Kaymakamlık Kursu sonunda sözlü sınavda elenen kaymakam adayı davayı kaybetti

Danıştay 12. Dairesi, 100. Dönem Kaymakamlık Kursu kapsamında girdiği kurs sonu sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Haziran 2024 00:10, Son Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:03
Kaymakamlık Kursu sonunda sözlü sınavda elenen kaymakam adayı davayı kaybetti

İlk derece mahkemesi: Sözlü sınav usulüne uygun yapılmıştır

20/10/2015 tarihli Kurs Sonu Sınav Komisyon Kararı gereğince adayların İçişleri Bakanlığı ile doğrudan alakalı soruların (50) puan, Bakanlık dışı soruların (30) puan, kaymakamlık tezi ile ilgili soruların (20) puan üzerinden değerlendirilmesine karar verildiği, Kurs Sonu Sınav Komisyon Üyeleri tarafından düzenlenen davacıya ait sözlü sınav değerlendirme formlarının incelenmesinden, komisyon üyeleri tarafından verilen puanların birbirine yakın olduğu, üyelerin her biri tarafından ayrı ayrı verilen notların sözlü sınav değerlendirme formlarıyla tespit olunduğu, sonrasında anılan notlar birleştirilerek genel sonuçların açıklandığı, sözlü sınav kurulunun subjektif değerlendirme yaptığı yolunda herhangi bir somut tespitin olmadığı dikkate alındığında işlem hukuka uygundur.

Davalı: Sözlü sınav mevzuatta yok

Adayların kaymakam olarak atanabilmeleri için sözlü sınava girme zorunluluğuna ilişkin olarak yasada bir düzenleme bulunmadığı, davacının sınavda verdiği yanıtların ve bu yanıtlara ilişkin gerekçelerinin tutanağa bağlanmadığı, sınavın yargısal denetime imkan sağlayacak şekilde yapılmadığı belirt

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2018/2335
Karar No: 2023/3839

İSTEMİN KONUSU:
. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Kaymakam adayı olan davacının, 100. Dönem Kaymakamlık Kursu kapsamında girdiği kurs sonu sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:.., K:. sayılı kararıyla; kaymakam adaylığının tamamlanmasına yönelik sınavın yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapıldığı, Kaymakam Adayları Yönetmeliği'nde belirtildiği şekilde 20/10/2015 tarihli Kurs Sonu Sınav Komisyon Kararı gereğince adayların İçişleri Bakanlığı ile doğrudan alakalı soruların (50) puan, Bakanlık dışı soruların (30) puan, kaymakamlık tezi ile ilgili soruların (20) puan üzerinden değerlendirilmesine karar verildiği, Kurs Sonu Sınav Komisyon Üyeleri tarafından düzenlenen davacıya ait sözlü sınav değerlendirme formlarının incelenmesinden, komisyon üyeleri tarafından verilen puanların birbirine yakın olduğu, üyelerin her biri tarafından ayrı ayrı verilen notların sözlü sınav değerlendirme formlarıyla tespit olunduğu, sonrasında anılan notlar birleştirilerek genel sonuçların açıklandığı, sözlü sınav kurulunun subjektif değerlendirme yaptığı yolunda herhangi bir somut tespitin olmadığı, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Adayların kaymakam olarak atanabilmeleri için sözlü sınava girme zorunluluğuna ilişkin olarak yasada bir düzenleme bulunmadığı, davacının sınavda verdiği yanıtların ve bu yanıtlara ilişkin gerekçelerinin tutanağa bağlanmadığı, sınavın yargısal denetime imkan sağlayacak şekilde yapılmadığı belirtilerek, Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek, temyiz isteminin reddi ile Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ:

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Öte yandan; Kaymakam Adayları Yönetmeliği'nin 28. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca davacıya ikinci bir sınav hakkı verildiği, davacının ikinci kez girdiği kurs sonu sınavında başarısız sayılmasına ve bu nedenle mesleğe kabul edilmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davanın reddi yolunda verilen karara karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin kararın temyizen incelenmesi üzerine Dairemizin 03/03/2022 tarih ve E:2018/2336, K:2022/909 sayılı kararıyla onanarak kesinleştiği görülmüştür.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının yukarıda belirtilen açıklama ile ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 13/07/2023 tarihinde, kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber