1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Eğitim Bakanlığı, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin beklediği "İngilizce Dil ve Bilgisayar Öğreticisi" alımına ilişkin genelgeyi yayımlandı

11 Aralık 2003 12:16
+Aa- Yazdır

Milli Eğitim Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü

10.12.2003

GENELGE NO/ 2003/93

İngilizce ve bilgisayar branşlarındaki öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesi (C) bendi kapsamında geçici personel konumunda İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi istihdamına ilişkin 5/11/2003 tarih ve 2003/6402 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 29/11/2003 tarih ve 25301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Anılan karar, bu karar gereğince yapılacak iş ve işlemlere ilişkin açıklama ve tip sözleşme metni ilişikte gönderilmiştir.

Bu kapsamda, ilinize İngilizce Dil Öğreticiliği için ( ) Bilgisayar Öğreticiliği için ise ( ) kontenjan ayrılmıştır. Bu kontenjan, anılan kararın 10'uncu maddesi hükmü dikkate alınarak değerlendirilecek ve ilçeler bazındaki dağılım il milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.

İngilizce Dil Öğreticileri ile Bilgisayar Öğreticilerinden nitelik ve nicelik olarak en iyi şekilde yararlanabilmesi için; aranan şartların ve diğer hususların yerel iletişim araçlarıyla (yazılı ve görsel basın) kamuoyuna duyurulması ve milli eğitim müdürlüklerinde herkesin görebileceği yerlerde ilan edilmesi gerekli görülmektedir.

Başvuruda bulunanlardan, durumlarına uygun olanlarla karşılıklı olarak yapılacak sözleşmenin imzalanmasında il/ilçe milli eğitim müdürlükleri yetkilidir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Doç.Dr. Hüseyin ÇELİK
Milli Eğitim Bakanı

EKLER
EK 1- Bakanlar Kurulu Kararı
EK 2- Sözleşme Metni
EK 3- Yapılacak İş ve İşlemlere İlişkin Açıklama

GEÇİCİ SÜRELİ İNGİLİZCE DİL ÖĞRETİCİSİ VE BİLGİSAYAR ÖĞRETİCİSİ ÇALIŞTIRILMASINDA GENEL OLARAK YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

A) GENEL AÇIKLAMALAR

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumların İngilizce ve bilgisayar öğretmeni ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi uyarınca geçici süreli İngilizce Dil Öğreticisi çalıştırılması 2003/6402 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun görülmüştür.

29/11/2003 tarih ve 25301 sayılı Resmi Gazetde yayımlanarak yürürlüğe giren Karar uyarınca;

1) 2003- 2004 öğretim yılında Türkiye genelinde 5.000 İngilizce Dil Öğretici, 4.000 Bilgisayar Öğreticisi çalıştırılabilecektir.

2) Bu kapsamda illerin İngilizce ve bilgisayar öğretmeni ihtiyaç derecesi ve olabilecek potansiyel talep durumu dikkate alınarak her il için kontenjan ayrılmıştır. Bu kontenjan, genelgede belirtilmiştir.

3) Ayrılan kontenjanın sayısal ve nitel olarak en uygun biçimde kullanılmasından okul, ilçe ve il yönetimleri müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu nedenle, hak ve yükümlülükler bakımından kararda ve sözleşme metninde belirtilen şartlara uygunluk aranacaktır.

4) Hizmet sözleşmeleri, Maliye Bakanlığınca 2003- 2004 öğretim yılı için vize edilmiş sözleşme örneği kullanılarak yapılacaktır.

5) Eğitim ve öğretimin olumsuz etkilenmemesi, ücret ödemelerinde aksamaya neden olunmaması bakımından İngilizce Dil Öğreticiliği ve Bilgisayar Öğreticliği için ilan, başvuru, sözleşme imzalanma, görev yeri belirleme gibi her türlü iş ve işlemler gecikmeye meydan vermeden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, ihtiyaç ve ayrılan kontenjan dahilinde Ocak ayı sonuna kadar sözleşme yapılabilecektir.

6) İngilizce Dil Öğreticileri ve Bilgisayar Öğreticileri işçi sayılmayan geçici personel statüsünde olduklarından 1475 sayılı İş Kanunu ile herhangi bir şekilde ilişkilendirilmeyecektir. Ancak, sosyal güvenlikleri bakımından 506 sayılı Kanuna tabi olacaklardır.

7) Görevlendirilenlere ücretleri; 101.02.1.085 tertibinin 390 ayrıntı kodundan ödenecek, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişi kesintileri ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir veri ve kesintiye tabi tutulmayacaktır.

8) İngilizce Dil Öğreticileri ve Bilgisayar Öğreticilerine haftada 4 saatten az ve 16 saatten fazla ders görevi verilemeyeceği dikkate alınarak bunlardan en üst düzeyde yararlanılabilmesi için ücretleri aynı saymanlıkça ödenen birden fazla okulda görevlendirilebileceklerdir. Ancak, ücretleri en fazla ders görevinin bulunduğu ya da milli eğitim müdürlüğünce uygun görülecek bu okullardan birinden ödenecektir.

9) Belirlenen kontenjandan fazla başvuru olması durumunda görevlendirilecekler, daha öce İngilizce ve Bilgisayar Öğretmenliği görevi yapmış olanlara (emekliler hariç) öncelik verilmesi şartıyla aşağıdaki öncelik sırasına göre belirlenecektir.

- Bu alanlara yönelik yüksek öğretim programlarından lisans düzeyinde mezun olanlar,

- İngilizce Dil Öğreticileri bakımından söz konusu Kararın 2'inci maddesinin A/1 bendinin (c, d, e) alt betlerinde yer alan diğer programlardan mezun olanlar,

- İngilizce Dil Öğreticileri bakımından aynı fıkranın 2'nci bendinde yer alan programlardan mezun olup, kararda belirtilen sınavlardan herhangi birisinden başarılı olanlar,

- Bilgisayar öğreticileri bakımından bilgisayar alanına yönelik ön lisans düzeyindeki programlardan mezun olanlar,

- Öğrenim durumları kararda yer almak kaydıyla emekliler.

B) İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1) İllerine ayrılan kontenjan dahilinde her derece ve türdeki örgün eğitim kuumlarında İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi çalıştırılacağı hususunun, imkanlar ölçüsünde görsel ve işitsel iletişim araçları kullanılarak kamuoyuna duyurusunu yapmak. (Duyuruda İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi olarak görev alacaklarda aranacak niteliklere, görev verilecek okullara, başvuru süresi, zamanı ve yerine, çalışma şartlarına, ödenecek ücrete ve gerekli olan diğer bilgilere yer verilecektir.)

2) Başvuruda bulunan adayların sayısı, görev almak istedikleri yerler dikkate alınarak illerine ayrılan kontenjanı ilçeleri itibariyle dağıtmak.

3) Merkez ilçe için ayrılan kontenjan dahilinde durumları uygun olanlarla hizmet sözleşmesi yaparak İngilizce ve bilgisayar öğretmeni ihtiyacı olan okullarda görevlendirmek.

4) Hizmet sözleşmesi yapılan İngilizce Dil Öğreticileri ve Bilgisayar Öğreticilerini, bu amaçla tutulacak kütüğe kaydetmek, hizmet sözleşmesi ve diğer belgeler için dosya oluşturmak, diğer ilçelerden görevlendirilenlerin kimlik, görev yeri ve benzeri diğer bilgileri içeren kayıtları tutmak.

5) Merkez ilçe kapsamında görevlendirilenlerden; görevde başarısız olan, sözleşme hükümlerine uymayan veya gerekli olan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan ya da bu şartları sonradan kaybedenlerin hizmet sözleşmelerini feshetmek.

6) Hizmet sözleşmesi yapılanları; adı, soyadı, görevlendirildikleri okullar, haftalık çalışma süresi (ders saati olarak) sözleşme tarihlerine de yer vererek Şubat ayı sonuna kadar Personel Genel Müdürlüğü Genel Bilgi Dersleri Öğretmenleri Dairesi Başkanlığına bildirmek.

7) İlçe ve okul yönetimleri ile ilgilileri, hak ve yükümlükleri bakımından bilgilendirmek ve rehberlik etmek.

8) Sosyal Sigortalar İl Müdürlükleri ile ilişki kurmak suretiyle ilgililerin sosyal güvenlikleri bakımından il, ilçe ve okul müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemleri tespit etmek ve gerekli iş bölüşümünü gerçekleştirmek.

9) Karar ve sözleşmede öngörülen diğer görevleri yapmak, doğabilecek olumsuz durumlara karşı gerekli önlemleri almak.

C) İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1) İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi çalıştırılması konuunda yapılacak duyurunun ilçeleri dahilinde gerçekleştirilmesini ve kamuoyunun gerektiği gibi bilgilendirilmesini sağlamak.

2) İlçelerine yapılan başvurulardan nitelikleri uygun olanları belirleyerek ilçelerine ayrılacak kontenjana esas olmak üzere il milli eğitim müdürlüğüne bildirmek.

3) İlçelerine ayrılan kontenjan dahilinde durumları uygun olanlarla hizmet sözleşmesi yaparak bunları İngilice ve bilgisayar öğretmeni ihtiyacı bulunan okullarda görevlendirmek.

4) Sözleşme yaptıkları İngilizce Dil Öğreticileri ve Bilgisayar Öğreticilerini görevlendirme yaptıkalrı okullar, haftalık çalışma süresi (ders saati olarak), sözleşme tarihi ve kimlik bilgileri ile birlikte il milli eğitim müdürlüğüne bildirmek.

5) Hizmet sözleşmesi yapılan İngilizce Dil Öğreticileri ve Bilgisayar Öğreticilerini bu amaçla tutulacak kütüğe kaydederek hizmet sözleşmesi ve diğer belgeler için dosya oluşturmak.

6) Görevlerinde başarısız olan, sözleşme hükümlerine uymayan veya gerekli olan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan ya da bu şartları sonradan kaybedenlerin hizmet sözleşmelerini feshetmek.

7) Okul yönetimleri ile ilgilileri, hak ve yükümlükleri bakımından bilgilendirmek ve rehberlik etmek.

8) Karar ve sözleşmede öngörülen diğer görevleri yapmak.

D) OKUL YÖNETİMİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1) Okullarda görevlendirilen İngilizce Dil Öğreticileri veya Bilgisayar Öğreticilerini göreve başlatarak, İngilizce Dil Öğreticiliği ile Bilgisayar Öğreticiliği dışında herhangi bir iş bağlantısı bulunanların imkanlar ölçüsünde istediklerini, birden fazla okulda ders görvi verilenlerin ise bu durumlarını dikkate alarak ders saatlerini belirlemek.

2) Haftalık Çalışma süreleri ile ilgili puantaj çizelgelerini ücret ödemelerine esas olmak üzere usulüne uygun olarak hazırlamak.

3) Her 4 saatlik ders görevleri bir öğretim gübü olarak değerlendirerek ve haftada 4 öğretim gününü geçmemek üzere hesap edilecek hak edişlerini her ayın 15'inde ödemek.

4) İngilizce Dil Öğreticisi ve Bilgisayar Öğreticisi olarak görevlendirilenlerden başarısız olan, görevlerini sözleşme şartlarına uygun olarak yapmayan, gerekli şartları taşımadığı ya da bu şartları sonradan kaybettiği tespit edilenlerin durumlarını il/ ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirmek.

5) Sosyal sigortalar kurumu ile ilgili olan bütün işlemleri ilgililerin göreve başlama tarihinden en geç 1 gün önce sonuçlandırmak.

6) Karar ve sözleşmede öngörülen diğer görevleri yapmak.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
17:28 - Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor17:13 - Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan meyveyi satın aldı17:03 - Seyahatler için normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi16:40 - Filistin'e destek veren Türk siyasetçi partiden ihraç edildi16:38 - Netanyahu, destek gördüğü ülkelerin bayraklarını paylaştı16:34 - Mercan Kimya halka arz oluyor
16:31 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak16:23 - Annesini öldüren ve 2 polisi yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi16:21 - Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 1 sağlık personeli yaralı16:14 - Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü15:53 - Şüpheliyi kovalarken düşen polis memuru kolundan yaralandı15:51 - Marmara Denizi'ndeki salya, su altını da sardı
15:46 - Araştırma: Görüntülü iletişim, bunama hastalığını geriletiyor15:44 - 'Koronavirüs aşısı öncesi ve sonrası 6 saat uyuyun'15:41 - Ordu'da şelaleler turizme kazandırılıyor15:38 - Büyükada Rum Yetimhanesi her an çökebilir!15:36 - Prof. Dr. Saraçoğlu: Anadolu'nun yerel tohumları çok kıymetli
15:35 - AÜ'de görevli bilgisayar mühendisi, 6 gündür kayıp
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam