Üniversiteden, araştırma görevlilerine 8-5 mesai takibi yazısı!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, akademik teamüllere ve yüksek yargı kararlarına aykırı olarak araştırma görevlilerine kartlı mesai takibini zorunlu kıldı!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 24 Ocak 2022 15:40
Üniversiteden, araştırma görevlilerine 8-5 mesai takibi yazısı!

Üniversitelerde görevli öğretim elemanlarının mesai düzeniyle ilgili gerek 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda gerekse 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Anayasamızın 130 uncu maddesi uyarınca bilimsel açıdan özerk olan üniversitelerde görevli akademisyenlerin kamu görevlisi oldukları açık olmakla birlikte, salt mesai kavramı üzerinden memurlar gibi değerlendirilmeleri kuşkusuzdur.

Nitekim, Danıştay Sekizinci Dairesinin Esas No:2014/10203, 2015/5308 sayılı Kararında, Tıp Fakültesinde sadece eğitim öğretim hizmeti olmadığından anılan Fakültede görevli öğretim üyeleri hariç olmak üzere akademisyenlerin bilimsel araştırma ve incelemeler yaptıkları, derslere girmeleri ve akademik hayatın niteliği göz önüne alındığında mesaiye devam açısından diğer kamu görevlileri gibi değerlendirilmelerinin uygun olmadığı ifade edilmiştir.

Ancak, zaman içerisinde bazı yükseköğretim kurumlarımızda akademisyenlere yönelik mesai takibine yönelik uygulamalar yapılmış, bunlarda ilk derece mahkemelerince iptal edilmiştir. Uzunca bir süredir gündeme gelmeyen bu konu Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından bağlı personeline gönderilen bir yazıyla tekrar dikkatleri üstüne çekmiştir.

İlgili yükseköğretim kurumu tarafından tüm personele yönelik olarak yazılan yazıda; araştırma görevlilerinin mesai başlangıç ve mesai bitiş saatlerinde kart okutmaları gerektiği, ilgililerin mesai düzenine yönelik kontrolün ise birimlerde dekan yardımcısı/müdür yardımcısı tarafından yapılması istenmiştir.

Bilindiği üzere, araştırma görevlileri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan hükümlere uygun olarak 33/a veya 50/d statüsünde atanan öğretim elemanlarıdır. Haliyle, bu kişilerin çok önemli bir kısmı bir yandan yüksek lisans/doktora eğitimleri doğrultusunda lisansüstü eğitim süreçlerini ettirmektedir. Bu durumda, akademik süreçlerin bir parçası olarak, kütüphanede, laboratuvarda veya sahada araştırma çalışmalarını yapmaları olağan bir durumdur.

Bu çerçevede, Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından araştırma görevlilerine yönelik uygulanması istenilen kartlı sistemin ve 8-5 mesai takibinin akademik çalışma biçimine uygun olmadığı düşüncesiyle yeniden gözden geçirilmesinin son derece faydalı olacağını dikkatlerine sunmak isteriz.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz