1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelikte değişilik yapıldı

07 Ocak 2004 11:30
+Aa- Yazdır
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN:

Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 1. 26/2/2000 tarihli ve 23976 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitiömini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı"

MADDE 2. Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8. Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi, Emniyet Teşkilatı personeline, eğitim tarihinden en az (1) ay önce, eğitim yeri ve zamanı ise eğitime katılacakların en az (15) gün önce bildirilir."

MADDE 3. Aynı yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10. Yönetmelik kapsamında bulunan Emniyet Teşkilatı personelinin görevde yükselme sınavına girebilmesi için, atancakları görevin özelliklerine göre ortak ders konularında en az 30 saat (Günde en fazla 7 saat) kurumsal konularda en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenen görevde yükselme eğitimini tamamlamaları şarttır.

Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili ortak konuları içeren ders notları Eğitim Dairesöi Başkanlığınca hazırlanarak, eğitime katılanlara,birer örnekleri de sınavdan önce Devlet Personel Başkanlığına ve soruların hazırlanması amacıyla sınavı yapacak kuruma gönderilir."

MADDE 4. Aynı Yönetmeliğin 11 inc i maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 11. Görevde yükselme sınavına girecek olanlar, atanmak istedikleri kadro için gerekli olan şartları taşımaları kaydıyla; sınavdan önce Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu kadroya yönelik görevde yükselme eğitimine tabi tutulurlar. Ancak, bu eğitime atanackaların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Bu eğitimi tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Personel Dairesi Başkanlığı ile Eğitim Dairesi Başkanlığınca, personel hakkında düzenlenen EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU'nda gösterilen puanlama esas alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere seçme yapılarak, eğitime alınacaklar boş kadro sayısının iki katına indirilir.

Görevde yükselme sınavında başarılı olanların sınav sonuçları yalnıca sınava girilen kadro için bir defaya mahsus olmak üzere geçerli olup, müteakip sınavlarda geçerli sayılmaz. Görevde yükselme eğitimlerinde; eğitici olarak öncelikle Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden, ihtiyaç duyulması halinde ise diğer kamu kurum ve kuruluş personelinden yararlanılır.

Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personelin aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslar uygulanır."

MADDE 5. Aynı yönetmeliğin 12 inciö maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Personelin görevde yükselme sınavına girebilmesi için, görevde yükselme eğitiminin tamamına katılması zorunludur. Eğitim Dairesi başkanlığınca düzenlenecek görevde yükselme eğitimini tamamlayanlara "Katılım Belgesi ve fotoğraflı "Sınava Giriş Belgesi" verilir."

MADDE 6. Aynı yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Düzenlenecek görevde yükselme eğitiminde ve bu eğitimin sonucu yapılacak görevde yükselme sınavında bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitim ve soruların ağırlığı % 60'tır."

MADDE 7. Aynı Yönetmeliğin 16 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16. Görevde yükselme için açılacak sınavlar, Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşradaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak; Emniyet Genel Müdürlüğünce görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakip Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'ne yaptırılır. (Memurlar.net)

Görevde yükselme eğtimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı bulunmaları şarttır.

Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir."

MADDE 8. Aynı Yönetmeliğin 16 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınavın şekli ve yürütülmesi

Madde 17. Sınav yazılı olarak yapılır. Görevde yükselme sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'ne yaptırılır.

Sınav giriş belgesini ibraz edemeyenler ile sınavın başlama saatinden sonra gelenler sınava kabul edilmezler.

Sınav kurulu üyeleri sınav yerinde hazır bulunurlar."

MADDE 9. Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınav kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri
Madde 18. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yapılaaka Görevde Yükselme Sınavını yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında aralarında Personel Dairesi Başkanlığı ve Eğitim Dairesi Başkanlığı temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek toplam beş üyeden teşekkül eder. Üyelerin, toplantıya katılamama veya üyelikten çıkarılma durumlarında yerlerine yeni üye görevlendirilir.

Sınav kurulu, görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

Görevde yükselme sınavının yapılmasına yönelik gerekli protokol, Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca, görevde yükselme eğitminin tamamlanmasını müteakip (1) ay içinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'ne başvurularak yapılır."

MADDE 10. Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınavı başarmış sayılabilmek için Görevde Yükselme Sınavından (100) tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır.

Sınav sonucunda alınan puanlar sınava girenlerin Başarı notunu teşkil eder. Sınav sonunda, sınava girenler için en yüksek başarı ntundan başlaak üzere bir sınav başarı listesi düzenlenir. Ancak, başarı notlarının eşit olması halinde, bunlar arasındaki sınav başarı listesindeki sıralama, "EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU"ndaki puanlama esas alınarak tespit edilir. Bu halde de eşitlik devam ettiği takdirde memuriyet kıdemi fazla olana öncelik verilir."

MADDE 11. Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 24. Sınav sonuçları; sınav kurulunca, sınav bitim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Emiyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı tarafından görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonucunda başarılı olanlar ile başarılı olanlardan durumlarına uygun kadro/pozisyonlara atananlara ilişkin "EK-2 GÖREVDE YÜKSELME FORMU" (bugüne kadar yapılan eğitimler de dahil olmak üzere) doldurularak, her yılın Haziran ve Aralık ayı içerisinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı'na gönderilir."

MADDE 12. Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 25. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kuruluna yazılı olarak yapılır. Sınav kuruluna yapılan itirazlar, başvuru üzerine en geç 15 gün içinde sınavı yapan kurumca incelettirilir. İnceleme sonuçları ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Bu ikinci incelemeden sonra verilen notlar kesindir."

MADDE 13. Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara, bu yönetmeliğe uygun olarak atananlardan göreve başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62 inci ve 63 üncü maddeleri uygulanır."

"Yukarıda belirtilen duruma düşenlerin yerine görevde yükselme sınavında başırılı olanlardan en yüksek puan alanın ataması yapılır."

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

MADDE 14. Aynı yönetmeliğin 2 inci maddesinde parantez içerisinde yer alan "dernek denetçisi ve dernek denetçi yardımcıları" ifadesi, 4 üncü maddesinin (h) ve (m) bentleri, 6 ıncı maddesinin (c) (d) ve (e) bentleri, 7 inci maddesinin 19 uncu endinin (e) alt ve 20 inci bendinin (d) alt entleri, 14 ve 15 inci maddeleri, 19, 20 ve 21 inci maddeleri, 22 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 31 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15. Aynı yönetmeliğe ekteki Ek 1- Değerlendirme Formu ve Ek 2- Görevde Yükselme Formu eklenmiştir.

Yürürlük
MADDE 16.
Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17.
Bu yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

EK1- DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve Soyadı : .
Sicil No : .
Görev Yeri ve Unvanı : .

 

DEĞERLENDİRME KISTASLARI Puan Değeri Puan Değeri
1. Başvuru tarihi itibariyle öğrenim durumu (En son öğrenim durumu esas alınacaktır.)
a) Ön lisans
b) 3 Yıllık Yüksek Okul
c) Lisans
d) Yüksek Lisans
e) Doktora

4
6
8
10
12
.
2. Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 Sayılı kanun Hükmünde Kararnamenin 2 inci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç.)
a) 10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yıl için
b) 10 yıldan sonraki her bir yıl için


1
0,15
.
3. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10'u (üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10'u hesaplanacaktır. . .
4. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)
a) Her takdirname için
b) Her ödül için


2
4
.
5. "Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" yürürlüğe girdikten sonra katıldığı her bir hizmet için eğitim programından (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)
a) 05-15 gün süreli
b) 16-31 gün süreli
c) 2-3 ay süreli
d) 4-6 ay süreli
e) 7-12 ay süreli
f) 12 aydan fazla süreli


0,5
1
1,5
2
2,5
3
.
6. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavından (375 sayılı KHK'ya göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)
a) (D) alanlara
b) (C) alanlara
c) (B) alanlara
d) (A) alanlara


2
4
6
8
.
7. Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç)
a) Her uyarma, kınama için
b) Her aylıktan kesme için
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması için

-2
-4
-6
.
9. Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavlarda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı veya benzer unvanlar için uygulanır)
a) Başarısız olduğu her sınav için
b) Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için

 

-2
-3

.
Eksi puanlar düşüldükten sonra toplam . .
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
18:04 - Tam kapanma sonrası doğaya çıkacaklara KKKA uyarısı17:58 - Prof. Dr. Şen'den dolu yağışı uyarısı17:53 - Çöp konteynerine düşen çocuğu bekçi ve polisler kurtardı17:50 - Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki17:42 - Türkiye'de 2021 su/tarım yılı 7 aylık yağışları yüzde 24 azaldı17:41 - Hava kirliliği yüzde 30'dan fazla azalıyor
17:39 - BM'den İsrail ve Filistin'e çözüm için müzakere çağrısı17:28 - Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor17:13 - Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan meyveyi satın aldı17:03 - Seyahatler için normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi16:40 - Filistin'e destek veren Türk siyasetçi partiden ihraç edildi16:38 - Netanyahu, destek gördüğü ülkelerin bayraklarını paylaştı
16:34 - Mercan Kimya halka arz oluyor16:31 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak16:23 - Annesini öldüren ve 2 polisi yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi16:21 - Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 1 sağlık personeli yaralı16:14 - Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
15:53 - Şüpheliyi kovalarken düşen polis memuru kolundan yaralandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam