1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okul dönüşümlerinde öğretmen yer değiştirmeleri

22 Nisan 2013 00:10
+Aa- Yazdır
Okul dönüşümlerinde öğretmen yer değiştirmeleri

“Okul dönüşümleri tamam, şimdi ne olacak?” haberimizde öğretmenler ve yöneticiler açısından okul dönüşümleri sonucunda mevzuata göre neler yapılması gerektiğini açıklamıştık.

Öğretmenler Açısından Yapılması Gerekenler

Dönüştürülen okulların öğretmenleri ile ilgili yapılacak işlemler 06.05.2010 tarihli ve 27573 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi 1. fıkrasındaki; “1) Eğitim kurumunun ya da bölümün kapanması, program değişikliği, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanırlar.” hükümlerine göre yapılmaktadır.

Ayrıca 10.08.1999 Tarihli Ve 23782 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Okul ve Kurumların Norm Kadro Sayılarının Değişmesi” başlıklı 18. maddesindeki; “Okul ve kurumların norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde bu değişikliğe konu olan okul ve kurumların norm kadro sayıları Haziran-Eylül aylarında 16 ve 17 nci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir. Yeni okul ve kurum veya yeni derslik açılması halinde, bu okul ve kurumların norm kadroları Haziran-Eylül ayları beklenmeksizin belirlenir. Bakanlık gerek gördüğü zamanlarda bu aylar dışında da okul ve kurumların norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir.

Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen kriterler çerçevesinde herhangi bir şekilde okul ve kurumların mevcut yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması halinde norm fazlası yönetici ve öğretmenlerin belirlenmesi işlemleri, ilgili atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre yapılır.” hükümlerine göre okul/kurumların normları yeniden belirlenmektedir. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 28.11.2011 tarihli, 79840 sayılı ve “Norm kadro” konulu yazılarında da zikredilmiştir.

Okulların Öğrenci Alacağı Yerleşim Bölgeleri (Hinterlant) Belirlenmelidir.

Bu Mevzuat hükümlerine göre ilk önce 2013-2014 eğitim öğretim yılında ortaokul ve ilkokul kontenjanları belirlenerek, bu okulların öğrenci alacağı yerleşim bölgeleri (hinterlant) harita şeklinde tespit edilerek karara bağlanmalıdır.

Dönüştürülen Okulların Norm Kadroları Yeniden Belirlenmelidir

Bu tespitten sonra Öğretmen ve Yöneticilerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Okul ve Kurumların Norm Kadro Sayılarının Değişmesi” başlıklı 18. maddesindeki; “Yeni okul ve kurum veya yeni derslik açılması halinde bu okul ve kurumların norm kadroları Haziran-Eylül ayları beklenmeksizin belirlenir.” hükümlerine göre ilkokul ve ortaokulların norm kadroları belirlenmelidir. Muhtemelen bu belirleme Mayıs ayı içinde yapılacaktır.

Dönüştürülen Okullara Öğrenci ve Öğretmen Aktarımları Yapılmalıdır

Yerleşim bölgeleri (hinterlant) ve norm kadrolar belirlendikten sonra;

Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi 1. fıkrasındaki; “….kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanırlar.” hükümlerine göre İlkokuldaki branş öğretmenleri Ortaokullara, Ortaokullardaki Sınıf Öğretmenleri İlkokullara, öğrencileri ile birlikte aktarılması gerekmektedir.

Öğrencilerin taşındığı okulda eskiden mevcut hiçbir öğretmen hizmet puanı ne olursa olsun norm kadro fazlası olmamalıdır. Eğitim kurumunun dönüştürülmesi sonucu dönüştürülen diğer okuldan gelen öğretmenlerden ihtiyaç kadarı norma kadroya dâhil olmalı diğerleri il içinde öncelikle bulundukları eğitim bölgesi ve yerleşim yerinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanmalıdırlar.

Buna göre;

1- İlkokula dönüştürülen İlköğretim okullarındaki, Ortaokul öğrencileri (5, 6, 7, 8. sınıf) yerleşim bölgelerindeki (hinterlant) Ortaokullara aktarılmalıdır.

Bu okullardaki branş öğretmenleri de aynı okullara aktarılmalıdır. Burada İlkokulda olması gereken Branş Öğretmenleri İlkokulda ihtiyaca göre hizmet puanı üstünlüğü dikkate alınarak İlkokulda kalmalı ve norm kadro ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. İhtiyaç dışında olanlar öğrencilerin aktarıldığı Ortaokullara aktarılmalıdır.

2- Ortaokula dönüştürülen İlköğretim okullarındaki, İlkokul öğrencileri (1, 2, 3, 4. sınıf)yerleşim bölgelerindeki (hinterlant) İlkokullara aktarılmalıdır. Bu okullarda ana sınıfları var ise bu sınıflarda aktarılmalıdır.

Bu okullardaki Sınıf Öğretmenleri de aynı okullara aktarılmalı ve norm kadro ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda ne yapılması gerektiğini mevzuat ışığında anlatmaya çalıştık.

Fakat bize ulaşan bilgilere göre bir ilimizde; “Dönüşüm sonrasında okulların öğrenci kayıt alanları yeniden belirleneceğinden bir sınıftaki bütün öğrencilerin aynı okula gitmesi söz konusu olmayacaktır. Dönüşüm sonrası öğrencilerin hepsi aynı okula gönderilemeyeceğinden öğretmenin de aynı şekilde gönderilmesi mümkün olmayacaktır.” tespiti yapılarak bu nedenle Öğretmen atamalarının Mayıs ayı içerisinde duyurusu yapılacak il içi atamalarla yapılmasının uygun olacağı düşüncesi ortaya çıkmış. Süreç sonunda ortaya norm kadro fazlası öğretmen çıkarsa durumun değerlendirilmesi düşünülüyormuş. Bu nedenle yapılacak il içi atamada öğretmenlerin ileride mağdur duruma düşmemeleri için müracaat etmelerini tavsiye edilmekteymiş.

Bu düşüncelere katılmak ve öğretmenlerin ileride mağdur olmaması için il içi atamalara müracaat etmelerini tavsiye etmek abesle iştigaldir.

Öğretmenin Hakkını Elinden Alıp İl İçi Yer Değiştirmeye Başvur Demek Abesle İştigaldir

Çünkü; Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi 1. fıkrasındaki; “….kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanırlar.” hükmüne göre öğretmenin öğrencilerin nakledildiği okula atanması hakkını elinden alıp il içi yer değiştirmeye başvur denilmesi öğretmeni ildeki tüm il içi başvurusu olan öğretmenlerle yarıştırmak anlamına gelmektedir. Hatta il içi ve il dışı özür durumu atmalarında Türkiye'deki tüm öğretmenlerle yarıştırmak anlamına gelmektedir.

Örneğin Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu ve Namık kemal İlköğretim Okulu Ortaokula dönüştürüldü. Bu okuldaki ilkokul öğrencileri hinterlant alanına göre 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Osmaniye İlkokulu ve Vali Ümit Karahan İlkokuluna nakledileceklerdir.

Dolayısıyla Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu ve Namık Kemal İlköğretim Okulundaki Sınıf Öğretmenlerinin tercihleri de alınarak 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Osmaniye İlkokulu ve Vali Ümit Karahan İlkokuluna Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi 1. fıkrasına göre nakil edilmelidirler. Nakilerde tercihlerin çakışması halinde hizmet puanı devreye sokulmalıdır.

Bu okullara nakil olmak istemeyen öğretmenler de ildeki tüm öğretmenlerle yarışacagını düşünerek il içi yer değiştirmeye başvurabilir veya norm kadro fazlası olarak bekleyerek kaderine razı olacaktır.

Öğrencilerin nakledildiği okullara nakledilen öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin "İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 26. maddesi 15. fıkrasındaki "Görevli oldukları eğitim kurumu kapatılan, norm kadro uygulaması nedeniyle görevli oldukları eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları ya da haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilir." hükümleri gereğince zaten il içi yer değiştirmeye başvurma hakları bulunmaktadır. Bu nedenle öğretmenlere haklarını hatırlatmak hakkını tavsiye etmek abesle iştigaldir. Bir an önce Bakanlıktan norm kadro güncelleme izni alınmalı, normlar güncellenmeli, öğrenci ve öğretmen nakileri gerçekleştirilmelidir.

Aslında bu öğretmenleri, öğrencilerin nakledildikleri okullara nakletmeyip il içi yer değiştirmeye başvur şeklinde tavsiyede bulunmak bu öğretmenlerin birçoğunun norm kadro fazlası olmasını sebebiyet vermek demektir. Norm kadro fazlası öğretmenlere ise köylerdeki okullara git denilecektir. Yani il içi yer değiştirmede ilçelerdeki köylerdeki hizmet puanı yüksek olanlar öğrencilerin nakledildiği merkezdeki okullarda açılacak boş sınıf öğretmenliği normlarına atanacaklar aslında bu kadroların sahibi olması gereken öğretmenler ise norm kadro fazlası olacaklar ve onlar ilçelere köylere resen atanacaktır. Özür durumu olan öğretmenler özür durumu olduguna da güvenmesinler. Çünkü bu ilde kimsenin özür durumuna bakmadan resen atmaları yapılmıştır. Bu Öğretmenler mahkemelerde hakkını aramakla meşgüldür.

Eğer kademeli geçiş yapılacaksa buda öğretmenlerin aleyhine olacak bir durumdur. Şu an için Sınıf Öğretmenlerinden 4. sınıfı bitirenler kendilerine okul bulsalar bile diğer sınıfları okutanların önümüzdeki yıllarda kademeli olarak norm kadro fazlası olmaları kaçınılmazdır. Aslında Sınıf Öğretmenlerinden hangisi norm kadro fazlası olur yâda hangisi öğrencinin nakledildiği yere atanır sorusunun cevabı “Sınıf öğretmenlerinden hangisi norm kadro fazlası olur?” haberimizde yer almaktadır.

Şimdi gelecek yıl hangi sınıfı, hangi okulda okutacağım, norm kadro fazlası olacak mıyım ilçeye, köye atanacak mıyım? soruları ile kafası meşgul olan öğretmenlerimize Allahtan başka yardımcı olacak kimse yoktur. “Söylesem tesiri yok sussam gönül razı değil.” hesabından yukarıda yapılması gerekenleri mevzuat ışığında sıraladık, Sevgili öğretmenlerimiz hakkınıza sahip çıkın saygılarımla.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
18:01 - Emine öğretmenden 2 gündür haber alınamıyor17:57 - KPSS'ye girecek adaylarla görevliler arasında 'saat' krizi17:15 - Traktörün altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti17:12 - Vatandaşların tahliyesi için iki çıkarma gemisi gönderildi16:50 - KPSS'ye geç kalan 2 adayın yardımına polis ekipleri koştu16:48 - Bitlis'te feci trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
16:44 - Dünyanın en büyük balık taşıma gemisinin ilk kaynak yapıldı16:31 - Ülke genelinde 111 yangın kontrol altına alındı16:26 - Türkiye'nin ikinci büyük millet bahçesinde sona gelindi16:25 - KPSS A grubu GK - GY ve eğitim bilimleri sorularını değerlendiriyoruz16:11 - Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi!16:09 - Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği için aşı fiyatlarını artırdı
16:04 - Kamu personelinin orman yangını çıkarmaya çalıştığı iddiası16:02 - KPSS'ye giren 2 kişide korona çıktı, 30 kişi karantinaya alındı15:58 - İBB ve uzmanlar arasında sivrisinek ilaçlama tartışması15:50 - İstanbul'dan yangın bölgelerine araç ve personel desteği15:48 - Marmara'da hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece artacak
15:45 - İstanbul'daki mesire alanları ve tabiat parkları boş kaldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam