1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenlerin, Tedavi ve Geçici Görev Yolluğu Sorununun Çözümüne İlişkin Bir Öneri

Memurlar.net'e ulaşan bazı iletilerde, 2006 veya 2007 tedavi yolluğu hala ödenmeyen öğretmenler bulunduğu görülmektedir. Bu sorun Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ?Analitik Bütçe Sınıflandırması? esasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu bu sınıflandırmada, Milli Savunma Bakanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı türden bir değişiklik yapılırsa sorun çözülecektir. Öğretmenler bölüm sorumlumuz Ahmet Kandemir konuyu ayrıntısıyla inceledi konuyla ilgili özel dosya ulaşmak için tıklayınız
28 Nisan 2008 00:15
Yazdır

Çalışanların tedavi ve geçici görev yolluklarının zamanında ödenmemesi;

31.05.2005 Tarihli ve 25830 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11 sıra nolu 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatındaki Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber gereğince Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ?Analitik Bütçe Sınıflandırması? Esasından kaynaklanmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı'nca taşraya yolluk gönderilirken Analitik Bütçe Sınıflandırması Esasına göre:

4 sınıflandırma yapılır.

Bu sınıflandırmalar şunlardır;

1-KURUMSAL SINIFLANDIRMA: (Daire kodu da denilmektedir) 4 sütundan oluşur.

2-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA: (Fonksiyonel kod da denilmektedir) 4 sütundan oluşur.

3-FİNANS TİPİ: 1 sütundan oluşur.

4-EKONOMİK SINIF: (Ekonomik kod da denilmektedir) 2 sütundan oluşur. İlgili Bakanlıktan ödenek gönderilirken 2 sütun halinde gelmekte taşrada ödeme yapılırken 2 sütun daha eklenmektedir. Sonunda 4 sütundan oluşur.

Yolluk ödemelerinde Ekonomik Sınıf (kod) sütunları 03. 3 olarak gönderilmektedir. Bu koddan taşrada ödeme yapılırken iki sütun daha eklenmektedir.

31.05.2005 Tarihli ve 25830 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 11 sıra nolu 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatındaki Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehbere göre yolluklar ile ilgili açıklama ve kodlar şunlardır.

?03.3 YOLLUKLAR

Kamu personeli olanlara veya olmayanlara ilgili mevzuatı çerçevesinde ödenen yurtiçi ve yurt dışı geçici veya sürekli görev yollukları ile yolluk tazminatları ve uluslararası profesör, uzman, memur ve öğrenci mübadele giderleri yolluklar bölümünde yer alacaktır.

03.3.1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları:

? Yurt içinde yapılacak geçici görevlendirmeler için istihdam şekline bakılmaksızın kamu personeline yapılacak ödemeler,

? Mahkûm veya tutukluların sevkine memur edilen veya refakat görevi ile bağlı olduğu il sınırı dışına çıkan er ve erbaşlara verilecek gündelikler,

bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.3.1.02 Yurtiçi Tedavi Yollukları:

Özel kanun ve yönetmeliklerinde tespit edilen esaslara göre ödenecek olan yurtiçi tedavi yolluğu bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.3.2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları

03.3.2.01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları:

? Geçici ve daimi personele yurtiçi daimi görev yerlerinin değiştirilmesi sonucu yapılacak ödemeler ile işin bulunduğu yerden sağlanamayan kalifiye işçilerin yollukları,

? 4969 sayılı Kanun ile 375 sayılı KHK' ye eklenen hükme göre, emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına yapılacak olan maktu ödemeler,

bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.3.3 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları

03.3.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları:

Yurt dışına ve yurt dışında yapılacak geçici görevlendirmeler ve atamalarda yapılacak olan ödemeler (yüksek lisans amacıyla yapılan görevlendirmelerde ödenecek yolluklar ile yurtdışı yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve işlemler giderleri, çalışma ve toplantının gerektirdiği katılım, kaydiye, aidat ve gidere katılma gibi ödemeler dahil).

03.3.3.02 Yurtdışı Tedavi Yollukları: Özel kanun ve yönetmeliklerinde tespit edilen esaslara göre ödenecek olan yurtdışı tedavi yolluğu bu bölüme gider kaydedilecektir.

03.3.4 Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları

03.3.4.01 Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları:

Yurt dışına veya yurt dışındaki atamalarda yapılacak ödemeler (yurt dışı yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve işlemler giderleri dahil).?

Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığı'nca taşrada bulunan ilköğretimlere yolluk kaleminden Saymanlıklara ödenek gönderilirken:

KURUMSAL SINIFLANDIRMA (Daire Kodu): 13.01.31.62

13 (Millî Eğitim Bakanlığı)

01 (Müsteşarlık)

31 (İlköğretim Genel Müdürlüğü)

62 (İlköğretim Okulları)

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (Fonksiyonel kod): 09.1.2.00

09 (Eğitim Hizmetleri)

1 (Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri)

02 (Finansal ve mali işler ve hizmetler)

00 (Genel personel hizmetleri)

FİNANS TİPİ: 01

01 (Genel Bütçeli İdareler)

EKONOMİK SINIF: (Ekonomik kod): 03.3

03 (Mal Ve Hizmet Alım Giderleri)

3 (Yolluklar)

Kodları kullanılır.

Yolluk kaleminden ödeme yapılırken;

03.3.1.01 (Yurtiçi Geçici Görev Yollukları)

03.3.1.02 (Yurtiçi Tedavi Yollukları)

03.3.2.01 (Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları)

03.3.3.01 (Yurtdışı Geçici Görev Yollukları)

03.3.4.01 (Yurtdışı Sürekli Görev Yollukları)

Ekonomik Kodları kullanılır. Böylece bakanlıktan gelen iki sütunlu Ekonomik kod (03.3) 4 sütuna dönüşmüş olur ve Saymanlık personele hangi nedenden dolayı ödeme yaptığını anlar.

Örneğin bakanlıktan gelen yolluk ödeneği personele Yurtiçi Tedavi Yolluğu olarak ödenmişse Ekonomik Kod 03.3.1.02 olur ve saymanlık bu koda bakarak personele Yurtiçi Tedavi Yolluğu ödendiğini kaydeder.

Personele Yurtiçi Tedavi Yolluğu ödemesi yapılırken;

13.01.31.62 (Daire Kodu)

09.1.2.00 (Fonksiyonel kod)

01 (Finans Tipi)

03.3.1.02 (Ekonomik Kod)

tertibini kullanarak ilgilinin tedavi yolluğunu tahakkuk ettirerek Saymanlığa ödenmek üzere gönderir.

Saymanlık ise ilgili tertipte ödenek var ise hak sahibinin banka hesabına göndererek işlemi tamamlar.

Tüm daireler için aynı şekilde ödenekler gelir ve aynı şekilde harcanır. Sadece daire kodu ve fonksiyonel kod değişir.

Saymanlıklar ödeme yaparken; Sürekli görev yolluğu ödemelerinde, ilgili kalemde ödenek olsun olmasın ödeme yapmaktadırlar. Fakat tedavi ve geçici görev yolluklarının ödenmesinde ilgili kalemde ödenek olması halinde personele ödeme yapmaktadırlar.

Milli Eğitim Bakanlığının yolluk ödeneklerini tek kalemden göndermesinden dolayı bu kalemde biriken ödenekler; öğretmenlerin yer değiştirme dönemlerinde sürekli görev yoluklarına ödendiğinden, ilgili kalemde ki ödenek hemen tükenmekte, gelen ödenekte yine önceden ödenek olup olmadığına bakılmaksızın ödenen sürekli görev yoluklarına mahsup edilmektedir.

Bundan dolayı yolluk kaleminde; tedavi ve geçici görev yolluklarının ödenmesi için ödenek bulunmamaktadır.

Personelin sürekli yer değiştirdiği kurumlarda; sürekli görev yolluğu ödenmesinden dolayı bu sorun bulunmaktaydı, fakat Emniyet Genel Müdürlüğünü İle Milli Savunma Bakanlığı Fonksiyonel kod kısmından kaynaklanan bu sorundan dolayı kod sisteminde değişiklik yaparak sorunu çözmüştür.

Fonksiyonel kodun 00 olan son sütunu tüm yolluk işlemelerinde kullanılmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğünü İle Milli Savunma Bakanlığı bu Fonksiyonel kodun son sütununa 05 kodunu eklemiş ve bu kodla da sürekli görev yolluk ödemelerini tanımlamıştır.

05 kodu sadece sürekli görev yolluğunda kullanılmaktadır. Bu şekilde tayin işi çok olan Emniyet Genel Müdürlüğünü İle Milli Savunma Bakanlığının yaptığı bu değişiklikle 00 kodundan gönderilen yolluklar; tedavi ve geçici görev yolluklarının ödenmesinde kullanılmaktadır. Yeni eklenen 05 kodu ile de sürekli görev yollukları ödenmektedir sürekli görev yolluklarının ödenmesinde ilgili kalemde ödenek olup olmadığına bakılmaksızın ödeme yapıldığından ortaya yollukların ödenmemesi gibi bir sorun da çıkmamaktadır.

Mili Eğitim Bakanlıgıda; Fonksiyonel kodun son sütununda kullandığı;

00 Genel personel hizmetleri
01 Sınıflandırmaya girmeyen eğitim hizmetleri
04 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesine
05 Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine
13 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

Bu kodlara 02 kodunu ekleyerek bu kodlada sürekli görev yolluk ödemelerini tanımlayabilir.

Bu tanımlama yapılırsa 02 kodu sadece sürekli görev yolluğunda kullanılacak. Bu şekilde tayin işi çok olan Mili Eğitim Bakanlığının yapacağı bu değişiklikle 00 kodundan gönderilen yolluklar; tedavi ve geçici görev yolluklarının ödenmesinde kullanılacak. Yeni eklenecek 02 kodu ile de sürekli görev yollukları ödenecektir. Sürekli görev yolluklarının ödenmesinde ilgili kalemde ödenek olup olmadığına bakılmaksızın ödeme yapıldığından ortaya yollukların ödenmemesi gibi bir sorun da çıkmayacaktır.

Tayin işlemi olan diğer Bakanlıklar ve kurumlarında bu şekilde yapacakları düzenlemeyle sorun çözülecektir.

Memurlar.net olarak, memurların bu sıkıntısının ortadan kaldırılması için yetkilileri bu konuda çözüm üreterek mağduriyetin giderilmesi konusunda gerekli girişimde bulunmaya çağırıyoruz.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
27 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
ABD tehditleri artıyor. Döviz de yükselebilir. Sizce Türkiye, Rusya'dan S-400 almalı mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam