1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TEKEL İFP'lerine ilişkin mahkeme kararı

18 Eylül 2005 00:24
Yazdır
TEKEL İFP'lileri lehine idare mahkeme tarafından verilen Yürütmeyi Durdurmayı Kararı aşağıda sunulmuştur.

TC
MALATYA
İDARE MAHKEMESİ ESAS NO: 2005/573

DAVACI VE YÜRÜTMEMİNİN DURDURULMASINI İSTEYEN ;

İSTEMİN ÖZETİ ___ ?___: Tekel Malatya Yaprak Tütün işletme Müdürlüğünde

Tütün Teknolojisi Mühendisi olarak görev yapan davacının, istihdam fazlası personel olarak belirlenmesine ilişkin işlemin; davalı, kurum tarafından 4046 sayılı Yasa gereği Devlet Personel Başkanlığına istihdam fazlası personel olarak bildirildiği, Malatya Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğünde 15 tütün teknolojisi mühendisinin çalıştığı, bunların içinden hangi kriterler esas alınarak kendisinin istihdam fazlası personel olarak bildirildiğinin ortaya konulmadığı, bu konuda objektif kriterler esas alınmadan kasıtlı bîr tutum izlendiği, İdareye tanınan takdir yetkisinin kötüye kullanıldığı, işlemin hukuka aykırı olduğu İddia edilerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ ...,?; 4046 sayılı Yasa'nın 22. maddesi gereği davacının istihdam fazlası personel olarak Devlet Personel Başkanlığına bildirildiği, istihdam fazlası personelin belirlenmesinde idarelerinin takdir yetkisi bulunduğu, yapılan uygulamanın şahsa yönelik olmayıp ülke genelini kapsadığı, dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerekliği savunulmaktadır,

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Malatya Nöbetçi İdare Mahkemesince gereği görüşüldü;

Dava; Tekel Malatya Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğünde Tütün Teknolojisi Mühendisi olarak görev yapan davacının, İstihdam fazlası personel olarak belirlenmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır-

4046 sayılı özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. maddesinde; "Kuruluşların, özelleştirilmeleri sonucu sermayelermdekî kamu payının %50'nin altına düşmesi veya bunların müessese işletme ve işletme birimlerinin satılması veya devredilmesi halinde satış veya devre ilişkin sözleşmenin İmzalanmasından, bunlann küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiye edilmesi sonucu istihdam yapısının değişmesi veya kuruluşlarının ihtiyaç fazlası personel belirlemeleri halinde bunlarla ilgili işlemlerin sonuçlanmasından itibaren onbeş gün içerisinde, bu kuruluşlarda çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile sözleşmesi personel (kapsam dışı personel dahil) diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere idare tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Nakle tabi personelin, geçici 9. madde dikkate alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kazanılmış hak aylık derecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı KHK kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilir.,." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda anılan 4046 sayılı Yasa hükmü ile; idareye kuruluşların, özelleştirme sonucu sermayelerindeki kamu payının %50'fiin alımla düşmesi, müessese işletme ve işletme birimlerinin satılması, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi veya İhtiyaç fazlası personel belirlemeleri hallerinde, 657 sayı i ı Yasaya tabî olarak yada sözleşmeli çalışan personeli diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere istihdam fazlası personel olarak belirleme ve Devlet Personel Başkanlığına bildirme yetkisi tanındığı açıktır. Ancak bu yetkinin kullanımında idarenin takdirinin sınırsız olduğunun kabulü mümkün bulunmamaktadır.

İstihdam fazlası personelin belirlenmesinde ise; personelin sicili, başarı düzeyi, yetkinliği, eğitim durumu, hizmet süresi, unvanda bekleme süresi, yaşı, disiplin cezalan v.b. gibi objektif ölçütlerin saptanması ve bu ölçütler esas alınarak değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Dosyanın İncelenmesinden; davalı Tekel, Tütün, Tütün Mamulleri ve Tuz ve Alkol işletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünün özelleştirme Yüksek Kurulunun 06.02.200! gün ve 24310 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 05.05.2001 gün ve 2001/06 sayılı kararıyla 06.02.2001 tarihinden İtibaren özelleştirme kapsam ve programına alındığı, 4733 sayılı Yasa ile de İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirildiği, Özelleştirme idare Başkanlığının 25,12.2002 günlü olur'u ile Anonim Şirkete dönüştürüldüğü, özelleştirme programına ve kapsamına alınması nedeniyle kuruluşun küçülmeye devam ettiği, Öte yandan Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 10.06.2004 günlü ve kuruluşlardaki istihdamın etkinleştirilmesi ve personel sayısının azaltılması yolundaki talimatları gereği Yönetim Kurulunun 24.12.2004 gün ve 377 sayılı karan ile 603 personelin istihdam fazlası personel olarak belirlendiği ve 4046 sayılı Yasa'nm 22 maddesi gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarında değerlendirilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirildiği, Malatya Tekel Yaprak Tütün işletme Müdürlüğünde tütün teknolojisi mühendisi olarak çalışan davacının da istihdam fazlası personel olarak belirlenmesi üzerine bakılan davanın açıldığı, öte yandan; Mahkememizin 22.06,2005 günlü ara kararma davalı idarece verilen yanıttan; davacının İstihdam fazlası personel olarak, belirlenmesinde herhangi bir objektif kritere göre değerlendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Olayda; her ne kadar davalı idare tarafından, kuruluşlarının özelleştirme programına alınması ve faaliyetlerinin daraltılması nedeniyle istihdam fazlası personel belirlenmesinde mevzuata aykırı bir yön bulunmamakta ise de; söz konusu personelin belirlenmesinde yukarıda belirtilen objektif kriterlerin esas alınarak 'değerlendirme yapılması gerekirken, salt idarenin takdir yetkisi bulunduğundan bahisle ve herhangi bir objektif kriter esas alınmadan davacının istihdam fazlası personel olarak belirlenmesine yönelik dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; açıkça hukuki aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracağı anlaşılan dava konusu işlemin, dava sonuna kadar teminat alınmaksızın 2577 sayılı Yasanın 27/2, maddesi uyarınca yürütmesinin durdurulmasına, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içinde Malatya Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 23.08,2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Nöb.BAŞKAN ÜYE ÜYE

Ömer DEMİR Safiye Canan TURAN M.Metin KAHRAMAN

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
13:41 - Erdoğan: Tedbirlerde mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız13:40 - Afyonkarahisar'da 15 bina karantinaya alındı13:39 - Çöpçüler Kralı'nın çekildiği sokağa Kemal Sunal'ın adı verildi13:34 - Eşini darp etti diye 1 yıl tutuklu kaldı, gerçek anlaşılınca tahliye edildi13:33 - Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü13:30 - Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
13:29 - Emrah Serbes, 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödeyecek13:26 - 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açılan Mansur Yavaş, beraat etti13:24 - Yüz yüze eğitimde ailelere öneriler: Kaygınızı çocuğa yansıtmayın13:21 - 'Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor'13:18 - Bakan Karaismailoğlu: Dünyanın gıptayla baktığı projeleri yönetiyoruz13:15 - Spor Bakanlığı adına yurt dışında lisansüstü eğitim başvurusu için son gün
12:59 - Çeyrek altın ne kadar?12:51 - İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı kuruldu12:50 - Akrabalarının eşini darbederek parasını çalan iki kişi yakalandı12:47 - 1 Aralık itibarıyla istenmeyen mesajlar son bulacak12:29 - OHAL Komisyonu 3 mahrem imamın başvurularını reddetti
12:06 - Köy öğretmeninden 'askıda poşet'le ödev takibi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam