Danıştay'dan alan değiştiren araştırma görevlisinin ilişik kesme işlemine dair karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, atandığı alandan farklı bir programa doktora kaydı yaptıran ve lisansüstü eğitimde yeterlik sınavında başarılı olarak kayıt yenilemeyen araştırma görevlisinin ilişik kesme işlemini hukuka uygun buldu!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Kasım 2021 00:03, Son Güncelleme : 01 Kasım 2021 10:44
Danıştay'dan alan değiştiren araştırma görevlisinin ilişik kesme işlemine dair karar

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunda 2547 sayılı Kanun'un 33 üncü maddesi uyarınca görev yapan araştırma görevlisi lisansüstü eğitimde alan değişikliğine gitmesi ve başarısız olduğu gerekçesiyle görev süresinin uzatılmamasına karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesince, araştırma görevlilerinin geleceğe dönük öğretim üyesi ihtiyacı ve planlaması kapsamında yetiştirilmek üzere belli alanlarda istihdam edilen ve belirli süre ile kadroya atanan araştırma görevlilerinin, farklı bilimsel alanlara yönelmeleri durumunda bu durumun idarenin kadro planlamasına olumsuz etki yapacağının açık olduğu, ayrıca davacının doktora yeterlilik sınavında başarısız olması, ve ikinci kez doktora yeterlilik sınavına girmesi gerekirken doktora programı için üst üste iki dönem kayıt yenilememesi nedeniyle görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay Sekizinci Dairesi, lisansüstü eğitimde alan değiştiren ve kayıt yenilemeyen 33/a statüsüne tabi araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesine dair işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek işlemi onamıştır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2017/6127

Karar No : 2021/3340

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

VEKİL : Av. ..

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Üniversitesi Rektörlüğü - ...

VEKİL : Av. .

İSTEMİN KONUSU : . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem:

Davalı idare bünyesinde 2547 sayılı Kanun'un 33. maddesi uyarınca görev yapan davacının, görev süresinin uzatılmamasına ilişkin . tarih ve . sayılı davalı idare işleminin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .

.. İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararda; geleceğe dönük öğretim üyesi ihtiyacı ve planlaması kapsamında yetiştirilmek üzere belli alanlarda istihdam edilen ve belirli süre ile kadroya atanan araştırma görevlilerinin, farklı bilimsel alanlara yönelmeleri durumunda bu durumun idarenin kadro planlamasına olumsuz etki yapacağı açık olduğundan, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı'nda kadrolu araştırma görevlisi iken Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yerleşim Arkeolojisi Bilim Dalında doktora programına katılan davacının, kadrosunun bulunduğu Jeoloji Mühendisliği alanında uzmanlaşmasını ve yetişmesini sağlayamayacak olması, doktora yeterlilik sınavında başarısız olması, ikinci kez doktora yeterlilik sınavına girmesi gerekirken doktora programı için üst üste iki dönem kayıt yenilememesi nedeniyle görev süresinin uzatılmamasına ilişkin dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: . Bölge Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı vekili tarafından, müvekkilinin görev yaptığı bölümde mobbinge uğradığı ve sağlık heyeti raporuyla görev yerinin değişikliğinin gerekli olduğunun belirtilmesine rağmen görev yeri değişikliği başvuru taleplerinin davalı idarece herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin reddedildiği, ilgili bölümün yöneticileri tarafından müvekkilin görevsizleştirimesi ve mobbinge uğraması sebebiyle görevli bulunduğu bölümde doktorasına devam edememesi sebebiyle başka bölümde doktorasına devam ettiği, başka bölümde doktoraya başlamasını engelleyen herhangi bir mevzuat hükmü bulunmadığından bu hususun görev süresinin uzatılmamasına gerekçe olamayacağı, davalı idarece müvekkilinin her ne kadar doktorada başarısız olduğu bu sebeple başarılı bir öğrenci olmadığı ileri sürülmüşse de çalıştığı bölümde mobinge uğrayarak kasıtlı olarak başarısız sayıldığı, aynı bölümdeki lisans ve yüksek lisans eğitimi incelendiğinde başarılı bir öğrenci olduğunun görüleceği, dava konusu görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin aynı makam tarafından teklif edildiği ve yine aynı makam tarafından onaylandığı, dolayısıyla bu durumun personel hukukunun temel esaslarına aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, davacının mobbing nedeniyle sağlık sorunları ve akademik başarısızlık yaşadığı iddiasının doğru olmadığı, yedi yıl geçmesine rağmen iki farklı doktora tez çalışmalarındaki başarısızlıklarını mobbing iddialarına dayandırmaya çalıştırdığı, dolayısıyla bu iddiaya itibar edilmeyerek temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ .'NUN DÜŞÜNCESİ :

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle,

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. . Bölge İdare Mahkemesi .. İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,

3. Kesin olarak, 23/06/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber