1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yıllık İzin Dosyası

Devlet memurlarının yıllık izinlerine ilişkin olarak sitemize ulaşan çok sayıda soruyu mail olarak cevapladık. Soruların devam etmesi nedeniyle bu konuyu özel bir dosya halinde yayımlama gereği duyduk. Bu dosyada yıllık izinlere ilişkin olarak (hem aday memur hem asil memur) 15 soruya cevap vermeye çalıştık. Sitemiz editörlerince, sorular ve bu sorulara verilen cevaplara ulaşmak için başlığa tıklayınız.
16 Haziran 2006 18:16
Yazdır

Devlet Memurunun Aylıksız İzin Hakkı 01.02.2006


MEVZUAT

657 sayılı Kanunda yer alan hükümler

23 ncü madde: "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler."

102 nci madde: "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir."

103 üncü madde: "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.
"

Yıllık izinlere ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükümlerin uygulanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca üç tebliğ çıkarılmıştır. Bunlar;
62 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
140 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği
154 Seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Tebliği


CEVAP VERİLEN SORULAR

Yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde aşağıda şu sorulara cevap verilmiştir.
1-Memur ne kadar yıllık izin kullanabilir?
2- 30 günlük yıllık izne ne zaman hak kazanır?
3- Yıllık izinlerini kısım kısım kullanabilir mi?
4- Kullanılmayan yıllık iznini bir sonraki yıl kullanabilir mi?
5- Yıllık izine ilave yol süresi kullanabilir mi?
6- Adaylık süresinde yıllık izin verilir mi?
7- Memuriyet öncesi muvazzaf askerlik süresi, yıllık izinde dikkate alınır mı?
8- Memuriyet öncesi, yedek subay olarak ifa ettiği muvazzaf askerlik süresi, yıllık izinde dikkate alınır mı?
9- Aylıksız izne ayrılarak ifa edilen muvazzaf askerlik süresi, borçlanmadan, yıllık izinde dikkate alınır mı?
10- Geçici işçi statüsünde geçmiş olan sürelerim yıllık izin sürelerimin hesabında dikkate alınır mı?
11- Serbest mühendislik süreleri, yıllık izin sürelerinin hesabında değerlendirilir mi?
12- İstifa eden ve bilahare aynı kuruma veya farklı kurumda göreve başlayan memura yıllık izin verilir mi?
13- Bir kurumdan diğerine nakil olan memurun izin kullanılması...
14- Yıllık izinde hastalanan memur ne zaman göreve başlar?
15- Memleketine gitmek üzere yıllık izin alan devlet memuru izinde memleketi dışında bir ile gidebilir mi?


1- DEVLET MEMURLARNININ KULLANABİLECEĞİ YILLIK İZİNLER
Devlet memurlarından;
- 1 yıldan 10 yıla kadar hizmeti olanlara 20 gün
- 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 30 gün yıllık izin verilir.

2- YIL İÇİNDE 10. YILIN TAMAMLANMASI HALİ
Memur,10 yılı doldurması halinde, doldurduğu tarihten itibaren 30 günlük izin kullanması mümkündür.
Örneğin 14 Haziran tarihinde 10 yıllık hizmet süresini dolduran bir memur 14 haziran tarihinden itibaren 30 günlük yıllık izin hakkına sahip olur. Bu memur 14 haziran'dan önce 20 günlük izin hakkını kullanmış ise 14 haziran'dan sonra 10 gün daha yıllık izin kullanma hakkına sahiptir.

3-YILLIK İZİN KISIM KISIM KULLANILABİLİR
Yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin 1 inci fıkrası hükmü uyarınca toptan veya kısım kısım kullanılabilir. Yıllık iznin ne zaman kullanılacağına amir karar vermektedir. Ancak amirin vereceği karar kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olmalıdır.

4- KULLANILAMAYAN YILLIK İZİNLER BİR SONRAKİ YIL KULLANILMASI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan "Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer." hükmü uyarınca kullanılmayan izin iki yılı bir arada kullanılabilir ancak cari yıldan bir önceki yıl hariç diğer yıllara ait kullanılmayan izinler düşmektedir. Örnek verecek olursak: 2004 yılında yıllık izin kullanmayan birisi bu iznini 2005 yılına akatarabilir. Ama bu izin 2005 yılında da kullanılmaz ise 2006 yılında, 2004 yılından kalan izin hakkı yanar.

5- YILLIK İZİNE İLAVE OLARAK YOL SÜRESİ KULLANILABİLİR Mİ
Yıllık izinin süresine idarenin takdiri ile gidiş ve dönüş için 2 şer gün ilave edilmesi mümkündür. Zira 102'nci maddede "Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir" denmektedir. Bu madde idareye taktir hakkı vermektedir.

6-ADAY DEVLET MEMURUNA YILLIK İZİN VERİLMESİ
İlk defa aday memur olarak atanan personele 1 yıllık hizmetini tamamlamasından sonra idarenin takdiri çerçevesinde yıllık izin verilmesi mümkündür.
Örnek verecek olursak: Memur adayı 15.06.2006 tarihinde başlamış olsun. Bu memur 15.06.2007 tarihine kadar yıllık izin kullanamaz. Ama 16.06.2007 tarihinden itibaren, 2007 yılı için, 20 günlük izin hakkına sahiptir. Bu memurun 2006 yılı için bir izin hakkı bulunmamaktadır.

7- TÜM ASKERLİK SÜRELERİ YILLIK İZİNDE DEĞERLENDİRİLİR
- Memur olarak atanmadan önce ifa edilen muvazzaf askerlik süresi, yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilir.
- Memur olarak atanmadan önce yedek subay olarak ifa edilen muvazzaf askerlik süresi, yedek subay öğrencilik süresi dahil, yıllık izinde değerlendirilir.
- Memur olarak çalışırken, aylıksız izne ayrılarak ifa edilen muvazzaf askerlik süresi, borçlanmasına bağlı olmaksızın, yıllık izinde süresinin hesabında değerlendirilir. Askerlik sürelerinin yıllık izin sürelerinin hesabında değerlendirilmesi için borçlanılma şartı bulunmamaktadır.

8- KAMU KURUMLARINDA, HER NE STATÜDE OLURSA OLSUN, GEÇİRİLEN SÜRELER YILLIK İZİNDE DEĞERLENDİRİLİR
Kamu kurum ve kuruluşlarında daimi işçi, geçici işçi, sözleşmeli personel, memur veya geçici personel statüsünde fiilen çalıştıkları süreler yıllık izin sürelerimin hesabında dikkate alınır.

9- ÖZEL SEKTÖR SÜRELERİ YILLIK İZİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Devlet memurlarının özel sektörde geçen hizmetlerinden, kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen süreler yıllık izin sürelerinin hesabında değerlendirilmektedir. Bu nüans oldukça önemlidir. Zira kazanılmış hak aylığında değerlendirilmeyen özel sektör hizmet süreler, yıllık izin sürelerinde değerlendirilmez.
657 sayılı Devlet memurları Kanununun 36 maddesi hükümleri uyarınca, teknik hizmetlerde geçen süreler, serbest avukatlıkta geçen, özel sektörde öğretmenlikte geçen süreler ve serbest tabiplikte geçen süreler gibi kanunen değerlendirilen süreler memurun kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen değerlendirilmektedir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.

10- İSTİFA EDİP YENİDEN BAŞLAYAN MEMURA YILLIK İZİN VERİLMESİ
İstifa eden ve bilahare aynı kuruma veya farklı kurumda memur olarak göreve başlayan personele 657 sayılı Kanunun 102 ve 103 üncü maddeleri hükümleri uyarınca yıllık izin verilmesi idarenin takdirindedir.
Örnek 1: Memur 2005 yılında istifa etmiş olsun. Bu memur 2007 yılının eylül ayında yeniden kamuya dönsün. Bu halde memur yıllık izin kullanma hakkına sahiptir.
Örnek 2: Memur 2006 yılının Mart ayına kadar, sahip olduğu yıllık iznini kullansın ve istifa etmiş olsun. Bu memur 2006 aralık ayında yeniden kamuya döndüğünde yıllık izin kullanamaz.

11-BİR KURUMDAN DİĞERİNE NAKİL OLAN MEMURUN İZİN KULLANILMASI
Memur olarak çalışmakta iken 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükmü uyarınca başka bir kuruma nakil olan devlet memuru mezkur Kanunun anılan hükümleri uyarınca yıllık izin kullanması mümkündür. Ancak, kişi çalıştığı kurumda yıllık iznini kullanmış ise naklen geçiş yaptığı kurumda artık bir daha izin kullanamamaktadır.

12- YILLIK İZİNDE HASTALANAN MEMUR NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAR
Yıllık izinde hastalanan devlet memurları raporları yılık izinin içinde kalıyor ise yani 20 gün izin alan ve 5 inci günde hastalanarak usulüne uygun 10 rapor alan devlet memuru normal izninin bitiminde görevine başlar. Hastalık sebebiyle kullanamadığı yıllık izinlerini 657 sayılı Kanunun 102 ve 103 üncü maddeleri hükümleri uyarınca bilahare kullanabilir. Yani yıllık izninin içinde kalan raporlu süreler kalan yıllık izne eklenmektedir.
20 gün izin alıp 5inci günde hastalanarak usulüne uygun 30 gün rapor alan devlet memuru, raporu izin süresini aşması sebebi ile rapor süresinin sonunda görevine başlar ve hastalık sebebiyle kullanamadığı yıllık izinlerini 657 sayılı Kanunun 102 ve 103 üncü maddeleri hükümleri uyarınca bilahare kullanabilir.

13-MEMLEKETİNE GİTMEK ÜZERE YILLIK İZİN ALAN DEVLET MEMURU İZİNDE MEMLEKETİ DIŞINDA BİR İLE GİDEBİLİR Mİ?
Devlet memuru 657 sayılı Kanunun ek 20'nci maddesinin son fıkrasında Devlet memurlarının ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izni ile terk edebilecekleri hükmü yıllık izne şamil bir husus olmadığından yıllık izinde bulunduğu ili değiştirmesine yasal bir engel bulunmamaktadır.

Tatil kavramından ne anlaşılması gerektiğine dair yorum için tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 2 7
Bu haber 448,372 defa okundu. 29 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam