Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı

Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğde engelli aylığı bağlanmasına ilişkin maddede düzenleme yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Eylül 2021 01:29
Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı

Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğde yapılan düzenleme şu şekildedir:

KAMU GÖREVLİLERİNİN TAHSİS YARDIMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 - 9/10/2008 tarihli ve 27019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğin 24 üncü maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu şekilde aylık bağlanacak sigortalıların, aylık talep tarihinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmaları şartı aranmaz."

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Düzenleme yapılan 6. fıkra hükmü şu şekildedir:

(6) Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde kamu görevlisi olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usülüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

b) % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında, Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

Bu Habere Tepkiniz