1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci kez İFP yapılan memura ilişkin Ankara 10. İd. Mah. kararı

16 Mayıs 2006 11:40
Yazdır

Aşağıdaki karara ilişkin görüş alışı için forumn bölümüne bakınız.

T.C
ANKARA
10.İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO :2005/1887 KARAR NO:2006/418

D A V A CI :......... ......
...................................................

D A V A L I L AR : l-Devlet Personel Başkanlığı / ANKARA
2-Kültür ve Turizm Bakanlığı / ANKARA
3-T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü / ANKARA

VEKİLİ : Av.Günay Günver (Aynı yerde.)

DAVANIN ÖZETİ : Davacının Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ...................................................'daki .................................. görevinden, istihdam fazlası personel olarak belirlenip Kültür ve Turizm Bakanlığına ................................................... olarak atanmasına ilişkin işlemin; özel hukuk hükümlerine göre çalışma talebinin olduğu, tarafına sözleşme sunulmadığı, kesin atama işleminin tebliğ edildiği ve daha önce idare ile olan dava sonucu görevine yargı kararı ile iade edilmesinden dolayı husumet yaratıldığı ileri sürülerek iptali ile davalı Banka ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren doğan parasal kayıplarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istenilmektedir.

BAŞBAKANLIK DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI'NIN SAVUNMASININ ÖZETİ ;Davacının Ziraat Bankasındaki .......................'dan, Kültür ve Turizm Bakanlığına atanmasına yönelik işlemi ile sözleşmesinin feshinin, Ziraat Bankasının tasarrufu olduğu, sözleşmeli statüde bulunduğundan kazanılmış hak aylık derecesi bulunmadığı, eski kurumundan aldığı ücret ile yeni ücreti arasında fark olduğunda bunun kendisine ödeneceği ve her hangi bir hak kaybının olmadığı, 190 sayılı kanun hükmünde kararname eki cetvellerde "... .............." unvanlı kadro bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NIN SAVUNMASININ ÖZETİ :Davanın süresi içinde açılmadığı, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine kadro tahsisi yapıldığı, kazanılmış hak aylığı yönünden mağdur edilmediği, ve yapılan işlemin mevzuata uygun olduğu belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

ZİRAAT BANKASI A.Ş. GENEL MÜD, SAVUNMASININ ÖZETİ :Dava konusu atama işleminin Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından tesis edilmiş olduğu, davacının özel hukuk hükümlerine göre sözleşme imzalamak istemediğini bildirdiği ve yapılan işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Ankara 10. İdare Mahkemesince, dava dosyasının tekemmül ettiği görüldüğünden yürütmesi durdurma istemi incelenmeden karar verilerek işin gereği görüşüldü:

Dava, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde .................. olarak çalışmakta olan davacının Kültür ve Turizm Bakanlığına ................................................ olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali ile davalı Banka ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren doğan parasal kayıplarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle ile açılmıştır.

4603 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin 3. fıkrasında "Bankalarda 31.12.2002 tarihinden sonra özel hukuk hükümlerine tabi olmayan personel çalıştırılamaz. Yeniden yapılandırma sürecinde bankaların yönetim kurullarınca gerek özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılmak üzere kendisine sözleşme teklif edilen ancak özel hukuk hükümlerine göre çalışmayı kabul etmeyen gerekse özel hukuk hükümlerine göre çalışması uygun görülmeyip sözleşme imzalanmayan personel, bankaların yönetim kurullarınca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Devlet Personel Başkanlığı kendisine bildirilen personel listelerini en geç kırkbeş gün içerisinde (özelleştirme kapsam ve/veya programındaki kuruluşlar hariç) tespit edeceği kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadro ve pozisyonlara atanmalarını sağlamak üzere ilgili kurum veya kuruluşa gönderir, ilgili kurum ve kuruluş bildirimin ulaştığı tarihten başlayarak en geç beş iş günü içinde bu personelin atanmalarını yaparak atamalara ilişkin bilgileri Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bankalara bildirir. Atama tarihi itibariyle personelin bankalarla ilişiği kesilmiş sayılır. Personelin atandığı kurumda fiilen göreve başlayacağı tarihe kadar geçen sürede her türlü mali ve sosyal hakları bankalarca karşılanmaya devam olunur. Bu fıkrada hüküm bulunmayan hallerde 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümleri uygulanır," kuralı yer almıştır.

4603 sayılı Yasanın Geçici l. maddesiyle banka personelin durumuna uygun kadro ve pozisyonun bulunduğu kamu kurum veya kuruluşunu belirleyerek atama teklifinde bulunma yetkisi Devlet Personel Başkanlığına verilmiştir. Devlet Personel Başkanlığının kendisine tanınan bu yetkiyi kullanırken, bir başka deyişle, personelin atanacağı kamu kurum veya kuruluşunu tespit ederken atanacak personelin kadro ve pozisyonunu göz önünde bulundurması ve kadro yapısı yönünden bu kişinin atanabileceği bir kurum ya da kuruluşu belirledikten sonra atama teklifinde bulunması gerekmektedir.

5230 sayılı Kanunun 7.maddesinin (e) fikrası ile 4603 sayılı Kanunun Geçici 6.maddesine eklenen "399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olmakla birlikte halen bankalarda çalışmakta olup başka kurumlara nakli sağlanmayan personel, bu Kanunun geçici 1.maddesinin 3.fıkrası uyarınca işlem tesis edilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir" hükmü yer almaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının ........ mezunu olduğu, ... yıllık hizmetinin bulunduğu ve sözleşmeli statüde çalıştığı, daha önce de ............'na ........... olarak atanmasına yönelik işlemin yetki unsuru yönünden sakat olması gerekçesi ile verilen Ankara 4.İdare Mahkemesinin 23.11.2004 tarih ve E:2004/3192, K:2004/1716 sayılı kararı ile işlemin iptal edildiği ve davacının Ziraat Bankasında göreve başlatıldığı ve daha sonra 5230 sayılı Kanun ile 4603 sayılı Kanunun Geçici 6.maddesi gerekçe gösterilerek Ziraat Bankası Yönetim Kurulu kararı ile davacının istihdam fazlası personel olarak belirlenerek Bankada çalışmak istediğine dair beyanının olmadığından bahisle isminin Devlet Personel Başkanlığına bildirildiği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı emrine .................................. olarak atandığı anlaşılmaktadır,

Olayda, Mahkememizin 27.12.2005 gün ve E:2005/1887 sayılı ara kararı ile davacının ilk defa istihdam fazlası personel olarak belirlendiği dönemde Banka ile sözleşme yapmak istemediğine ilişkin beyanını içeren bir başvurusu olup olmadığı ve davacıya hangi nedenle sözleşme sunulmadığı sorulmuş, cevap olarak gönderilen bilgi ve belgelerden de, davacının ilk defa istihdam fazlası personel olarak belirlendiği dönemde Banka ile sözleşme yapmak istemediğine ilişkin bir beyanı olmadığı, yalnızca dosyada mevcut Ziraat Bankası A.Ş ......... Dairesi Başkanlığının 4.1.2002 günlü yazısı esas alınmak ve davacının da aralarında bulunduğu bir kısım personelin özel hukuk hükümlerine göre sözleşme yapmak istemediği belirtilmek suretiyle işlem tesis edildiği görülmüştür,

Öte yandan, davacı hakkındaki yargı kararı uygulanmak suretiyle 27.1.2005 tarihinde Bankadaki eski görevine iade edildikten sonra da kendisine hangi nedenle sözleşme sunulmadığı açıkça ortaya konulmamış olup, istihdam fazlası personel olarak belirlenecekler için objektif kriterler getirilmek suretiyle bir belirleme yapılmaksızın davacı yeniden istihdam fazlası personel olarak belirlenerek atanmış bulunmaktadır.

Bu durumda, davacının Banka ile sözleşme yapmak istemediğine ilişkin bir bildirimi olmadığı halde istihdam fazlası personel olarak belirlendiği, bu belirlemenin de objektif kriterler dikkate alınmak suretiyle yapılmadığı ve nakle tabi personeli belirlemek konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin hukuka aykırı biçimde kullanıldığı anlaşıldığından, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ..................................... Dairesi Başkanlığında ............................ olan davacının istihdam fazlası personel olarak belirlenip Kültür ve Turizm Bakanlığına ..................olarak atanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline, davacının yoksun kaldığı parasal haklarının davanın açıldığı 14.9.2005 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü gösterilen 106,00-YTL yargılama giderlerinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kullanılmayan 18,20-YTL yürütme durdurma harcı ile artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Danıştay'da temyiz yolu açık olmak üzere 23.2.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

BAŞKAN ÜYE ÜYE

ŞEBNEM ÖZTÜRK BERRİN KARINCA ABDULLAH ARTUNÇ

27878 32818 33778

YARGILAMA GİDERLERİ :

Başvurma Harcı : 11,20YTL

Karar Harcı : 11,20 YTL

Posta Gideri : 83,60 YTL

TOPLAM : 106,00 YTL

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
19:57 - İzmir'de otomobiller çarpıştı: 8 yaralı19:51 - Kış Yüzme Şenliği'nde, buz gibi gölde yüzdüler19:46 - Fatih Terim'den 'Arda Turan' açıklaması19:41 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir bebeğe altın taktı19:35 - İBB 'Açık Veri Portalı'nı kullanıma açtı19:31 - Çingene Kızı'na 2019'da rekor ziyaretçi19:27 - Eşine yardım için başladı, ilçenin tek kadın ustası oldu19:23 - İhracat desteklerinde 2019 'altın yıl' oldu19:19 - Cumhurbaşkanı kararını beklemeden ilana çıkan iki üniversite iptal etmek zorunda kaldı!19:19 - Özel Harekat Şubesi polisleri Suriye'ye uğurlandı
19:15 - 'Küçük Venedik' çehresiyle ziyaretçilerini ağırlayacak18:26 - Fosil yakıtlar 2090 yılına kadar yok olacak18:21 - H. Dink'i anma etkinliklerinde geniş güvenlik önlemleri18:16 - Firari FETÖ'cüler ABD'de mağdur algısına başladı18:10 - Sendikalardan şubatta 40 bin ek öğretmen atanması talebi18:04 - İYİ Parti'nin konferans afişlerine suç duyurusu18:00 - Berlin'deki Libya Konferansı başladı17:54 - Balık tutmak isterken feci şekilde can verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam