1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

4046 sayılı Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Hakkında Tebliğ

05 Ocak 2006 07:34
+Aa- Yazdır

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından (Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı) :

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Hakkında Tebliğ

08/10/2003 tarihli ve 25253 sayılı Resmi Gazete

28/09/2005 tarihli ve 25950 sayılı Resmi Gazetedi değişiklikler işlenmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (Değişik:28/09/2005-25950 sayılı R.G) Bu Tebliğin amacı, özelleştirme programına alınan (iştirakler hariç), özelleştirilen, devredilen, küçültülen, faaliyeti durdurulan, kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşlardaki istihdam fazlası/nakle tâbi personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir

Kapsam

Madde 2- (Değişik:28/09/2005-25950 sayılı R.G) Bu Tebliğ, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesine göre Başkanlığa bildirilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- (Değişik:28/09/2005-25950 sayılı R.G) Bu Tebliğ, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun değişik 22 nci maddesi ile 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin (f) bendi ve 20 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğ'de geçen;

a) Başkanlık; Devlet Personel Başkanlığını,

b) İdare; Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,

c) (Değişik:28/09/2005-25950 sayılı R.G) Kuruluş; özelleştirme programına alınan (iştirakler hariç), özelleştirilen, devredilen, küçültülen, faaliyeti durdurulan, kapatılan veya tasfiye edilen kuruluşu,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi personel; Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, karar alma, alınan kararları uygulatma ve uygulamayı denetleme yetkisi verilmiş asli ve sürekli görevleri genel idare esaslarına göre yürüten ve 22.01.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen personel ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 üncü maddesi kapsamında bulunan personeli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre nakledilecek memur statüsündeki diğer personeli,

e) Sözleşmeli personel; Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde 22.01.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personel ile 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre nakledilmesi öngörülen ve sözleşme ile istihdam edilen diğer personeli,

f) (Değişik:28/09/2005-25950 sayılı R.G) Nakil hakkı bulunan işçi personel; 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde 5398 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihi müteakip, İş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan personelden; genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personeli,

g) (Değişik:28/09/2005-25950 sayılı R.G) Nakle tâbi personel; Özelleştirme programına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere İdare tarafından Başkanlığa bildirilen personeli,

h) (Değişik:28/09/2005-25950 sayılı R.G) İstihdam fazlası personel; Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya İdare tarafından istihdam fazlası personel olarak belirlenen ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere İdare tarafından Başkanlığa bildirilen personeli,

ı) Kazanılmış hak aylık derecesi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak geçirilen ya da ilgili mevzuatı gereğince bu kapsamda geçmiş gibi değerlendirilen hizmet süreleri ile öğrenim durumu veya kariyeri dikkate alınarak uygulanan derece veya kademe ilerlemeleri sonucunda ulaşılan derece ve kademeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Personel Bildirimi ve Nakil

Bildirim

(Değişik:28/09/2005-25950 sayılı R.G) Madde 5- Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya İdare tarafından istihdam fazlası personel belirlenmesi ya da bu kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personel, kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından itibaren onbeş gün içerisinde ekli İstihdam Fazlası/Nakle Tâbi Personel Bilgi Form/Formları (Nakil hakkı bulunan işçi personel için Kapsamdışı personel bilgi formları) doldurulmak suretiyle İdare tarafından Başkanlığa bildirilir.

İstihdam Fazlası/Nakle Tâbi Personel Bilgi Formları, kodlama sistemine uygun olarak (24/1/2001 tarihli ve 24297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2001/3 sayılı Başbakanlık Genelgesinin ekinde yer alan okul kodları kullanılmak suretiyle) bilgisayar ortamında (excel) doldurulur ve disket ile birlikte gönderilir. İstihdam fazlası/nakle tabi personelin varsa çalışmak istedikleri "il" tercihlerine de Bilgi Formlarının ilgili bölümünde yer verilir. Tercihte bulunmayanların karşısına "Tercihte Bulunmadı" kaydı konulur.

Kapsamdan Çıkarılma

Madde 6- Başkanlığa bildirilen personel, atama işleminin onaylanmamış olması kaydıyla, kuruluşun talebi (İdareye bağlı olanlarda kuruluşun talebi ve İdarenin uygun görüşü) üzerine Başkanlıkça kamu istihdam politikaları dikkate alınarak kapsamdan çıkarılabilir.

Nakil

Madde 7- (Değişik:28/09/2005-25950 sayılı R.G) İdare tarafından bildirilen personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kazanılmış hak aylık derecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilir. 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının (özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar hariç) mevcut boş kadro veya pozisyonlarına da ihtiyaçlar doğrultusunda atama teklifi yapılabilir. Bu personelden 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personelin atama teklifleri Araştırmacı unvanlı kadrolara yapılır. Ancak (1) sayılı cetvelde yer alan, mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda göreve alınanların atama teklifleri, söz konusu görev unvanına uygun kadrolara yapılır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içerisinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. Naklen atanan personel hakkında 4046 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükümleri dikkate alınır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi uyarınca atanılmış olan kadrolar, mezkur Kanun gereği ilgili personel için kazanılmış hak teşkil etmediğinden bu durumdaki personelin atama tekliflerinde, halen bulundukları kadro dereceleri değil, kazanılmış hak aylık dereceleri dikkate alınır.

Başkanlıkça atama teklifi yapılan personelin atama işleminin yapılması kanunî süreye tabi olduğundan, söz konusu personelin atamaya esas bilgi ve belgeleri, atama işleminin kanunî süresi içinde yapılmasını sağlayacak şekilde ilgili kamu kurum ve kuruluşuna ivedilikle gönderilir.

"Araştırmacı" unvanlı kadroya atanan personel;

A) Merkez Teşkilatında: Danışma birimlerinde Daire Başkanı, danışma birimi bulunmayan kurumlarda ise yardımcı birimlerde Daire Başkanı, Daire Başkanı bulunmaması halinde Şube Müdürü,

B) Taşra Teşkilatında:

a) Taşra Teşkilatı Bölge Kuruluşlarında: Atama teklifi yapılan İl'de; Bölge Müdürlüğüne bağlı İl Müdürlüğü bulunması halinde İl Müdürü, İl Müdürlüğü bulunmaması halinde ise Şube Müdürü veya Başmühendis,

b) Taşra Teşkilatı İl Kuruluşlarında: İl Müdürü, Defterdar, Cumhuriyet Başsavcısı,

c) Taşra Teşkilatı İlçe Kuruluşlarında: İlçe Müdürü, Defterdarlıkça uygun görülecek Müdür, Cumhuriyet Başsavcısı,

C) Üniversitelerde: Rektörlükçe uygun görülecek Daire Başkanı,

emrinde görevlendirilir.

Araştırmacı unvanlı personelin görevleri; Kurumun veya görevli olduğu birimin görev ve hizmetleri ile ilgili konularda verilecek görevleri ifa etmek, kurumun veya görevli olduğu birimin görevleri hakkında araştırma, inceleme yapmak ve bu konuları değerlendirerek sorunlara çözüm yollarını belirlemek, rapor yazmak, koordinasyon ve danışmanlık yapmak, bu konularla ilgili toplantı ve etkinliklere katılmak, araştırma programlarını hazırlamak, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar ile kuruma verilen görevler hakkında araştırma yapmak ve verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

Başkanlık, atama tekliflerinde kadro veya pozisyon tespit yetkisine sahiptir. Sözleşmeli statüde istihdam edilen personelin (kapsamdışı personel dahil) kadro ve kazanılmış hak aylık derecesinden söz edilmesine olanak bulunmadığından, sözleşmeli personelin (kapsamdışı personel dahil) Başkanlıkça yapılan atama tekliflerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde yer alan Ortak Hükümlerin (A) fıkrası göz önünde bulundurulur. Ancak, bu personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak geçirdiği ya da bu kapsamda geçmiş gibi değerlendirilen hizmet süreleri ile öğrenim durumu veya kariyeri dikkate alınarak uygulanan derece veya kademe ilerlemeleri söz konusu ise, bu durum ilgili hakkındaki atama teklifinde dikkate alınır.

Atama teklifleri yapılırken kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ve insangücü ihtiyaçları ile söz konusu personelin ekli Formda belirtilen il tercihleri dikkate alınarak bu illerden birine; buralarda münhal kadro veya pozisyon bulunamaması halinde diğer illere atama teklifinde bulunulur. İl tercihi bildirmeyen personelin atama teklifi öncelikle görev yaptığı İl'e olmak üzere yapılır.

(Değişik:28/09/2005-25950 sayılı R.G) Başkanlığa bildirilen personele bulunduğu kadro/pozisyondan; görevde yükselme niteliğinde olacak şekilde veya en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim-öğretim sonucu ihraz edilen ve unvan değişikliği sınavına tabi kadro/pozisyon teklif edilmez. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personel hariç olmak üzere Şef ve daha üst unvanlarda bulunan personel için kadro/pozisyon imkanı ve personel ihtiyaçları çerçevesinde öğrenim durumu itibariyle ihraz ettiği unvana uygun kadro/pozisyon teklif edilebilir.

Kamu kurum ve kuruluşları, Başkanlığa bildirilen personelden yukarıdaki esaslar çerçevesinde kendi kadrolarına atamak istedikleri hakkında ilgili personelin atanacağı kadro ve görevlendirileceği il konusunda muvafakatını almak ve bu Tebliğe ekli "İstihdam Fazlası/Nakle Tâbi Personel Talep Formu"nu eksiksiz doldurmak suretiyle Başkanlıktan ismen talepte bulunabilirler. İstihdam fazlası/nakle tâbi personelin, 4046 sayılı Kanunun değişik 25 inci maddesi çerçevesinde Kurumlara tahsis edilen kadrolara atanmalarının öngörülmesi halinde, söz konusu kadro hakkındaki Başkanlık kayıtları esas alınır.

Atama Teklifinin Değiştirilmesi

Madde 8- Kamu kurum ve kuruluşlarına Başkanlık tarafından ataması teklif edilen ancak atama işlemi onaylanmamış personel için herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun o personelin atanmasına ilişkin talep yazısının veya ilgilinin belgeye dayalı haklı bir mazeretinin bulunması hallerinde kadro veya pozisyon imkanları çerçevesinde Başkanlıkça atama teklifinde değişiklik yapılabilir.

Atama ve Tebliğ

Madde 9- Atama teklifi yapılan personel, Başkanlığın atamaya ilişkin teklifinin kurumlara intikal etmesini müteakip ilgili kurumlar tarafından kanunî süresi içinde atanır. Atama teklif edilen yerde münhal kadro bulunmaması halinde kurumlarca 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi hükümlerine göre merkezden taşraya nakil de dahil olmak üzere birimler arası kadro aktarımı yapılarak münhal kadro sağlama yoluna gidilir.

Başkanlık tarafından ataması teklif edilen personelin muvafakatı halinde ve hizmet icapları dikkate alınarak çalıştırılacağı il ile yükselme niteliğinde olmama şartıyla unvanda değişiklik yaparak atama yapmaya kurumlar yetkilidir. Bu halde kadro/pozisyon bilgileri de ayrıca Başkanlığa bildirilir.

Kuruluşun satılması veya devredilmesi halinde bu kuruluşta çalışan nakle tâbi personelin ataması yapıldıktan sonra atama emri, ilgili personele atamayı yapan kurum veya kuruluş tarafından, istihdam fazlası personel için yapılacak atama emri ise kuruluşu tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Personelin işe başlama sürelerine ve işe başlamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümlerinin uygulanmasından atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşu sorumludur.

Kurum ve kuruluşlar ilgililerin atama ve göreve başlatma tarihlerini ayrı ayrı en geç onbeş gün içerisinde Başkanlığa bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

(Değişik:28/09/2005-25950 sayılı R.G)

Kadro ve Pozisyonlar

Madde 10- Bu Tebliğ çerçevesinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak nakil sebebiyle boşalan kadro ve pozisyonlar, 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesi gereğince boşaldıkları tarihten itibaren her hangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

İdare, özelleştirme programındaki kuruluşlarda nakil hakkı kapsamında yer alan kadro ve pozisyonlardan boş bulunanları iptal etmeye, kadro ve pozisyonların yerini, aynı kuruluş bünyesindeki şirketler veya işyerleri arasında değiştirmeye yetkilidir. Bu fıkra çerçevesinde gerçekleşen kadro/pozisyon hareketleri gerçekleşmeyi müteakip en geç 15 gün içerisinde Başkanlığa bildirilir

(Değişik:28/09/2005-25950 sayılı R.G)

Nakledilecek Diğer Personel

Madde 11 - 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun değişik Geçici 1 inci maddesi ile 4743 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi çerçevesinde tespit edilen personelin, 27/1/2000 tarihli ve 4502 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Telsiz Kanunu ve Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun ile Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 4 üncü maddesinde belirtilen personel (Türk Telekom hisselerinin devri sonucu kamu payının yüzde ellinin altına düşmesi durumunda 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Kanunun değişik ek 29 uncu maddesi gereği nakledilecek personel) ile 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesi gereğince nakil işlemi yapılacak olan ve burada yer almayan kurum/kuruluş personelinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakillerinde de kendi Kanunlarında yer alan hükümler dışında bu Tebliğ (Ek formlar dahil) uygulanır.

Tereddütlerin Giderilmesi

Madde 12- Bu Tebliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Başkanlık yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 13- 13/03/2002 tarih ve 24694 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun Çerçevesinde İstihdam Fazlası Personelin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Nakledilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- (Ek:28/09/2005-25950 sayılı R.G) 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde 5398 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda nakil hakkı tanınmış kapsam dışı kadro ve pozisyonlarda görev yapan iş kanunlarına tâbi personelin, aynı kadro veya pozisyonlarda görev yapmaya devam etmeleri halinde nakil hakları saklıdır. Burada belirtilen kapsamdışı personel; 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 21 inci maddesi gereğince sendikaya üye olamama sebebiyle zorunlu kapsamdışı kalan personel ile, örgütlenme ve toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakları yönünden herhangi bir kanuni sınırlama bulunmayan, sendika üyesi olabilen, ancak, toplu iş sözleşmesinin taraflarınca kapsam dışında tutulan personeli ifade eder.

Yürürlük

Madde 14- Bu Tebliğ hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- Bu Tebliğ hükümlerini, Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
07:28 - WhatsApp'tan '15 Mayıs' açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak07:20 - CHP KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldı07:09 - e-İhracat'la dünyayı fethettik07:00 - Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda06:56 - Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı- Haritalı06:50 - Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı
06:42 - Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu06:38 - Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi personelle sahur yaptı06:30 - Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı06:20 - Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı06:15 - Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail polisinin saldırıları sonucu 90 kişi yaralandı01:45 - Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar
01:43 - CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım01:39 - Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu01:34 - 90 bin Filistinli, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini idrak etti01:00 - Bursa Büyükşehir Belediyesinden 60 bin haneye fatura desteği00:03 - Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?
00:01 - 9 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam