2006-2 Öğretmenlik için başvuru ve atama kılavuzu

İlk atama, istifa sonrası dönüş ve naklen atamaları içeren başvuru ve atama kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Daha önce yayımlanan taslak kılavuzda yer alan "Bilgisayar Kullanım Belgesi" isteneceğine dair gereklilik bu kılavuzda yer almamaktadır. Kılavuzu memurlar.net okurları için internet sayfasına uyumlu haliyle yayımlıyoruz. kılavuzun tüm metni için başlığa tıklayınız.
2006-2 Kadrolu / Sözleşmeli Öğretmen İlk Atama başvuru işlemleri için tıklayın.
2006 Yılı Yeniden (Açıktan) ve İlk (Açıktan) Atama başvuru işlemleri için tıklayın.
2006 Yılı Kurumlar Arası Atama başvuru işlemleri için tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ağustos 2006 15:21, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
2006-2 Kadrolu / Sözleşmeli Öğretmen İlk Atama başvuru işlemleri için tıklayın.
2006 Yılı Yeniden (Açıktan) ve İlk (Açıktan) Atama başvuru işlemleri için tıklayın.
2006 Yılı Kurumlar Arası Atama başvuru işlemleri için tıklayın.

1. İLGİLİ MEVZUAT
a) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?Sorgu=Evet)

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.5.657&sourceXmlSearch=)

c) 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?Sorgu=Evet),

d) 7201 sayılı Tebligat Kanunu,
(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=1.3.7201&sourceXmlSearch=)

e) 2006 Malî Yılı Bütçe Kanunu,
(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/sour.ce/index.asp?wpg=mbs)

f) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR=&Sorgu=Evet&dilim=2),

g) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,
(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR=&Sorgu=Evet&dilim=3),

h) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,
(http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?Sorgu=Evet)

i) Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı Kararı,
(http://ttkb.meb.gov.tr)

j) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar.
(http://rega.basbakanlik.gov.tr/index.aspx# 24/06/2006 tarihli ve 26208 sayılı Resmî Gazete)


2. GENEL BİLGİLER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

2.1. Bu Kılavuz, 2006-2 atama dönemi öğretmenlik için başvuru ve atamaya ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup içerik olarak başvuru, atama, göreve başlama iş ve işlemleri ile tanımlar ve eklerden oluşmaktadır. Bu süreçler alt başlıklar hâlinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

2.2. 2006-2 atama döneminde; EK-2 listede belirtilen alanlardan toplam 10.000 kadroya öğretmen ataması yapılacaktır. İlk atama için kontenjan ayrılmayan alanlardan açıktan ve kurumlar arası atama yapılmayacağından başvuru alınmayacaktır.

2.3. Adaylar başvurularını 09-23 Ağustos 2006 tarihleri arasında, Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu'nu doldurmak suretiyle yapacaklardır. Formun doldurulmasına ilişkin gerekli açıklamalara bu Kılavuzun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

2.4. 2006-1 atama döneminde öğretmenlik için başvurmuş olup KPSS puanı ya da hizmet süresi yetersizliği nedeniyle atanamamış olanların başvurularının geçerlilik süresi, 06/08/2006 tarihi itibarıyla sona erecektir. Bu adaylardan istekli olanların gerekli şartları taşıması hâlinde yeniden başvuruda bulunması gerekmektedir.

2.5. İngilizce Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği/Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliğine; Açık Öğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği/Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği programını lisans düzeyinde tamamlayanlar başvurabileceklerdir.

2.6. 21/05/1999 tarih ve 99-64 sayılı Hacettepe Üniversitesi Senato Kararı'ndan önce Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokuluna kayıt yaptırıp mezun olanların, söz konusu Senato Kararı doğrultusunda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı ile eşdeğer sayılarak Beden Eğitimi Öğretmenliğine başvuruları alınacaktır.

2.7. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar, öğretmenlik için gerekli şartları taşımaları kaydıyla ilk atama kapsamında öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir.

2.8. İki ve üç yıllık eğitim enstitüsü, eğitim yüksek okulu, eğitim ön lisans mezunu olup öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlardan, açıktan atama biçimiyle tekrar öğretmenliğe dönmek isteyenlerin ayrılmış oldukları alandan başvurusu kabul edilecektir.

2.9. Başvuru formunda yer alan tüm bilgilerin eksiksiz ve adayın gerçek durumuna uygun olarak doldurulmuş olması gereklidir. Başvuru formu üzerinde beyan edilen bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumlu olacaktır. Bu bilgilerin gerçeğe uygun olmadığı tespit edildiğinde, adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Bunlardan atamaları yapılmış veya göreve başlamış olsalar dahi atamaları iptal edilecek, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

2.10. Adayların başvurularında lisans düzeyinde mezun olan ya da lisans düzeyindeki öğrenimlerinin son sınıfında mezun olabilecek durumda iken girmiş oldukları KPSSP10 puanı esas alınacaktır.

2.11. Öğretmen lisesi ve ilköğretmen okulu mezunları açıktan atama biçimiyle öğretmenliğe başvuruda bulunamayacaklardır.

2.12. Açıktan atama biçimiyle öğretmenliğe atanmak isteyenler, öğretmenlikten ayrıldığı alanda başvuru yapabileceklerdir. Bu nedenle başvuru bürolarında bunlardan, başvuracağı alanın belirlenmesi için Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararnamesinin bir örneği istenecektir (Sınıf Öğretmenleri hariç).

2.13. Açıktan atama biçimiyle öğretmenliğe atanacaklarda öğretmenlikte geçen hizmet süresi öncelikli olmak üzere memuriyette geçirilen hizmet süresi esas alınacaktır. Bu sürenin hesabında fiilen çalışılmış süreler esas alınacağından aylıksız izinde geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.

Ancak aylıksız izinli süreler kapsamında olmakla birlikte memuriyete başladıktan sonra askerlikte geçen süreler hizmet süresinden sayılacaktır. Özel ve vakıf üniversiteleri dâhil özel öğretim kurumlarında, vekil öğretmenlikte, ücretli öğretmenlikte ve kısmî zamanlı geçici öğreticilikte geçen süreler öğretmenlikte geçen hizmet süresinden sayılmayacaktır.

2.14. Hizmet süresini fazla gösteren ya da memuriyette geçen hizmet süresini öğretmenlikte geçmiş gibi gösteren adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu sürenin eksik yazılması ya da öğretmenlik yerine memuriyette geçmiş gibi gösterilmesi durumunda ise adayın beyanı esas alınacaktır.

2.15. Adaylardan, öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak üniversitelerde (özel ve vakıf üniversiteleri hariç) çalışmış olanların bu hizmet süreleri, öğretmenlikte geçmiş sayılacaktır. Başvuru formu doldurulurken, bu duruma özellikle dikkat edilmesi adayların yararlarına olacaktır.

2.16. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında kadrolu olarak çalışanlardan Kurumlar Arası İlk ve Kurumlar Arası Yeniden atama biçimiyle Bakanlığımız kadrolarına öğretmen olarak atananların muvafakat işlemleri elektronik başvuru formunda belirtildiği şekilde yürütülecektir. Elektronik Başvuru Formunu doldurup kayıt ettikten sonra iki adet çıktısı alınacak, EK- 5'teki yazı örneği ile birlikte görevli bulunduğu kurumun muvafakat vermeye yetkili amirine onaylattıracaktır. Onay verilmiş muvafakat belgeleri başvuru esnasında istenecek diğer belgelerle birlikte başvuru bürosundaki görevlilere teslim edilecektir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra başvuru bürosunca onaylanmış muvafakat belgesinin bir örneği alınacak, diğer örneği de adaya verilecektir.

2.17. Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday Devlet memuru olarak görev yapanlar öğretmenlik için başvuru yapamazlar.

2.18. Atamalar KPSSP10 puanı ve hizmet süreleri esas alınarak yapılacağından Yönetmelikte belirtilen özür durumları dikkate alınmayacaktır.

2.19. Atama sonuçları, aynı gün Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden ve AVEA GSM aracılığıyla duyurulacaktır.

2.20. 2006-2 atama dönemine ait öğretmenlik başvurularının geçerlilik süresi bir sonraki atama döneminin duyuru tarihinde sona erecektir.

2.21. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken kadrolu öğretmenliğe başvuru yapan ve atananlara; istemeleri hâlinde sözleşme imzaladıkları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim etmiş oldukları Sağlık Kurulu Raporu, Askerlik Durum ve Sabıka Sorgulama Belgesi gibi belgelerin tarih bakımından geçerli olması kaydıyla ilgili il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmış birer örneği alınmak suretiyle asılları teslim edilecektir.

2.22. Bilgisayar Kullanım Belgesi, 2006-2 atama döneminde istenmeyecektir.

2.23. Elektronik Başvuru Ekranı'nda ?Sabıka Sorgulama Belgesi istenecektir? ifadesi bulunanlar, konuya ilişkin mahkeme kararı ve/veya Sabıka Sorgulama Belgesini başvuru esnasında başvuru bürosundaki görevlilere diğer belgelerle birlikte ibraz etmek durumundadırlar. Elektronik Başvuru Ekranı'nda ?Sabıka Sorgulama Belgesi istenmeyecektir? ifadesi bulunanlardan söz konusu belgenin ibrazı veya teslim edilmesi istenmeyecektir.

2.24. Adaylar; başvuru ve atama sürecinde karşılaştıkları sorunlar, tereddüt ettikleri konular ve bilgi taleplerinde EK-3'te verilen Başvuru Bürolarının İletişim Adreslerine başvuracaklardır. Bu kapsamda yöneltilecek sorulara cevaplar başvuru bürolarınca verilecektir. Tereddüt edilen hususlar ve sorular Bakanlıkta oluşturulan ?PGM İnsan Kaynakları Forumu?na başvuru bürolarınca iletilerek anında cevaplandırılması sağlanacaktır.

3. TANIMLAR

Adayların; Elektronik Başvuru Formundaki bilgilerin seçiminde ve ilgili alanların
doldurulmasında aşağıda tanımı yapılan atama biçimi ve diğer ifadelere dikkat etmeleri
gerekmektedir. Yapılan yanlışlıklardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.

3.1. İlk Atama;
Öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSSP10) katılan ve bu sınavlarda Bakanlıkça alanlar bazında belirlenen taban puan ve üzerinde puan alanlar arasından gerekli diğer şartları da taşımaları kaydıyla;
a) Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa aday öğretmen olarak atanacakları,
b) Özel öğretim okullarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına asıl veya aday öğretmen olarak ilk defa atanacakları,
c) Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına aday öğretmen olarak ilk defa atanacakları,
d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aday Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevden ayrılanlar ile öğretmen olarak görevli iken adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler veya görevinden ayrılanlardan aday öğretmen olarak atanacakları,
e) Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlardan aday öğretmen olarak ilk defa atanacakları,
3.2. Açıktan Atama;
Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan tekrar atanmak isteyenler ile yüksek öğretim kurumlarında en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan asıl öğretmen olarak atanacakları,
3.3. Açıktan İlk Atama;
Kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmakta iken adaylıklarının kaldırılmasından sonra görevlerinden ayrılanlardan aday öğretmen olarak atanacakları,
3.4. Kurumlar Arası İlk Atama;
Kamu kurum ve kuruluşlarında adaylığı kaldırılmış olması kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında Devlet memuru olarak çalışanlardan sınıf değişikliği yoluyla aday öğretmen olarak atanacakları,
3.5. Kurumlar Arası Yeniden Atama;
Kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırılmış olanlardan hâlen kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim öğretim hizmetleri sınıfı veya diğer hizmet sınıflarında görevli olanlardan yeniden öğretmenliğe atanacakları ifade eder.


3.6. Öğretmenliğe Kaynak Program;
Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı Karar eki Çizelge'de alanlar itibarıyla hizalarında gösterilen lisans düzeyinde yüksek öğretim programlarıdır.
Alanlar bazında mezun olunan yüksek öğretim programları; Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr internet adresindeki ?Kimler Öğretmen Olabilir? / Ek Çizelge? bölümü ile ?Alanlara Kaynak Olan Yüksek Öğretim Programları? bölümlerinde detaylı olarak verilmiştir.

3.7. Denklik Belgesi;
Yurtdışı yüksek öğrenim kurumlarından mezun adaylarda, atanacağı alana kaynak olarak gösterilen yurtiçi yüksek öğretim programına denkliği Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş olmak.
Denklik belgesinde, ?Öğretmen atamalarında geçersizdir? veya ?Öğretmenlik meslek bilgisi sınavına tabidir? şerhi bulunanların öğretmenliğe başvuruları kabul edilmeyecektir.

3.8. Pedagojik Formasyon Belgesi;
Bakanlıkça veya Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle düzenlenen aşağıdaki Pedagojik Formasyon Belgeleri geçerlidir.
3.8.1. 21 kredilik Pedagojik Formasyon Belgesi (1993-1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenmiş 18 ve üstü kredilik belgeler dâhil),
3.8.2. 31 kredilik İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,
3.8.3. 33 kredilik İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası,
3.8.4. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi.

Bunlardan (3.8.2.) bendinde belirtilen sertifika sadece İngilizce Öğretmenliği, (3.8.3.) bendinde belirtilen sertifika tüm alanlar (Sınıf Öğretmenliği hariç) için geçerlidir.

4. BAŞVURU
4.1. Başvuru Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşımak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmaz),
b) Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmamış olmak,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94 üncü maddesine göre Devlet memurluğundan çekilmiş ve çekilmiş sayılanlarda, aynı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,
d) Açıktan atama biçimiyle atanacaklar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92 nci maddesine göre Devlet memurluğundan en fazla iki defa çekilmiş veya çekilmiş sayılmak,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56 ve 57 nci maddelerine göre adaylık devresinde görevine son verilenlerde (sağlık nedenleri hariç) ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bu atama dönemine ait son başvuru tarihine kadar en az 3 yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
f) Öğretmenliğe daha önce ilk defa veya açıktan atama biçimiyle atandığı hâlde görevine başlamamış olanlarda, atandığı tarihten başvuruların son günü itibarıyla en az bir (1) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
i) Atanacağı alana kaynak olan lisans düzeyindeki yüksek öğretim programlarından mezun olmak,
j) Yurtdışı üniversitelerinden mezun olanlarda lisans öğrenimine esas denklik belgesine sahip olmak (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarında aranmaz),
k) Eğitim fakültesi mezunları, özel ve resmî okullarda öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar ile üniversitelerde en az 2 yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışmış olanlardan Kılavuzun 3.8. maddesinde belirtilen belgeler aranmaz,
l) Kılavuzun 3.8. maddesinde belirtilen belgelere sahip olmayan adaylarda, atanacağı alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP10)'nda 75 ve daha yukarı puan almak,
m) İlk defa öğretmenliğe atanacaklarda; 2004 (04/03/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazete), 2005 ve 2006 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından birine girmiş ve KPSSP10 puan türünden atanmak istediği alan için belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak,
n) Sağlık durumunun Türkiye'nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını tam teşekküllü resmî ya da özel hastanelerden başvuruların ilk günü itibarıyla son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilmek, bedensel engelli adaylar bakımından; bedensel engelinin öğretmenlik görevini yürütmesine engel olmadığına Bakanlıkta oluşturulacak Bedensel Engeli Değerlendirme Komisyonunca karar verilmiş olmak,
o) Askerlik yükümlüsü olanlar, bu durumunu elektronik başvuru formunda yer alan
? Askerlik hizmetimi yaptım,
? Askerlik hizmetimi yapmaktayım. En geç 31/12/2006 tarihine kadar terhis olacağım,
? Askerlik hizmetinden muafım,
? Askerlik hizmetim tecil edilmiştir,
seçeneklerinden birini işaretleyerek beyan edeceklerdir. Atanması durumunda beyan ettiği seçeneği belgelendirmek,
p) İlk defa öğretmenliğe atanacaklarda başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak (09/08/1967 ve sonrası doğumlular),
r) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak ( Açıktan ve Açıktan İlk Atama biçimleriyle başvuracaklardan; 31/12/1966 ve öncesi doğumlulardan T.C. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olmadığını belgelendirmek).

4.2. Kaynak Program Dışı Başvurular
a) Bilgisayar Öğretmenliğine;
Bu alan öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programı mezunları ile ihtiyacın karşılanamaması durumunda ikinci öncelikli olarak değerlendirilmek üzere;
? Elektronik Öğretmenliği,
? Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği,
üçüncü öncelikli olarak değerlendirilmek üzere;
? Lisans öğrenimi üzerine Bilgisayar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayanlardan, Lisans döneminde aldıkları kredinin en az %30'u kadar krediyi Tezsiz Yüksek Lisans Programında Bilgisayar alanına ait derslerden aldıklarını belgelendirenler,

b) İngilizce Öğretmenliğine;
1. Aşağıda belirtilen öncelik sırası esas alınarak İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programını tamamlamış olmaları şartıyla;
? Yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının TTK'nin 119 sayılı Karar eki Çizelge'de yer verilen lisans düzeyinde İngilizce öğretim yapan bölümlerinden mezun olanlar (Mezun olduğu yüksek öğretim programı olarak başvuru formundan 45414 kodlu program seçilecektir),
? TTK'nin 119 sayılı Karar eki Çizelge'de herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak olarak gösterilen programlarından mezun olup ?Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)?nda (B) ve daha yukarı düzeyde puan alanlar (Mezun olduğu yüksek öğretim programı olarak başvuru formundan 45417 kodlu program seçilecektir. Almanca ve Fransızca öğretmenliğine kaynak olan bölümlerden mezun olup bu şartı taşıyanlar dâhil),
2. Almanca ve Fransızca Öğretmenliği ile Almanca ve Fransızca bölümlerinden mezun olup Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını başarıyla tamamlayanlardan en az 40 kredilik İngilizce eğitimi aldığını belgelendirenler (Mezun olduğu yüksek öğretim programı olarak başvuru formundan 10373 kodlu programı Eğitim Fakültesi mezunları, 10374 kodlu programı Fen- Edebiyat Fakültesi mezunları seçecektir) başvuruda bulunabileceklerdir.

4.3. Başvuru Yerleri ve Süresi
Başvurular, 09-23 Ağustos 2006 tarihleri arasında, EK-3'te iletişim adresleri verilen 81 il millî eğitim müdürlüğü ile belirtilen ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru bürolarında kabul edilecektir.

4.4. Başvuru İşlemleri
Adaylar, 4.3. maddede belirtilen sürede, http://personel.meb.gov.tr internet adresindeki fotoğraflı Elektronik Başvuru Formunu doldurduktan sonra başvurularını resmi hâle getirmek için 4.3. maddede belirtilen il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru onay bürolarına onaylatmaları gerekmektedir.

Adayların onay işlemi için bu Kılavuz'un ?Adaylardan İstenen Belgeler? başlıklı 7.1. nci maddesinde belirtilen belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleri ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgelerin asılları adaylara geri verilerek il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanmış birer örnekleri teslim alınacaktır. Şahsen başvuru yapamayacak durumda olanlar noter aracılığıyla vekâlet vereceği kişi vasıtasıyla başvurabileceklerdir.

4.4.1. Tercihler
Adaylar, Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kadrolu ve sözleşmeli öğretmen istihdam edilecek eğitim kurumlarından, aynı ya da farklı illerden en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir.

Ayrıca;
a) ?Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına kadrolu öğretmen olarak atanmak istiyorum.?,
b) ?Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına sözleşmeli öğretmen olarak atanmak istiyorum.?,
c) ?Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına kadrolu ya da sözleşmeli öğretmen olarak atanmak istiyorum.?,
d) ?Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.?. seçeneklerinden birinin tercih edilmesi zorunludur.

Aşağıda belirtilen yüksek öğretim programlarından mezun adayların tercihlerinde kurum türü sınırlaması bulunmaktadır.
a) İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunları,
? İlköğretim Okullarını,
b) Okul Öncesi Öğretmenliği ve Ana Okulu Öğretmenliği mezunları,
? İlköğretim Okullarını,
? Ana Okullarını,
c) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği mezunları,
? Kız Meslek Liselerini,
? İlköğretim Okullarını,
? Ana Okullarını,
d) Matematik Bilgisayar, İstatistik ve Bilgisayar, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunları ile lisans öğrenimi üzerine Bilgisayar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayanlardan, lisans öğrenimi süresince aldıkları kredinin en az %30'u kadar krediyi Bilgisayar alanına ait derslerden alanlar,
? İlköğretim Okullarını,
? Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları dışındaki liseleri,
e) Fen ve Teknoloji/Fen Bilgisi, İlköğretim Matematik, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmenliği mezunları,
? İlköğretim Okullarını,
tercih edeceklerdir.

Başvuru bürolarında yapılacak olan onay işleminden sonra (hatalı başvurular hariç) tercihlerde değişiklik yapılamayacağından, tercihlerin dikkatli yapılması gerekmektedir.

4.4.2. Başvuru Formunun Doldurulması
Elektronik Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin işlem basamakları;
1. İnternet bağlantısı bulunan herhangi bir bilgisayardan http://personel.meb.gov.tr internet adresine giriniz.
2. Sayfada, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklar için Elektronik Başvuru Formu linkini tıklayınız.
3. Karşınıza, Elektronik Başvuru Formu giriş ekranı gelecektir. Giriş ekranındaki uyarıları dikkatli bir şekilde okuyunuz. T.C. Kimlik Numaranızı ilgili kutuya yazdıktan sonra atanmak istediğiniz alanı ve atama biçimini seçerek ?Giriş? kutucuğunu tıklayınız. Resimli ?Elektronik Başvuru Formu? ekranı gelecektir. Adayların bu ekrandaki kimlik bilgileri İçişleri Bakanlığı verilerinden, KPSSP10 puanı ise ÖSYM verilerinden yansıtılmıştır.

a) Başvuru ekranında; ?İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında, girilen T.C. Kimlik Numarasına ait kayıt bulunmuyor!? uyarısı gelenler ile Nüfus Cüzdanındaki T.C. Kimlik Numarasını doğru girmesine rağmen farklı kişiye ait kimlik bilgileri görüntülenen adaylar, nüfus müdürlüklerine başvurarak ?İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Veri Tabanı?ndan gerekli düzeltmeyi yaptıracaklardır.

b) KKTC vatandaşlarının başvuru girişi sırasında ekranda ?İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanında, girilen T.C. Kimlik Numarasına ait kayıt bulunmuyor!? uyarısı ile karşılaşacaktır. Bu adayların İçişleri Bakanlığı veri tabanında kayıtları bulunmaması nedeniyle Elektronik Başvuru Ekranına kimlik bilgileri yansıtılamamıştır. Bilgilerin güncellenmesi için; EK-4 dilekçe örneğinin doldurularak, Personel Genel Müdürlüğü Bilgisayar Hizmetleri Daire Başkanlığına faks yoluyla ( 0 312 419 52 51 ) gönderilmesi gerekmektedir.

c) Başvuru ekranında; ?KPSSP10 Puanınız seçmiş olduğunuz alan için belirlenen taban puanın altında!? uyarısı gelen adayların seçilen alana başvuru hakları bulunmamaktadır.

d) Başvuru ekranında; ?2004, 2005 ve 2006 KPSS'ye ait KPSSP10 Puanı bulunmuyor!? uyarısı gelen adayların, KPSS sonuç belgelerindeki diğer puan türleri, öğretmenlik için geçersiz olduğundan başvuru hakları bulunmamaktadır.

e) ÖSYM başvuru formunda (KPSS) T.C. Kimlik Numarasını hatalı kodlayan adayların giriş ekranında da ?2004, 2005 ve 2006 KPSS'ye ait KPSSP10 Puanı bulunmuyor!? uyarısı gelecektir. Bu adaylar ile KPSS Sonuç Belgesindeki bilgilerinde yanlışlık bulunan adaylar, ÖSYM'ye başvurarak yaptıracağı düzeltme işleminden sonra düzenlenen yeni belge ile birlikte EK-4 dilekçe örneği doldurularak, Personel Genel Müdürlüğü Bilgisayar Hizmetleri Daire Başkanlığına bizzat veya vekilleri aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.

f) Başvuru ekranında; ?Kayıtlarda son 1 (bir) yıllık süre içerisinde atandığınız tespit edildiğinden başvuru hakkınız bulunmamaktadır!? uyarısı gelen adaydan; askerlik nedeniyle görevine başlayamadığını belgelendirenler ile adaylığı kaldırılmadan görevden çekilmiş olup 6 (altı) aylık yasal bekleme süresini doldurmuş olanlara başvuru formunun aktif hâle getirilebilmesi için EK-4 dilekçe örneğinin doldurularak, Personel Genel Müdürlüğünün ilgili atama dairelerine faks yoluyla ( 0 312 419 52 51 veya 0 312 418 03 81 ) gönderilmesi gerekmektedir.

4. Elektronik Başvuru Formunda yer alan fotoğraflar, ÖSYM'den alınan 2004, 2005 ve 2006 yılı KPSS'ye başvuru fotoğraflarıdır. Formda fotoğrafları bulunmayan ilk atama adayları ile açıktan atama, açıktan ilk atama, kurumlar arası yeniden atama, kurumlar arası ilk atama biçimleriyle başvuruda bulunacak adayların fotoğrafları, başvuru bürolarında onaylama işlemi sırasında forma yansıtılacaktır. Bu adayların fotoğraflarını tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere disket / CD'ye aktararak başvuru bürolarına gitmeleri veya bu işlemin onay bürosunda yapılabilmesi için yanlarında fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir.

5. 2004, 2005 ve 2006 yıllarında yapılan KPSSP10'dan her üçüne de katılmış adayların yüksek olan KPSSP10 puanı Elektronik Başvuru Formuna yansıtılmıştır. Lisans düzeyindeki öğreniminizin ara sınıflarında öğrenci iken girdiğiniz sınav sonucu yansımış ise bu sınav sonucu geçersiz sayıldığından EK-4 dilekçe örneği doldurarak EK-3'teki Personel Genel Müdürlüğü Bilgisayar Hizmetleri Daire Başkanlığına faks yoluyla ( 0 312 419 52 51 ) gönderdiğiniz takdirde geçerli olan KPSSP10 puanız ekrana yansıtılacaktır. Aksi hâlde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu adaylar atanmış olsalar bile atamaları geçersiz sayılarak iptal edilecektir.

6. Elektronik Başvuru Formunda Mezun Olduğunuz Yüksek Öğretim Programı, seçmiş olduğunuz alan karşılığında TTK'nin 119 sayılı Karar eki Çizelge'de yer verilen bölümlere uygun olarak Bakanlığımız veri tabanında kayıtlı bulunan bilgilere göre listelenmektedir. Üniversitelerin mezuniyet belgelerinde Mezun Olunan Programlara ilişkin yıllar itibarıyla farklı isimler kullanmaları listede benzer isimde birçok program adının yer almasına neden olmuştur. Listede yer alan okullardan mezuniyet belgenize uygun olanını seçmeniz gerekmektedir.

Mezun olduğunuz yüksek öğretim programı atanacağınız alana kaynak olduğu hâlde listelenen programlar arasında yer almıyor ise diploma / mezuniyet belgesi örneğiniz ile birlikte EK-4 dilekçe örneğinin doldurularak, Bakanlığın ilgili atama dairelerine faks yoluyla ( 0 312 419 52 51 veya 0 312 418 03 81 ) gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen belgenin yapılan inceleme sonucu TTK'nin 119 sayılı Karar eki Çizelge'de yer verilen bölümlere uygunluğu tespit edilmesi hâlinde ?Alanlara Kaynak Olan Yüksek Öğretim Programları? listesine ilave edilecektir.
Açıktan Atama biçimiyle başvuruda bulunacak adaylardan, Mezun Olduğu Yüksek Öğretim Programı, seçmiş olduğunuz alana artık kaynak teşkil etmiyor ise mevcut listede yer almayacaktır. Bu adaylar listeden ?Diğer Program Girişi?ni seçerek, Mezun Olduğu Yüksek Öğretim Programının tam adını ilgili kutuya yazmaları gerekmektedir.

7. Elektronik Başvuru Formunda Mezun Olduğunuz Yüksek Öğretim Kurumundan almış olduğunuz mezuniyet belgesi tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Belgede sayı alanı boş olan adaylar, ekranda ilgili alana 0 (sıfır) yazması gerekmektedir.

8. Eğitim Fakültesi dışındaki okullardan mezun olanlardan Pedagojik Formasyon belgesine sahip olan adaylar, belge tarih ve sayısını girmeleri zorunludur. Lisans diplomalarında ?Pedagojik Formasyon Görmüştür.? ifadesi bulunan adaylar diploma tarih ve sayısını yazmaları gerekmektedir. Pedagojik Formasyon Belgesinde sayı alanı boş olan adaylar, ekranda ilgili alana 0 (sıfır) girmeleri gerekmektedir. Eğitim fakültesi mezunlarının Pedagojik Formasyon belge tarih ve sayısı alanlarını boş bırakmaları zorunludur.

9. Başvurunuzu sadece ?Başvuruyu Onaylatacağınız İl? alanında seçmiş olduğunuz İlde onaylatabilirsiniz. Farklı bir ilde onaylatmak istemeniz hâlinde, onaylatmaya gitmeden önce Elektronik Başvuru Formunda Onay İlini değiştirmeniz gerekmektedir.

10. Adres bilgileri, mahalle, sokak, numara, semt/ilçe, il ve posta kodu yazılmak suretiyle tam olarak girilmesi zorunludur. Ayrıca telefon numaranız ile e-posta adresinizi de ilgili alanlara yazabilirsiniz.

11. Açıktan, Açıktan İlk, Kurumlar Arası İlk, Kurumlar Arası Yeniden atama biçimleriyle başvuruda bulunacak adaylar formda yer alan Öğretmenlikte Geçen süreler (Gün / Ay / Yıl) ile memurluk yaptı ise Memurlukta Geçen süreleri (Gün / Ay / Yıl) ayrı ayrı ilgili alanlara yazacaklardır. Üniversitelerde (Vakıf ve özel üniversiteler hariç) en az 2 yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak geçirilen süreler öğretmenlikte geçirilmiş sayılır.

12. Tercihte bulunurken, önce ?İller? sütunundaki başvuru alanınıza açık olan illerden biri seçilmelidir. Daha sonra ?İlçe/Kurumlar? sütununda listelenen eğitim kurumlarından istediğiniz eğitim kurumunu seçebilirsiniz. Tercihlerinizin tümünü kontenjan ölçüsünde aynı ilden yapabileceğiniz gibi farklı illerden istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Bu şekilde toplam 20 (yirmi) eğitim kurumu tercih etme hakkına sahipsiniz. (Kontenjanı 20 (yirmi) sayısının altındaki alanlarda sadece kontenjan sayısı kadar tercih yapılabilir.) Diğer seçenekleri Kılavuzun 4.1 inci maddesindeki ?Tercihler? başlıklı kısımda yapılan açıklamalar doğrultusunda doldurunuz.

13. Formdaki bilgilerinizi kontrol ettikten sonra ?Kaydet? butonunu tıklayarak başvuru formunu doldurma işlemini tamamlamış olacaksınız. Ancak formda girilmesi zorunlu alanlarda eksiklik olması hâlinde ekrana yansıyacak hatalarınıza ilişkin uyarı mesajlarını dikkate alarak formdaki hatalı bilgileri düzeltmeniz gerekmektedir.

14. Elektronik Başvuru Formuna girmiş olduğunuz bilgileri gösterir bilgisayar çıktısı (rapor) alınamayacaktır. Bilgisayar çıktısı, başvuru onay bürolarında onaylama işlemi sonucunda verilecektir.

15. Elektronik Başvuru Formundaki bilgilerinizi başvuru bürolarına onaylatmadan önce istediğiniz şekilde düzeltme yapabilirsiniz. Onay işleminden sonra form üzerinde düzeltme söz konusu değildir. Düzeltme işlemi için (tercih değişikliği hariç) Elektronik Başvuru Formunuzu onaylayan görevli personel tarafından başvurunuzun iptal edildikten sonra yeniden giriş yapmanız gerekmektedir.

4.5. Başvuru Büroları
Başvuruların alınacağı il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde, atamalardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı veya ilçe şube müdürü başkanlığında; atama, özlük ve bilgi işlem bölümlerinde görevli ihtiyacı karşılayacak sayıda yetkin personelden ?Başvuru Onay Komisyonu? oluşturulacaktır. Bu komisyonda görevli personel Başvuru Bürosundaki ilk atama, açıktan atama ve kurumlar arası atama masalarında görevlendirilecektir.

Başvuru bürosuna gelen adaylar, atama biçimine göre ilgili onay masasına yönlendirilecektir. Gerekli önlemler başvuru bürosu oluşturulan il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince alınacaktır.
Adaylarca başvuru bürolarına ulaştırılan veya uygulamada tereddüt edilen hususlarda Bakanlıkta oluşturulan ?PGM İnsan Kaynakları Danışma Forumu?na başvuru bürolarındaki görevlilerce iletilecek sorular ve Bakanlıkça verilecek cevaplar canlı olarak izlenebilecek, uygulamada birliktelik sağlanacaktır. Cevabı verilmiş bir sorunun tekrarlanmaması hususuna dikkat edilecektir. Forum, Bakanlık ile başvuru büroları arasındaki iletişim canlı olarak gerçekleşecek olup adaylara kapalı olacaktır.

4.5.1. Başvuru Bürolarında Yapılacak İş ve İşlemler

? Adayın kimlik belgesi, vekâletname ile gelenlerin vekâletname ve kimlik belgesi büro görevlilerince kontrol edildikten sonra, Elektronik Başvuru Formunun onaylama işlemine ilişkin modülüne girilecektir. Adayın başvuru formunda beyan ettiği bilgiler ile ibraz edilen belgelerin uygunluğuna ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığına özellikle dikkatedilecektir. Bu bilgilerin uygunluğu hâlinde başvuru onay işlemine devam edilecektir.

? Adayın mezuniyet belgesinin tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Belgede sayı bölümünün boş olması durumunda, ekranda ilgili bölümüne 0 (sıfır) yazılması gerekmektedir. Girmiş olduğunuz tarih ve sayı bilgileri ile adayın girdiği bilgiler arasında faklılık bulunması durumunda kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanmalıdır.

? Onay Modülü'nde, adayın seçmiş olduğu Yüksek Öğretim Programı için gerekli olan belgeler ile açıklamaları içeren uyarı alanları bulunmaktadır. Bu alanların işaretlenmesi zorunludur. Bu işlem Bakanlığın onay yetkili kullanıcısı tarafından uyarıların okunduğu anlamını taşır. Evrak incelemesi sırasında işaretlemiş olduğunuz uyarılara dikkat ediniz.

? Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu Yüksek Öğretim Programı, Eğitim Fakültesi dışındaki bir program ise onay ekranınıza ?Pedagojik Formasyon Belgesi Var Mı?? sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girmesi zorunludur. Bazı lisans diplomalarının arkasında ?Pedagojik Formasyon Görmüştür.? ifadesi bulunmaktadır. Bu durumda ilgili alanlara diploma tarih ve sayısının yazılması gerekmektedir. Pedagojik Formasyon Belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına 0 (sıfır) girilecektir. Girmiş olduğunuz tarih ve sayı bilgileri ile adayın girdiği bilgiler arasında faklılık bulunması durumunda kaydetme işlemi sırasında uyarı mesajı gelecektir. Bu durumda aday giriş ekranı ile onay ekranındaki bilgilerin uygunluğu sağlanmalıdır.

? Açıktan, açıktan ilk, kurumlar arası ilk, kurumlar arası yeniden atama biçimleriyle öğretmenliğe başvuran adayların, öncelikte durumuna uygun atama biçimiyle başvuruda bulunup bulunmadıklarının kontrol edilmesi gereklidir. Tanımlar, Kılavuzun 8. sayfasında yer alan 3.2. - 3.5. madde başlıklarında açıklanmıştır. Hatalı atama biçimiyle başvuru formunu doldurmuş adayların onay işlemi yapılmayacak, yeniden giriş yapmaları sağlanacaktır.

Bu adayların, hizmet belgeleri dikkatle incelenerek adayın derece ve kademesi, memuriyetteki ve öğretmenlikteki hizmet süreleri, görevden ayrılış nedenine göre yasal bekleme süresini doldurup doldurmadığına dikkat edilecektir. Ancak, 2547 sayılı kanuna tabi olarak üniversitelerde görevli iken ayrılanlarda 6 aylık bekleme süresi aranmayacaktır. Bunlara ait belgeler başvuru onayı süreci içinde elektronik ortamda ilgili atama dairesine gönderilecektir.

? Elektronik Başvuru Formunda fotoğrafı bulunmayan adayların, fotoğraflarının forma yansıtılması gerekmektedir. Bu adayların fotoğrafları tarayıcı aracılığıyla 5KB geçmemek üzere taranarak onay işlemi sürecinde forma aktarılması sağlanacaktır.

? Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra başvuru formunun iki adet çıktısı alınarak nüshalarıyla birlikte adaya veya vekâlet verilen kişiye imzalatılacaktır. Onaylanan başvuru formunun bir nüshası belge asılları ile birlikte adaya geri verilecek, diğer nüshasına bu belgelerin birer fotokopisi iliştirilmek suretiyle iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.

? Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurduğunu (tercihleri hariç) sonradan beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini başvuru süresi içinde yazılı olarak isteyen adayların başvuruları, belgeleri yeniden incelenmek suretiyle isteğinin uygunluğu hâlinde reddedilerek yeniden başvuruda bulunması sağlanacaktır.

4.5.2. Onay Sürecine İlişkin Uyarılar
? Başvuru onay sürecine ilişkin iş ve işlemlerden il millî eğitim müdürleri dâhil olmak üzere başvuru onay komisyonunda görevli il millî eğitim müdür yardımcısı veya ilçe şube müdürü ile görevli personel birlikte sorumlu olacaktır.

? Lisans öğrenimlerinin son sınıfından önce ara sınıf öğrencisi iken girilen KPSS sonuçları geçersizdir.

? Onay işlemi sırasında geçerliliği hususunda tereddüt edilen belgeler tarayıcıdan geçirilerek Bakanlığın ilgili atama dairesine e-posta ekinde gönderilecektir. Atama dairelerince yapılacak değerlendirme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

? Bedensel engelli adayların başvuruları da gerekli şartları taşımaları hâlinde kabul edilerek onaylanacaktır.

? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A-5 maddesinde sayılan suçlardan hükümlü olup daha sonra mahkeme kararıyla adli sicilinden bu cezası silinmiş olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

? Açıktan Atama biçimiyle başvuru yapacakların Diploma, Hizmet Belgesi ve Kararnamesi taranarak en az 50 KB, en fazla 135 KB olacak şekilde Başvuru Onay Modülü'ndeki Açıktan Atama başlığı altındaki Evrak İşlemleri bölümünden Bakanlığa gönderildikten sonra Onay işlemi tamamlanmış olacaktır.

5. ATAMA
Başvurusu onaylanmış adaylar, aşağıda belirtilen öncelik sırasıyla değerlendirileceklerdir.
? Kaynak program mezunları,
? Kaynak dışı program mezunları,
? Atanacağı alanın taban puanı üzerinde olması koşuyla KPSSP10'dan 75 ve üzeri puan alan Pedagojik Formasyonu ya da Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programlarından birini tamamlamamış adaylar.

5.1. İlk Atama
İlk defa atama kapsamında aynı alana atanacakların Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP10)'nda almış oldukları puan üstünlüğü esas alınır. Puanların eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; eğitim bilimleri testindeki puan üstünlüğü, bunun da eşit olması durumunda Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri testlerindeki doğru cevap sayısı fazla olana, bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda bilgisayar kurası yoluna başvurulur.

Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile 2006-2007 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılan İş Eğitimi (İş-Teknik), İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) ve İş Eğitimi (Ticaret) alanlarına kaynak olan yüksek öğretim programlarından mezun olanlar Teknoloji ve Tasarım öğretmenliğine atanacaktır. Başvurular, Teknoloji ve Tasarım alanı için belirlenen taban puan esas alınarak kabul edilecektir. Başvurusu alınanların atamaları, puan üstünlüğüne göre adayların mezuniyetleri dikkate alınarak ÖSYM 2006 KPSS/1 Kılavuzu'nda İş Eğitimi (İş-Teknik), İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) ve İş Eğitimi (Ticaret) alanları için ilan edilen kontenjan ölçüsünde gerçekleştirilerek Teknoloji ve Tasarım öğretmeni olarak atanacaklardır. Bu alanların herhangi birinden söz konusu kılavuzda ilan edilen kontenjanın boş kalması durumunda ise boş kontenjanlara, sıradaki adaylar arasından İş Eğitimi (İş-Teknik), İş Eğitimi (Ev Ekonomisi) ve İş Eğitimi (Ticaret) alanları arasından ayrım yapılmaksızın puan üstünlüğü ve tercihler dikkate alınarak atama yapılacaktır.

5.2. Açıktan ve Kurumlar Arası Atama
Açıktan, Kurumlar Arası Yeniden, Kurumlar Arası İlk ve Açıktan İlk Atama biçimleriyle atanacaklar ile yüksek öğretim kurumlarından geçenlerin öğretmenlikteki/yüksek öğretim kurumlarındaki (özel öğretim kurumları, vakıf ve özel üniversitelerde geçirilen süreler hariç) hizmet süreleri öncelikli olmak üzere memuriyetteki hizmet süreleri esas alınır.
Eşitlik hâlinde ise göreve başlama tarihi esas alınacaktır. Eşitliğin bozulmaması durumunda bilgisayar kurasıyla atama yapılacaktır.

6. ATAMALARIN DUYURULMASI TEBLİGAT VE GÖREVE BAŞLAMA
Bilgisayar ortamında ataması yapılan öğretmenler atama sonuçlarını http://personel.meb.gov.tr internet adresinden ve AVEA GSM hattından öğrenebileceklerdir.

Atama kararnameleri PDF formatında atanmış oldukları il millî eğitim müdürlüklerine internet aracılığıyla gönderilecektir. Kararnameleri gönderilen öğretmenlerin adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na göre işlem yapılarak tebliğ tarihinden itibaren yasal 15 günlük süre içerisinde göreve başlamaları gerektiği bildirilecektir.

Kurumlar Arası İlk ve Kurumlar Arası Yeniden atama biçimiyle Bakanlığımız kadrolarına öğretmen olarak atananların muvafakat işlemleri elektronik başvuru formunda belirtildiği gibi yürütülecektir. Muvafakat işlemleri sonuçlandıktan sonra ilgilinin kararnamesi atandığı il millî eğitim müdürlüğü ile hâlen çalıştığı kuruma gönderilecektir. Atananların, kararname tebliğ/tebellüğ işlemi tamamlandıktan sonra ilişik kesme / göreve başlatılmaları sağlanacaktır.

Tebligat yapıldığı hâlde göreve başlamama durumu belgeye dayalı dahi olsa 2 ayı aştığı takdirde 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddeleri gereğince atama işlemi iptal edilecektir.
Sözleşmeli öğretmen olarak görevli iken kadrolu öğretmenliğe atanmış olanlar, tebligat tarihi itibarıyla sözleşmesi feshedilerek yeni görev yerlerinde göreve başlatılacaklardır. Askerlik nedeniyle yasal süre içinde göreve başlamayanların görevlendirmeleri iptal edilecektir. Bunların asker dönüşü göreve başlama istekleri dikkate alınmayacaktır.

Atandığı tarihte askerde olanlardan (sözleşmeli öğretmen olarak atananlar hariç) 31/12/2006 tarihine kadar terhis olacakların hakları saklı kalacaktır. Ancak tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 15 günlük süre içerisinde atandığı il millî eğitim müdürlüğüne muhtemel terhis tarihini gösterir askerlik belgesi ile birlikte terhis tarihini müteakip yasal süre içerisinde görevine başlayacağını taahhüt eden dilekçe ile şahsen veya vekâlet vereceği kişi vasıtasıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir. Göreve başlamak isteyen adaylar, Bu Kılavuzun ?Adaylardan İstenecek Belgeler? başlıklı 7 nci maddesinde belirtilen belgelerle birlikte tebligatı beklemeden de atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurabileceklerdir. Adaylara ait belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda, sabıka sorgulama belgesinde ?Adli sicil kaydı vardır? ibaresi bulunanlar ile sağlık raporunda ?Bedensel engeli olduğu? belirtilenler göreve başlatılmayacak, bunlara ait belgeler Bakanlığın ilgili atama dairesine gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlıkta oluşturulacak Bedensel Engeli Değerlendirme veya Sicil Kaydını İnceleme Komisyonunun vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır. Ancak, sağlık kurulu raporlarında ?Öğretmen olur? kaydı bulunanlar herhangi bir komisyon kararı aranmadan göreve başlatılacaklardır.

7. ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
Adayların başvuruda ve göreve başlamada istenen belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleri ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Belgelerin asılları adaylara geri verilerek il millî eğitim müdürlüğünce onaylanmış birer örnekleri teslim alınacaktır.

7.1.Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler:
a) T.C. Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,
b) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi,
c) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesi (Bu belge, özel öğretim okullarında adaylığı kaldırılmış olanlardan, eğitim fakültesi mezunlarından ve açıktan öğretmenliğe atanacaklardan istenmeyecektir),
d) Diploma Denklik Belgesi (Yurtdışı üniversite mezunlardan istenecektir. Bu belge, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından istenmeyecektir),
e) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına, Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge,
f) Son altı ay içinde alınmış Sabıka Sorgulama Belgesi (Elektronik Başvuru Ekranı'nda ?Sabıka Sorgulama Belgesi istenecektir? ifadesi bulunanlardan),
g) En son ayrıldığı kurumdan alacağı Hizmet Belgesi (Görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir) (İlk Atama biçimiyle başvuranlar hariç),
h) En son görev yaptığı il millî eğitim müdürlüğünden alınmış Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği (Sınıf Öğretmenleri hariç açıktan atama biçimiyle başvuranlardan istenecektir),
i) Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olmadığına ilişkin belge (Açıktan ve Açıktan İlk Atama biçimleri ile başvuracaklardan istenecektir),
j) Muvafakat Belgesi (Kurumlar Arası Atama biçimi ile başvuracaklardan istenecektir).

7.2. Göreve Başlama Esnasında İstenecek Belgeler:
(7.1.)'de istenen belgelerle birlikte;
a) Elektronik Başvuru Formunda seçilen beyanla ilgili Askerlik Durum Belgesi,
b) 2004, 2005 veya 2006 KPSSP10 Sonuç Belgesinin aslı ya da aslı teslim edilemediğinde bilgisayar çıktısı (İlk atama biçimiyle atananlardan istenecektir),
c) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,
d) Son altı ay içinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu,
e) Elektronik Başvuru Formunun bir örneği (İmzalı ve başvuru bürosundan onaylı),
f) Mal Bildirimi Beyanı (İl millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir).

1 BAŞVURULARIN KABUL EDİLMESİ 09-23 Ağustos 2006
2 ATAMALARIN YAPILMASI, SONUÇLARIN BASIN VE İNTERNET YOLUYLA DUYURULMASI 29 Ağustos 2006
3 ATAMA KARARNAMELERİNİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE BİLGİSAYAR ORTAMINDA AKTARILMASI 31 Ağustos 2006
4 ATAMASI YAPILAN ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİNE BAŞLAMALARI 01 Eylül 2006 Tarihinden İtibaren

Öğretmenli atama kontenjanları için tıklayınız.

Başvuru bürolarının adı ve iletişim bilgileri ile ek 4, ek 5, ek 6, ek 7 ve ek 8 için pdf formatındaki kılavuza bakınız.

Bu Habere Tepkiniz