1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

02 Haziran 2003 00:33
+Aa- Yazdır
625

 

                        ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU                          

                                                                               

    Kanun Numarası        : 625                                                

    Kabul Tarihi          : 8/6/1965                                           

    Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 18/6/1965 Sayı: 12026                       

    Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 2847                      

 

 

    Madde 1 - (Değişik: 11/7/1984 - 3035/1 md.)                                

    Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzelkişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzelkişiler tarafından açılan  okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ve bu düzeyde haberleşme  ile öğretim yapan kuruluşlar, çeşitli kurslar, dershaneler, öğrenci etüd eğitim merkezleri, biçki dikiş yurtları ve benzeri kurumların kurum açma, öğretime  başlama,eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının eğitim, öğretim, yönetim,denetim ve  gözetimi konularındaki hükümleri kapsar.                                       

                                                                                

    Madde 2 - Özel öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi altındadır.                                                               

                                                                               

    (Ek: 11/7/1984 - 3035/2 md.) Bu kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler. Ancak, Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkan verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler.                               

                                                                               

    Madde 3 - (Değişik: 16/6/1983-2843/2 md.)                                  

    Özel öğretim kurumu açmak için Milli Eğitim Bakanlığından "Kurum açma izni" alınır. Yeni açılacak özel öğretim kurumlarının; Türk Milli Eğitiminin ve kalkınma planlarının hedef ve ilkelerine uygun olup olmadığı, branşı, eğitim-öğretim seviyesi ve açılacakları bölgeler, Milli Eğitim Bakanlığınca, kararlaştırılır ve buna göre kurum açma izni verilir. Kalkınmada öncelikli yörelerde açılacak özel okullar ile özel meslek teknik okullarına öncelik tanınır.            

                                                                                

    (Değişik ikinci ve üçüncü fıkra: 11/7/1984 - 3035/3 md.):                  

    Özel kreşler, anaokulları ve meslek teknik okulları ile kalkınmada öncelikli yörelerde açılacak özel okullar öğretime başladıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle gelir vergisi ve kurumlar vergisinden muaf tutulurlar. Diğer bölgelerde açılacak özel okullar ise bu muafiyetten bir yıl süreyle yararlanırlar. Ayrıca eğitimle ilgili olarak bu Kanuna göre yapılacak yatırımlar, kalkınma planı ve programlarındaki, uygun görülen teşvik araçlarından yararlandırılır. Kurum açma   izni için gerekli diğer şartlar yönetmelikte belirtilir.                       

    Askeri okullar, din eğitimi ve öğretimi yapan özel öğretim kurumları ile emniyet teşkilatına bağlı okulların aynı veya benzeri özel öğretim kurumu açılamaz.                                                                           

                                                                               

    (Dördüncü fıkra mülga: 11/7/1984 - 3035/3 md.)                              

    Özel öğretim kurumları, isimlerinde; resmi ve diğer özel öğretim kurumlarında kullanılan ad ve ünvanları her ne şekilde olursa olsun kullanamazlar.       

                                                                                

    Madde 4 - (Değişik: 11/7/1984 - 3035/4 md.)                                

    Özel Öğretim Kurumu açacak gerçek ve tüzelkişilerden istenecek en az ödenmiş sermaye ve diğer mali teminat şartları, yönetmelikle tespit edilir.            

                                                                                

    Madde 5 - (Değişik: 5/11/1985 - 3236/1 md.)                                

    Yalnız yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebileceği milletlerarası öğretim kurumu (Yükseköğretim hariç); yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişiler tarafından, doğrudan veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çerçevesinde, Bakanlar Kurulunun izni ile açılabilir. Türk  vatandaşları ve tüzelkişiler de kendi adlarına aynı maksatla milletlerarası  mahiyette öğretim kurumu açabilirler.                                          

    Bu öğretim kurumlarında Türk Devletinin güvenliğine ve menfaatlerine aykırı ve Türk milleti ve milli değerleri aleyhinde eğitim ve öğretim yapılamaz.      

    Bu öğretim kurumlarının, müfredat programları, Türk Devletinin milli güvenliğine ve menfaatlerine aykırı olmamak kayıt ve şartıyla kurum idaresince hazırlanarak Bakanlığın onayına sunulur.                                             

    Bu hususta Bakanlığın denetim hakkı saklıdır.                              

    Bu okullarda idare, eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrenci, öğretmen ücretleri ve diğer hususlarla ilgili işlemler kurum idaresince hazırlanan esaslara göre  yürütülür.                                                                     

                                                                               

    Madde 6 - (Değişik: 16/6/1983 - 2843/5 md.)                                

    Yabancılar tarafından açılmış özel öğretim kurumlarının taşınmaz malları,  kurucularının veya yetkililerinin önerisi ile yalnız Milli Eğitim Bakanlığına  devredilebilir. Devredilen bu kurumların yönetim, eğitim ve öğretim özellikleri  dikkate alınarak korunması yararlı görülenler Bakanlıkça tespit olunur.        

    Bu kurumlar kapatılsalar da üçüncü şahıslar tarafından mülk edinilemezler. 

                                                                               

    Madde 7 - Özel bir öğretim kurumunu açacak veya açılmış bir kurumu devralacak olan gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcilerinde şu şartlar aranır:                                                                    

    1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,                          

    2. Ağır hapsi gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan mutlak surette, yahut kasdi bir cürümden dolayı 6 ay veya daha fazla hapis cezası ile mahküm edilmemiş olmak.                                                                     

    3. Ahlakan kötü bir şöhrete sahip bulunmamak.                              

                                                                               

    Madde 8 - (Değişik: 16/6/1983-2843/6 md.)                                  

    Özel öğretim kurumu açma izni belgesinin verilebilmesi için; kurumun bina veya binalarının tapu ile maliki veya sözleşme ile kullanma hakkına sahip olduğu, kullanılış amaçlarına her bakımdan uygun ve yeterli olduğu ve belli bir öğrenci  sayısı esas olmak suretiyle kurumun ihtiyacını karşılayabileceği Milli Eğitim,  İçişleri, Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları yetkili kuruluşlarınca tespit  olunur.

    Özel öğretim kurumlarının dershanelerinin öğrenci sayısı, Milli Eğitim Bakanlığının izni olmadan artırılamaz.                                           

    Kurum açma izni belgesinin verilmesine esas teşkil eden hususlardan herhangi birinde değişiklik yapılması, Milli Eğitim Bakanlığının onayına bağlıdır. [1]  

                                                                               

    Madde 9 (Değişik: 16/6/1983 - 2843/7 md.)                                  

    Kurumlara ait yapı ya da yapılar içinde, iki ayrı kurucuya ait aynı veya farklı derecede veya nitelikte okul bulunamaz.                                 

                                                                               

    (Değişik: 11/7/1984 - 3035/6 md.) Eğitim-öğretim ve yönetim bakımından  sakınca görülmediğinin teftiş raporlarıyla tespit edilmesi halinde, bir kurucuya ait yapı veya yapılar içinde farklı derecelerde özel öğretim kurumları bir arada bulunabilir.                                                                   

    (Ek: 11/7/1984 - 3035/6 md.) Bu kurumlarda öğrenci ve öğretmenlerin eğitim öğretim ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak tesis ve teçhizat bulundurulur. Bu ihtiyaçların öğretim kurumlarına göre nitelik ve miktarları yönetmelikle belirlenir.                                                          

                                                                               

    (Dördüncü fıkra Mülga: 15/1/1998 - 4322/2 md.)                             

    (Ek fıkra: 27/2/1986 - KHK-254/2 md.; Değiştirilerek Kabül: 15/1/1998-4322/2 md.)

    Hapishane, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri  gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane ve özel öğretim kurumlarından en az 200 metre uzaklıkta bulunması zorunludur.                                   

     (Ek fıkra: 27/2/1986-KHK-254/2 md.;Değiştirilerek Kabul:15/1/1998 -4322/2 md.)

     200 metrenin ölçülmesi ve müktesep haklarla ilgili esaslar İçişleri,Milli  Eğitim, Sağlık ve Turizm Bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları bir yönetmelikle belirlenir.

    (Ek fıkra: 27/2/1986-KHK-254/2 md.; Değiştirilerek Kabul: 15/1/1998 -4322/2 md.)

    Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde 200 metre şartının aranıp aranmayacağı hususunda karar vermeye o yerin Mülki İdare Amiri yetkilidir.

    Madde 10 - (Değişik: 16/6/1983-2843/8 md.)                                 

    Bir özel öğretim kurumunda öğretime başlayabilmek için "öğretime başlama  izni" alınır. Bunun için gerekli belgelerle en geç öğretim yılı başından üç ay  önce Milli Eğitim Bakanlığına başvurulur. Öğretime başlama izni alınmadıkça   kuruma öğrenci kaydı yapılamaz.                                                

    Bu iznin, kurum açma izni belgesine sahip kurucuya Milli Eğitim Bakanlığınca verilmesi, aşağıdaki şartların yerine getirilmesine bağlıdır.               

    a) Bu kuruma ait ders araç ve gereçleriyle, laboratuvarların, kitaplığın ve beden eğitimi imkanlarının amaç ve ihtiyaca yeterli görüldüğünün kesin teftiş  raporuna bağlanması.

    b) Kurumun yönetici, öğretmen ve hizmetlilerinin sayı ve nitelikleri yönünden uygun bulunması ve bu kurumda çalışacakları hususunun usulüne göre belgelendirilmesi.

    c) Kurumun yönetmelikleriyle müfredat programının Bakanlıkça incelenip onanmış olması.

    İlköğretim ve ortaöğretim okulları için öğretim yılının 15 inci gününden  sonra verilen öğretime başlama izinleri ertesi ders yılından itibaren geçerlidir.                                                                           

    Yeni öğretime başlama izni verilen özel okulların kayıt - kabul süreleri, gerektiğinde 15 gün uzatılabilir.                                              

                                                                               

    Madde 11 - (Değişik: 16/6/1983 - 2843/9 md.)                               

    İleri sınıfların öğretimini kademeli olarak başlatacak kurucunun 10 uncu    maddede aranan şartları, açılacak her sınıf için, öğretim yılı başından en az üç ay önce yerine getirmesi gerekir.                                              

                                                                               

    Madde 12 - (Değişik: 16/6/1983-2843/10 md.)                                

    Öğretime başlama izni verilmekte ilköğretim ve ortaöğretim okullarının  denkliği de tanınmış olur. Bu okullar öğretime başlandığı yıl içinde genel teftişe tabi tutulurlar.                                                          

    Bakanlıkça öğretim, eğitim veya yönetim bakımından özel yönetmeliğine göre  veya gerek görülecek hallerde yaptırılacak teftiş sonucunda, çalışmaları ve durumu yeterli görülmeyen okullar önce uyarılır. Yöneticileri hakkında gerekirse, 45 inci madde hükümleri uygulanır.Daha sonra yapılan teftişte durumunu düzeltmediği anlaşılan okulların denkliği, öğretim yılı sonunda kaldırılır. Ertesi yıl  yapılacak teftişte de çalışmalarının yeterli olmadığı tespit olunan okullar,  öğretim yılı sonunda kapatılır. Bu durumda, o yılki sınavlar Bakanlıkça özel  olarak yaptırılır.                                                             

                                                                               

    Madde 13 - (İptal: Ana. Mah. nin: 12/1/1971 tarihli ve E. 1969/31, K. 1971/3 sayılı kararı ile.)                                                            

                                                                               

    Madde 14 - Kurum açma, izni belgesini alıp da 3 yıl içinde öğretime başlama  iznini almıyan kurucunun kurum açma izni geri alınır.                          

    (Değişik: 16/6/1983 - 2843/11 md.) Öğretime başlama izni almış olan bir kurum, iki yıl içinde öğretime başlamazsa veya öğretime başladıktan sonra ara verirse veya iznin alınış amacından başka amaçlarla kullanıldığı teftiş raporlarıyla anlaşılırsa öğretime başlama izni geri alınır.                           

    (Ek: 16/6/1983-2843/11 md.) Bir yıl içinde yeniden öğretime başlama izni almayan kurum kapatılır.                                                          

                                                                               

    Madde 15 - Kanun, tüzük ve yönetmeliklere veya umumi emirlere aykırı hareketi veya aykırı harekette ısrarı tesbit edilen özel öğretim kurumu, hareketinin ağırlık derecesine göre, geçici veya sürekli olarak Milli Eğitim Bakanlığınca kapatılabilir.                                                              

                                                                                

    Madde 16 - (Değişik birinci fıkra: 16/6/1983 - 2843/12 md.) Bir özel okulun kurucusu; Bakanlığa, yönetici, öğretmen ve öğrencilere, en az altı ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla ve gerekçesi Bakanlıkça uygun bulunduğu takdirde,  öğretim yılı sonunda okulunu kapatabilir. Ancak kapatma gerekçesinin Bakanlıkça uygun görülmemesi halinde, bu gibi okullar devletleştirilebilir.               

    Bunun dışında bir özel okul kurucusu tarafından öğretim yılı için de hiçbir şekilde kapatılamaz.                                                           

    Yukardaki şartlara uymadan okulunu kapatan bir kurucuya tekrar bir özel okul açma veya ortak olma izni verilemez. Öğrenci velilerinin kurucular aleyhine umumi hükümlere göre açacakları davalar saklı kalmak şartı ile ayrıca kurucu, öğrencilerden o yıl için aldığı taksitleri aynen iade eder.                      

                                                                               

    Madde 17 - Kapanan veya kapatılan kurum mühürlerini, yönetici öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını ilgili  valiliğe devir ve teslim etmeye mecburdur. Devir ve teslimden kaçınan veya bu  görevi savsaklıyan kurucu veya temsilcileri hakkında Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesiyle birlikte bu kanunun 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası da uygulanır.

                                                                               

    Madde 18 - Açma ve öğretime başlama izinlerinin verilmesi, kurumun kapanma  veya kapatılması veya denkliğinin kaldırılması ile ilgili kararlar Milli Eğitim Bakanlığınca ve ilgili öğretim kurumu tarafından Bakanlıkça uygun görülecek şekilde ilan olunur.                                                             

                                                                                

    Madde 19 - Özel öğretim kurumlarının yerleri, binaları, tesis ve müştemilatı ile ilgili standartlar, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, İmar ve İskan Bakanlıklarının mütalaaları alınmak suretiyle Milli Eğitim Bakanlığınca tesbit ve ilan olunur.                                                                   

                                                                               

    Madde 20 - (Değişik: 11/7/1984-3035/7 md.)                                 

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yabancılar tarafından açılmış  bulunan özel öğretim kurumlarının, üzerinde kuruldukları arazileri genişletilmemek şartı ve Bakanlığın izni ile, mevcut arazi üzerindeki bina, öğrenci ve teçhizat kapasiteleri en çok bir mislini geçmemek üzere artırılabilir veya yenilenebilir. Yeni arazi edinmeleri ve kapasitelerini en fazla beş misline kadar artırabilmeleri Bakanlar Kurulunun kararına bağlıdır. Bunun dışında binaları genişletilemez, çoğaltılamaz, şubeleri açılamaz, mevcut binalarının yerine kaim  olmak üzere yeniden binalar inşa edilemez, herhangi bir suretle mülk edinilemez, veya kiralanamaz.                                                         

    Mevcut binalarda ihtiyaç halinde yapılacak tamirat ve tadilat Bakanlığın   iznine bağlıdır.                                                               

                                                                               

    Madde 21 - (Değişik: 11/7/1984-3035/8 md.)                                 

    Özel öğretim kurumlarında yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici ve eğitim-öğretim elemanları ile yürütülmesi esastır. Gerektiğinde uzman ve usta öğreticiler geçici veya sürekli olarak bu kurumlarda çalıştırılabilirler.                                                  

    Bir özel okulun mevcut ders saati sayısının, kuruluş sırasında üçte birinin; kuruluşundan beş yıl sonra da en az üçte ikisinin, asıl görevi bu okulda olan   öğretmenler tarafından okutulması zorunludur.                                  

                                                                               

    (Değişik: 16/6/1983-2843/13 md.) Her derece ve tipteki özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde, en az dengi resmi öğretim  kurumlarına atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar, resmi dengi bulunmayan özel öğretim kurumlarının yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde ise, Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir.                                                           

                                                                                

    (Dördüncü fıkra mülga: 11/7/1984-3035/8 md.)                               

                                                                               

    (Değişik: 16/6/1983-2843/13 md.) Kurumların özellikleri gözönünde tutularak, yönetici ve öğretmenlerde aranacak nitelik ve şartlar yönetmelikte belirtilir. 

    İhtiyaç halinde, resmi öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına,   asıl görevlerini aksatmamak kaydıyla, aylığı karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar, ilgili bakanlıkların izni ile  ücretli ders verilebilir. Öğretmenin toplam ders saati sayısı haftada 30 saati  geçemez. Öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet memurlarına da, haftada sekiz saati geçmemek üzere ücretle ek ders görevi verilebilir.  

    Resmi ve özel okul yöneticileri ile öğretmenlerine özel okul, öğrenci etüt  eğitim merkezi ve kurslar dışındaki özel öğretim kurumlarında görev verilemez.  Buna aykırı hareket eden kurum hakkında Kanunun 15 inci maddesi, görev alanlar  hakkında da 47 nci ve 48 inci maddelerine göre işlem yapılır.                  

 

    Madde 22 - Her özel öğretim kurumu Milli Eğitim Bakanlığına karşı sorumlu   bir müdür tarafından yönetilir. Bir kimse birden fazla kurumun kurucusu olabilir; fakat müdürü olamaz.                                                      

    Gerekli vasıfları taşıyan kurucu kurumun müdürü de olabilir. Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucular temsilcisi kurumun eğitim ve öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim işlerine karışamaz.                        

    (Ek: 11/7/1984 - 3035/9 md.) Bünyesinde birden fazla özel öğretim kurumu bulunduran kurumlara, yöneticilik yapma şartlarını haiz bir genel müdür atanabilir.                                                                           

    Madde 23 - (Değişik: 16/6/1983-2843/14 md.)                                 

    Özel öğretim kurumlarının müdürleri, kurucuları tarafından diğer yönetici   ve öğretmenleri genel olarak müdürleri tarafından seçilir ve istihdamları, Milli Eğitim Bakanlığının iznine sunulur. Bakanlığın iznine sunulmadan önce, müdür ile diğer yönetici ve öğretmenler işe başlatılamazlar.                         

    Gerekli şartları taşıyan yönetici ve öğretmenler için Bakanlıkça çalışma  izni düzenlenir. Çalışma izninin iptali yine Bakanlıkça yapılır.               

    İzin talebinin reddi halinde tebliğ tarihinden itibaren adaylara vazife gördürülemez.                                                                     

    Madde 24 - (Değişik: 16/6/1983-2843/15 md.)                                

    Türkçeden başka dille öğretim yapan ve yabancılar tarafından açılmış bulunan özel okulların müdürleri, Türkçe veya Türkçe kültür dersleri öğretmenliği  yapma niteliğini taşıyan ve öğretim dilini bilenlerden birini, Türk müdür başyardımcısı olarak çalışma izni düzenlenmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına önerir.                                                                           

    Türkçe ve Türkçe kültür dersleri öğretmeni bulunamaması halinde, okulun öğretim dilinde özel alan eğitimi görmüş Türk asıllı ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğretmenlere de bu görev verilebilir.                                       

    Bu öneriyi, uyarmaya rağmen bir ay içinde yapmayan okulların Türk müdür  başyardımcılarını, yukarıdaki şartları taşıyan öğretmenler arasından Milli Eğitim Bakanlığı seçer ve işe başlatır.                                           

    Madde 25 - (Değişik birinci fıkra: 11/7/1984-3035/10 md.) Bu Kanunun yayımı tarihinde mevcut olup, 23 Ağustos 1923 tarih ve 340 sayılı Kanuna bağlı Andlaşmanın 40 ve 41 inci maddeleriyle ilgisi bulunan okulların özellik göstermesi gereken hususları yönetmelikle tespit edilir.                                    

    (Değişik: 11/7/1984-3035/10 md.) Yönetmelik, ilgili memleketlerin bu konulardaki mütekabil mevzuat ve uygulamaları dikkate alınmak suretiyle hazırlanır. Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda resmi okullar mevzuatı uygulanır.        

    Bu okullarda yalnız Türk vatandaşlarının çocukları okuyabilirler.          

    Madde 26 - (Değişik: 16/6/1983-2843/16 md.)                                

    Özel okullarda yönetim, eğitim-öğretim aynı derecedeki Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak düzenlenir. Özel öğretim kurumlarının,  yönetmelikleri ve müfredat programları Milli Eğitim Bakanlığınca onanır. Bu yönetmelik ve müfredat programlarında, gerekli hallerde Milli Eğitim Bakanlığınca  değişiklik yapılabilir.

    Madde 27 - (Değişik: 11/7/1984-3035/11 md.)                                 

    Özel öğretim kurumları, eğitim, öğretim ve yönetim bakımlarından bu Kanunla ve kurumlarla ilgili olarak çıkarılacak yönetmeliklerle tespit edilen esaslar içinde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca lüzum görülecek tedbirleri  alırlar. Bakanlık, bu tedbirlerin yerine getirilmesini belirli bir süreye bağlı tutabilir.                                                                   

    Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Özel öğretim Kurumlarında Bakanlık  Danışmanı (Rehberi) görevlendirebilir. Bakanlık Danışmanlarının hangi özel  öğretim kurumlarında görevlendirileceği, bunların nitelikleri, görevleri özel  öğretim kurumlariyle ilişkileri ve özel öğretim kurumlarında koordinasyon ve  işbirliğinin esasları yönetmelikle düzenlenir.                                 

                                                                                

    Madde 28 - Bir özel okula alınabilecek yabancı uyruklu öğrenciler sayısı, o okulda okuyan Türk vatandaşı öğrencilerin yüzde yirmisini aşmamak kaydiyle, Milli Eğitim Bakanlığınca tayin olunur.                                        

                                                                                

    Madde 29 - Özel öğretim kurumlarında okutulacak olan ders kitapları ile her türlü yardımcı kitapların ve kullanılacak araçların seçilmesi, resmi okullarda uygulanan usuller dairesinde, Milli Eğitim Bakanlığının iznine bağlıdır. 

                                                                               

    Madde 30 - (Değişik: 11/7/1984 - 3035/12 md.)                              

    Özel Öğretim Kurumları ancak tanıtıcı mahiyette reklam ve ilan verebilirler.

    Özel öğretim kurumları reklam ve ilanlarının birer örneğini yayımından en az onbeş gün önce valiliğe vermek zorundadır. Reklam ve ilanın tanıtıcı mahiyette  olduğuna valilik karar verir. Bu kurumlar reklam ve ilanlarında gerçeğe aykırı  beyanlarda bulunamazlar, televizyonda reklam ve ilan yapamazlar.               

                                                                               

    Madde 31 - (Değişik: 15/1/1998 - 4322/3 md.)                                

    Özel Öğretim Kurumlarının ücretleri, her yıl mayıs ayında tesbit ve ilan  olunur. Bu ücretlerin hangi esaslara göre tesbit,tayin,ilan ve tahsil edileceği yönetmelikte belirlenir.                                                        

                                                                               

    Madde 32 - (Değişik birinci fıkra: 16/6/1983 - 2843/19 md.) Özel öğretim  kurumlarında grev yapılamaz, bu kurumlarda çalışan öğretmenler, sendika kuramazlar ve sendikalara üye olamazlar. Özel öğretim kurumlarında çalışan müdür, diğer yönetici ve öğretmenler ile kurumların kurucuları veya kurucular temsilcisi arasında hizmet akdi en az bir yıl süreli olmak kaydıyla yazılı olarak yapılır.   Yazılı sözleşmede görevin türü, süresi, ders sayısı, aylık ücret veya ders saati başına verilecek ücret miktarı, terfi süreleri, zam oranları, sözleşmenin uzatılması, feshi şartları belirtilir. Milli Eğitim Bakanlığınca uygun görülecek geçici mazeretleri nedeniyle okuldan ayrılmak zorunda bulunan öğretmenlerin  yerine alınacak olan öğretmenlerle, bir yıldan daha az bir süre için de sözleşme yapılabilir.                                                                

    Bu şartlarda değişiklik ancak, yeni bir sözleşme ile olur. Asıl görevi özel öğretim kurumlarında olan yönetici ve öğretmenlerle yapılacak sözleşmeler aylık ücret esasına göre düzenlenir.                                                 

    Bu sözleşmelerde ilgililerin ihtiyari veya mecburi sosyal sigorta bağlantı  yardımlarından faydalanma imkanlarını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü önleyici  şartlar hükümsüzdür.                                                           

    Süresi öğretim yılı içinde sona, eren sözleşmeler öğretim yılı sonuna kadar  kendiliğinden yenilenmiş sayılır.                                              

    (Son fıkra Mülga: 16/6/1983-2843/19 md.)                                   

                                                                                

    Madde 33 - (Değişik: 11/7/1984-3035/14 md.)                                

    Özel okullarda yöneticilik ve eğitim - öğretim hizmeti yapanlara, kıdemlerine göre (emekiller hariç) dengi resmi okullarda ödenen aylık ile sosyal yardım  kapsamındaki ek ödeme tutarlarından az ücret verilemez.                        

    Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler Bütçe kanunlarıyla resmi okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak özel okul öğretmenlerine ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden vergi kesilmez.  

    Özel öğretim kurumlarındaki birim ek ders ücreti miktarı, resmi okullar için tespit edilen miktardan az olamaz.                                              

                                                                               

    Madde 34 - Özel okul kurucuları veya kurucu temsilcileriyle müdür, diğer yönetici ve öğretmenler arasında yapılan yazılı sözleşmeler örnekleri ilgililerin atanmalarına izin verilmesine esas olacak evrak ile birlikte tescil edilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına gönderilir.                                     

                                                                                

    Madde 35 - (Değişik: 11/7/1984-3035/15 md.)                                

    Yazılı sözleşmede kararlaştırılan ücret, bordro ile her ay sonunda verilir.  Yönetici ve öğretmenlere ücretlerini zamanında ödemeyen kurumlar, bu ücretleri  gün başına aylık ücretin % 1 fazlasıyla ödemek zorundadırlar. Yönetici ve öğretmenlerin aylık ücretleri, yönetmeliklere göre yükümlü bulundukları görevleri    yapmaları şartıyla, ders yılı içindeki tatil günlerinde imtihan ve tatil aylarında da ödenir.                                                                

                                                                               

    Madde 36 - Özel okul kurucuları veya kurucu temsilcileri ile müdür, diğer  yönetici ve öğretmenler arasında yapılacak sözleşmelere 33 ve 35 inci maddeler  ile verilen hakları düşürecek hükümler konulamaz.                              

                                                                               

    Madde 37 - Muvazzaf askerlik devresi hariç, başka suretlerle askerlik hizmeti için silah altına alınan özel okul yönetici ve öğretmenlerinin askerlik    hizmeti karşılığı aldıkları aylık, kurumlarından aldıkları aylık ücretten az    ise aradaki fark, iki aya kadar kendilerine kurumlarınca ödenir.               

                                                                               

    Madde 38 - (Değişik: 11/7/1984 - 3035/16 md.)                              

    Özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmen ve diğer personele, 506 sayılı   Sosyal Sigortalar Kanununa göre tevsik edilen hastalıkları ve işkazaları için   Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen işgöremezlik ödenekleri, bu kişilerin özel   öğretim kurumlarından almakta oldukları ücretten eksik ise, aradaki fark özel   öğretim kurumunca tamamlanır.                                                  

                                                                               

    Madde 39 - Kadın yönetici ve öğretmenlerin hamilelikleri halinde doğumdan   önce ve sonra Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre izin verilir.          

                                                                               

    Madde 40 - Özel okul yönetici ve öğretmenlerinin ölümü halinde eşine ve çocuklarına, bunlar bulunmadığı takdirde geçimi kendisine bağlı ailesi fertlerine mütevefanın aylık ücretinin üç katından az olmamak üzere özel okulca ölüm    tazminatı verilir.                                                             

                                                                                

   Madde 41 - Özel okulların yönetici ve öğretmenleri, tören ve teşrifatta benzeri resmi okullar yönetici ve öğretmenlerinin haklarını haizdirler.           

 

    Madde 42 - Tesisler veya kamu yararına çalışacak dernekler tarafından ticaret gayesi gözetilmeksizin kurulmuş bulunan özel öğretim kurumlarına Devletçe   mali yardımda bulunulabilir. Bu maksatla Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde (Özel Öğretim Kurumlarına yardım) adı altında bir fasıl açılır.                      

    (Değişik: 11/7/1984 - 3035/17 md.) Bu yardımların esas, şekil ve şartları   yönetmelikte belirtilir.                                                       

                                                                                

    Madde 43 - Her derece ve nitelikteki özel öğretim kurumları eğitim, öğretim  ve yönetim bakımından Milli Eğitim Bakanlığınca özel yönetmeliğine göre teftiş  ve denetlemeye tabi tutulur.                                                    

    (Değişik: 16/6/1983 - 2843/21 md.) Özel okulların teftiş ve denetlenmeleri, okulların özellik ve seviyeleri ile 8 inci maddeye göre belirlenen şartları  koruyup korumadığı da dikkate alınarak yapılır.                                 

                                                                               

    Madde 44 - Amaç ve faaliyetleri arasında özel öğretim kurumu işletmeciliği bulunan tesislerin teftiş makamı Milli Eğitim Bakanlığıdır. Bu gibi tesis, dernek ve şirketlerin işletmecilikle ilgili her nevi işlem, karar, faaliyet ve evrakını teftiş ve denetlemeye ve bu kurumların toplantılarında Hükümet komiseri bulundurmaya Milli Eğitim Bakanlığı yetkilidir.                              

                                                                               

    Madde 45 - Sözleşmesi yürürlükte olan yönetici ve öğretmenlerden yetersizliğine iki teftiş ve denetleme raporuna dayanılarak Milli Eğitim Bakanlığınca  karar verilenlerle hizmete devamında sakınca görülenlerin Bakanlıkça verilmiş  olan çalışma izni iptal olunur. Ve bu durum ilgili kuruma bildirilir. Bu bildiriş sözleşmenin feshine ve ilgilinin kurumla ilişiğinin kesilmesine yeter sebep teşkil eder.                                                                    

                                                                               

    Madde 46 - Özel öğretim kurumunun teftiş ve denetlemesi sırasında, zaruret  görülen durumlarda, Milli Eğitim Bakanlığı o kurumun müdürü ve öğretmenlerine   işten el çektirebilir. Bu takdirde Milli Eğitim Bakanlığı geçici olarak sorumlu bir müdür ve öğretmen atanması hususunda, kurumun mütalaasını da gözönünde bulundurmak suretiyle, gerekli tedbiri alır.                                      

                                                                               

    Madde 47 - (Değişik: 16/6/1983-2843/22 md.)                                

    Özel öğretim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri hakkında, kurumun bünyesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun, 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunda yazılı olan ve bu  kurum öğretmenlerinin özelliklerine göre uygulanabilen ödül ve ceza hükümleri   uygulanır.                                                                     

                                                                               

    Madde 48 - (Değişik: 16/6/1983 - 2843/23 md.)                              

    47 nci maddede yazılı ödül ve cezalar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu   ve bu Kanuna dayalı yönetmeliklerle yetkili kılınan amir ve mercilerce verilir.

                                                                               

    Madde 49 - (Değişik: 16/6/1983 - 2843/24 md.)                              

    Özel öğretim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri suç işlemeleri halinde  veya görevlerinden ötürü kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı 765 sayılı  Türk Ceza Kanununun uygulanması ve ceza kovuşturması bakımından memur sayılır. 

    Ek Madde 1 - (Ek: 26/10/1971-1495/1 md.; Mülga: 16/6/1983-2843/25 md.)     

    Ek Madde 2 - (Ek: 26/10/1971-1495/1 md.; Mülga: 16/6/1983-2843/25 md.)     

    Ek Madde 3 - (Ek: 16/6/1983-2843/26 md.)                                   

 Bu Kanunda hüküm bulunmayan konularda, resmi öğretim kurumları için geçerli olan kanunlar uygulanır. 1 

    Ek Madde 4 - (Ek: 11/7/1984-3035/19 md.)                                    

    Özel Öğretim Kurumları, öğrenci kapasitelerinin % 2 sinden aşağıya düşmemek üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdürler.                                

    Bakanlık ücretsiz okutulacak öğrencilerin miktarı, seçimi ve kurumlara kabul şartlarını yönetmelikle düzenler, ücretsiz öğrenci miktarını yüzde ona kadar artırabilir.                                                                   

    Ek Madde 5 - (11/7/1984 - 3035/20 md. hükmü olup madde numarası teselsül  ettirilmiştir.)                                                                

    Bu Kanunun 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 10 uncu, 11 inci, 13 üncü ve  17 nci maddelerinde ve ek madde 4'de sözü edilen yönetmelikler, Bakanlıkça yürürlüğe konur. 2

Geçici Madde 1 - (8/6/1965-625 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)                                   

    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut özel öğretim kurumlarının, bu  kanuna intıbak, şekil, şart ve müddeti tüzükle belirtilir.                     

    Bu Kanuna ait tüzük ve yönetmelikler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten  itibaren altı ay içinde çıkarılır.                                              

    Madde 50 - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.       

    Madde 51 - Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.                 

 

            625 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN               

                  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE                      

  Kanun                                                            Yürürlüğe   

   No.              Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler       giriş tarihi 

  1495                            --                                7/11/1971  

  2843                            --                                18/6/1983  

  3035                            --                                28/7/1984  

  3236                            --                                9/11/1985  

KHK 254                           --                                19/3/1986  

KHK - 326                         --                                 2/6/1988  

  4322                            --                                18/1/1998  [1]  Bu maddenin uygulanmasında Ek 4 üncü maddeye bakınız. 

1 Bu maddeye 16/6/1983 tarih ve 2843 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile "Ek Madde  numarası verilmiş; daha sonra 11/7/1984 tarih ve 3035 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile madde numarası "3" olarak değiştirilmiştir. 

2 Bu maddede zikredilen 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13 ve 17 nci maddeler, 11/7/1984  tarih ve 3035 sayılı Kanunun çerçeve maddeleri olup değiştirilen 8/6/1965  tarih ve 625 sayılı Kanunun bunlara tekabül eden maddeleri sırasıyla 3, 4,       5, 9, 25, 27, 31 ve 42 nci maddeleridir.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
07:09 - e-İhracat'la dünyayı fethettik07:00 - Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda06:56 - Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı- Haritalı06:50 - Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı06:42 - Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu06:38 - Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi personelle sahur yaptı
06:30 - Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı06:20 - Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı06:15 - Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail polisinin saldırıları sonucu 90 kişi yaralandı01:45 - Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar01:43 - CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım01:39 - Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu
01:34 - 90 bin Filistinli, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini idrak etti01:00 - Bursa Büyükşehir Belediyesinden 60 bin haneye fatura desteği00:03 - Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?00:01 - 9 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Dışişleri açıkladı: İki ülkeyle seyahat kısıtlaması kaldırılıyor
23:31 - Devrilen briketlerin altında kalan küçük Ali'den acı haber
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam