1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin kuruluş ve görevleri hakkında yönetmelik

17 Ağustos 2012 07:27
+Aa- Yazdır

Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orman Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olan ve ormancılık araştırma faaliyetlerini yürüten Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, Orman Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olan ve ormancılık araştırma faaliyetlerini yürüten Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri ve bu müdürlüklerdeki başmühendislikler ile araştırma ormanı mühendisliklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu ile 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırmacı personel: Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli araştırma müdürü, müdür yardımcısı, başmühendisler, araştırma ormanı mühendisleri ile mühendisleri,

b) Araştırma master planı: Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün ormancılık politikaları ve stratejileri çerçevesinde, öncelikli araştırma konuları, ilkeleri ve faaliyetlerinin yer aldığı Genel Müdürlükçe hazırlanan orta vadeli planı,

c) Araştırma ormanı: Araştırma enstitüsü müdürlüklerine bağlı, işletme amacı araştırma ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş ve özel amenajman planlarına göre idare edilen ormanı,

ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği,

d) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

e) Başmühendislik: Ormancılık Araştırma enstitüsü müdürlüklerinin alt birimleri olan başmühendislikleri,

f) Enstitü müdürlüğü: Ormancılık araştırma faaliyetlerini yürütmekle görevli araştırma enstitüsü müdürlüklerini,

g) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri ve

Birimlerinin Görevleri

Ormancılık araştırma enstitüsü müdürlükleri

MADDE 5 ? (1) Ormancılık araştırma enstitüsü müdürlükleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Konu bazında ve ülke genelinde faaliyet gösteren araştırma enstitüsü müdürlükleri;

1) Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-İzmit/Kocaeli,

2) Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Ankara,

3) Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü - Eskişehir.

b) Genel ormancılık konularında ve bölgesel düzeyde faaliyet gösteren araştırma enstitüsü müdürlükleri;

1) Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Antalya,

2) Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Bolu,

3) Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Tarsus/Mersin,

4) Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Erzurum,

5) Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Trabzon,

6) Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Urla/İzmir,

7) Güneydoğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Elazığ,

8) İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Ankara,

9) Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - İstanbul.

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün alt birimleri

MADDE 6 ? (1) Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü aşağıdaki başmühendislikler ile araştırma ormanı mühendisliğinden teşekkül eder.

a) Başmühendislikler;

1) Yetiştirme Araştırmaları Başmühendisliği,

2) Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği,

3) Koruma Araştırmaları Başmühendisliği,

4) Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Başmühendisliği,

5) Hâsılat ve Ekonomi Araştırmaları Başmühendisliği,

6) Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Başmühendisliği,

7) Proje Planlama ve Değerlendirme Başmühendisliği,

b) Araştırma Ormanı Mühendisliği.

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün görevleri

MADDE 7 ? (1) Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kavak ve hızlı gelişen türler konusunda araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak ve uygulanmasını izlemek,

b) Kavak ve hızlı gelişen türler konusunda; yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) Kavak ve hızlı gelişen türlerle yapılan endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarında kurum, kuruluş ve kişilere danışmanlık, teknik destek ve eğitim hizmetleri sağlamak,

ç) Uluslararası Kavak Komisyonu ile Türkiye Milli Kavak Komisyonu çalışmalarına katkı sağlamak,

d) Genel Müdürlük birimleri, diğer kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve kişilerce talep edilen etüt, analiz ve teşhis işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, ortak proje, eğitim, staj ve benzeri etkinliklerde bulunmak,

f) Araştırma ormanlarını kuruluş amaçlarına göre planlamak, yönetmek, işletmek ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliğini sağlamak,

g) Kavak ve hızlı gelişen türler konusunda mekanizasyon, ekipman geliştirme, standart, tescil, sertifikasyon ve patent çalışmalarında bulunmak,

ğ) Araştırma enstitüsü müdürlüğünde görevli araştırmacı personel ile diğer personelin eğitimlerini, bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak,

h) Araştırma master planı çerçevesinde Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün ormancılık çalışmalarını yapmak ve katkı sağlamak,

ı) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri

MADDE 8 ? (1) Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri şunlardır:

a) Yetiştirme araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; kavak ve hızlı gelişen türlerle ilgili olarak fidan yetiştirme, ağaçlandırma, gençleştirme, mekanizasyon ve diğer silvikültür konularında araştırmalar ile enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

b) Ağaç ıslahı araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; kavak ve hızlı gelişen türlerin ıslahı, tohum teknolojisi ile ilgili çalışmaları yapmak, gen bankaları tesis etmek, adaptasyon denemeleri, populetum ve benzeri tesisleri kurmak, selekte edilmiş materyalin tescili ve üretimi ile biyoteknoloji konularında araştırmalar ile enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

c) Koruma araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; kavak ve hızlı gelişen türlerle ilgili biyotik ve abiyotik zararlıların tespiti, biyoloji ve ekolojisinin belirlenmesi, en uygun koruma ve mücadele önlemlerinin tespit edilmesi konularında araştırmalar ile enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

ç) Toprak ve ekoloji araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; kavak ve hızlı gelişen türlerle ilgili toprak ve ekoloji, bitki beslenmesi, sulama, eko fizyoloji, toprak ve havza ıslahı konularında araştırmalar yapmak, toprak etütleri ile toprak, ibre, yaprak ve su analizlerini yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

d) Hâsılat ve ekonomi araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; kavak ve hızlı gelişen orman ağaçları ile ilgili envanter, üretim ve hasılat, iş analizleri, ekonomi ve kaynak yönetimi konularında araştırmalar ile enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

e) Halkla ilişkiler ve sosyal ormancılık başmühendisliğinin görevleri; ormancılık politikaları, halkla ilişkiler, ilgi gruplarına yönelik faaliyetleri yürütmek, karşılaşılan sorunların çözümlenmesine katkı sağlamak, konularında araştırmalar yapmak ve enstitü müdürlüğünün tanıtıcı faaliyetlerini yürütmek ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

f) Proje, planlama ve değerlendirme başmühendisliğinin görevleri; araştırma projelerinin hazırlanmasında ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gerekli istatistik kontrolünü yapmak, gerektiğinde diğer araştırma başmühendisliklerinin araştırma projelerinde görev almak, istatistik ağırlıklı araştırmalar ile enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak.

Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün alt birimleri

MADDE 9 ? (1) Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü aşağıdaki başmühendisliklerden teşekkül eder.

a) Tohum Kaynakları Araştırmaları Başmühendisliği,

b) Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği,

c) Tohum Fizyolojisi ve Teknolojisi Araştırmaları Başmühendisliği,

ç) Biyoteknoloji Araştırmaları Başmühendisliği,

d) Proje Planlama ve Değerlendirme Başmühendisliği.

Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün görevleri

MADDE 10 ? (1) Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Orman ağaçlarının ıslahı ve orman gen kaynaklarının korunması konularında karşılaşılan sorunları belirlemek, bunlara çözüm getirecek araştırma ve program yapmak,

b) Orman ağaçlarının modern biyoteknolojisi, biyogüvenliği ve biyoinformatiği konularında araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak,

c) Orman yetiştirme materyallerinin kaliteli ve uygun genetik kaynaklardan sağlanması amacıyla tohum kaynaklarını seçmek ve tesis etmek, gen koruma ormanlarını seçmek, kayıtlarını tutmak, orman amenajman planlarına tescilini sağlamak ve uygulamayı kontrol etmek,

ç) Orman ağaçlarında tohum üretim ve kullanma bölgelerini belirlemek, tohum kaynak planlaması yapmak, değişen şartlara göre revize etmek,

d) Talep edilen tohum kalite kontrol işlemlerini yapmak ve kalite kontrol belgesini düzenlemek,

e) Enstitünün görev alanı kapsamında, Genel Müdürlük birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilen konularda, inceleme, etüt, teknik destek, danışmanlık ve eğitim çalışmalarını gerçekleştirmek,

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, ortak proje, eğitim, staj ve benzeri etkinliklerde bulunmak,

g) Enstitünün görev alanı kapsamında tescil, sertifikasyon ve patent çalışmalarında bulunmak,

ğ) Araştırma enstitüsü müdürlüğünde görevli personelin eğitimlerini, bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak,

h) Araştırma master planı çerçevesinde Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün ormancılık çalışmalarını yapmak ve katkı sağlamak,

ı) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü başmühendisliklerinin görevleri

MADDE 11 ? (1) Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Enstitüsü başmühendisliklerinin görevleri şunlardır:

a) Tohum kaynakları araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; orman ağaçlarında stres fizyolojisi, tohum hasat ve kullanım bölgelerinin belirlenmesi, tohum meşcereleri ve gen koruma ormanlarının seçimi ve yönetimi konularında araştırmalar yapmak, yönetim planlarını hazırlamak ve orman amenajman planlarına tescillerini sağlamak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

b) Ağaç ıslahı araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; orman ağaçlarının genetik ıslahı konularında araştırmalar yapmak, türlere göre ağaç ıslahı programlarını hazırlamak, uygulamak, ağaç ıslahı kayıtlarını tutmak, vejetatif üretim planlama çalışmalarını yapmak, klon bankaları ve tohum bahçelerini tesis etmek/ettirmek ve işletilmesine ilişkin tedbirleri belirlemek ve uygulamayı kontrol etmek ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

c) Tohum fizyolojisi ve teknolojisi araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; orman ağacı, ağaççığı ve çalıların çiçeklenme biyolojisi ile tohumların anatomik, morfolojik ve fizyolojik özellikleri, çimlenme fizyolojisi, uzun süreli saklanmaları ve benzeri konuları ile tohum üretim teknolojisi konularında araştırma yapmak, stok tesislerinin ve tohum üretim alet ve malzemelerinin projelerini geliştirmek, uygulama çalışmalarını kontrol etmek, yurt içinde üretilen veya ithal edilen orman ağacı ve ağaççığı tohumlarının uluslararası kurallara göre kalite kontrollerini yapmak ve kalite kontrol belgelerini düzenlemek ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

ç) Biyoteknoloji araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; modern biyoteknoloji ve moleküler biyolojik teknikleri kullanarak, orman ağacı, ağaççığı ve çalılarının genetiği ve genomik seleksiyon konularında araştırma yapmak, gen bankası tesis etmek ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

d) Proje, planlama ve değerlendirme başmühendisliğinin görevi; araştırma projelerinin hazırlanmasında ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gerekli istatistik kontrolünü yapmak, gerektiğinde diğer araştırma başmühendisliklerinin araştırma projelerinde görev almak, istatistik ağırlıklı araştırmalar yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak.

Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğünün alt birimleri

MADDE 12 ? (1) Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü aşağıdaki başmühendisliklerden teşekkül eder.

a) Toprak Araştırmaları Başmühendisliği,

b) Bitki Beslenmesi Araştırmaları Başmühendisliği,

c) Ekolojik Çeşitlilik Araştırmaları Başmühendisliği,

ç) Toprak Koruma ve Havza Islahı Araştırmaları Başmühendisliği,

d) Ekosistem Araştırmaları Başmühendisliği,

e) Proje Planlama ve Değerlendirme Başmühendisliği.

Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsünün görevleri

MADDE 13 ? (1) Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Orman toprağı ve ekolojisi, bitki beslenmesi, toprak koruma ve ıslahı, havza ve çevre sorunlarının orman ekosistemleri üzerindeki etkileri konularında araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak ve uygulanmasını izlemek,

b) Bakanlık birimlerince orman toprakları, orman ekolojisi, toprak koruma ve ıslahı, havza yönetimi konularında karşılaşılan sorunlar ile ilgili incelemeler yapmak ve uygulamalara yön verici önerilerde bulunmak,

c) Yeni kurulacak fidanlıkların ekolojik şartlar bakımından fidanlık kuruluşuna uygun olup olmadıklarını belirlemek; mevcut ve yeni kurulacak fidanlıklarda kaliteli fidan üretimine ilişkin toprak ıslahı, sulama ve gübreleme konularında önerilerde bulunmak,

ç) Kurum, kuruluş ve kişiler tarafından talep edilen toprak, bitki ve su analizlerini yapmak ve önerilerde bulunmak,

d) Orman toprağı ve ekolojisi konularında uygulayıcı teknik elemanların yetişmelerini sağlamak üzere meslek içi eğitim seminerleri düzenlemek, Bakanlığın diğer birimleri tarafından düzenlenen seminerlere eğitici sağlamak,

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, ortak proje, eğitim, staj ve benzeri etkinliklerde bulunmak,

f) Enstitü görev alanı kapsamında tescil, sertifikasyon, mekanizasyon, fidan kap boyut ve standartlarını belirleyici çalışmalarda ve patent çalışmalarında bulunmak,

g) Araştırma enstitüsü müdürlüğünde görevli personelin eğitimlerini, bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak,

ğ) Araştırma master planı çerçevesinde Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün ormancılık çalışmalarını yapmak ve katkı sağlamak,

h) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri

MADDE 14 ? (1) Orman Toprak ve Ekoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri şunlardır:

a) Toprak araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; toprak ve diğer yetiştirme ortamlarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile ilgili araştırmalar yapmak; araştırma projeleri ve diğer çalışmalar için arazi ve laboratuvarda gerekli toprak, bitki ve su konularında etüt ve analizler yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

b) Bitki beslenmesi araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; orman fidanlıklarında bitki beslenmesi, sulama ve gübreleme, eko fizyoloji, orman ekosistemlerinde beslenme ve büyüme ilişkileri ile ilgili araştırmalar yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

c) Ekolojik çeşitlilik araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; bitki tür çeşitliliğinin tespiti ve yetişme ortamı özellikleri ile ilişkileri, tür çeşitlilik modellemesi/haritalaması, marjinal alanlarda kullanılabilecek türlerin tespiti konularında araştırmalar yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

ç) Toprak koruma ve havza ıslahı araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; arazi sınıflandırması, toprak ve su koruma, erozyon ve havza hidrolojisi ile ilgili araştırmalar yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

d) Ekosistem araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; orman ekosistemlerinde yetişme ortamlarının envanteri, sınıflandırması, haritalanması, bakımı ve ıslahı; iklim değişikliği ve çevre zararlarının orman ve ilgili diğer ekosistemlere etkileri; doğal dengesi bozulmuş orman ekosistemlerinin iyileştirilmesi; orman ve ilgili diğer doğal ekosistemlerde madde ve enerji döngülerinin incelenmesi konularında araştırmalar yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

e) Proje planlama ve değerlendirme başmühendisliğinin görevleri; araştırma projelerinin hazırlanmasında ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gerekli istatistik kontrolünü yapmak, gerektiğinde diğer araştırma başmühendisliklerinin araştırma projelerinde görev almak, istatistik ağırlıklı araştırmalar yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak.

Genel ormancılık konularında faaliyet gösteren araştırma enstitüsü müdürlüklerinin alt birimleri

MADDE 15 ? (1) Ormancılık araştırma enstitüsü müdürlüklerinin aşağıdaki başmühendisliklerden ve araştırma ormanı mühendisliklerinden teşekkül etmesi esastır. Başmühendislik sayıları enstitülere göre farklılık gösterebilir.

a) Başmühendislikler;

1) Tohum, Ağaçlandırma ve Ağaç Islahı Araştırmaları Başmühendisliği,

2) Silvikültür ve Orman Botaniği Araştırmaları Başmühendisliği,

3) Orman Amenajmanı ve Hâsılat Araştırmaları Başmühendisliği,

4) Orman Koruma, Yaban Hayatı ve Korunan Alanlar Araştırmaları Başmühendisliği,

5) Orman İşletmeciliği ve Ekonomisi Araştırmaları Başmühendisliği,

6) Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları Başmühendisliği,

7) Odun ve Odun-Dışı Orman Ürünleri Araştırmaları Başmühendisliği,

8) Halkla İlişkiler ve Sosyal Ormancılık Araştırmaları Başmühendisliği,

9) Proje Planlama ve Değerlendirme Başmühendisliği,

10) Kavakçılık Araştırmaları Başmühendisliği,

11) Orman Yangınları Araştırmaları Başmühendisliği,

12) Mera Amenajmanı Araştırmaları Başmühendisliği.

b) Araştırma ormanı mühendislikleri.

Genel ormancılık konularında faaliyet gösteren araştırma enstitüsü müdürlüklerinin görevleri

MADDE 16 ? (1) Ormancılık araştırma enstitüsü müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) Ormancılık sorunlarına çözüm üretmek, ormancılık uygulamalarına yönelik yeni bilgi, yöntem ve teknolojiler kazandırmak amacıyla araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarını yayınlamak ve uygulanmasını izlemek,

b) Genel Müdürlük birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilen konularda analiz, test ve teşhis, inceleme ve etüt çalışmaları yapmak, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek,

c) Ormancılık çalışmalarında, odun ve odun dışı orman ürünlerinin ibre, yaprak, kabuk, dal, kozalak, gövde, tohum, meyve ve toprak altı organlarından tıp, kozmetik ve diğer alanlarda kullanılan mamül ya da yarı mamül olarak elde edilen maddelerin tescil ve patent çalışmalarında bulunmak,

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay, ortak proje, eğitim, staj ve benzeri etkinliklerde bulunmak,

d) Araştırma ormanlarını kuruluş amaçlarına göre planlamak, yönetmek, işletmek ve bu konuda ilgili birimlerle işbirliğini sağlamak,

e) Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli personelin eğitimlerini bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak,

f) Araştırma master planı çerçevesinde Bakanlığın ve Genel müdürlüğün ormancılık çalışmalarını yapmak ve katkı sağlamak,

g) Genel Müdür tarafından verilen görevleri yapmak.

Genel ormancılık konularında faaliyet gösteren Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri

MADDE 17 ? (1) Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü başmühendisliklerinin görevleri şunlardır:

a) Tohum, ağaçlandırma ve ağaç ıslahı araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; tohumla ilgili araştırmalar yapmak, orijin denemeleri, döl denemeleri, klon denemelerini kurmak, ağaçlandırma, fidan yetiştirme teknikleri, fizyoloji, biyoteknoloji ve moleküler düzeyde çalışmaları yürütmek ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

b) Silvikültür ve orman botaniği araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; ormanların gençleştirilmesi ve bakımı ile orman botaniği, bitki sosyolojisi konularında araştırmalar yapmak, arboretum ve herbaryum çalışmalarını yürütmek ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

c) Orman amenajmanı ve hâsılat araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; planlama yöntemleri, orman envanteri ve hâsılatı, büyüme modellemesi, karbon envanteri konularında araştırmalar yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

ç) Orman koruma, yaban hayatı ve korunan alanlar araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; ormanlardaki biyotik ve abiyotik zararlıların belirlenmesi, biyolojisi ve ekolojisi ile koruma ve mücadele yöntemleri, av ve yaban hayatı, milli parklar ve diğer korunan alanlar konularında araştırmalar yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

d) Orman işletmeciliği ve ekonomisi araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; işletme organizasyonu, insan kaynakları yönetimi, orman işçiliği, üretim tekniği, mekanizasyon, iş analizleri, standardizasyon, maliyet analizi, verimlilik, etkinlik, performans analizleri, pazarlama, orman ürün ve hizmetlerinin değerlerinin belirlenmesi, orman kaynakları yönetimi konularında araştırmalar yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

e) Orman ekolojisi ve toprak araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; türlerin ekolojik istekleri, bitki beslenmesi, eko-fizyoloji, toprak biyolojisi, toprak ıslahı, erozyon ve çığ kontrolü, mera ıslahı, havza amenajmanı, havza ve orman hidrolojisi ve atmosferik kirliliğinin ormanlar üzerine etkileri konularında araştırmalar yapmak, talep edilen toprak, bitki ve su analizlerini yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

f) Odun ve odun dışı orman ürünleri araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; odun hammaddesinin fiziksel, mekanik ve kimyasal özellikleri, değerlendirme olanakları, çeşitli etkenlerden korunması ve dayanıklılığının arttırılması; odun dışı orman ürünlerinden faydalanmanın planlanması, etnobotanik özellikleri, kimyasal analizi ve kullanım alanlarının belirlenmesi konularında araştırma yapmak; envanter metotlarının ortaya konulması, ıslahı, yetiştirme ve rehabilitasyon teknikleri, sosyo-ekonomik etkileri ile ormanların sunduğu hizmetler konularında yapılacak araştırmalarda ilgili başmühendisliklerle işbirliği yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

g) Halkla ilişkiler ve sosyal ormancılık araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; ormancılık politikaları ve hukuku, toplumun orman kaynaklarından beklentileri, orman-halk ilişkilerinin düzenlenmesi konularında araştırmalar yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

ğ) Proje, planlama ve değerlendirme başmühendisliğinin görevleri; araştırma projelerinin hazırlanmasında ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gerekli istatistik kontrolünü yapmak, gerektiğinde diğer araştırma başmühendisliklerinin araştırma projelerinde görev almak, istatistik ağırlıklı araştırmalar yapmak ve Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak,

h) Kavakçılık araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; bölgesindeki kavak ve söğüt klonlarının tespiti ve geliştirilmesi maksadıyla, Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde ıslah ve yetiştirme araştırmaları yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

ı) Orman yangınları araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; orman yangınlarının nedenleri ile önleme ve mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi, yangın davranış modellemesi, yangın riski, tehlikesi ve bunları etkileyen faktörler ile orman yangınları yönetimi ve güvenliği, yangına dirençli orman kurulması, yangın sonrası restorasyon konularında araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak ve enstitü müdürünün vereceği görevleri yapmak,

i) Mera amenajmanı araştırmaları başmühendisliğinin görevleri; orman içi, orman üstü ve orman kenarı meralarda yetişme ortamı envanteri, uygun ıslah yöntemleri, otlatma kapasitesi ve uygun otlatma planlarının belirlenmesi; doğal ormanlar ve endüstriyel plantasyon alanlarında yetişme ortamı ve sosyo-ekonomik koşullara uygun karma ormancılık modellerinin belirlenmesi konularında araştırmalar yapmak ve Enstitü Müdürünün vereceği görevleri yapmak.

Araştırma ormanı mühendisliklerinin görevleri

MADDE 18 ? (1) Araştırma Ormanı Mühendisliğinin görevleri şunlardır:

a) Araştırma ormanlarının ve bu ormanlardaki deneme ve örnek uygulama sahalarının korunmasını sağlamak,

b) Araştırma ormanlarında yürütülen araştırma ve izleme çalışmaları kapsamında denemelerin kurulması ve yapılacak gözlem, ölçme, tespit, kayıt ve kontrol işlemlerinde görev almak,

c) Araştırma ormanı amenajman planları çerçevesinde yapılacak silvikültürel faaliyetleri, ilgili orman işletme müdürlüğü ile işbirliği içinde yürütmek,

ç) Enstitü müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluklar

Araştırma enstitüsü müdürü

MADDE 19 ? (1) Araştırma Enstitüsü Müdürü;

a) Bu Yönetmelikte Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü için öngörülen görevlerin; mali, idari ve teknik yönden kanun, tüzük ve yönetmeliklerle, bağlı bulunduğu Genel Müdürlüğe uygun olarak yürütülmesini sağlamakla,

b) Mali ve personel işlerine ilişkin görev, hizmet ve işlemlerin belirtilen esaslar çerçevesinde görevlendirilen personeller tarafından yürütülmesini sağlamakla,

c) Ormancılık araştırma çalışmaları ve müdürlüğün diğer hizmetleri için emrindeki personeli görev mahalli dâhilinde geçici görevle görevlendirmekle,

ç) Gerektiğinde uzmanı olduğu konuda araştırma projelerinde yürütücülük ve öncülük yapmakla,

d) Personelin motivasyonunu geliştirici, iş verimini artırıcı ve teşvik edici tedbirler almak, Genel Müdürlüğe bu konularda önerilerde bulunmakla,

yetkili ve sorumludur.

Araştırma enstitüsü müdür yardımcısı

MADDE 20 ? (1) Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı;

a) Araştırma Enstitüsü Müdürü tarafından verilen ve Müdürlüğün görevlerine ilişkin işleri yapmak ya da yapılmasını sağlamakla,

b) Araştırma Enstitüsü Müdürünün bulunmadığı zamanlarda, Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün görevlerinin yürütülmesini sağlamakla,

c) Gerektiğinde uzmanı olduğu konuda araştırma projelerinde yürütücülük ve öncülük yapmakla,

yetkili ve sorumludur.

Araştırma başmühendisi

MADDE 21 ? (1) Araştırma başmühendisi;

a) Bu Yönetmelikte, başmühendisliği için öngörülen görevlerin kanun, tüzük ve yönetmelikler ile Araştırma Enstitüsü Müdürünün emirlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamakla,

b) Başmühendislik çalışma programına girmiş araştırma projelerinin yürütülmesini, yeni başlanacak araştırmaların proje taslaklarının ve biten araştırmaların sonuç raporlarının proje ekibince hazırlanmasını sağlamakla,

c) Başmühendislik çalışmalarına ilişkin ormancılık faaliyetlerine esas olmak üzere görüş bildirmek, etüt yapmak ve gerekli hallerde danışmanlık hizmetinde bulunmakla,

ç) Başmühendislikte görevli personelin amirliğini yapmakla,

d) Başmühendislik çalışmalarına ilişkin çalışma rapor ve programlarını hazırlamakla,

e) Uzmanı olduğu konuda proje lideri veya yürütücülüğü yapmakla,

f) Enstitü müdürünün vereceği diğer görevleri yapmakla,

yetkili ve sorumludur.

Araştırma ormanı mühendisi

MADDE 22 ? (1) Araştırma ormanı mühendisi;

a) Bu Yönetmelikte araştırma ormanı mühendisliği için verilen görevleri, iş ve işlemleri mevzuat ve bağlı bulunduğu Araştırma Enstitüsü Müdürünün direktifleri doğrultusunda yürütmekle,

b) Mühendisliğinde görevli personelin amirliğini yapmakla,

c) Araştırma ormanını, görev ve hizmetin gereklerine ve amenajman planına uygun olarak yönetmekle,

ç) Araştırma ormanında uygulanan projelerde, araştırma ormanı mühendisliğince yapılması belirtilmiş olan işleri yapmak veya kontrolü altında yapılmasını sağlamakla,

d) Gerektiğinde araştırma projelerinde yürütücü olarak görev almakla,

e) Araştırma Enstitüsü Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmakla,

yetkili ve sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 23 ? (1) 3/4/1975 tarihli ve 15197 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ormancılık Araştırma Enstitüsü Görev ve Çalışmalarına Ait Yönetmelik ile 6/12/1975 tarihli ve 15434 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Görev ve Çalışmalarına Ait Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 24 ? (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
01:45 - Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar01:43 - CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım01:39 - Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu01:34 - 90 bin Filistinli, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini idrak etti01:00 - Bursa Büyükşehir Belediyesinden 60 bin haneye fatura desteği00:03 - Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?
00:01 - 9 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Dışişleri açıkladı: İki ülkeyle seyahat kısıtlaması kaldırılıyor23:31 - Devrilen briketlerin altında kalan küçük Ali'den acı haber23:29 - Tunceli'de kamyonet Munzur Çayı'na devrildi: 8 yaralı23:01 - İsrail polisi, Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale ediyor22:54 - Ankara'da fırtına caminin minaresini yıktı
22:52 - 'Bayramda maden suyu tüketimine önem verin'22:46 - Fenerbahçe Ankara'dan avantajlı dönüyor22:35 - Kadın doktorlardan hasta çocuklara 'anne şefkati'22:32 - Beşiktaş şampiyonluk yarışında yara aldı22:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle iftar yaptı
22:21 - Kızılırmak Deltası ilkbaharda açan çiçeklerle renklendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam