Tek hekim raporu ile izin kullanan personel SDS dışında tutulabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinde tek hekimli sağlık raporu alınması halinde, raporlu olduğu sürece sosyal denge tazminatından yararlanamayacağı yönündeki düzenlemeyi hukuka aykırı buldu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 14:00, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2024 13:05
Tek hekim raporu ile izin kullanan personel SDS dışında tutulabilir mi?

Bu yöndeki ilk derece mahkemesi kararını onadı.

Böyle bir sınırlama getirilemez
İlk derece mahkemesince şu değerlendirme yapılmıştı:
İmzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinde, sağlık nedeniyle işe gelemeyen personelin sosyal denge sözleşmesinden yararlanmama şartlarının belirlendiği, bu belirleme yapılırken, uzun süreli ve önemli bazı hastalıklara yakalananların bu şartlardan istisna tutulduğu, diğer hastalıklara yakalanıp tek hekimli sağlık raporu alınması halinde, raporlu olduğu sürece sosyal denge tazminatından yararlanamayacağı, böylece sağlık raporu alan kamu personeline yapılan tazminat ödemelerinde, hukuk devleti ilkesinin doğal ve zorunlu bir sonucu olan ölçülülük ilkesi ve hakkın özüne dokunmama kriterinin ihlal edildiği, herhangi bir şekilde tek hekimli sağlık raporu alanlara söz konusu tazminat ödemesinin tamamen kesilmesi sonucunu doğurduğu ve ölçülülük ilkesini zedelenmektedir.


T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2022/6088
Karar No: 2023/2650

İSTEMİN KONUSU:
. Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem:
Davalı idarede 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personel olarak görev yapan davacı tarafından, 2020 Aralık ayı sosyal denge tazminatının eksik ödenmesi üzerine eksik ödenen sosyal denge tazminatının tarafına ödenmesi isteminin reddine ilişkin . tarih ve . sayılı işlem ile söz konusu işlemin dayanağı olan ve davalı idare ile . Sendikası (.) arasında 01/01/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 30/12/2019 tarihinde imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi'nin "Sosyal Denge Tazminatına Engel Haller" başlıklı 7. maddesinin (g) bendinin iptali ile işlem nedeniyle mahrum kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:
. İdare Mahkemesince verilen . tarih ve E:., K:. sayılı kararla; davalı idare ile . Sendikası arasında 30/12/2019 tarihinde imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin 7. maddesinin (g) bendinde, sağlık nedeniyle işe gelemeyen personelin sosyal denge sözleşmesinden yararlanmama şartlarının belirlendiği, bu belirleme yapılırken, uzun süreli ve önemli bazı hastalıklara yakalananların bu şartlardan istisna tutulduğu, diğer hastalıklara yakalanıp tek hekimli sağlık raporu alınması halinde, raporlu olduğu sürece sosyal denge tazminatından yararlanamayacağı, böylece sağlık raporu alan kamu personeline yapılan tazminat ödemelerinde, hukuk devleti ilkesinin doğal ve zorunlu bir sonucu olan ölçülülük ilkesi ve hakkın özüne dokunmama kriterinin ihlal edildiği, herhangi bir şekilde tek hekimli sağlık raporu alanlara söz konusu tazminat ödemesinin tamamen kesilmesi sonucunu doğurduğu ve ölçülülük ilkesinin zedelendiği, öte yandan, davalı idare ile imzalanan sözleşmenin dayanağı olan toplu sözleşmede ve bahse konu toplu sözleşmenin dayanağı olan yasada öngörülmeyen bir sınırlamanın, idarece yapılan düzenlemelerle getirilebileceğinin kabulünün de hakkın özüne dokunma anlamı taşıyacağı sonuç ve kanaatine varıldığından, bu durumda, . ile davalı idare arasında 30/12/2019 tarihinde akdedilen ve 01/01/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasını kapsayan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin, 7. maddesinin (g) bendinde yer alan "Kurul raporları ve yataklı tedaviler hariç, raporlu olanlar raporlu olduğu sürece Sosyal Denge Tazminatından faydalanamazlar" ibaresinde hukuka uyarlık görülmediği ve hukuka aykırı bulunan bahse konu Sözleşme maddesine dayanılarak, davacı tarafından sağlık raporu kullandığından bahisle davacıya sosyal denge tazminatı ödemesinin yapılmamasına ilişkin işlemde de hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin ve Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin 7. maddesinin (g) bendinin iptaline, davacının sosyal denge tazminatı ödemesi isteminin kabulü ile ödenmeyen sosyal denge tazminatının başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenilmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:
. Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:
Sosyal denge tazminatının belediyeler tarafından memurlara verilebilen ihtiyari bir ilave ödeme olduğu, performansı artırmaya yönelik isteklendirme aracı olduğu, dava konusu işlemin ve Sözleşme hükmünün hukuka uygun olduğu belirtilerek, temyize konu kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:
Bölge İdare Mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK H KİMİ : .
DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2.Yukarıda özetlenen gerekçeyle dava konusu işlemin ve dayanağı Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin 7. maddesinin (g) bendinin iptaline, davacının sosyal denge tazminatının başvuru tarihinden işletilecek itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu .Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın. İdare Mahkemesine gönderilmesine, kesin olarak 17/05/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber