1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Elektrik dağıtım şirketlerinin incelenmesi ve denetlenmesine dair yönetmelik

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik
13 Nisan 2013 07:30
+Aa- Yazdır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ

VE DENETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım lisansı sahibi şirketlerin faaliyetlerinin ilgili mevzuat ve lisansları kapsamında incelenmesine ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; dağıtım lisansı sahibi şirketlerin incelenme ve denetiminin Bakanlık tarafından yapılması veya yaptırılması, inceleme ve denetim konularının belirlenmesi, inceleme ve denetim heyeti, inceleme ve denetim elemanları, inceleme ve denetime tabi şirketlerin hak ve yükümlülükleri ile yetkili şirketlerin nitelikleri, yetkilendirilmesi, hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

c) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ç) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

d) Dağıtım şirketi (Şirket): Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

e) İnceleme ve denetim heyeti: Şirketlerin incelenmesi ve/veya denetlenmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek üzere Bakanlık tarafından görevlendirilmiş heyeti,

f) İnceleme ve denetim heyeti başkanı: İnceleme ve/veya denetim faaliyetinin koordinasyonu ile yürütülmesinden sorumlu inceleme ve denetim heyeti üyesini,

g) İnceleme ve denetim elemanı: İnceleme ve/veya denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere oluşturulan heyette yer alan her bir kişiyi,

ğ) İnceleme ve denetim raporu: İnceleme ve denetim heyetinin inceleme ve/veya denetim faaliyeti ve sonuçlarına ilişkin belirli formatta hazırladığı raporu,

h) Yatırım planı: Dağıtım şirketinin, mevcut dağıtım sisteminde yapacağı yeni yatırımlar için EPDK tarafından onaylanan planı,

ı) Yetkili şirket: Bu Yönetmelik kapsamındaki inceleme ve denetim konularına ilişkin sonuçları itibarıyla Bakanlık açısından bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek şekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş şirketi,

i) Yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki inceleme ve/veya denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili şirketlere verilecek belgeyi,

j) İlgili mevzuat: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 6446 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge, EPDK Kurul kararları ile 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 3154 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ, usul ve esasları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İnceleme ve Denetim Konuları, İnceleme ve Denetim Yetkisi,

İnceleme ve Denetim Heyeti

İnceleme ve denetim

MADDE 5 – (1) Şirketlerin periyodik olarak inceleme ve/veya denetimi belirli sürelerde, belirlenmiş konularda ve yılda en az bir kez yapılır.

(2) Bakanlığın gerek gördüğü durumlarda veya başvuru üzerine kapsamı Bakanlık tarafından belirlenen kısmi incelemeler ve denetimler yapılabilir.

(3) Bakanlık, şirketlerden inceleme ve/veya denetime esas olmak ve yapılacak ön incelemelerde kullanılmak üzere ilgili her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Gerek görmesi durumunda, şirket yetkililerinden yazılı veya sözlü bilgi alabilir. Bakanlığın bu kapsamdaki taleplerinin ilgililerce ivedilikle karşılanması esastır.

(4) İnceleme ve denetim faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin hususlar tebliğ ile düzenlenir.

İnceleme ve denetim konuları

MADDE 6 – (1) Şirketlerin incelenme ve denetimine ilişkin konular aşağıdaki iş ve işlemlerden oluşur:

a) Yatırım faaliyetleri; kapasite artış, genişleme, iyileştirme ve yenileme yatırımlarının yatırım planlarına uygunluğu ve bu kapsamda yatırımlara ilişkin kamulaştırma işlemleri, fiziki gerçekleşmeler ve yatırım ihaleleri gibi iş ve işlemler.

b) Müşteriler ile ilgili faaliyetler; müşteri hizmetlerine ilişkin uygulamaların ilgili mevzuata ve lisans hükümlerine uygunluğu ve müşteri şikâyetlerine ilişkin iş ve işlemler.

c) İşletme ve bakım faaliyetleri; işletme ve bakım faaliyetlerinin ilgili mevzuata ve lisans hükümlerine uygunluğu ve bu kapsamda işletme ve bakım çalışmaları ile bunlara ilişkin kayıtların tutulması gibi iş ve işlemler.

ç) Genel aydınlatma faaliyetleri; genel aydınlatmaya ilişkin iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğu ve bu kapsamda dağıtım bölgelerinde aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin uygulamalar.

d) Mali konular; müşterilerden tahsil edilen her türlü bedel ve tarife kapsamında yapılan uygulamalar ile gelir, gider hesaplarının mevzuata uygunluğu, yatırım hesapları, güvence bedeli hesapları, yükümlü olunan kesintilerle ilgili hesaplar ve sigorta uygulamalarına ilişkin iş ve işlemler.

e) Mal ve hizmet alım ve satımı ile ilgili faaliyetler; yapılan her türlü mal ve hizmet alımlarının veya satışlarının EPDK'ya sunulan prosedürler çerçevesinde gerçekleştirilmesine ilişkin iş ve işlemler.

f) Bilişim ve şebeke işletim sistemleri altyapısı; alt yapı bilgi sistemlerinin kurulması, işletilmesi, güncellenmesi ve yedeklenmesine ilişkin iş ve işlemler.

g) Hizmet kalitesi; EPDK tarafından belirlenen teknik ve ticari hizmet kalitesinin sağlanması ve bu kapsamda dağıtım bölgelerinde gerçekleşen kesintilerin sayısı ve süresi ile müşteri hizmetlerinin sunumuna ilişkin süreler gibi iş ve işlemler.

ğ) Hukuki süreçler; şirketlerin uygulamalarından dolayı lisans sahibi tüzel kişiler, müşteriler, kamu kurumları ve diğer kuruluşlar ile oluşan hukuki süreçlerin durumları ve konuların tespiti.

İnceleme ve denetim yetkisi

MADDE 7 – (1) Şirketlerin incelenme ve denetimi yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık şirketlerin denetimini, bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapabilir veya bu kuruluşlara yetki devretmek suretiyle yaptırabilir. Bakanlık, ayrıca denetim yükümlülüklerini, sonuçları itibarıyla Bakanlık açısından bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek şekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere yetkilendireceği şirketlerden ilgili mevzuatına uygun şekilde hizmet satın almak suretiyle gerçekleştirebilir.

(2) Bakanlığın inceleme ve denetimi ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapması durumunda, inceleme ve denetim heyeti Bakanlık tarafından; Bakanlık temsilcisinin başkanlığında bakanlık personeli ve ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilecek personelden oluşturulur.

(3) Bakanlığın inceleme ve denetimi ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına yetki devretmek suretiyle yaptırması durumunda uygulamaya ilişkin hususlar ile tarafların hak ve yükümlülükleri yapılacak protokol ile belirlenir.

(4) Bakanlık, ilgili mevzuatına uygun şekilde hizmet satın almak suretiyle yetkilendireceği şirketlere inceleme, tespit ve raporlama yaptırması durumunda; ilgili şirketlerin belirlenmesi ve yetkilendirilmesi, inceleme, tespit ve raporlamanın kapsam ve süresi ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar tebliğ ile belirlenir.

İnceleme ve denetim heyeti

MADDE 8 – (1) Şirketlerin periyodik ve kısmi inceleme ve denetimini gerçekleştirecek inceleme ve denetim Heyeti; en az dört yıllık eğitim veren elektrik veya elektrik-elektronik, inşaat, endüstri veya makine, bilgisayar, harita veya jeodezi mühendisi ile İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Hukuk ve Siyasal Bilgiler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yüksek okullardan mezun yeter sayıda teknik ve idari personelden oluşur.

(2) İnceleme ve denetimlerin Bakanlık ile ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapılması halinde, oluşturulacak denetim heyetlerinde EPDK ve TEDAŞ'tan denetim elemanları yer alabilir. Bakanlığın ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarından bu konuya ilişkin olarak yapacağı talepler süresinde karşılanır.

(3) İnceleme, tespit ve raporlamanın, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş şirketlerden hizmet almak suretiyle yapılması durumunda; inceleme, tespit ve raporlama yapacak elemanların vasıfları ve yeterliliği, yetkilendirilecek şirketlerin belirlenmesi ve yetkilendirilmesine ilişkin diğer hususlar tebliğ ile belirlenir.

(4) İnceleme ve denetim heyetlerinde EPDK ve TEDAŞ'tan elemanların yer alması halinde, Bakanlık tarafından yapılan yazılı bildirim üzerine denetim elemanlarının isimleri, meslekleri ve vasıfları Bakanlığa bildirilir. Bakanlık, inceleme ve denetim heyetini oluşturan personelin isimleri, inceleme ve denetimin konusu ve süresi ile resmi görev iznine ilişkin görevlendirme belgesini hazırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Denetlenen Şirketin, İnceleme ve Denetim Heyetinin,

İnceleme ve Denetim Elemanlarının Yükümlülükleri

Denetlenen şirketlerin yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Şirketler, kısmi veya periyodik inceleme ve denetim kapsamında aşağıda belirtilen hususları eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

a) İnceleme ve denetim heyetine, inceleme ve/veya denetimin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm kolaylığı göstermek, çalışmalarına elverişli bir mekânı sağlamak, talep edilmesi halinde teknik cihazları sağlamak, inceleme ve denetim konularıyla ilgili yardımcı eleman vermek, tüm yasal defter belge ve kayıtlar ile gerekli belgeleri ibraz etmek,

b) İnceleme ve denetim elemanları tarafından inceleme ve denetim konularına ilişkin gerekli görülen bilgi, belge, kayıt, pafta, harita, proje, doküman ve defterin aslı ve/veya örneklerini zamanında vermek,

c) İstenildiğinde yazılı ve sözlü bilgi vermek ve düzenlenen tutanakları varsa görüşlerini de belirterek imzalamak,

ç) İnceleme ve denetim elemanlarının bilgisine ihtiyaç duyduğu yetkili personel ile görüşülmesini ivedilikle sağlamak,

d) Faaliyetin gerektirdiği çalışma ortamını, bilgi ve belgeler ile ihtiyaç duyulan personelin işyerinde olmasını sağlamak.

(2) Denetlenen şirketler, gerekli hallerde kendi adına iş yapan her türlü alt yüklenici veya hizmet aldığı gerçek ve tüzel kişilere ilişkin inceleme ve denetim konusuyla ilgili şirket uhdesinde bulunan sözleşme, hak ediş ve faturaları sağlamakla yükümlüdür.

(3) Denetlenen şirketler, inceleme ve denetim heyetine, incelenen ve/veya denetlenen hususlara ilişkin her türlü belgeyi sunmakla sorumludur. Denetlenen şirketler, yasal bir engel bulunması haricinde, teknik imkânsızlık, gizlilik, sır saklama, faaliyetlerinin bir kısmını hizmet satın alma yoluyla yaptırma gibi gerekçeleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten imtina edemez.

Denetlenen şirketlerin hakları

MADDE 10 – (1) Yapılacak inceleme ve denetim tarihi şirkete en az 15 gün önce bildirilir.

(2) İnceleme ve denetime başlamadan önce inceleme ve denetim heyetine Bakanlık tarafından verilen görevlendirme belgesi ilgili şirket yetkilisine imza karşılığı teslim edilir.

(3) İnceleme ve denetim elemanları şirkete ait evrak ve belgeleri üzerinde düzeltme yapmadan iade eder, şirkete ait bilgileri gizli tutar, tarafsız davranır ve şirketin faaliyetlerine müdahale edemez.

(4) İnceleme ve denetimler sırasında tespit edilen uygunsuzluklar için hazırlanan bulgu formlarında şirketin görüşlerine de yer verilir. İnceleme ve denetim heyeti başkanı ile şirket yetkilisi tarafından birlikte imzalanan bulgu formunun bir kopyası şirkete teslim edilir.

(5) Tamamlanan denetim raporunun bir nüshası Bakanlık tarafından şirkete gönderilir.

İnceleme ve denetim heyetinin yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) İnceleme ve denetim heyeti; şirketlerin kısmi veya periyodik inceleme ve denetimini ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirmek, her türlü belge ve bulguları değerlendirmek ve sonucuna ilişkin belirli formata uygun rapor hazırlamakla yükümlüdür.

a) İnceleme ve denetim heyeti;

1) İnceleme ve denetim faaliyeti sırasında, sonuçların değerlendirilmesinde ve denetim raporunun hazırlanmasında tarafsız bir bakış açısına sahip olmak,

2) Dürüstlük ve tarafsızlığını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkân vermemek,

3) İnceleme ve denetim faaliyetine ilişkin çalışmaların her aşamasında, gereken özen ve titizliği göstermek,

4) İnceleme ve denetim sırasında sistemin işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek derecede önem arz eden ya da ilgili mevzuata açıkça aykırılık teşkil eden hususların tespit edilmesi halinde, inceleme ve denetim faaliyetinin sonuçlanmasını beklemeksizin Bakanlığı derhal bilgilendirmek,

hususlarında sorumludur.

b) İnceleme ve denetim görevini yerine getirirken; fiziki inceleme, tespit, doğrulama, bilgi toplama, kayıt sistemini yeniden izleme, belge incelenmesi, analitik inceleme, örnekleme, sağlama, teyit alma gibi tekniklerin hepsini ya da bir kısmını kullanarak hazırlayacağı raporu, gerektiğinde yeterli sayıda dijital fotoğraf ve/veya dijital video çekimleriyle birlikte sunar.

c) Daha önce gerçekleştirilen inceleme ve denetimlerde tespit edilen hususlara ilişkin halihazır durumun tespitini ve değerlendirmesini yapar.

ç) Denetim raporuna esas olacak inceleme ve tespitlere ilişkin formları ve tabloları hazırlar.

d) Gerektiğinde konunun üçüncü taraflarıyla da görüşmeler yapabilir.

İnceleme ve denetim elemanlarının yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) İnceleme ve denetim elemanları;

a) Denetlenen şirket tarafından kendilerine verilen inceleme ve denetime tabi her türlü belgeyi işlerinin gerektirdiği süre içinde incelemek ve işin bitiminde ilave ve düzeltme yapmadan iade etmekle,

b) Her ne suretle olursa olsun faaliyetleri sırasında edindikleri her türlü bilgiyi gizli tutmak ve kendi menfaatlerine veya kendileriyle ilişkili kişiler veya başkaları lehine veya aleyhine kullanmamakla,

c) İnceleme ve denetim yaptıkları yerlerde, görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmamak ve şirket faaliyetlerine müdahale etmemekle,

ç) İnceleme ve denetim faaliyeti sırasında, sonuçların değerlendirilmesinde ve denetim raporunun hazırlanmasında tarafsız bir bakış açısına sahip olmakla,

d) İnceleme ve denetim faaliyetine ilişkin çalışmaların her aşamasında, gereken özen ve titizliği göstermekle,

e) Bakanlık tarafından verilen yazılı talimatları tam ve zamanında yerine getirmekle,

f) İnceleme ve denetimle görevlendirildiği tüzel kişilerden hediye ve benzeri her ne ad altında olursa olsun maddi ve manevi hiçbir menfaat temin etmemekle,

yükümlüdür.

(2) İnceleme ve denetim elemanlarının görevlerinden ayrılmaları durumu, birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

İnceleme ve denetim heyeti ve elemanlarının yetkileri

MADDE 13 – (1) İnceleme ve denetim heyeti ile denetim elemanları, inceleme ve denetim faaliyeti süresince;

a) İnceleme ve denetim konularına ilişkin gerekli görülen bilgi ve belgeleri istemeye,

b) İnceleme ve denetim konusuyla ilgili proje, pafta, harita, çizim, dağıtım şebekesi ile ilgili olarak kullanılan bilgisayar programı, yasal defter, kayıt, her türlü iş ve işlemleri bilgisayar kaydı, aslı ve/veya basılı kopyası üzerinden inceleme yapmaya ve bunların örneklerini almaya,

c) Yapılmış veya yapılan iş ve işlemlerle ilgili olarak yerinde inceleme yapmaya, fotoğraf ve/veya video kayıtlarını almaya ve yazılı tutanakları düzenlemeye,

yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İnceleme ve Denetim Raporunun Hazırlanması,

Sunulması ve Sonuçlandırılması

İnceleme ve denetim raporunun hazırlanması

MADDE 14 – (1) İnceleme ve denetim heyeti tarafından inceleme ve denetim faaliyeti sonucunda, ilgili tebliğ çerçevesinde hazırlanan raporda asgari olarak;

a) Denetlenen şirkete ilişkin genel bilgiler,

b) Daha önceki inceleme ve denetimlerde tespit edilmiş hususların güncel durumları,

c) İnceleme ve denetime tabi hususlar ve bunlara ilişkin bulgular,

ç) Bulguların ilgili mevzuata olan aykırılıkları,

d) Bulguların taşıdığı riskler,

e) Bulgulara ilişkin değerlendirmeler,

yer alır.

(2) İnceleme ve denetim heyeti hazırladığı rapora esas bilgi, belge, kayıt, tutanak ve benzeri dokümanlar ile inceleme ve tespitlere ilişkin formları ve tabloları rapor ekinde bulundurur.

İnceleme ve denetim raporunun sunulması

MADDE 15 – (1) İnceleme ve denetim heyeti, inceleme ve denetimin tamamlanma tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde inceleme ve denetim raporunu, ilgili tebliğe uygun şekilde hazırlar ve Bakanlığa sunar.

(2) Bakanlık, gerek gördüğü hususlara ilişkin inceleme ve denetim heyetinden ilave inceleme ve denetim talep edebilir veya denetim raporuna ilişkin ilave çalışma isteyebilir.

(3) Bakanlık, denetim raporunu tamamlanmasını müteakip en geç 5 iş günü içerisinde EPDK'ya ve şirkete gönderir.

İnceleme ve denetim raporunun sonuçlandırılması

MADDE 16 – (1) Bakanlık tarafından EPDK'ya gönderilen inceleme ve denetim raporu makul bir süre içerisinde EPDK tarafından ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırılır. Raporun sonuçlandırılmasına ilişkin olarak ilave incelemeye gerek görülmesi halinde, bu inceleme EPDK tarafından ayrıca gerçekleştirilir.

(2) EPDK tarafından yapılacak ilave inceleme işlemleri ile elde edilen bulgular ayrıca Bakanlığa da sunulur.

(3) İlave inceleme işlemleri de dahil raporun EPDK tarafından sonuçlandırılması, raporun teslim alındığı tarihten itibaren 90 günü geçemez.

(4) Söz konusu inceleme ve denetime ilişkin EPDK kararı, kararın gerekçeleri, gerekli yaptırım ve işlemler karar tarihinden itibaren 5 iş günü içinde Bakanlığa sunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kamu Kurumlarının Seçimi ve Kamu Kurumlarına Yetki Devri

Kamu kurumlarının seçimi

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında şirketlerin kısmi veya periyodik inceleme ve denetimini, Bakanlık bu konuda ihtisas sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapabilir veya ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarına yetki devretmek suretiyle yaptırabilir.

(2) Bünyesinde inceleme ve denetime ilişkin yeterli tecrübede ve belirtilen vasıfta personel bulunduran ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları Bakanlık tarafından belirlenir.

(3) Bakanlığın bu konudaki talebi ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından süresinde karşılanır.

(4) Bakanlığın ve yetkilendirilecek ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülükleri yapılacak protokol kapsamında belirlenir. Yapılacak protokolde asgari olarak;

a) İnceleme ve denetimin kapsamı,

b) Kurumların görevlendireceği personel bilgileri,

c) Tarafların hak ve yükümlülükleri,

ç) İnceleme ve denetime ilişkin hizmet bedellerinin tespit edilmesi,

d) Protokolün süresi ve feshi,

yer alır.

Kamu kurumlarına yetki devri

MADDE 18 – (1) Şirketlerin kısmi veya periyodik inceleme ve denetiminin Bakanlık tarafından yetki devretmek suretiyle yaptırılması halinde kamu kurum ve kuruluşları, protokol süresi boyunca protokolde ve yetki belgesinde belirtilen yetkileri kullanırlar.

(2) Kamu kurum ve kuruluşları inceleme ve denetim kapsamında ihtiyaç duyabileceği personelin bir kısmını diğer kamu kurumlarından alabilir. Bu hususa ilişkin düzenlemeler protokolde yer alır.

(3) Kamu kurum ve kuruluşları, inceleme ve denetim kapsamında oluşturdukları inceleme ve denetim heyetini Bakanlık onayına sunar.

(4) Bakanlık gerek görmesi durumunda oluşturulan inceleme ve denetim heyetine başkan atayabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Yetkili Şirketlerin Nitelikleri, Seçimi, Hak ve Yükümlülükleri

Yetkili şirketlerin nitelikleri ve seçimi

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında şirketlerin kısmi veya periyodik inceleme ve denetimi için gerek duyulan, inceleme, tespit ve raporlamaya ilişkin hususlar, Bakanlığın belirlediği yeterlilik şartlarını haiz yetkili şirketlerden hizmet alınarak gerçekleştirilebilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında hizmet alınacak şirketlerin yeterliliklerine ilişkin şartların belirlendiği ilan metni Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

(3) Bakanlıktan yeterlilik almak isteyen şirketler, aranan nitelikler için gerekli olan belgeleri tamamlayarak Bakanlığın ilan edeceği başvuru süresi içinde Bakanlığa yazılı olarak başvurur.

(4) İnceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere yetkilendirilecek şirketler, gerekli niteliklere sahip olduklarını göstermek üzere Bakanlığa yapacakları başvuruda aşağıdaki bilgi ve belgeleri sunarlar:

a) Temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi,

b) Merkez ofisin adres, telefon, faks ve e-posta bilgilerini içeren yazılı beyan,

c) Temsil ve ilzama yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri,

ç) Ticaret ve/veya sanayi odasına kayıt belgesi sureti,

d) Şirkete ait iş deneyim belgeleri, iş referansları, tanıtıcı bilgi ve belgeler,

e) Bu Yönetmelik kapsamında belirlenen vasıflardaki şirket sahibi, şirket ortağı ve şirket çalışanlarına ait iş deneyim belgeleri ile SGK belgeleri,

f) Şirkette %10 ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilere ilişkin son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri,

g) Şirkette %10 ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin elektrik dağıtım şirketleriyle ortaklık ilişkisinin bulunmadığına dair yazılı beyanları.

(5) İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen yeterlilik başvurularındaki eksiklik veya yanlışlıklar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakanlığa teslim edilmek suretiyle giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru evrakı iade edilir.

(6) Yeterlilik almak için başvuran şirketlerin anonim şirket olmaları halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki hisselerinin tamamının nama yazılı olması şarttır.

(7) Bakanlık tarafından yeterli görülen şirketlere Bakanlık ile inceleme, tespit ve raporlamaya ilişkin hizmet alım sözleşmesi imzalanmasını müteakip 60 gün içinde Bakanlık tarafından yetki belgesi verilir.

(8) Yetki belgesi verilen şirketlerin unvanları Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

Yetkili şirketlerin hak ve yükümlülükleri

MADDE 20 – (1) Yetkili şirketlerin hak ve yükümlülükleri yetki belgesinde belirtilen tarihten itibaren geçerlilik kazanır.

(2) Yetki belgesinin süresi Bakanlık ile imzalanan inceleme, tespit ve raporlamaya ilişkin hizmet alım sözleşmesinin süresi ile sınırlıdır.

(3) Yetki belgesi verilmesini müteakip Bakanlık tarafından her yetkili şirket için ayrı bir sicil dosyası açılır ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kayıtları tutulur.

(4) Yetkili şirketler Bakanlığa ibraz ettikleri bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik olması halinde, bu değişikliği Bakanlığa 15 gün içinde yazılı olarak bildirir.

(5) Yetki belgesi, ilgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların gerektirdiği durumlarda veya yetkili şirketin yazılı talebinin uygun bulunması halinde tadil edilir.

(6) Yetkili şirket Bakanlıktan aldığı yetki belgesini başka bir şirkete devredemez.

(7) Bakanlık tarafından belirlenen formatta yetkili şirket tarafından hazırlanan raporlar, görevlendirme belgesinin bitiminden sonra en geç 15 iş günü içinde Bakanlığa sunulur.

(8) İnceleme, tespit ve raporlamaya ilişkin hizmet alım sözleşmesi feshedilen ve bu Yönetmelik ile belirlenen koşulları kaybeden veya ilgili mevzuata aykırı davrandığı, yasaklara, denetim ilke ve kurallarına uymadığı ya da düzeltilebilir nitelikteki aykırılıkları, yapılan uyarıya rağmen verilen süre içinde düzeltmediği tespit edilen yetkili şirketin yetki belgesi Bakanlık tarafından iptal edilir.

(9) Yetki belgesi iptal edilen şirket, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Yetki belgesi iptal edilen şirket ilan edilmesini müteakip en geç 15 gün içerisinde yetki belgesini Bakanlığa iade eder.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tarafların sorumlulukları

MADDE 21 – (1) Faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu, hata ve hilelerin önlenmesi ve ortaya çıkarılması denetlenen şirketin sorumluluğundadır. Ancak denetim elemanları, denetimin planlama ve uygulama aşamasında, mevzuata aykırılık, hata ve hile durumunda olası bir aykırılığı sorgulayacak bir yaklaşım göstermek zorundadır.

(2) İnceleme ve denetim faaliyeti sırasında ilgili mevzuat hükümlerine aykırı işlemlerin, hata ve hilelerin tespit edilmesi durumunda, bu husus denetim heyeti başkanı tarafından ivedilikle Bakanlığa bildirilir. Adli yargıya intikali gerekli olan veya suç teşkil eden hallerin de Bakanlığa yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.

(3) İnceleme ve denetim işlemini ilgilendiren tüm bilgi ve belgelerin denetlenen şirket tarafından inceleme ve denetim heyetine verilmemesi halinde, durum ivedilikle Bakanlığa bildirilir.

(4) Bakanlığın denetim yükümlülüğüyle ilgili olarak yetki devrettiği kamu kurum ve kuruluşları ile inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere yetkilendirdiği şirketler; inceleme ve denetim elemanlarının ilgili mevzuatı sürekli olarak takip etmelerini ve bilgilerini güncelleştirmelerini sağlarlar.

Yasaklar

MADDE 22 – (1) Şirketlerin inceleme ve denetimi faaliyetlerinde bulunan denetim heyetinde yer alan kişiler aşağıdaki hükümlere uymak zorundadırlar:

a) Denetim yaptıkları dönem ve dönemin bitimini takip eden iki yıl boyunca, denetlenen şirket ve denetlenen şirketin bağlı bulunduğu sermaye grubu veya iştirakleri nezdinde bedelli veya bedelsiz olarak;

1) Yapım işi ile mal ve hizmet alım-satımı,

2) Yönetim, danışmanlık, belge düzenleme ve rapor hazırlama,

3) Borç-alacak ve ortaklık,

faaliyetlerinde bulunamazlar, hiçbir şekilde görev alamazlar.

b) Meslek ve meslek onuruyla bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar.

c) Üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) sıhri hısımları ile eşlerinin; ortağı, yönetim kurulu başkanı, üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı veya şirketin benzeri isimler altında faaliyet gösteren birimlerinin müdürü bulundukları firmalarda denetleme faaliyetinde bulunamazlar.

ç) Denetim faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları kanunen yetkili kılınanlardan başkasına açıklayamaz ve doğrudan veya dolaylı şekilde kendi ya da başkası yararına kullanamazlar.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
06:38 - Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi personelle sahur yaptı06:30 - Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı06:20 - Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı01:45 - Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar01:43 - CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım01:39 - Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu
01:34 - 90 bin Filistinli, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini idrak etti01:00 - Bursa Büyükşehir Belediyesinden 60 bin haneye fatura desteği00:03 - Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?00:01 - 9 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Dışişleri açıkladı: İki ülkeyle seyahat kısıtlaması kaldırılıyor23:31 - Devrilen briketlerin altında kalan küçük Ali'den acı haber
23:29 - Tunceli'de kamyonet Munzur Çayı'na devrildi: 8 yaralı23:01 - İsrail polisi, Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale ediyor22:54 - Ankara'da fırtına caminin minaresini yıktı22:52 - 'Bayramda maden suyu tüketimine önem verin'22:46 - Fenerbahçe Ankara'dan avantajlı dönüyor
22:35 - Kadın doktorlardan hasta çocuklara 'anne şefkati'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam