2006-2 Öğretmen Atamalarına İlişkin MEB Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, 2006-2 öğretmen atamalarına ilişkin olarak 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi bir yazı gönderdi. Gönderilen resmi yazıda, adaylara tebligat yapılması, tebligat öncesinde gelen adayların belgelerinin kontrol edilerek göreve başlatılmaları, şartları taşımayanların ise göreve başlatılmayarak Bakanlığa bildirilmesi istenmiştir. Personel Genel Müdürlüğünün yazısı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ağustos 2006 17:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Aşağıdaki yazıya göre;
- yüksek lisans öğrenimi ile başvuran,
- lisans öğreniminin son sınıfı haricinde ara sınıflarında öğrenim görmekte iken girmiş ve bu sınav sonucuna göre başvurusunu yapan,
- göreve başlama esnasında atama biçimi farklı / hatalı olduğu tespit edilenler,
göreve başlatılmayacaktır.


T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :B.08.0.PGM.0.23.10.2- 646 / 70438 31 AĞUSTOS 2006
Konu :2006-2 Öğretmen Atamaları

?????.. VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,
b) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
c) Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarihli ve 119 sayılı Kararı,
d) 2006-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu,
e) Personel Genel Müdürlüğünün 03/08/2006 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.10.2-579/62547 sayılı yazısı (İlgi (d) Kılavuz, Ek-5),
f) Bakanlık Makamının 29/08/2006 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.10.3-70138 sayılı Onayı.

Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla İlgi (a) ve (b) Yönetmelikler ile İlgi (c) Karar çerçevesinde hazırlanan İlgi (d) Kılavuz hükümleri doğrultusunda alınan başvurular değerlendirilmiş, gerekli şartları taşıyan adaylardan 2006-2 atama döneminde; 9.796'sı ilk atama, 122'si açıktan ve açıktan ilk atama, 47'si kurumlar arası yeniden ve kurumlar arası ilk atama biçimiyle olmak üzere toplam 10.000 kadrolu, 6.996 sözleşmeli öğretmenin İlgi (f) Onayla 29/08/2006 tarihinde bilgisayar ortamında eğitim kurumu bazında atamaları/görevlendirilmeleri yapılmıştır.

Bunlardan İlinizdeki eğitim kurumlarına atananların listesi ile PDF formatındaki kararnameleri elektronik ortamda gönderilmiştir.
Atananların/görevlendirilenlerin göreve başlatılmaları konusunda;

1. Ataması yapılanlara (Tebligatı beklemeden göreve başlayanlar hariç) elektronik başvuru formunda yer alan adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat gönderilmesi,

2. Tebligatı beklemeden 01/09/2006 tarihinden itibaren veya tebligat sonucu göreve başlamak isteyenlerin ?2006-2 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu?nun 7'inci maddesinde belirtilen ve İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi gereken belgelerin özenle incelenmesi, belge ve bilgileri tam ve atama şartlarına uygun olanların yasal sürede göreve başlatılmalarının sağlanması, belgeleri uygun olmayanlar göreve başlatılmayarak belgelerinin birer örneğinin Bakanlığın ilgili atama dairesine gönderilmesi,

Atama ve göreve başlatılma şartlarını taşımadığı hâlde eksik veya gerçeğe aykırı belge ve bilgi ile göreve başlatılan aday ve sorumlu personel hakkında yasal işlem yapılacaktır.

3. Göreve başlayacaklardan istenen belgelerden lisans öğrenimini gösteren mezuniyet belgesi bilgileri esas alınacağından Talim ve Terbiye Kurulunun 24/01/2006 tarihli ve 8 sayılı Kararının Geçici 7'inci maddesinde sözü edilen Bilgisayar Öğretmenliğine atananlar için lisans öğrenimleri üzerine Bilgisayar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlama belgesinin istenmesi, bunların dışında yüksek lisans/doktora belgelerinin dikkate alınmaması,

4. Sağlık kurulu raporlarında hastalık veya bedensel engelleri nedeniyle öğretmenlik görevini yapamayacakları belirtilenler ile cumhuriyet savcılıklarınca düzenlenen sabıka sorgulama belgelerinde sabıka kaydı bulunanlardan memuriyete veya öğretmenliğe engel cezası olduğu tespit edilenlerin göreve başlatılmaması,

Bunlardan; hastalık ve bedensel özür belirtilenlere ilişkin sağlık kurulu raporları ile sabıka kaydı bulunanlara ilişkin sabıka sorgulama belgeleri (sabıkaya ilişkin yargı kararı, varsa memnu haklarının iadesi veya adli sicil kayıtlarından çıkarılmaya ilişkin yargı kararları dâhil) 08 Eylül 2006 tarihi çalışma saati bitimine kadar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün ilgili atama birimlerinde olacak şekilde gönderilmesi, bu durumda olanlarla ilgili Bakanlığımızca yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucuna göre işlem yapılması,

5. Ataması yapılanlardan, tebliğ tarihinden itibaren belgelendirilebilir zorlayıcı bir nedenle 15 gün içinde göreve başlamayanlar, özürlerine ilişkin belgelerini süresi içinde atandıkları eğitim kurumunun bağlı olduğu il millî eğitim müdürlüklerine bir dilekçe ekinde göndermekle yükümlüdürler. 15 gün içinde veya belgelendirilebilir zorlayıcı bir nedenle en geç 2 ay içinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilmek üzere gerekçesiyle birlikte valiliklerce Bakanlığımızın ilgili atama dairelerine bildirilecektir.

Bu süreden sonra belgelendirilen özürleri ile posta ve benzeri nedenlerden kaynaklanan gecikmelerin de dikkate alınmaması,

6. Atananlardan tebligat yapılmasına rağmen askerde olmaları sebebiyle göreve başlamayanlardan en son 31/12/2006 tarihine kadar terhis olacaklarını belgelendirenler, terhis tarihinden itibaren en geç bir ay içinde göreve başlayacaklardır. Terhis tarihinden itibaren en geç bir ay içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilmek üzere alanlarıyla ilgili atama dairelerine teklif edilmesi,

7. Göreve başlamak için gelen öğretmen adaylarının iş ve işlemlerinin rahat bir ortamda yapılabilmesi ve yardımcı olunması açısından bir büro oluşturulması,

8. Göreve başlamak veya belgelerini teslim etmek amacıyla ilinize gelen öğretmen adayları ile yakınlarının sayıları da dikkate alınarak, öğretmenevi, misafirhane ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde barınmalarının sağlanması,

9. 2004 ve 2005 KPSS öğretmenlik sınavına lisans öğreniminin son sınıfı haricinde ara sınıflarında öğrenim görmekte iken girmiş ve bu sınav sonucuna göre başvurusunu yaparak atanmış olanların göreve başlatılmaması ve atamalarının iptal edilmesi için alanlarıyla ilgili atama dairesine teklif edilmesi,

10. İlinize ataması yapılmış olan öğretmen adaylarından göreve başlama esnasında atama biçimi farklı / hatalı olduğu tespit edilenlerin göreve başlatılmayıp, başvuruda teslim ettikleri belgelerinin Müdürlüğünüzce onaylı birer fotokopisinin Personel Genel Müdürlüğünün alanlarıyla ilgili atama dairelerine gönderilmesi,

11. Yurtdışı yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlardan; diploma ve pedagojik formasyon belgelerinin mutlaka denkliklerinin istenmesi, bu belgelerdeki açıklama ve dip notların titizlikle incelenmesi,

12. Adayların göreve başlatılmalarında tereddüt oluşturan durumlarda göreve başlatılmayıp, gerekli bilgi ve belgeler gönderilerek Bakanlıktan görüş istenmesi,

13. Adayların Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Karar eki çizelgede belirtilen lisans öğrenimine uygun olan esas alan öğretmenliğine atanıp atanmadıklarının kontrol edilmesi, esas alanına atanmadığı tespit edilenlerin göreve başlatılmayıp atamalarının iptali için Bakanlığa teklif edilmeleri,

14. Açıktan atama biçimiyle atananların Bakanlıkça hazırlanan en son atama kararnamesindeki alan koduna göre atanıp atanmadıklarının kontrol edilmesi, uygun olmayanların atamalarının iptal edilmesi için alanlarıyla ilgili atama dairesine teklifte bulunulması,

15. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan kadrolu öğretmenliğe atananların, sözleşme imzaladıkları il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim etmiş olduğu KPSS Sonuç Belgesi ile Sağlık Kurulu Raporunun (tarih bakımından geçerli olması şartıyla) fotokopisi ilgili il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanarak dosyasına konulması ve asıllarının öğretmen adayına teslim edilmesi,

16. Kurumlar arası ilk atama ile kurumlar arası yeniden atama biçimiyle atananlar İlgi (e) yazımız gereğince kurumlarından muvafakat alarak başvurularını yaptıklarından, bunların göreve başlatılması konusunda görev yaptıkları kurumlara tebligat yapılması,

17. Kurumlar arası ilk atama ve kurumlar arası yeniden atama biçimleri hariç diğer atama biçimleriyle atananlardan göreve başlayanlara 07/01/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:38) gereğince sürekli görev yolluğu ödenmemesi Hususlarında gereğini önemle rica ederim.

Remzi KAYA
Bakan a.
Genel Müdür

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber