AYM, üniversite öğrencileriyle ilgili 4 disiplin cezasını iptal etti

Anayasa Mahkemesi 2547 sayılı Kanunun disiplin cezalarını düzenleyen 4 maddesini iptal etti

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Nisan 2024 10:40, Son Güncelleme : 22 Nisan 2024 10:41
AYM, üniversite öğrencileriyle ilgili 4 disiplin cezasını iptal etti

Anayasa Mahkemesi ana muhalefet partisinin başvurusu üzerine 2547 sayılı Kanunun 54. maddesinde düzenlenen ve yükseköğretim öğrencilerine verilen disiplin cezalarıyla ilgili önemli bir karar aldı

Mahkeme heyeti, Kınama cezası verilmesine imkan sağlayan 4 düzenlemeyi iptal etti. Karar 16 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tıklayınız.

İptal kararı alınan filler ve gerekçeleri şu şekildedir

2547 sayılı Kanunun 54. maddesinin 1 Nolu fıkrasının;

b.(a) Bendinin (3) Numaralı Alt Bendi: Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş veya pankart asmak

İptal gerekçesi:
34.Bu bağlamda, ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin izin alınmadan gerçekleştirilmesini kategorik olarak disiplin yaptırımına tabi tutmak suretiyle sınırlamanın anılan hak bakımından demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

-------------

(b) Bendinin (7) Numaralı Alt Bendi: "Yükseköğretim kurumuna ait kapalı veya açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek"

İptal gerekçesi:
60. Kuralla, toplantıların ve gösteri yürüyüşlerinin, yükseköğretim kurumlarının kapalı veya açık alanlarında nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin bir düzenleme getirilmemiş, toplantı yapmak izin alma şartına bağlanmış, izin almaksızın yapılan toplantıların yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezasıyla cezalandırılması hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla Anayasa'nın toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı bakımından özel olarak öngördüğü güvenceyi dikkate almayan kural, Anayasa'nın 13. maddesinde belirtilen, sınırlamanın Anayasa'nın sözüne aykırı olamayacağı hükmüne aykırılık teşkil etmektedir,

-----------

(d) Bendinin (2) Numaralı Alt Bendi: Suç işlemek amacıyla kurulan bir örgüte üye olmamakla birlikte, örgüt adına faaliyette bulunmak veya örgüte yardım etmek

İptal gerekçesi:
75. Bu durumda kural kapsamındaki eylemleri gerçekleştirdiği iddia edilen öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yürütülecek disiplin soruşturması süreci tamamlanıp disiplin cezası vermeye yetkili idari merciler, söz konusu eylemlerin gerçekleştiğine ilişkin tespit üzerine öğrencinin yükseköğretim kurumundan çıkarılmasına karar verebilecektir. İdare tarafından tespiti yapılması öngörülen fiillerin mevzuatta suç olarak düzenlendiği ve ceza yargılamasının konusunu oluşturduğu görülmektedir. Bu itibarla kural uyarınca disiplin cezası verilecek kişinin suçlan işleyip işlemediği bir mahkeme tarafından yapılan yargılama sonucunda verilecek kesin hükümle değil, bir idari işlemle tespit edilmektedir. Nitekim suç ve cezayı düzenleyen hükümlere aykın bir fiili tespit etmek, suç işlendiğini tespit etmek ve faili suçlu saymak anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla yükseköğretim kurumundan çıkarma şeklindeki sınırlama tek başına Anayasa'nın 38. maddesi kapsamında bir ceza olarak nitelendirilemeyecekse de bu tedbirin henüz kişi hakkında suç işlediğine dair kesinleşmiş bir mahkümiyet karan bulunmaksızın kişinin o suça ilişkin eyleminin tespit edilerek uygulanması masumiyet karinesine aykırılık oluşturacaktır

--------------
Kanun'un 2. Maddesiyle 2547 Sayılı Kanun'un Değiştirilen 54. Maddesinin (6) Numaralı Fıkrasının (f) Bendi: "Yükseköğretim kurumunda bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası ile çıkarma cezası gerektiren suçlarda soruşturma açmaya yetkili amirin teklifi üzerine veya resen rektörün kararıyla otuz günü geçmemek üzere öğrencinin yükseköğretim kurumu binalarına sokulmaması yönünde tedbir uygulanabilir"

İptal gerekçesi: 85. Bu itibarla tedbirin, henüz söz konusu eylemlerin gerçekleştiği yönünde bir sonuca ulaşılmamış olduğu esnada uygulanacağı da gözetildiğinde, anılan disiplin cezalarım gerektiren eylemlerin tümü yönünden yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasının gerekli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber