1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Havacılık Uzmanlığı Yönetmeliği

17 Temmuz 2012 09:07
+Aa- Yazdır

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVACILIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı, havacılık uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, tez hazırlamaları, yeterlik sınavları ve havacılık uzmanlığına atanmaları ile havacılık uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek havacılık uzman ve uzman yardımcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Birim Amiri: 5431 sayılı Kanunun (I) sayılı cetvelinde Ana Hizmet Birimi ve Danışma Birimi olarak belirlenen birimlerin Daire Başkanları ile 1. Hukuk Müşavirini,

ç) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

d) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

e) İdari Hizmet Sözleşmesi: 5431 sayılı Kanunun (II) sayılı cetvelinde yer alan havacılık uzmanı ve havacılık uzman yardımcısı pozisyonlarında görev alacaklar ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşmeyi,

f) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ğ) Tez Danışmanı: Havacılık uzman yardımcısının tez çalışmalarına yol gösteren konusunda uzman Genel Müdürlük personeli ile öğretim üyelerini,

h) Tez Değerlendirme Komisyonu: Havacılık uzman yardımcılarının tezini inceleyerek yeterliliğini belirlemek amacıyla oluşturulan komisyonu,

ı) Uzman: Havacılık uzmanını,

i) Uzman Yardımcısı: Havacılık uzman yardımcısını,

j) Yarışma Sınavı: KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylara havacılık uzman yardımcılığına giriş için Genel Müdürlükçe yapılacak/yaptırılacak yazılı ve sözlü giriş sınavını,

k) Yarışma Sınav Komisyonu: Havacılık uzman yardımcılığına giriş sınavlarını yapacak komisyonu,

l) Yeterlik Sınavı: Tezin başarılı bulunmasından sonra yapılacak olan yazılı sınavı,

m) Yeterlik Sınav Komisyonu: Yeterlik sınavlarını yapacak komisyonu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş

Yarışma sınavı ilanı

MADDE 5 ? (1) Yarışma sınavı, sınav tarihinden en az otuz gün önce Genel Müdürlüğün resmi internet adresinde, Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek günlük ilk beş gazetenin en az birinde ilân edilir.

(2) Yarışma sınavı ilanında başvuru şartları, sınav konuları, başvuru tarihleri, başvurunun şekli, göreve başlatılacak pozisyon sayısı, KPSS puan türü ve taban puanı, Genel Müdürlükçe belirlenecek yarışma sınavına katılabilecek aday sayısı, sınavın yapılacağı yer ve başvuruda istenen belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar belirtilir.

Yarışma sınavına başvuru şartları

MADDE 6 ? (1) Yarışma sınavına başvurmak isteyenlerde aşağıdaki şartlar aranır;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının havacılık, uçak/uzay, makine, elektrik, elektronik, elektronik ve haberleşme, inşaat, bilgisayar, harita, endüstri, meteoroloji, çevre mühendislikleri ile mimarlık, hukuk, iktisat, uluslararası ilişkiler, ekonomi, maliye, işletme ve kamu yönetimi bölümleri, tıp fakülteleri, sivil havacılık yüksek okulları ile Polis Akademisi'nin 4 yıllık eğitim veren bölümleri, teknik eğitim fakülteleri veya en az dört yıllık eğitim veren Hava Harp Okulundan mezun olmak,

ç) KPSS yabancı dil bölümünde yer alan İngilizce testinde soruların en az %70'ine doğru cevap vermiş olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce bölümünden asgari (C) düzeyinde puan almak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

d) Kamu Personeli Seçme Sınavından ilanda belirlenen puan türünden belirlenen asgari puanı almış olmak.

(2) Genel Müdürlük, havacılık uzman yardımcılığı görevine başlatılacaklar için birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen bölüm ve okullar ile bu okulların bölümlerine göre Genel Müdürlük ihtiyacına göre kontenjan belirleyebilir.

Başvuruda istenen belgeler, başvuru şekli ve yeri

MADDE 7 ? (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Bu Yönetmeliğin Ek-1'inde belirtilen Havacılık Uzman Yardımcılığı Başvuru Formu,

b) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

c) Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği; öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış ise denklik belgesiyle birlikte diplomanın Genel Müdürlükçe onaylanmış sureti,

ç) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği veya bilgisayar çıktısı,

d) 4 adet biometrik fotoğraf,

e) Adli sicil beyanı,

f) Görevini yapabilecek derecede sağlıklı bulunduğuna dair yazılı beyan.

(2) Yarışma sınavına başvuru; şahsen, elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda ilânda belirtilen adrese yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuruların incelenmesi

MADDE 8 ? (1) Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Müdürlüğü, öngörülen süre içinde yapılan başvuruları inceleyerek, ilgililerin aranan şartları taşıyıp taşımadığını tespit eder ve sınava gireceklerin listesini düzenler.

(2) İstenen belgelerde eksiği olanlara eksiklikleri tamamlamaları için beş iş günü süre verilir. Bu sürede eksikliği gideremeyenlerin başvuruları kabul edilmez.

(3) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır. Bu durumun sınavdan sonra tespit edilmesi halinde bu kişilerin sınavları geçersiz sayılarak bu pozisyonda göreve başlatılmaları yapılmaz; göreve başlamış olsa dahi iptal edilir ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Yarışma sınavına çağrılma

MADDE 9 ? (1) Yarışma sınavı başvuru şartlarını taşıyan adaylara yazılı sınav yeri ve tarihinin belirtildiği Sınav Giriş Belgesi verilir. Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar yazılı sınava katılamaz.

(2) KPSS sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak alınması planlanan pozisyon sayısının en fazla yirmi katına kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere yazılı sınava çağrılır.

(3) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden yetmiş puan ve üzerinde not almak şartıyla ilan edilen okul veya bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak, göreve başlatılacak pozisyon sayısının en fazla üç katına kadar aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil olmak üzere sözlü sınavına çağrılır. Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının ilânından itibaren en geç iki ay içinde yapılır.

Yarışma sınavı komisyonu ve görevleri

MADDE 10 ? (1) Yarışma Sınav Komisyonu, Genel Müdür tarafından belirlenecek ve biri Genel Müdür Yardımcısı olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Zaruret halinde görevlendirilmek üzere iki yedek üye belirlenir. Genel Müdür gerekli görürse Yarışma Sınav Komisyonunda yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinden yararlanabilir.

(2) Yarışma Sınav Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

(3) Yarışma Sınavı Komisyonu, belirlenen alanlarda yazılı ve sözlü sınav sorularını hazırlamakla/hazırlatmakla ve yapmak/yaptırmakla yükümlüdür.

(4) Yarışma Sınav Komisyonunun sekreterlik hizmetleri İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yürütülür.

(5) Yarışma Sınav Komisyonu sınavları Genel Müdürlük bünyesinde yapabileceği gibi başka kurum ve kuruluşlara da kendi nezaretinde yaptırabilir.

Yarışma sınavı değerlendirme usulü

MADDE 11 ? (1) Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı ve sözlü sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve başarılı olabilmek için sınavların her birinden en az yetmiş puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılır.

(2) Yazılı sınav konuları Genel Müdürlüğün hizmet alanı çerçevesinde yarışma sınavı ilanında belirtilir. Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası gereğince öğretim alanlarına göre farklı kontenjanlar ilan edildiği durumlarda her bir kontenjan alanı için yazılı sınav konuları yarışma sınavı ilanında belirtilir.

(3) Sözlü sınavda aday aşağıdaki yönlerden değerlendirilir:

a) Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.

(4) Üçüncü fıkranın (a) bendi elli puan, diğer bentleri onar puan üzerinden değerlendirilir.

(5) Sözlü sınavda, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından adaya ayrı ayrı puan verilir ve tutanağa geçirilir. Komisyonun başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması adayın sözlü sınav puanıdır.

Sınav sonuçları, ilan ve itiraz

MADDE 12 ? (1) Yarışma Sınavı Komisyonu, yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yaparak ilan edilen kadro sayısı kadarını asil, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, diğerlerini yedek olacak şekilde kazananların listesini belirler.

(2) Adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, sırası ile yazılı sınavı, İngilizce dil seviyesi puanı ve sözlü sınav notu yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilir.

(3) Yarışma sınavını kazananların listesi Genel Müdürlüğün resmi internet adresinde ilân edilir.

(4) Sınav sonuçlarının Genel Müdürlükçe ilan edilmesinden itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, Yarışma Sınavı Komisyonunca incelenerek en fazla on beş iş günü içinde karara bağlanır ve bu karar adaya bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Alınma, Yetiştirme Dönemi ve Uzmanlığa Atanma

Uzman yardımcılığına alınma

MADDE 13 ? (1) Yarışma sınavındaki başarı sıralamasına göre asıl listede bulunan adaylar Genel Müdürlükçe uzman yardımcısı pozisyonlarında göreve başlatılmaya yönelik belgeleri istenen sürede teslim etmek kaydı ile uzman yardımcılığı görevine başlatılır ve bunların çalışacakları birimler Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) İlan edilen pozisyonlarda yeni bir sınav ilanına kadar çeşitli sebeplerle boşalma olması halinde bu pozisyonlara yedek listedeki sıralı adaylardan sıralamalarına uygun olarak göreve başlatılması yapılabilir.

(3) Uzman yardımcısı pozisyonlarında göreve başlatılmasına engel halleri tespit edilenlerle, belirtilen süre içinde, belgelenmiş, kabul edilebilir geçerli bir mazereti olmaksızın Genel Müdürlükçe göreve başlatılmaya yönelik belgelerle birlikte başvuruda bulunmayanların başlama işlemleri yapılmaz.

Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmesi

MADDE 14 ? (1) Aylıksız izin ile toplamı üç ayı geçen hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere uzman yardımcısı pozisyonunda iki yılını tamamlayanlar tez çalışmasına başlatılır. Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması; uzman yardımcısının görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi, özgün ve bilimsel çalışma metot, ilke ve etiğine uygun olması esastır.

(2) Uzman yardımcılarının, havacılık uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve birikimi kazanmaları ve temsil tecrübelerini artırmaları için, Genel Müdürlük birimlerince yürütülen inceleme ve araştırmalarda görev alarak meslekî uygulamaları öğrenmeleri, yurt içinde ve yurt dışında, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, resmi ve özel eğitim-danışmanlık kuruluşları tarafından düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları sağlanır.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 15 ? (1) Genel Müdürlüğün görev alanı ve birimlerinin faaliyet alanları gözetilerek, birimlerle koordineli şekilde Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından tez konuları listesi hazırlanır.

(2) Uzman yardımcısı, tez konuları listesinde yer alan üç konuyu seçerek tercih sırasına göre birimine bildirir. İlgili birim tarafından belirlenen tez konusu İnsan Kaynakları Müdürlüğüne bildirilir.

(3) Uzman yardımcısının gerekçeli talebi ve bağlı bulunduğu birim amirinin onayı ile tez konusu bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. Tez konusunun değiştirilmesi halinde tezin teslim süresi uzatılmaz.

(4) İnsan Kaynakları Müdürlüğü, her havacılık uzman yardımcısına Genel Müdürlükten veya üniversitelerden bir tez danışmanı belirler ve tez çalışmaları bu danışman rehberliğinde yürütülür.

Tezin teslimi

MADDE 16 ? (1) Uzman yardımcısı, tez konusunun İnsan Kaynakları Müdürlüğüne bildirildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde hazırladığı tezi çalıştığı birim aracılığıyla İnsan Kaynakları Müdürlüğüne teslim eder, teslim edilen tezler Tez Değerlendirme Komisyonuna havale edilir.

(2) Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için bir defaya mahsus olmak ve altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Tez değerlendirme komisyonu

MADDE 17 ? (1) Genel Müdür onayı ile tezi görüşülen uzman yardımcısının görev yaptığı birim amirinin de içinde bulunduğu en az üç üyeden müteşekkil Tez Değerlendirme Komisyonu oluşturulur. İhtiyaç halinde üniversite öğretim üyeleri arasından veya havacılık sektöründen Komisyona üye alınabilir. Ayrıca asil üye sayısınca yedek üye belirlenir.

(2) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır, oylarını yeterli veya yetersiz şeklinde kullanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde Komisyon başkanının tarafı çoğunluk kabul edilir.

Tezin değerlendirilmesi, yeterliliği, tez savunması ve kabulü

MADDE 18 ? (1) Tez Değerlendirme Komisyonu, tez danışmanlarının raporlarını da dikkate alarak en fazla iki ay içinde değerlendirmelerini yapar ve tezlerin yeterli veya yetersiz olduğuna karar verir.

(2) Tezi yeterli görülen uzman yardımcısı, tez savunmasına çağrılır. Tez Değerlendirme Komisyonunca tez savunması yeterli görülenlerin tezi kabul edilir.

(3) Değerlendirme ve savunma aşamalarında tezle ilgili tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için en fazla altı aya kadar ek süre verilir. Verilen ek süre sonunda yeniden Tez Değerlendirme Komisyonunca bu maddede belirtilen işlemler yapılır. Tezi yetersiz görülen havacılık uzman yardımcısı, tez savunmasına girme hakkını kaybeder.

(4) Tez Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Yeterlik sınav komisyonu

MADDE 19 ? (1) Genel Müdür onayı ile en az üç üyeden müteşekkil Yeterlik Sınav Kurulu oluşturulur. İhtiyaç halinde üniversite öğretim üyeleri arasından veya havacılık sektöründen Komisyona üye alınabilir. Ayrıca asil üye sayısınca yedek üye belirlenir.

(2) Genel Müdür onayı ile Tez Değerlendirme Komisyonu, Yeterlik Sınav Komisyonu olarak da görevlendirilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 20 ? (1) Uzmanlık tezi kabul edilen ve aylıksız izin, toplamı üç ayı hastalık ve refakat izni hariç en az üç yıl çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, yeterlik sınav kurulu tarafından genel müdürlükçe belirlenecek bir tarihte yazılı şekilde yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, aşağıda belirtilen konulardan yapılır:

a) Sivil havacılığa ilişkin ulusal ve uluslar arası mevzuat,

b) Sivil havacılıkta yaşanan güncel gelişmeler,

c) Genel müdürlüğün görev alanına giren ve sınavdan en az iki ay önce genel müdürlükçe tespit edilip bildirilecek diğer konular.

(4) Sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(5) Komisyon tarafından tezi yeterli bulunduğu hâlde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzmanlığa başlatılma

MADDE 21? (1) Uzman yardımcısının, uzman olarak atanabilmesi için;

a) Aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,

b) Genel Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,

c) Yeterlik sınavında başarılı olması,

ç) Uzman yardımcılığı dönemi içinde KPDS'den en az (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlilik sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde sahip olması,

şarttır.

Başarısızlık durumu

MADDE 22 ? (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, Havacılık Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun başka bir kadro veya pozisyona atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Uzmanların yetki, görev ve sorumlulukları

MADDE 23 ? (1) Havacılık Uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirirken; 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 5431 sayılı Kanun ile Genel Müdürlüğün meri diğer mevzuatındaki esaslar dahilinde, sivil havacılık mevzuatı ile ilgili uygulamaları takip ve denetlemeye, hizmet ilke ve esaslarına uygunluk yönünden değerlendirmeye, sivil havacılıkla ilgili talepleri inceleme ve değerlendirmeye, havacılık teknikleri ile ilgili her türlü araştırma ve incelemeleri yapmaya, teknik denetçi faaliyetlerinde bulunmaya yetkilidirler.

(2) Havacılık Uzmanları;

a) Genel Müdürlüğe verilmiş görevlerin ifası maksadıyla düzenlenen yönetmelik, tebliğ, duyuru ve kararların uygulamalarını izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve sonucunda tesis edilecek işlemle ve uygulamalarla ilgili öneriler geliştirmek, yapılacak işler ve alınacak tedbirler ile ilgili tekliflerde bulunmak, şikayetleri incelemek, değerlendirmek, sonuçlandırmak,

b) 2920 ve 5431 sayılı kanunlarla ilgili olarak; yürürlükteki uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümlerin uygulama ve sonuçlarını izlemek, incelemek ve gerekli tekliflerde bulunmak, denetim faaliyetlerinde bulunmak, şartları taşıması kaydı ile teknik denetçi olarak görev yapmak,

c) Genel Müdürlük ve ilgili Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak ve uzman yardımcılarını yetiştirmek,

ile görevlidir.

(3) Havacılık Uzmanları, görevlendirildikleri konularda kendilerine verilen yetki ve sorumluluklarını Kanun ve Yönetmelikte belirtilen esaslara göre yerine getirmekten sorumludurlar.

(4) Bu görevlerin ifasında sivil havacılık işletmecileri, Havacılık Uzmanlarına gereken kolaylıkları göstermek zorundadırlar.

(5) Havacılık Uzmanları, bu konularda ilgili Daire Başkanının teklifi üzerine Genel Müdür tarafından görevlendirilir.

Sorumluluk

MADDE 24 ? (1) Genel Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği uzmanlık çalışmaları ilgili Daire Başkanlıkları bünyesinde yürütülür.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları bağlı olarak çalıştıkları Daire Başkanına karşı uzmanlık çalışmalarının, gereği gibi ve süresinde tamamlanmasından, Genel Müdürlük karar ve direktifleri doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yeniden atanma

MADDE 25 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Havacılık Uzmanı unvanını kazandıktan sonra bu unvanındaki görevinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş pozisyon bulunması, Genel Müdürlüğün ihtiyacı ve uygun görülmesi şartıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Uzmanlığına atanabilirler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 ? (1) 29/4/2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Uzman Yardımcılığı ve Havacılık Uzmanlığı Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 27 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

EKLER İÇİN TIKLAYINIZ

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
08:24 - 10 günlük evliliğe 5 yıllık nafaka08:15 - Dünyaca ünlü opera sanatçısına taciz suçlaması08:08 - Fırıncının ihale oyunu: Ajan gibi bilgi topladı08:00 - CİMER'e başvuru yağıyor: Rüya anlatan da var yemek tarifi soran da07:50 - Uzmanlardan çağrı: Normalleşme kademeli olmalı07:43 - Sanılandan daha fazla koruyor
07:35 - Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları Maldivler yakınlarına düştü07:28 - WhatsApp'tan '15 Mayıs' açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak07:20 - CHP KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldı07:09 - e-İhracat'la dünyayı fethettik07:00 - Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda06:56 - Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı- Haritalı
06:50 - Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı06:42 - Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu06:38 - Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi personelle sahur yaptı06:30 - Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı06:20 - Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
06:15 - Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail polisinin saldırıları sonucu 90 kişi yaralandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam