanunun öngördüğü memur olma şartlarını taşıyan en az 3 aday arasından Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısının oy birliği ile atanır.
c) Genel Müdür Yardımcıları, (b) bendindeki şartlara haiz kişiler arasından Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile atanır.
ç) Avukat, kontrolör ve Müdür ünvanlı kadrolara atanacak personelin 657 sayılı kanunun öngördüğü memur olma şartlarını taşıması yanında, görev alanı ile ilgili olarak ihtisas sahibi olması esastır.

GÖREVLERİ:

Madde 13- Genel Müdür, Sandığın bütün iş ve işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine, Temsilciler Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarına göre zamanında ve düzenli bir şekilde yürütmekle görevli olup, bu hususlardan dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
a) Genel Müdür, Sandık tüzel kişiliğini, görevinin gerektirdiği hususlarda, Yönetim Kurulunca verilen yetki dahilinde temsil eder.
b) Sandık tüzel kişiliğini ilzam edecek, taahhüt altına koyacak her türlü evrak , vesika ve mukavelelerin biri Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere iki imzayı taşıması şarttır. Ödemelerde ise ayrıca Genel Müdürle birlikte Muhasebe Müdürünün de imzası bulunur.
c) İmza sahiplerinin kimler olacağı yetkinin derecesi ve süresi Yönetim Kurulunca tespit ve noterce onaylanacak bir sirkülerde belirtilir.
ç) Bir sonraki bütçe döneminde çalıştırılacak personel sayısı, kadro, aylık ve diğer özlük hakları ile ilgili taslaklar Genel Müdürlükçe hazırlanıp Yönetim Kurulunca görüşülerek, yıllık rapora bağlanıp Temsilciler Kuruluna sunulur.
d) Genel Müdür Sandık işleri ve durumu hakkında üç ayda bir Yönetim Kuruluna rapor verir.

SANDIK PERSONELİ:

Madde 14- Sandık memurlarının hizmete alınmalarında aranacak nitelikler ve şartlar, uymak zorunda oldukları kurallar yükselme ve tecziye şekilleri Bakanlıkça veya yetkili kılındığı taktirde Temsilciler Kurulunun onayı ile Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
a) Sandık personeli görevlerini Genel Müdürün emri altında kanun, bu Anastatü ve yönetmeliklerle, Yönetim Kurulu kararlarına göre yerine getirir.
b) Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürü veya Muhasebeciler her türlü ödeme ve hesap işlerinden dolayı birlikte sorumludurlar.
c) Sandık veznedarı ve ambar görevlileri gibi personel kendilerine tevdi olunan nakit, kıymetli evrak, ayniyat ve yayınları muhafazaya mecbur ve bunların kayıtlarından sorumludurlar.
ç) Kendi kusurlarıyla doğacak olan zararları tazmin edecekleri gibi ayrıca haklarında kanuni takibat yapılır.
d) Veznedar ile gerektiğinden diğerleri Yönetim Kurulunca tespit edilecek miktarda ticari kefalete tabi tutulabilir.
e) Sandığın hesap dönemi takvim yılıdır.
f) Her ortağa Sandık tarafından bir cüzdan verilir.
g) Emekli olan üyelerin Sandığa personel olarak atanmaları mümkündür.

ÜÇÜNCÜ KISIM
ÜYELERE YAPILACAK YARDIMLAR

Madde 15- Sandık üyelerine aşağıda belirlenen hallerde sosyal muhtevalı yardım yapılır.

1. İkraz (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı'nın ikraz usüllerine göre Yönetim Kurulu kararı ile)
2. Evlenme Yardımı
3. Tabii Afet Yardımı
4. Şehit Yardımı
5. Ölüm Yardımı
6. Maluliyet Yardımı
7. Emeklilik Yardımı

Yukarıda sayılan yardımlar Sandık hükmi şahsiyetinin mali imkanları ölçüsünde her yıl, yıllık kesin hesap ve bütçe durumlarına bakılarak gerçekleştirilir. Yardımlara nasıl hak kazanılacağı, yardım miktarı, müracaat şekli, ibrazı gereken belgeler özel bir yönetmelikle tespit olunur.

DÖRDÜNCÜ KISIM
DENETİM

Madde 16- Sandığın idari ve mali işlemleri 2 yılda bir Bakanlık Müfettişlerince denetlenir.

a) Bakan, ayrıca bu denetimin Maliye Bakanlığı müfettişleri veya hesap uzmanları ile yaptırılmasını isteyeceği gibi, Sandık tarafından kurulan işletmelerin ticari muamelelerinden dolayı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından da yaptırılabilmesini sağlar.
b) Sandık kontrolörleri Yönetim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda idari ve mali işlerde denetim yaparlar. Kontrolörlerin çalışma usül ve esasları çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

BEŞİNCİ KISIM
MÜŞTEREK VE MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

DÜZENLEME YETKİSİ:

Madde 17- Bu Anastatü'de belirtilmeyen hususlar Sandığın kuruluşu ile ilgili 4357 sayılı Kanun ve değişikliklerinde düzenlenmiştir.

a) Anastatü'de tadilat yapma yetkisi Bakanlığa aittir.
b) Anastatü'nün tatbikiyle ilgili yönetmeliklerin Bakanlıkça hazırlanması asıldır. Ancak; gerektiğinde Sandık yetkili organlarına da Bakanlığın tespit edeceği usül dairesinde düzenleme yetkisi verilebilir.

ÜYELİKLER:

Madde 18- Sandığa kimlerin üye olduğu 4357 sayılı Kanunun 7117 sayılı Kanunla değişik 11. maddesinde sayılarak belirtilmiştir. Mezkür maddede görevleri ve görev yer1eri sayılarak belirlenen üyelikler genişletilemez ve yaygınlaştırılamaz.

AİDAT KESİMİ:

Madde 19- 4357 sayılı Kanunun 7117 sayılı kanunla değişik 11. maddesi gereğince kesilecek aidatlar saymanlıklarca üyelerin aylık bordrolarından kesilerek Sandık hesabına intikal ettirilir.

ALTINCI KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 20- Bu anastatünün diğer kısımlarında aksine hüküm bulunmadıkça;

a) Kurulların toplantı ve müzakere nisabı üye tam sayısı mutlak çoğunluğudur. Kararlar mevcudun mutlak çoğunluğu ile alınır.
b) Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.
c) Bütün seçimler gizli oy ve açık tasnifl usulü ile yapılır.
ç) Seçimle gelen üyelerin sürelerinin dolması halinde tekrar seçilmeleri mümkündür. Ancak; fesih yolu ile görevlerine son verilen üyeler, ilk seçimlerde kurul üyeliklerine aday olamazlar.
d) Seçimlerde eşit oy alan asil ve yedek üye adayları arasında ad çekme yolu ile üye tespiti mümkündür.
e) Görev yerlerinden gelerek toplantıya katılan Temsilciler Kurulu, Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerine Sandık tarafından birinci derece Devlet Memuru kadrosu dikkate alınarak 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yolluk ödenir.
f) Herhangi bir sebeple boşalan asil üyeliklere en çok oy alan yedek üyelerden sıra ile getirilir.
g) Kurullarda yapılan seçimler, alınan kararlar her sahifesi ile son sahifesi sayılıp numaralandırılarak, noter tarafından onaylanan defterlere yazılır. Başkan ve üyeler tarafından imza edilip mühürlenir.
(Değişik: 28/12/2007 tarihli R.G.) h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, her ne surette olursa olsun mahkumiyet cezası alanlarla, ücret kesme, maaş kesilmesi veya aylıktan kesme cezalarından daha üst bir disiplin cezası almış olan üyeler, Sandık organlarında ve seçim kurullarında görev alamazlar.

DAVET ŞEKLİ:

Madde 21- Temsilciler Kurulu üyeleri iadeli taahhütlü mektupla davet edilir. Ayrıca; İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kanalıyla da duyuru yapılabilir.

GÜNDEM:

Madde 22- Davet mektupları ile birlikte gündemin gönderilmesi zorunludur. Olağan toplantı gündemlerinde;

a) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının okunup müzakere edileceğinin,
b) Sandığın kar ve zarar hesapları, bilanço ve yıllık bütçesinin açıklanıp görüşüleceğinin,
c) Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu üyelerinin seçimlerinin (Seçim dönemlerinde)
ç) Gerekli görülen diğer hususların, belirtilmesi zorunludur.
Olağanüstü toplantı gündemlerinde; toplantıyı gerektiren hususlar toplantının gündemi olacaktır.
Kurul toplantılarının yeri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Kurullarda her üye bir oy hakkına sahiptir.
İl Milli Eğitim Müdürlüklerince bildirilen temsilcilerin ad ve soyadları ile ikametgahlarını gösteren liste Yönetim Kurulunca hazırlanır ve toplantıya iştirak eden temsilciler tarafından imzalanır.
Divan Başkanlığınca tutulan tutanağın bir örneği bilgi için Bakanlığa sunulur.

GÖREVE SON VERME:

Madde 23- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin görevlerine gerektiği hallerde Temsilciler Kurulu kararı ile son verilebilir. Bakan gerektiğinde müfettişlerce yapılan soruşturma sonucuna göre kurulları feshederek yeniden seçimlere karar verebilir. Azami 6 ay içinde Sandık kurullarının oluşturulması zorunludur. Bu süre içersinde Bakan tarafından 3 kişilik geçici Yönetim Kurulu atanır.

ÜYELER ARASINDA GÖREV TAKSİMİ:

Madde 24- Sandık işlerinin idaresi ve Sandığın temsili ilke olarak Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim ve temsil işlerinin Yönetim Kurulu Üyeleri arasında taksimi yapılabilir.

a) Yönetim Kurulunun en az bir üyesine belirli bir konuda Kurulu ve Sandık tüzel kişiliğini temsil yetkisi verilebilir.
b) Sınırı ve derecesi Yönetim Kurulunca tespit edilmek kaydı ile Sandık Genel Müdürü ile diğer müdürlere de bu kurulca temsil yetkisi verilebilir.
c) Yönetim Kurulu üyeleri Sandık işlerinden dolayı Borçlar Kanunu'nun 528'nci maddesinin 2. fıkrasında belirtildiği üzere sorumlu olurlar.

YILLIK RAPOR TANZİMİ:

Madde 25- Yönetim Kurulu, her hesap dönemi sonunda bilançodan başka Sandığın idare ve mali durumunu ve yapılan işlemlerin özetini gösteren bir faaliyet raporu tanzimine mecburdur.

SORUMLULUK:

Madde 26- Yönetim Kurulu üyeleri Sandık namına yaptıkları sözleşme ve muamelelerden dolayı, şahsen sorumlu olmazlar. Ancak; aşağıda yazılı hallerde gerek Sandık, gerekse münferit pay sahiplerine ve Sandık alacaklılarına karşı müteselsilen sorumlu olurlar.

a) Tutulması gereken defterlerin mevcut olmaması veya düzensiz surette tutulması,
b) Temsilciler Kurulu kararlarının sebepsiz olarak yerine getirilmemesi,
c) Gerek Anastatü'nün gerekse Temsilciler Kurulunun yüklediği sair görevlerin kasden veya ihmalen yerine getirilmemesi, Ancak; (c) bendindeki görevlerin üyeler arasında yapılan iş bölümü neticesinde bir üyeye verilmesi hallerinde sorumluluk sadece o üyeye aittir.

İKİNCİ BÖLÜM
DENETLEME KURULU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

NİTELİKLER:

Madde 27- Denetleme Kurulu üyeliği Yönetim Kurulu üyeliği ile birleşmez. Görevi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmedikçe Denetleme Kurulu Üyesi seçilemezler. Yönetim Kurulu üyelerinin eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımları Denetim Kurulu üyeliğine seçilemezler. Bu durumları sonradan anlaşılanlar derhal çekilmeye mecburdurlar.

YILLIK RAPOR TANZİMİ:

Madde 28- Denetleme Kurulu her faaliyet dönemi sonunda Sandığın hesap ve işlemleri hakkında görüş ve tespitlerini bir rapor halinde hazırlayıp Temsilciler Kuruluna sunmak zorundadır.

İHBAR MÜKELLEFİYETİ:

Madde 29- Denetleme Kurulu ve denetçiler görevlerinin ifası sırasında Sandığın yönetim işlerine ait olmak üzere öğrendikleri noksanlık ve yolsuzluklar ile kanun ve bu Anastatü'ye aykırı gördükleri hususları Genel Müdür'e Yönetim Kurulu Başkanı'na ve gerekirse Temsilciler Kuruluna bildirmek ile mükelleftir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA İŞTİRAK:

Madde 30- Denetleme Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarında görüşmeye ve oylamaya katılmamak şartı ile hazır bulunabilirler. Uygun gördükleri teklifleri Yönetim Kurulu ve Temsilciler Kurulunun toplantı gündemlerine dahil edilmesini isteyebilirler.

SIR SAKLAMA:

Madde 31- Denetçiler görevlerini yaptıkları esnada öğrendikleri hususları üçüncü şahıslara açıklayamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜYELERİN HAK VE SORUMLULUKLARI

DAVA AÇMA:

Madde 32- Sandığın zarara sokulması hallerinde, dolayısıyla zarar gören üyeler Türk Ticaret Kanununun 309 uncu maddesinde olduğu gibi, ilgililer hakkında dava açma hakkına sahiptirler. Ancak tazminat miktarı Sandık hükmi şahsiyetince karşılanır. İlgiliye rücu Yönetim Kurulu kararı ile olur. Türk Ticaret Kanunu'nun 341'inci maddesinde de ifade edildiği gibi, Yönetim Kurulu üyeleri hakkında Sandık Temsilciler Kurulunun bu yolda alınan kararı üzerine Denetim Kurulunca dava açılır.

BİLGİ İSTEME:

Madde 33- Sandık üyeleri ilçe ve İl temsilcileri vasıtası ile Sandığı temsile ve Sandık işlerini görmeye memur olan kimselerden işlerin gidişi veya muayyen bazı işler hakkında bilgi isteme hakkına haizdir.

SORUMLULUK:

Madde 34- Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 337 inci maddesinde açıklandığı gibi, önceki yönetimin bilinen usulsüzlük ve yolsuzluklarını denetçilere derhal bildirmedikleri taktirde kendileri de onların sorumluluklarına iştirak etmiş olurlar. Sandığın hali hazır durumu hakkında yanlış beyanlarda bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri, bu yüzden sebebiyet verdikleri zarardan Türk Ticaret Kanunu'nun 339 uncu maddesinde olduğu gibi şahsen sorumlu olurlar.

ŞİKAYET HAKKI:

Madde 35- Türk Ticaret Kanunu'nun 356 ıncı maddesinde olduğu gibi her Sandık üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür ve diğer müdürler hakkında Denetleme Kuruluna veya denetçilere şikayette bulunabilirler. Denetim Kurulu veya denetçiler bu şikayetleri tahkike mecbur olup, şikayete konu olayın sabit olması halinde durumu yıllık rapora alırlar.

BİLGİ İSTEME - İPTAL İSTEME HAKKI:

Madde 36- Türk Ticaret Kanunu'nun 362, 363 ve 381 inci maddelerinde olduğu gibi;

a) Sandığın kar ve zarar cetveli ile bilançosu yıllık rapor ile birlikte Temsilciler Kurulunun olağan toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce Sandık merkezi ve şubelerinin emrine amade bulundurulur.
b) Temsilciler Kurulu Üyeleri şüpheli gördükleri hususlara denetçilerin dikkatlerini çekmeye ve bu hususta gerekli açıklamayı istemeye yetkilidirler.
c) Kanun veya anastatü hükümlerine ve bilhassa objektif hüsnüniyet kurallarına aykırı olan Temsilciler Kurulu kararları ile toplantıya davetin usulünce yapılmadığı ve gündemin gereği gibi ilan ve tebliğ edilmediği şeklindeki iddialar ile ilgili temsilciler kurulunca alınan kararlar aleyhine toplantıda hazır bulunanlardan muhalif oy kullanan üyeler ile usulsüzlük iddiasında bulunan üyeler ve Yönetim Kurulu tarafından kararın iptali yolunda bir ay içinde sandık merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde dava açabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GENEL MÜDÜRLÜKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU:

Madde 37- Sandık Genel Müdür ve Müdürleri; Kanun, Anastatü yahut iş görme şartlarını tespit eden çalışma hükümleri ile kendilerine yükletilen mükellefiyetleri gereği gibi yapmaz veya hiç yerine getirmezlerse, Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğuna ait hükümler gereğince sorumlu olurlar. Bunların Yönetim Kurulu'nun emri ve nezareti altında bulunmaları sorumluluğu bertaraf etmez.

a) Mülga 28/12/2007 tarihli R.G.
b) Mülga 28/12/2007 tarihli R.G.

GENEL MÜDÜRLÜK İŞLERİNDE YÖNETİMİN SORUMLULUĞU:

Madde 38- Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve müdürlerin, Yönetim Kurulu kararlarına dayalı olarak verdikleri zarardan dolayı hep birlikte, yetkili Yönetim kurulu üyesinin verdiği talimat sonucu Genel Müdür ve müdürlerin eylem ve işlemlerinden doğan zararlardan ise talimat veren Yönetim kurulu üyesi, Genel Müdür ve ilgili müdürlerle birlikte sorumlu olur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
SANDIĞIN İŞLETME VE TESİSLERİ

Madde 39- Sandık hükmi şahsiyetinin ticari mahiyetteki işletmelerinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre gerekli defterler tutulur.

Madde 40- Sandığın sosyal yardım amacıyla girişeceği faaliyetler ile açacağı tesisler, kanunda belirtilen esaslar dışına taşamaz. Sandığın alım, satım gibi hukuki ve mali muameleleri ile, tahakkuk ve tediye işleri, Türk Ticaret Kanunu'nda tedbirli ve basiretli tacir için öngörülen hükümler dikkate alınarak hazırlanan bir yönetmelikle düzenlenir.

Madde 41- Sandığın malları Devlet mallarının imtiyaz ve rüçhaniyetine sahiptir. Sandık mallarına karşı işlenen suçlarda Devlet Malları aleyhine işlenen suçlar için öngörülen hükümler uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

UYGULANACAK HÜKÜMLER:

Madde 42- Bu Anastatü'nün tatbikinde 4357. 7117. 3179 sayılı Kanunlarla Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümleri, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer kanunların genel hükümleri dikkate alınır.

Geçici Madde 1- Bu Anastatüde öngörülen yönetmelikler ve yönetmelik değişiklikleri Sandığın yeni organlarının teşekkülünden itibaren üç ay içinde çıkartılır.

Geçici Madde 2-Yeni yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar eski yönetmeliklerin bu anastatüye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Geçici Madde 3- Anastatünün yürürlüğe girmesinden itibaren eski Anastatüde öngörülen İl ve İlçe seçim kurulları da dahil Sandığın seçimle oluşan organlarının hukuki varlığı son bulur.

Geçici Madde 4- Anastatünün yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde Temsilciler Kurulu seçimleri yapılarak Sandığın organları teşekkül ettirilir.

Bakanlık, seçimlerle ilgili takvimi ve diğer hususları belirleyerek, yetkili birimlere duyurur.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA:

Madde 43- 22.03.1985 tarih ve 18816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anastatü ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

YEDİNCİ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK

Madde 44- Bu Anastatü Milli Eğitim Bakanı tarafından onaylanmak suretiyle Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer.

Madde 45- Anastatü hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
21:59 - Nabi Avcı: Göç konusunda Türkiye yeterli desteği alamıyor21:57 - Dansçı genci bıçaklayan lise öğrencisinin 13 yıl 4 aya kadar hapsi istendi21:54 - 'Elazığ'da 1000 hasarlı binanın yıkımı yapıldı'21:47 - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den şehit ailesine ziyaret21:24 - Ömer Faruk Kavurmacı'nın cezası belli oldu21:18 - Bakan Akar'dan şehit ailesine taziye ziyareti20:56 - Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 41'e yükseldi20:54 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Milli Takıma destek20:51 - Kırıkkale'de komiser yardımcılığı sınavına FETÖ soruşturması: 11 gözaltı20:43 - Gaziantep'deki komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 7 tutuklama
20:40 - Mahkumlara uyuşturucu temin eden İKM tutuklandı20:36 - TSK, sivil yerleşimleri vuran Esed rejimi topçusuna karşılık veriyor20:29 - Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama20:21 - Öğrenci taşıyan iki minibüs kaza yaptı: 20 yaralı20:15 - Kadir Topbaş'ın damadı ceza verilerek tahliye edildi20:10 - AK Partili Kurtulmuş'tan Gezi Parkı olayları değerlendirmesi20:01 - Minik uzaylılar müdür odasına indi19:52 - Dinlenmek için oturduğu sandalyede öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerine nasıl bakıyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam