4/C'li personel için 5 önemli düzenleme

4/C statüsünde çalışan personelin mali haklarını düzenleyen kararnamede neler yer alıyor?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Ocak 2014 00:33, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
4/C'li personel için 5 önemli düzenleme

4/C statüsünde çalışan personelin mali haklarını düzenleyen kararnamede neler yer alıyor?

2013 yılı toplu sözleşmelerinde 4/C'li personel için mutabık kalınan hususlar, 1 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazede yayımlanan 4/C kararnamesinde de aynen yer almıştır.

2013 yılı toplu sözleşmelerinde 4/C'li personel için mutabık kalınan hususlar şu şekildedir:

Fazla çalışma ücreti

Madde 16- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe konulan 12/12/2012 tarihli ve 2012/4102 sayılı, 17/12/2012 tarihli ve 2012/4126 sayılı ve 20/12/2012 tarihli ve 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Geçici personele aile yardımı ödeneği verilmesi

Madde 22- (1) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile parça başı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye İstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen geçici personele, anılan Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için 2.533 gösterge ve her bir çocuk için 297 gösterge üzerinden aile yardımı ödeneği verilir.

Geçici personel ücretleri

Madde 23- (1) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası uyarınca çıkarılan 20/12/2012 tarihli ve 2012/4092 sayılı Kararda yer alan "21.250" gösterge rakamı "25.808", "19.275" gösterge rakamı "23.833" ve "17.275" gösterge rakamı "21.833" şeklinde, 12/12/2012 tarihli ve 2012/4102 sayılı Kararda yer alan "19.275" gösterge rakamı "23.833" şeklinde, 17/12/2012 tarihli ve 2012/4126 sayılı Kararda yer alan "18.960" gösterge rakamı "23.518", "16.980" gösterge rakamı "21.538" ve "14.980" gösterge rakamı "19.538" şeklinde uygulanır.

2014 yılı 4/C kararnamesinde yer alan 5 değişiklik

1- MALİ HAKLAR

2013 yılı toplu sözleşmelerinde mutabık kalınan hususlar 4/C kararnamesinde aynen yer almıştır. İlgili madde şu şekildedir:

"MADDE 7- (1) Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki brüt aylık ücretler ödenir.
a) Yükseköğrenim mezunlarına 25.808 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.
b) Lise ve dengi okul mezunlarına 23.833 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.
c) İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarına 21.833 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar."

Bu rakamlara göre,
- ilköğretim mezunu geçici personelin ücreti 1286 TL ye,
- Lise mezunu geçici personelin ücreti 1397 TL ye,
- Yüksekokul mezunu geçici personelin ücreti ise 1507 TL ye,
yükseltilmiştir.

2- AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ

4/C kararnamesinde, aile yardımı ödeneğine ilişkin olarak yer alan madde şu şekildedir:

"Madde 7
(5) Geçici personele, 657 sayılı Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fikrası hükümleri hariç olmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için 2.533 ve her bir çocuk için 297 gösterge rakamı üzerinden aile yardımı ödeneği verilir."

Bu rakamlara göre,
eş için 2.533*0,076791=194,5 TL
her bir çocuk için 297*0,076791=22,80 TL,
brüt ödeme yapılacaktır. Memurların aksine geçici personelden vergi kesintisi yapılacaktır. Bunun net olarak yansıması, evli ve bir çocuk için 183 TL civarında olacaktır.

3- FAZLA ÇALIŞMA

4/C kararnamesinde yer alan hüküm şu şekildedir:

"(6) Geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir."

Açıklama:

Bütçe kanununda her bir saat için verilecek fazla çalışma ücreti 1,54 TL'dir. Ayda 50 saati geçmemek üzere ödeme yapılabilecektir. Bu da brüt 77 TL'dir.

4- ÖZELLEŞME SONRASINDA BİR KİT'TE İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN KİŞİ 4/C'Lİ OLABİLECEK

4/C kararnamesinde yer alan hüküm şu şekildedir:

"a) 1 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına "ayrılanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile bir kamu iktisadi kuruluşunda yeniden işçi olarak çalışırken özelleştirme uygulamaları neticesinde bildirilenler" ibaresi eklenmiştir."

Düzenlemenin atıfta bulunduğu 2004/7898 sayılı BKK'nın ilgili 9. fıkrası ise şu şekildedir:

"Bu madde kapsamında istihdam edilenlerden her hangi bir şekilde görevinden ayrılanlar (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar hariç) ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar."

Açıklama: Özelleştirilen bir KİT'te işçi iken, özelleştirme sonrasında başka bir KİT'te işçi olarak çalışma hakkına kavuşan kişi, burası özelleştirildiğinde de, yine 4/C'li olarak atanabilecek

5- KADIN VE ENGELLİ PERSONEL İÇİN DÜZENLEME

4/C kararnamesinde yer alan hüküm şu şekildedir:

"Kadın geçici personele, tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

Engelli geçici personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber