Memur statüsüne geçen feragat edip eski statüsüne dönebilir mi?

Yürürlükte bulunan hükümlere göre memurluktan işçiliğe veya işçilikten memurluğa nakil yolu ile geçiş sistemi bulunmamakta, ancak istifa edip mevzuat dahilinde tercihlerini, dolayısıyla da çalışacakları Kurumların kabul etmeleri şartıyla yapma imkanları bulunmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Haziran 2024 00:10, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 08:37
Memur statüsüne geçen feragat edip eski statüsüne dönebilir mi?

Soru : Merhaba. 24.08.2004 tarihinde ilk defa 4/A lı olarak çalışmaya başladım. 15.07.2008 - 15.06.2010 arası 4/C statüsünde vekil ebelik yaptım. 17.04.2020 tarihinden 663 Sayılı KHK 45/A lı kapsamında 4/A lı olarak çalışmaya başladım. 16.06.2010 tarihinde 4/C li olarak kadroya geçtim.
4/c kadromdan feragat, dava vs yoluyla tekrar 663 KHK 45/A kapsamına dönüş yapabilir miyim? Syg
Not : 4/A dan 4/C ye geçiş yapan ve 4/A günleri çok fazla olan kişilerin emeklilik süresinin uzadığını söylediler. 4/A da kalabilirsek günümüz tamam olduğundan istifa edip yaşı bekleyebiliriz. Ancak 4/C de 60 yaşımıza kadar çalışmaya devam etmemiz gerektiğini söylediler. Benim gibi kadroya geçen ancak sağlık vs sorunları nedeniyle 60 yaşlarına kadar çalışamayacak çok kişi olacaktır. Bu nedenle yukarıda sorduğum soruya cevap vermenizi bekliyorum. Syg

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetleri, memurluk hizmeti olarak kabul edilen vekil öğretmenlik, yedek subaylık gibi hizmetleri bulunanlar hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
5434 sayılı Kanun hükümlerine göre 8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir statüde hizmetleri olmayan ve bu tarihten sonra memurluğa başlamış olan memurlar kadın ve erkek fark etmeksizin 25 yıl hizmetlerinin olması ve kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını tamamlaması şartıyla emeklilik kazanımını elde etmektedirler. Bu durumda olanlar EYT kapsamında sayılmamaktadırlar.

1 Ekim 2008 tarihinden önce, yani 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar hakkında, bu çalışmalar ister işçi, ister esnaf, ister memur statüsünde olsun veya yedek subaylık, vekil öğretmenlik gibi hizmetler olsun fark etmeksizin farklı statülerin toplamı üzerinden emekli olunmak istendiğinde 2829 sayılı hizmet bütünleşmesini sağlayan kanun hükümleri uygulanır.

2829 sayılı Kanun hükümlerine göre de hizmet bütünleşip emekli aylığı bağlanması esnasında son 7 yıl hizmet kuralı devreye girer. Yani son yedi yıl süre olarak değil hizmet olarak değerlendirildiğinde şayet iki statü varsa 1260 gün veya daha fazla (3 yıl 6 ay), üç statü varsa 840 gün veya daha (2 yıl 4 ay) hesabının yapılması gereklidir.

Dolayısıyla, işçi iken memurluğa geçmiş kişi memurlukta 1260 gün ve daha fazla çalışırsa 25 yıl hizmetini ve kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını tamamlaması halinde emekli olabilmektedir.

İlk çalışmaya başladığı tarih 24/8/2004 tarihli olan kişinin işçi olarak tam emeklilik şartları ise;

Kadın ise 58 yaş 7000 gün,
Erkek ise 60 yaş 7000 gün,
olmaktadır.

İlk çalışmaya başladığı tarih 24/8/2004 tarihli olan kişinin işçi olarak kısmi emeklilik şartları ise;

Kadın ise 25 yıl sigortalılık süresi + 4500 gün hizmet + 58 yaş,
Erkek ise 25 yıl sigortalılık süresi + 4500 gün hizmet + 60 yaş,
Olmaktadır.
Gerek 5434, gerekse 5510 kapsamında Memur olanlar için de yine aynı şekilde kısmi emeklilik şartı bulunmaktadır. Bu konuda bilgi almak için

https://www.memurlar.net/haber/1020835/memurlar-icin-2008-oncesi-ve-sonrasi-kismi-emeklilik-sartlari-nedir.html

Adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Hizmetini tamamlayıp yaşı beklemek üzere istifa etme durumu:
8 Eylül 1999 tarihinden sonra memur olanlar 25 hizmet yılına tabi olup kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını tamamladıklarında emekli aylığı bağlanmasına hak kazanabiliyorlar. Ayrıca, gerek 5434 kapsamında gerekse 5510 kapsamında olanlar için de hizmet yıllarını, yani 8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlayanlar için 25 hizmet yılını tamamladıktan sonra mevzuata uygun olarak istifa edip kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını herhangi bir yerde zorunlu sigortalı olarak çalışmamak kaydıyla bekleyip, bu yaşlarını tamamladıktan sonra memur statüsü üzerinden emekli aylığı bağlanmasının da mümkün olabileceğini değerlendirmekteyiz.

Feragat edip eski statüsüne dönme durumu:
663 sayılı KHK MADDE 45/A hükmü;
" (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir.
(2) Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama yapılabilir.
(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir.
(4) Sözleşmeli sağlık personelinden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.
(5) Bu madde hükümlerine göre kadrolara atananların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.
(6) Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.
(7) Bu madde çerçevesinde sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek ilgisine göre Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve kadrolara atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
(8) Bu madde kapsamında sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz." Şeklindedir.

Buna göre de, gerek bu hükümde, gerekse yürürlükte olan mevcut yasal düzenlemelerde feragat sonucunda statü değiştirmeye imkan tanıyan hükümler bulunmamaktadır.

Dolayısıyla da, memurluktan feragat edip eski statüye dönme durumu olmadığından, mevzuata uygun olarak istifa edip eski statünüzde görev yapma imkanı olması halinde bunun mümkün olabileceğini, yani Kurumunda bunu kabul etmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:
Memur kadrosuna geçmiş olmanız nedeniyle feragat yolu ile eski statünüze dönme imkanının olamayacağını, ancak mevzuata uygun istifa etme sonucunda (ki bu durum tamamıyla memurlukla ilişiğinizin kesilmesi sonucunu getirecektir) eski statünüzde görevinize devam etme talebinizin kabul edilip edilmeyeceği konusunda Kurumunuzdan bilgi almanızı tavsiye edebiliriz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber