1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Yaz Okulu-Tezsiz Yüksek Lisans Programları) (Sıra No: 11)

01 Temmuz 2003 10:41
+Aa- Yazdır
2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Yaz Okulu-Tezsiz Yüksek Lisans Programları) (Sıra No: 11)

I-Yaz Okulları

31.03.2003 tarihli ve 25065 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli cetvelin (1-F) bendinde;

?1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (c) fıkrasına göre Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerinin açmış oldukları yaz okullarına katılacak öğrencilerden; toplam 280 ders saatine mukabil olmak ve anılan Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca ilgili fakülte ve program adına göre belirlenen yıllık öğrenci katkı payının iki katını aşmamak üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek miktarda yaz okulu öğretim ücreti alınır. Ancak bu miktarın tespitinde, 6.8.2002 tarih ve 2002/4727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13 ve 15 inci madde hükümleri dikkate alınmaz. İkinci öğretime kayıtlı öğrencilerden alınacak azami yaz okulu öğretim ücreti, fakülte ve program adına göre normal örgün öğretimde kayıtlı öğrenciler için belirlenen yaz okulu öğretim ücretinin iki katını geçemez. Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu; Maliye Bakanlığınca fakülte ve program adına göre belirlenen miktardan daha az yaz okulu öğretim ücreti alınmasına, başarılı veya gelir düzeyi düşük öğrencilerden ise bu ücretin alınmamasına veya belirlenen miktardan daha az öğretim ücreti alınmasına karar verebilir.

Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler ile gerek normal örgün öğretimde gerekse ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinden yaz öğretimi için ücret alınmaz.

2- Yaz okulu öğretim ücretleri öğrenciler tarafından peşin olarak Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açtırılacak hesaba yatırılır. Bu miktarlar Rektörlükçe en geç 15 gün içinde ilgili Bütçe Dairesi Başkanlığının hesabına yatırılır. Yatırılan miktar Maliye Bakanlığınca ilgili bütçenin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine bir yandan gelir diğer taraftan özel ödenek olarak kaydedilir. Kaydolunan özel ödeneğin en fazla % 70'i yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına ders ve sınav ücreti olarak ödenebilir, kalan kısmı ise Üniversitenin veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünün cari ihtiyaçlarında kullanılır. Özel ödeneğin harcanmayan kısmı, Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünün cari ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.

3- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına; unvanlarına, verdikleri dersin kredi ve saati ile derse kaydolan öğrenci sayısına göre Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarda ders ve sınav ücreti ödenir.

Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek öğretim elemanlarına; Kurum bütçesi, döner sermaye, araştırma fonu, vakıf, dernek ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti veya herhangi bir ödeme yapılamaz.

4- Bu hükümlere göre işlem yapılabilmesi için; yaz okulu açılması, alınacak öğretim ücretleri ile ödenecek ders ve sınav ücretlerine ilişkin Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararları hakkında Yükseköğretim Kurulu'ndan uygun görüş alınması zorunludur. Söz konusu yönetim kurulu kararları ile verilen uygun görüşün birer örneği Maliye Bakanlığına gönderilir.

5- Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitülerince, öğrencilerden para tahsil etmeksizin genel hükümlere göre yaz okulu açılması halinde bu hükümler uygulanmaz.

6- Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit edilir. ?

hükümleri yer almış bulunmaktadır.

Anılan hükümlerin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının da görüşleri alınmak suretiyle yükseköğretim kurumları tarafından açılacak yaz okullarına ilişkin esas ve usuller aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1- Yaz okulu açılabilmesi, öğrencilerden alınacak yaz okulu öğretim ücretleri ile yaz okulunda görevlendirilecek öğretim elemanlarına ödenecek ders ve sınav ücretlerine ilişkin Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararları hakkında Yükseköğretim Kurulu'ndan uygun görüş alınması zorunlu olup, söz konusu yönetim kurulu kararları ile verilen uygun görüşlerin birer örneği toplu olarak 31 Temmuz 2003 tarihine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığına gönderilecektir.

2- Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerinin açmış oldukları yaz okullarına katılacak öğrencilerden bir ders saati için alınabilecek azami ücretler yükseköğretim programları itibarıyla ekli cetvelde belirtildiği şekilde tespit edilmiştir. (Örnek: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde normal örgün öğretime kayıtlı bir öğrencinin yaz okuluna katılması halinde kendisinden bir ders saati için azami 820.000 TL ücret alınabilecek, aynı öğrencinin yaz okuluna katıldığı derslerin toplam 150 saatlik bir süreyi oluşturması halinde de kendisinden azami toplam 123.000.000 TL ücret alınabilecektir.)

3- İkinci öğretime kayıtlı olup, yaz okuluna katılacak öğrencilerden alınacak yaz okulu azami ders saati ücreti, aynı fakülte ve program adına göre normal örgün öğretimde kayıtlı öğrenciler için belirlenmiş olan yaz okulu azami ders saati ücretinin iki katını geçemeyecektir. (Örnek: Normal örgün öğretim öğrencileri için yaz okulu bir ders saati ücreti azami 820.000 TL. olarak belirlenmiş olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ikinci öğretime kayıtlı öğrencilerden bir ders saati ücreti olarak bu miktarın iki katı olan azami 1.640.000 alınabilecek; ancak aynı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde normal örgün öğretime kayıtlı öğrenciler için Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararı ile yaz okulu bir ders saati ücretinin 750.000 TL. olarak belirlenmiş olması halinde bu fakültede ikinci öğretime kayıtlı öğrencilerden yaz okulu bir ders saati ücreti olarak 1.500.000 TL alınabilecektir.)

4- Yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında (yabancı dille eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç) normal örgün öğretime kayıtlı olan öğrencilerden bu Talimata ekli Cetvelde fakülte veya program adına göre belirlenen azami ders saati ücretinin en fazla iki katına kadar Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ders saati ücreti alınacaktır. Aynı yükseköğretim kurumlarında, ikinci öğretime kayıtlı olan öğrencilerden alınacak ders saati ücreti ise normal örgün öğretime kayıtlı öğrenciler için yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilecek ders saati ücretinin iki katını geçemeyecektir.

5- Normal örgün öğretime kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerden, ikili anlaşmalar veya mütekabiliyet esasına bağlı olarak üniversiteler arasında yapılacak işbirliği protokolü hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı olduğu fakülte veya program için bu Talimata ekli Cetvelde belirtilen ders saati ücretinin üç katı (yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında altı katı) ders saati ücreti TL olarak alınabilecektir.

İkinci öğretime kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilerden ise kayıtlı olduğu fakülte veya program için bu Talimata ekli Cetvelde belirtilen ders saati ücretinin altı katı (yabancı dille eğitim yapan yükseköğretim kurumlarında on iki katı) ders saati ücreti TL olarak alınabilecektir.

6- Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu; Maliye Bakanlığınca fakülte veya program adına göre belirlenen ve bu Talimat ekinde yer alan ders saati başına ücretten daha az ücret alınmasına, başarılı veya gelir düzeyi düşük öğrencilerden ise bu ücretin hiç alınmamasına veya belirlenen miktardan daha az öğretim ücreti alınmasına karar verebilecektir.

7- Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler ile normal örgün öğretimde ve ikinci öğretimde lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinden yaz okulu öğretim ücreti alınmayacaktır.

8- Yaz okulu öğretim ücretinin tespitinde, 6.8.2002 tarih ve 2002/4727 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 13 üncü maddesindeki normal süresi içinde mezun olamayan öğrenciler ve lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan öğrencilerden öğrenci katkı payı miktarlarının zamlı olarak alınmasına ilişkin hükümler ile anılan Kararın 15 inci maddesi gereğince öğrenci katkı payı miktarlarının Üniversite Yönetim Kurulu Kararıyla % 20 oranında arttırılabilmesine ilişkin hüküm dikkate alınmayacaktır.

9- Yaz okulu öğretim ücretleri, Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açılacak hesaba yatırılacak ve bu miktarlar Rektörlükçe en geç 15 gün içinde ilgili Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına aktarılacaktır. Aktarılan bu miktar, Bütçe Dairesi Başkanlığınca özel gelir hesabına alınarak ilgili kurum bütçesinin 990-02 altprogramında (1) ödenek türünde, mevcut veya yeni açılacak (002) ?Yaz Okulu Öğretim Ücreti Gelirleriyle Yürütülen Hizmetler? faaliyetinin (000) ?Özel ödeneklerle karşılanan giderler? harcama kalemine özel ödenek kaydedilecektir.

10- Özel ödenek kaydedilen miktarın en fazla % 70'i yaz okulunda ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanlarına ders ve sınav ücreti olarak ödenebilecektir. Kalan kısmı Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünün başta elektrik, su, yakacak giderleri olmak üzere cari ihtiyaçlarında kullanılacaktır. Özel ödeneğin harcanmayan kısmı, cari ihtiyaçlarda kullanılmak üzere ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilecektir.

11- Öğretim elemanlarına ek ders ve sınav ücreti olarak ödenen miktarın toplamı, kaydolunan özel ödeneğin % 70' ini hiçbir şekilde geçmeyecek ve öğretim elemanlarına özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek katma bütçe, döner sermaye, vakıf, dernek ve sair kaynaklardan ders ve sınav ücreti veya başka bir ad altında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

12- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi hükümleri dikkate alınarak yaz okulunda ders vermekle görevlendirilen ve bu görevi fiilen yerine getiren öğretim elemanlarına ödenecek ders ve sınav ücretleri; öğretim elemanlarının unvanları, verdikleri dersin kredi ve saati, yabancı dilde eğitim yapılıp yapılmadığı, derse kaydolan öğrenci sayısı gibi hususlar dikkate alınarak Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. Ancak, öğretim elemanlarına ödenecek ders saati ücreti; anılan maddenin dördüncü fıkrasında akademik unvanlar itibarıyla öngörülen ek ders ücretlerinin beş katını, sınav ücreti de aynı maddede öngörülen sınav ücretinin üç katını geçemez. (Bu hesaplamada söz konusu maddenin son fıkrasındaki müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminden ve saat 17.00'den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde yapılan öğretimde ek ders ücretinin % 60 zamlı ödenmesine ilişkin hüküm dikkate alınmayacaktır.)

13- Yaz okullarında ders vermekle görevlendirilen öğretim elemanları için haftalık zorunlu ders yükü aranmayacaktır.

14- Öğretim elemanlarının unvanları itibarıyla haftada verebilecekleri ücretli azami ders saati, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinde öngörülen haftalık zorunlu ders saati ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinde belirlenen ödenebilecek ek ders saatinin toplamını (öğretim üyeleri için 30, öğretim görevlileri ve okutmanlar için 32 saati) geçemeyecektir.

15- Teorik derslerle çeşitli uygulama ve faaliyetlerin ne ölçüde ders saatinden sayılacağı hususunda, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesine istinaden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen esaslar uygulanacaktır.

16- Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlar dışındaki öğretim elemanlarının (öğretim yardımcıları sınıfında bulunanlar) yaz okullarında ders vermek üzere görevlendirilmeleri ve bunlara ders ücreti ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

17- Yaz okullarına ilişkin yukarıda belirtilmeyen diğer hususlarda 2547 ve 2914 sayılı Kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

18- Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitülerince 2002 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli cetvelin ( 1-F) bendine göre yaz okulu açılması halinde aynı Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsünün bazı fakülte veya programları için genel hükümler çerçevesinde ayrıca yaz okulu açılamayacağı gibi Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüleri tarafından genel hükümlere göre yaz okulu açılması halinde de bazı fakülte veya programlar için 4833 sayılı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli cetvelin (1-F) bendine göre ayrıca yaz okulu açılması mümkün bulunmamaktadır.

Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitülerince, öğrencilerden para tahsil etmeksizin genel hükümlere göre yaz okulu açılması halinde 2003 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) işaretli cetvelin (1-F) bendi hükümleri ile söz konusu bent uyarınca hazırlanmış olan bu Talimat hükümleri uygulanmayacaktır. Ancak, bu şekilde yaz okulu açılabilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun 6.10.1994 tarih ve 94.30.1616 sayılı Kararında belirtilen esas ve usullere uyulduğu gibi yaz öğretiminde görev alacak öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ve sınav ücretleri için mevcut bütçe ödeneği imkanları dikkate alınacaktır. Bu çerçevede açılacak yaz okullarında görev alacak öğretim elemanlarına ise 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar çerçevesinde normal örgün öğretim-ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın ve mecburi ders yükü aranmaksızın aynı maddenin son fıkrasına göre % 60 zamlı olarak ek ders ücreti ve anılan maddenin 3 üncü fıkrasındaki koşullar dikkate alınmak suretiyle sınav ücreti ödenecektir.

II-Tezsiz Yüksek Lisans Programları

03.04.2003 tarihli ve 25068 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4835 sayılı 2003 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununun 8 inci maddesinin (k) bendinde;

?Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde iktisat, işletme, hukuk, uluslararası ilişkiler, bilgi teknolojileri ve ileri teknolojiler ile öğretmenlik alanlarında ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılması, öğrencilerden alınacak öğretim ücretleri, bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ücretleri, aşağıda belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir ve bu kararların birer örneği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığına gönderilir.

Toplanan öğretim ücretlerinin % 30'undan az olmamak üzere üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurullarınca belirlenecek miktarı bilimsel ve teknolojik araştırma projelerinde kullanılmak üzere yükseköğretim kurumlarında yer alan ilgili tertiplere ödenek kaydedilir. Geri kalanı ise, ilgili kurumların bütçesine özel ödenek kaydedilerek, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi (son fıkrası hariç) ve 19.11.1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri dikkate alınarak, 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında akademik unvanlar itibariyle öngörülen ek ders ücretinin her halükarda on katını ve aynı maddede öngörülen sınav ücretinin beş katını geçmemek üzere bu eğitim programında fiilen ders veren öğretim üyelerine ek ders ve sınav ücreti olarak; 3843 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen esaslara göre de bu program için görevlendirilen idari personele fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek Kurum bütçesi, döner sermaye, vakıf, dernek ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti veya herhangi bir ödeme yapılamaz.

Bu bentte yapılan düzenleme dışında kalan hususlar hakkında 3843 sayılı Kanun ile 2914 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Gerektiğinde yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler kısmen veya tamamen ileri uzaktan eğitim teknolojileri kullanmak suretiyle ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programları için de uygulanabilir.

Öğretim ücretlerinin toplanmasına ve özel ödenek kaydedilmesine ve bu bentte düzenlenen diğer hususlara ilişkin esas ve usuller Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir.?

hükümleri yer almış bulunmaktadır.

Anılan hükümlerin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının da görüşleri alınmak suretiyle yükseköğretim kurumları tarafından ikinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılmasına ilişkin esas ve usuller aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1- İkinci öğretim kapsamında yürütülecek tezsiz yüksek lisans programlarının açılabilmesi, öğrencilerden alınacak öğretim ücretleri ile bu programlarda fiilen ders veren öğretim üyelerine ödenecek ek ders ve sınav ücretlerine ilişkin üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulu kararları hakkında Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş alınması zorunlu olup, söz konusu yönetim kurulu kararı ile alınan uygun görüşlerin birer örneği toplu olarak 30 Eylül 2003 tarihine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığına gönderilecektir.

2- Öğretim ücretleri, peşin olarak ya da biri kayıt veya kayıt yenileme sırasında, diğeri yönetim kurulu kararlarında belirtilen tarihlerde olmak üzere iki eşit taksitte üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına kamu bankalarından birinde açılacak özel hesaba yatırılır. Bu miktarlar Rektörlükçe en geç ilgili ayın sonuna kadar Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına bir yandan gelir, diğer yandan özel ödenek kaydolunmak üzere aktarılır. Yatırılan bu miktarlardan;

- Toplanan öğretim ücretlerinin % 30' undan az olmamak üzere ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurullarınca belirlenecek miktarı, bilimsel ve teknolojik araştırma projelerinde kullanılmak üzere 990-02 altprogramında (1) ödenek türünde, (444) ?Araştırma Projelerine İlişkin Diğer Cari Hizmetlerin Yürütülmesi? faaliyetinin (000) ?Özel ödeneklerle karşılanan giderler? harcama kalemine ve/veya (2) ödenek türünde, (444) ?Araştırma Projelerine İlişkin Yatırım Hizmetlerinin Yürütülmesi? faaliyetine ödenek kaydedilecektir.

- Geri kalan ve ilgili kurum bütçesinin 990-02 altprogramında (1) ödenek türünde, yeni açılacak (003) ?Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından Elde Edilen Gelirlerle Yürütülen Hizmetler? faaliyetinin (000) ?Özel ödeneklerle karşılanan giderler? harcama kalemine özel ödenek kaydedilecek kısmı ise;

a) Öncelikle, ikinci öğretime ilişkin olarak üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünce bu öğretimde görevlendirilecek akademik personelin ek ders ücretleri ile idari personelin fazla çalışma ücretlerinin karşılanmasında kullanılır.

b) Yukarıdaki giderler karşılandıktan sonra kalan ödenekler, bu öğretimin yapıldığı birimlere öncelik verilmek suretiyle, o üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün diğer cari giderleri ile, eğitim-öğretim yapılan fiziki mekanların küçük bakım ve onarımı, ders araç-gereç alımı ile bunların bakım ve onarımında kullanılır.

3- Kaydedilen özel ödenekler katma bütçeli idarelerin tabi olduğu mevzuata göre harcanır.

4- Özel ödeneğin yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek kurum bütçesi, döner sermaye, vakıf, dernek ve sair kaynaklardan ayrıca ders ve sınav ücreti veya herhangi bir ödeme yapılamaz.

5- Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün cari ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydedilir.

6- İkinci öğretim kapsamında tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin yukarıda belirtilmeyen hususlarda 3843 ve 2914 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Tebliğ olunur.

YAZ OKULU ÖĞRETİM ÜCRETLERİ

Fakülte ve Programın Adı

Bir Saatlik Azami Ders Ücreti (TL.)

TIP FAKÜLTESİ

1.603.000

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

1317.000

ECZACILIK FAKÜLTESİ

VETERİNER FAKÜLTESİ

909.000

TIBBİ BİYOLOJİK BİL. PROG.

757.000

FİZİK TEDAVİ VE REHA. PROG.

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

757.000

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

 

 

1.036.000

MİMARLIK FAKÜLTESİ

MÜH.-MİMARLIK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK VE TEKN. FAKÜLTESİ

İNŞAAT FAKÜLTESİ

MAKİNA FAKÜLTESİ

MADEN FAKÜLTESİ

ELEKTRİK- ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

KİMYA METALÜRJİ FAKÜLTESİ

UÇAK VE UZAY BİL. FAKÜLTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ORMAN FAKÜLTESİ

GEMİ İNŞ. VE DENİZ BİL. FAKÜLTESİ

 

 

820.000

DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

757.000

FEN FAKÜLTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Fen Programı)

HUKUK FAKÜLTESİ

 

 

820.000

İKTİSAT FAKÜLTESİ

İŞLETME FAKÜLTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAKÜLTESİ

DİL TARİH VE  COĞ. FAKÜLTESİ

 

 

 

 

757.000

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİYEL SAN. EĞT. FAKÜLTESİ

TİCARET TURZ. EĞT. FAKÜLTESİ

MESLEKİ YAYGIN EĞT. FAKÜLTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SAĞLIK EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fakülte ve Programın Adı

Bir Saatlik Azami Ders Ücreti (TL)

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Edebiyat ve Sos. Prog.)

 

757.000

İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

160.000

YABANCI DİL DESTEK BİRİMLERİ

Kazanılan fakülte, yüksekokul veya bölüme ait yaz okulu ders saati ücreti

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI

YABANCI DİL HAZIRLIK OKULLARI

DEVLET KONSERVATUVARI

1.603.000

SİVİL HAVACILIK YÜKSEK OKULU

1.278.000

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU

1.083.000

MESLEKİ TEKNOLOJİ YÜKSEK OKULU

 

626.000

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEK OKULU

EV EKONOMİSİ YÜKSEK OKULU

BANKACILIK VE SİG. YÜKSEK OKULU

 

 

 

 

 

 

516.000

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEK OKULU

İLAHİYAT MESLEK YÜKSEK OKULU

SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI

HAYVAN SAĞLIĞI YÜKSEK OKULU

ENDÜSTRİYEL SANATLAR YÜKSEK OKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU

SPOR BİLİMLERİ TEK. YÜKSEK OKULU

FİZİK TED. VE REH. YÜKSEK OKULU

SAĞLIK TEKNOLOJİSİ YÜKSEK OKULU

HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU

SOSYAL HİZMETLER YÜKSEK OKULU

SAĞLIK İDARESİ YÜKSEK OKULU

ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEK OKULU

516.000

TAPU KADASTRO MESLEK YÜKSEK OKULU

 

 

 

 

516.000

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU

TURİZM VE OTELCİLİK İŞL.YÜKSEK OKULU

TURİZM İŞL.VE OTELCİLİK YÜKSEK OKULU

SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEK OKULU

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU

YEREL YÖNETİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU

ADALET YÜKSEK OKULU

DENİZ İŞL. VE YÖN. YÜKSEK OKULU

516.000

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

691.000

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
01:52 - YÖK, Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik01:50 - Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik01:49 - Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik01:46 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik01:41 - 16 kuruma ait dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı01:33 - AK Parti Gazze ve Kudüs için Meclis'te genel görüşme isteyecek
00:49 - Soylu, PKK'lı terörist 'Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirilmesi nedeniyle MİT ve TSK'yı kutladı00:41 - Biden'dan 'ateşkes' açıklaması: Netanyahu ile görüştü00:02 - İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki şube müdürlüğü sayıları doğru belirlenmiyor!00:01 - 18 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:46 - İkinci el oto alım satım piyasası durgunluğunu koruyor23:38 - Devlet desteğiyle mantar üretimi! Bin kişiye iş sağladı
23:35 - Kol ağrısı diye gitti, kanser olduğu ortaya çıktı23:31 - TMO, 2021 hububat ve bakliyat alım detaylarını belirledi23:30 - Gençlerde mutluluk kaynağı sağlık23:29 - Bilinçsizce gıda takviyeleri kullananlara uyarılar23:27 - Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 7,5 arttı
23:26 - Beşiktaş borsa liginde de şampiyon
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam