Spor lisesi mezunlarına yardımcı antrenörlük hakkı
 
100 bin sosyal konut yapılacak bazı şanslı ilçeler
 
Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması
 
İkiz plaka kurbanı sürücüye 5 bin lira ceza
 
AÖF sorularını değerlendiriyoruz
 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video
 
Şırınga çikolatadan 2 çocuğun ölümüyle ilgili gerçek! Foto Galeri
 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2002 Yılı KPSS Sınavı Eğitim Bilimleri Sınav Soru ve Cevapları

15 Nisan 2003 00:00
Yazdır

2002 KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARI

1-Öğretmen tarafından hazırlanan öğretim planları eğitim sürecinin teme dokusunu oluşturur.. Bir öğretim planı dört temel boyutu içermelidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu boyutlardan biri değildir?
a-Eğitim durumları
b-Konu alanı öğeleri
c-Öğretilecek davranışlar
d-Değerlendirme işlemleri
e-Öğretmen nitelikleri

2-Ders planı hazırlamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Öğretme-öğrenme süreçlerini etkili ve verimli kullanma
b-Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine uygun hareket etme
c-Uygun bilgi kaynaklarından yararlanma
d-Bireysel özelliklerden yararlanma
e-Ders-zaman çizelgesine uygun hareket etme

3-Öğrencinin derse karşı ilgisi, tutumu, dersi öğrenip öğrenmeyeceğine ilişkin görüşü öğrenme ürünlerini belli ölçüde etkiler.
Bu açıklamada aşağıdakilerden hangisinin öğrenme üzerindeki etkilerinden söz edilmektedir?
a-Bilişsel giriş özelliklerinin gücü
b-Duygusal giriş özelliklerinin gücü
c-Öğretim yönteminin amaca uygunluğu
d-Öğretim araçlarının gereçlerinin yeterliliği
e-Öğretim hizmetinin etkililiği

4-Öğretim etkinliklerini gerçekleştirmek üzere hazırlanan planlar işlevsel ve esnek olmalıdır.
Bu tür özellikler dikkate alınarak hazırlanan planların sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir?
a-Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini karşılama
b-Öğretmenin beklentilerini karşılama
c-Öğretim etkinliklerine süreklilik sağlama
d-Öğretmenlere, bireysel çalışmaları için zaman kalmasını sağlama
e-Öğrencileri bireysel çalışmaya yöneltme

5-Derse karşı tutum, erse ilgi ve özgüven aşağıdakilerin hangisinde, öğrenme düzeyindeki değişkenliği açıklama gücü en fazla olandan en az olana doğru sıralanmıştır?
a-Özgüven, derse ilgi, derse karşı tutum
b-Derse karşı tutum, derse ilgi özgüven,
c-Özgüven, derse karşı tutum, derse ilgi
d-Derse ilgi, özgüven, derse karşı tutum
e-Derse ilgi, derse karşı tutum, özgüven

6-Denizcilerin, pilotların, heykel traşların ve mimarların ihtiyacı olan üç boyutlu düşünme yetisini içerir. Harita ve şemaları okuma ve yorumlamaya, gelişmiş figürler çizmeye olanak sağlar.
Çoklu zeka kuramına göre, yukarıda anlatılan özellikler hangi zeka boyutunu tanımlamaktadır?
a- Doğa zekası
b-Uzamsal zeka
c-Sosyal zeka
d-Mantıksal-matematiksel zeka
e-Sözel zeka

7-Aynı sınıfta bulunan öğrencilerin bilgi, beceri ve davranış düzeyleri arasında önemli farklılıklar görülebilir.
Böyle bir durumla karşılaşan öğretmen, sınıf içi öğretim etkinliklerini düzenlerken aşağıdakilerden hangisine ağırlık vererek, ortaya çıkabilecek öğrenme güçlüklerini önemli öçlüde azaltabilir?
a-Sınıfta öğrenciler arasındaki etkileşimi sınırlandırmaya
b-Sınıftaki ortalama öğrenciye uygun bir öğretim yaklaşımını sürdürmeye
c-Her öğrenci için ayrı program uygulamaya
d-Öğretmen ve konu merkezli bir yaklaşımı sürdürmeye
e-Öğrencileri hazır bulunuşluk düzeylerine uygun etkinliklere sokmaya

8-Aşağıdakilerden hangisinin, öğretmenlik ehliyetine katkısı en azdır?
a-Meslektaşlarla ilişkiler
b-Öğrencilerle iletişim
c-Okul aile işbirliğine katkı
d-Özel yaşamdaki tercihler
e-okul ve sınıftaki davranışlar

9-Öğretmen, öğretim etkinliklerini planlarken öncelikle aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
a-Öğrencilerin yakın çevresinin beklentileri
b-Okul yönetiminin istekleri
c-Öğretim programının amaçları
d-Öğretim araç gereçleri
e-Öğrencilerin ilgileri

10-Öğretmenin öğretme-öğrenme sürecinde doğru ve etkili karar verebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisini dikkate alması gerekir?
a-Velileri
b-Öğrencileri
c-Planları
d-Programı
e-Kapsamı

11-Öğretmenin öğrencilerle etkili bir iletişim kurmasında, mesajın aşağıdaki özelliklerden hangisini dikkate alması gerekir?
a-Göz temasıyla desteklenmesi
b-Dolaylı olarak iletilmesi
c-Sözel olarak iletilmesi
d-Açık, net ve anlaşılır olması
e-Beden diliyle iletilmesi

12-Dikkatsizlik, saldırganlık ve yalan söyleme gibi istenmeyen davranışların yaygın olduğu bir sınıfta öğretmenin yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?
a-Sorunun üzerinde durmaktan kaçınmak
b-Sorunlu öğrencileri uyarmak
c-Uygun olamayan davranışları yasaklamak
d-Okul yönetiminden duruma el koymasını istemek
e-Sorunun kaynağını doğru olarak belirlemeye çalışmak

13-Öğretmen, okulda mevcut bulunan öğretim araçlarını seçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almak zorunda değildir?
a-Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini
b-Sınıfın fiziki özelliklerini ve yapısını
c-Öğretim aracının temel özelliklerini
d-Okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik düzeyini
e-Öğrencilere kazandırılması gereken davranışları

14-Aşağıdakilerden hangisi, öğretme-öğrenme sürecinde öğrenciye "dönüt (geribildirim)" verilmesine örnektir?
a-Öğrenciye, beklenen davranışı öğrenmek için yapacağı hazırlıkları anlatma
b-Öğrenciye, gösterdiği davranışın doğru olup olmadığını, varsa eksik ve yanlışlarını bildirme
c-Öğrenciyi, beklenen davranışı göstermeye istekli hale getirmek için girişimlerde bulunma
d-Öğrencilerin, kazandırılacak davranışla ilgili ön bilgilerinde eksik olup olmadığını kontrol etme
e-Öğrenciye, hangi davranışı nasıl öğrenebileceğini haber verme

15-Öğrencilere proje ve ev ödevi verilmesinin teme amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Konuların tekrar edilmesini sağlama
b-Konuların günlük yaşamla ilişkilendirilmesini sağlama
c-Öğrencilere bağımsız çalışma yeterliği kazandırma
d-Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini yükseltme
e-Öğrencilere boş zamanlarını değerlendirme alışkanlığı kazandırma

16-Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisinin öğrenmeler üzerinde en çok etkili olması beklenir?
a-Konuyla ilgili araç gereçler kullanma
b-Öğrencileri kontrol altında tutma
c-Uygun pekiştirme işlemlerinden yararlanma
d-Konuyu ayrıntılı bir biçimde ele alma
e-Konuyu farklı örneklerle sunma

17-Aşağıdakilerden hangisi, öğrencilerin öğrenme sürecine katılmalarını sağlamada etkili bir yol değildir?
a-Ders süresince öğrencilere çalışmalarında serbestlik sağlama
b-Katılım gösteren öğrencilerin bu davranışlarını pekiştirme
c-Dersin işlenişinde bireysel çalışma ve grup çalışmalarında n yararlanmak
d-Katılım göstermeyen öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek
e-Öğrencilerin çalışmalarını uygun sorularla yönlendirmek

18-Aşağıdakilerden hangisi, eğitimde "yapısalcı" öğrenme kuramına göre uygun öğretmen davranışları arasında yer almaz?
a-Öğrencilere, üzerinde düşünecekleri somut yaşantılar kazandırma
b-Öğrencilere, onları buluşa yönlendirecek sorular sorma
c-Öğrencilere, etkinlikler sonunda ne öğreneceklerini baştan söyleme
d-Öğrencileri, kazandıkları somut yaşantılar üzerinde düşündürme
e-Öğrencileri, öğrendiklerini birleştirip bütünleştirmeye yöneltme

19-Öğretmen yetiştirmede kullanılan bir yöntemde; öğretmen adaylarının sınıfta sunduğu dersler videoya kaydedilir. Bu kayıtlar kendileriyle birlikte gözden geçirilir ve bu yola istenilen türden davranışların geliştirilmesine olanak sağlanır.
Bu yöntemin adı nedir?
a-Mikro öğretim
b-İşbirliğine dayalı öğretim
c-Birebir öğretim
d-Ekiple öğretim
e-Rol yapma

20-Öğretme-öğrenme sürecinde önce öğrencilere belli yaşantılar kazandırmakta, sonra da öğrencilerden bu yaşantıları üzerinde düşünülerek verilen duruma bir açıklama getirmeleri, soruna çözüm önermeleri, genellemelere varmaları vb. istenmektedir.
Bu yaklaşım nedir?
a-Tam öğrenme
b-Buluş yoluyla öğrenme
c-Öğretimde proje yöntemi
d-Bireyselleştirilmiş öğretim
e-Sunuş yoluyla öğretim

21-Aşağıdakilerden hangisi "çoklu zeka kuramında" tanımlanan öze dönük zekayı geliştirmeyi amaçlayan etkinliklerden bir değildir?
a-Bireysel çalışma
b-Bireysel farkları değerlendirme
c-Bireysel okuma
d-Bireysel sorumluluk alma
e-Bireysel hedefler oluşturma

22-İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğretmen, tek tek öğrencilerin ürünü yerine grubun ürününü dikkate almaktadır.
Bu durumun, öğrenme sürecinde nasıl bir etki yaratması beklenir?
a-Öğrenmelerin kısa sürede gerçekleşmesi
b-Öğrencilerin kendi sorumluluklarını düşünmeleri
c-Öğrenciler arasında etkileşimin azalması
d-Grupta çalışma katılım ve ilginin azalması
e-Grup üyeleri arasında dayanışmanın artması

23-Her öğrenci, bilişsel, duyuşsal ve devimsel özellikleri birbirinden farklıdır.
Bu durumu dikkate alan bir öğretmen, okulda öğretim sürecini nasıl düzenlemelidir?
a-Ders işlerken, sınıfta ortalama bir öğrenciyi dikkate almalı
b-Çeşitli öğretim, strateji, yöntem ve tekniklerden yararlanmalı
c-Her öğrenci için ayrı bir öğretim etkinliği hazırlamalı
d-Öğrencilere, yardımlaşma sorumluluğunu vermeli
e-Her öğrenci için ayrı bir program hazırlamalı

24-Öğretim yöntemlerinden birisi olan, "gösterip yaptırma yaklaşımı" aşağıdakilerden hangisi için uygundur?
a-Olgu ve olayları açıklama
b-Kavram geliştirme
c-Bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırma
d-İşbirliği ve paylaşımı artırma
e-Devimsel beceri kazandırma

25-Aşağıdakilerden hangisi, öğretim tekniği olarak da kullanılan "beyin fırtınası"nın başarıya ulaşmasını engeller?
a-Düşüncelerde niteliğe de önem verilmesi
b-Özendirici bir ortam oluşturularak katılımcıların serbest konuşabilmelerini sağlanması
c-Düşüncelerin ifadesi sırasında eleştirilerin önlenmesi, değerlendirmenin sonraya bırakılması
d-Düşüncelerin ifadesinde bireylerin yönlendirilmesi, görüşlerin düzenlenmesi
e-Düşüncelerin üretilmesi ve geliştirilmesine önem verilmesi

26-Tam öğrenme uygulamalarında, öğrenciler arasındaki öğrenme hızı ve öğrenme düzeyi farklılıklarını azaltmak için eksiklikleri tamamlayıcı öğrenme etkinliklerine yer verilmesi önerilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür tamamlayıcı öğrenmeler için önerilen yöntemler arasında yer almaz?
a-Ek süre içinde, öncekinden farklı bir yöntemle yapılan öğretim
b-Programlı öğretim olanaklarından yararlanılarak yapılan öğretim
c-Dersteki öğretim girişimini bir daha tekrarlama
d-Gruplar içinde eksikliklerin gözden geçirilmesi yoluyla birbirinden öğrenme
e-Öğretmen veya özel öğretici tarafından birebir öğretim

27-Aşağıdakilerden hangisi sınıf kurallarının belirlenmesinde öğretmenin dikkate alması gereken noktalardan biridir?
a-Kuralların öğrencilerin de katılımıyla belirlenmesi
b-Kuralların okul yönetimine ve öğretmenlere bırakılması
c-Kurallara uymayanlara verilecek cezaların bildirilmesi
d-Kuralların öğrenciler tarafından özgürce belirlenmesi
e-Kuralların kesin ve değişmez bir biçimde olması

28-Sınıf içinde güdülenmenin yetersiz olduğu durumlarda öğrenme güçlükleri kolay kolay aşılamamakta; bu gibi güçlüklerin yıkıcı etkileri artmaktadır.
Bu tür durumlarda ne yapılabileceğine ilişkin önerileri geliştirirken aşağıdaki alanların en çok hangisindeki bilgi birikiminden yararlanılabilir?
a-Gelişim psikolojisi
b-Öğrenme psikolojisi
c-Okul Yönetimi
d-Eğitim Tarihi
e-Eğitim Sosyolojisi

29-Ortalama bir öğrenciye göre daha hızlı öğrenen öğrencilerin bulunduğu sınıflarda, önlem alınmazsa disiplin sorunları çıkabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür sorunları önlemede en uygun yaklaşımdır?
a-Hızlı öğrenenlerin kontrol altında tutulması
b-Grupla çalışma tekniklerinden yararlanılması
c-Sınıf içi etkinliklerin öğrencilerin katılımıyla planlanması
d-Farklı öğrenme düzeyinde olan öğrencilere uygun etkinliklerin seçilmesi
e-Sınıfın geneline uygun bir planlama yapılması

30-Hedeflerle içerik arasındaki ilişkilerin belirlenmesini sağlayan belirtke tablosunun en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Eğitim etkinliklerine ipuçları vermesi
b-Öğretim planlarına teme oluşturması
c-Dersin özel hedeflerinin önem derecesine işaret etmesi
d-Dersin ünitelerinin sırasını belirtmesi
e-Dersin kapsamını nitel ve nicel olarak özetlemesi

31-Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemdir?
a-Bir yazılı yoklamadaki cevaplar için puanlama anahtarının hazırlanması
b-Sözlü yoklamada bir öğrencinin verdiği cevapların doğruluk derecesinin bir puanla belirtilmesi
c-Sınıfın bir sınavdaki başarı ortalamasının bulunması
d-Öğrencinin bir dersten başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilmesi
e-Bir sınavda başarılı sayılabilmek için, gerekli olan en küçük puanın belirlenmesi

32-Bir öğrencinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde yapılacak ölçme işlemi dolaylı ölçmeye örnektir?
a-Akademik başarısı
b-Sahip olduğu kitap sayısı
c-Devam ettiği ders sayısı
d-Arkadaş sayısı
e-Boyunun uzunluğu

33-Aşağıdaki ölçme sonuçlarından hangisi "oranlı ölçekle" elde edilmiş olabilecek ölçülere bir örnektir?
a-Anne babanın eğitim düzeyleri
b-Okulun üniversiteye giriş sınavına göre sıraları
c-Akademik başarı ve okula yönelik tutum arasındaki ilişki
d-Öğrencilerin boyları
e-Sınıfların genel başarı düzeyleri

34-Aşağıdakilerden hangisi, birden fazla öğrenme sonucuna dayalı bir değer elendirmede verilecek kararın doğruluğunu artırıcı önlemlerden biri değildir?
a-Niteliksel gözlem sonuçlarına daha büyük bir ağırlık verilmesi
b-Ağırlıklandırmada, araçların güvenilirliğinin dikkate alınması
c-Ağırlıklandırmada, araçların geçerliliğinin dikkate alınması
d-Karar vermede kullanılacak ölçütün eldeki ölçme sonuçları cinsinden ifade edilmesi
e-Amaca uygun nitelikli bir ölçütten yararlanılması

35-Aşağıdakilerden hangisi seçme amacına yönelik bir testin kullanılmasını gerektirir?
a-Öğrencilerin bir konudaki güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması
b-Sıklıkla karşılaşılan yanlış öğrenmelerin belirlenmesi
c-İngilizcesi en ileri düzeyde olan üç kişinin belirlenmesi
d-Bir ünite işlendikten sonra hedeflere ulaşılma derecesinin belirlenmesi
e-Bir programda hedeflerin ne kadarına ulaşıldığının belirlenmesi

36-Bir matematik öğretmeni, "bölme işlemine" başlamadan önce öğrencilerinin bu konuyu temel oluşturacak bilgilerinin olup olmadığını belirlemek istemektedir.
Bu öğretmenin, öğrencileriyle ilgili aşağıdaki ölçmelerden öncelikle hangisini yapması gerekmektedir?
a-Öğrencilerin konuya karşı ilgi duyup duymadıklarını ortaya koyma
b-Öğrencilerin konunun öğrenilmesiyle ilgili önkoşulları öğrenip öğrenmediklerini belirleme
c-Öğrencilerin dersteki genel başarı düzeylerini ortaya koyma
d-Matematikteki hedeflerin gerçekleşme düzeyini saptama
e-Aile ve okul arasında işbirliği olup olmadığını saptama

37-Bir öğretmen, değerlendirmede şu amaçlara hizmet etmeyi düşünmektedir.
I.Öğrencilerin birbirine göre başarı düzeylerini belirleyerek ileri ve geri öğrenciler için ek önlemler alma
II.Ders süresince öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunları, tamamlayıcı etkinliklerle giderme
III.Dönem sonunda öğrencilerin bu dersten alacakları notu belirlerken sınıf ortalamasını dikkate alma
Bu öğretmen, I, II, III numaralı amaçları için hangi tipte birer değerlendirme yapmalıdır?
I. Amaç II.Amaç III.Amaç
a- Bağıl Mutlak Bağı
b- Mutlak Mutlak Bağıl
c- Bağıl Bağıl Mutlak
d- Mutlak Bağıl Bağıl
e- Bağıl Mutlak Mutlak

38-Türkçe dersinde, anlatım üzerinde durulurken bir öğrencinin özgün bir öykü yazması, aşağıdaki davranış düzeylerinin hangisine örnek olabilecek bir düzeye eriştiğini gösterir?
a-Kavrama
b-Hatırlama
c-Değerlendirme
d-Analiz
e-Sentez

39-Aşağıdakilerden hangisi; eğitimin hedefleriyle ilgili sınıflamada duyuşsal alan içinde yer alır?
a-Bir müzik aleti çalma
b-Toplama işlemi becerisi
c-Bilgisayarda "kelime işlem" programını kullanma
d-Topluluk karşısında konuşma
e-Fen bilgisine yönelik tutum

40-Bir testten alınan puanlarla ilgili olarak yalnızca standart sapmanın küçük olduğunu, diğer bir değişle bağıl değişkenliğin az olduğunu bilen bir kişi aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir?
a-Test puanları ranjının büyük olduğunu
b-Test için verilen cevaplama süresinin yeterli olduğunu
c-Test puanlarının "normal dağılıma" benzer bir dağılım gösterdiğini
d-Öğrencilerin testte başarılı olduklarını
e-Öğrencilerin Testte ölçülen özellik bakımından birbirine benzer olduğunu

42-Bir ölçme aracı veya yönteminin objektif olması ne demektir?
a-Bağımsız planlayıcılar kullanıldığında bunların aynı sonuca ulaşması
b-Maddelerin (soru) uygun güçlük düzeyinden seçilmesi
c-Uygulama koşullarının değişmemesi (standart olması)
d-Puanlamanın yalın ve kolay olması
e-Cevaplama sırasında kopya çekilmesine olanak vermemesi

43-Bir öğretmen yalnızca "okuduğunu anlama becerisi anlamada kullanılacak bir yazılı sınav hazırlamak istemektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sınavda elde edilecek puanların güvenilirliğini ve geçerliğini artırmaz?
a-Objektif tipte olamayan sorular için ayrıntılı puanlama anahtarının hazırlanması
b-Bir öğrencinin bütün cevaplarının okunması ve sonunda öğrenci hakkındaki izlenimler de dikkate alınarak tümüne birden bir puan verilmesi
c-Sınav kağıtlarının birden fazla puanlayıcı tarafından puanlanarak puanlarının ortalamasının alınması
d-Cevapların aynı puanlayıcı tarafından, sıraları değiştirilerek ikinci kez puanlanması ve puanlar arasında fark varsa bir daha puanlama yapılması
e-Çabuk cevaplanabilen türden, çok sayıda soru sorulması

44-"Güvenilirliği yüksek bir test sonucunun geçerliğinin düşük olması" riski, aşağıdaki durumların hangisinde en fazladır?
a-Test puanlarının iç tutarlılık katsayısı düşük görünmekte; ancak, test kapsamı yoklamak istenen kritik davranışları içermektedir.
b-Test maddelerinin ayırt ediciliği düşük, test kapsamı dar tutulmuş ve uygulama denetim altında tutulamamıştır.
c-Test puanlarının standart hatası büyüktür; ancak, testte çok sayıda ve çeşitli konulardan sorular vardır.
d-Test puanlarının kararlılığı yüksektir; ancak, test kapsamı ölçülecek davranışları örneklemede yetersiz kalmıştır.
e-Test puanları beklenene yakın biçimde dağılmakta, test kapsamı ölçülmek istenen davranışları örnekler görünmektedir

45-İlköğretim 8. sınıfta uygulanan bir başarı testinin sonuçları, öğrencilerin sonraki öğrenimlerinde farklı programlara yönlendirilmeleri amacıyla kullanılabilir mi?
Yukarıdaki soruyu soran bir kişi yapacağı geçerlik çalışması için öncelikle testin hangi özelliğini incelemelidir?
a-İçerdiği sorularla ilgili puanların birbiriyle korelasyonu
b-Aynı sınıf düzeyindeki ders notlarıyla korelasyonu
c-Testin yazım, çizim ve düzenleme kurallarına uygunluğunu
d-Ortaöğretim düzeyindeki başarıyı yordama gücünü
e-İlköğretim konularını kapsama derecesini

46-Son yıllarda, klasik ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra, araştırma yapma becerileri, problem çözme becerileri, sosyal beceriler, duyuşsal alana yönelik gelişmeler, yaratıcılık gibi özellikler de her ders ve konu alanının içerisinde ele alınmakta; öğrencilerin öğrenme sürecinde gösterdikleri performans ve ortaya koydukları ürün, öğrenci ve öğretmen tarafından birlikte değerlendirilmektedir.
Bu yaklaşımın amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a-Üst düzey becerilerin ölçülmesine önem verme
b-Kişilerde toplumsal becerilerin gelişmesini destekleme
c-Öğretim etkinliklerini daha çok öğretmen merkezli hale getirme
d-Öğretmenleri çeşitli yöntemlerden yararlanmaya yöneltme
e-Günlük hayattaki problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirme

47-"Ürün örneklerine ve bireysel gelişme bakarak değerlendirme" yaklaşımının öğretmene sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir?
a-Sınıflar arasındaki öğrenci başarısını karşılaştırması için veri sağlaması
b-Öğrencilerin herhangi bir zamanda neyi ne kadar öğrendiğinin kolayca görülebilmesini sağlaması
c-Öğrenci başarısını diğer öğrencilerin başarılarıyla karşılaştırma kolaylığı sağlaması
d-Kullanılan öğrenim materyal ve tekniklerinin etkililik derecesine ışık tutması
e-Öğrencinin gelişimindeki aşamaları bir bütün olarak izlemeye olanak tanıması

48-Ölçme sonucunun hangi özelliği, ağırlıklı ortalama hesaplanırken bu ölçme sonucuna daha büyük ağırlık verilmesi için bir gerekçe olamaz?
a-Kullanışlığı yüksek bir testten elde edilmiş olması
b-Standart hataların küçük olması
c-Kapsamının daha geniş olması
d-Daha önemli hedeflerle ilgili olması
e-Geçerliğinin yüksek olması

49-Aşağıdakilerden hangisi okuldaki rehberlik hizmetlerinin en üst düzeydeki sorumlusudur?
a-Koordinatör danışman
b-Okul müdürü
c-Psikolojik danışman
d-Milli Eğitim Müdürü
e-Sınıf Öğretmeni

50-Branş öğretmenlerinden beklenen en önemli rehberlik görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a-Öğrencilerin duygusal sorunlarını saptama
b-Öğrencileri yeteneklerine uygun alanlara yöneltme
c-Öğrencilere değişik meslekleri tanıtma
d-Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirici faaliyetler düzenleme
e-Öğrencilerin, kendi derslerine karşı ilgilerini artırmaya çalışma

51-İlköğretim 8.sınıftaki bir öğrenciye eğitsel ve mesleki yönlendirme yapan bir psikolojik danışman, öncelikle aşağıdaki bireysel özelliklerden hangisi üzerinde durmalıdır?
a-Yetenekler
b-Değerler
c-Tutumlar
d-Tercihler
e-İnançlar

52-Etkili ders çalışma yollarını öğretmek ve zamanın verimli kullanılmasını sağlamak, aşağıdaki rehberlik çeşitlerinden hangisinin görev alanına girer?
a-Kişisel rehberlik
b-Mesleki rehberlik
c-Uyum sağlayıcı rehberlik
d-Düzeltici rehberlik
e-Eğitsel rehberlik

53-Bir okulda, aşağıdaki hizmetlerden hangisini yerine getirecek kişinin, rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzman olması şart değildir?
a-Öğrencileri mesleğe yönlendirme
b-Öğrencilerin duygusal sorunlarını çözme
c-Öğrencilere, hedef alınan davranışlar öğretme
d-Anne-babaları, çocuk yetiştirme konusunda bilgilendirme
e-Öğrencilere, karar verme stratejilerinde yardım sağlama

54-Okula yeni başlayan öğrencilere ilk önce sağlanacak rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?
a-Okulda başarılı olma yollarını anlatma
b-Yetenek ve ilgilerini belirleme
c-Arkadaş edinmelerine yardımcı olma
d-Okulu ve okulun kurallarını tanımalarını dağlama
e-Rehberlik ihtiyaçlarını belirleme

55-Mevlana'nın "gel, kim olursan yine gel" deyişi aşağıdaki psikolojik danışma ve rehberlik kavramlarından hangisini yansıtmaktadır?
a-Koşulsuz kabul
b-İç görü
c-Empati kurma
d-Değerlilik
e-Bağdaşım

56-"Kendini tanıma" kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Kendisini başkalarının gözüyle görebilme
b-Kendine tam olarak güvenebilme
c-Kendi gizilgüç ve deneyimlerini doğru değerlendirebilme
d-Başkalarının yönelttiği eleştirilere açık olma
e-Kendine karşı yargılayıcı olabilme

57-Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi, "insanı yalnızca, dış belirtilere bakarak anlamak olanaksızdır, bireyin iç dünyasına da nüfuz etmek gerekir" görüşünü savunur.
a-Sosyal öğrenme yaklaşımı
b-Fenomonolojik yaklaşım
c-Akılcı-duygusal yaklaşım
d-Bilişsel yaklaşım
e-Davranışça yaklaşım

58-Öğretmen-öğrenci ilişkisinin sağlıklı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
a-Öğretmenin olaylara öğrencinin gözüyle bakabilmesi
b-Öğretmenin, başarılı olsun olmasın tüm öğrencilere eşit ölçüde değer vermesi
c-Öğretmenin, öğretme-öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin gereksinimlerini temel alması
d-Öğretmenin öğrenim düzeyinin velilerinkiyle denk olması
e-Öğretmenin içten ve dürüst olması

59-Birisiyle konuşurken "sıskalaşmışsın" yerine "incelmişsin", "Şişkosun" yerine "toplu görünüyorsun" demek hangi tür iletişim diline örnektir?
a-Sen dili
b-Biz dili
c-Ben dili
d-Öz saygı zedeleyici dil
e-Öz saygı geliştirici dil

60-Üniversite öğrencilerinin akademik başarılırını artırmak isteyen bir danışman için aşağıdakilerden hangisi en son dikkate alınacak bir özelliktir?
a-Ders çalışma koşulları
b-Alana duyulan ilgi
c-Duygusal sorunlar
d-Aile soruları
e-Hobiler

61-Çocuğun hatalı davranışlarını düzeltmeye yönelik aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin, onun kendisine saygısını zedelemesi olasılığı en fazladır?
a-Büyük bir riske girmeden, hatalı davranışının sonucunu yaşayarak görmesini sağlamak
b-Bu tür hatalı davranışı sürdürenlerin başına gelenleri ona anlatmak
c-Kötü bir çocuk olduğu için hatalı davrandığını söylemek
d-Uygun davranış örneklerini göstererek bunları uygulamasını sağlamak
e-Uygun davranışını pekiştirip hatalı davranışını pekiştirmemek

62-Babası ile sürekli çatıştıklarından yakınan bir danışana verilebilecek aşağıdaki öğütlerden hangisi, "hümanist yaklaşımda" bireye saygı ilkesine aykırıdır?
a-Huzursuzluktan kurtulmak için babanın isteklerini yerine getirmelisin
b-Babana karşı duygularını onu kırmadan ama rahatça ifade etmelisin
c-Babana gücendiğini ona açıklamanın daha uygun yollarını düşünmelisin
d-Babanın sana karşı duygularını doğru değerlendirip değerlendirmediğini araştırmalısın
e-Babanla ilgili yaşantılarını daha etraflıca değerlendirmelisin

63-Aşağıdakilerden hangisi, konuşurken başkalarıyla göz teması kuramayan bir öğrencinin bu durumu için bir açıklama olamaz?
a-Ulaşılmaz görünme isteği
b-İlişki kurmakta çekingenlik
c-Kenedine güven eksikliği
d-Yakın ilişki kurmakta kaygı
e-Utangaçlık

64-Benlik kavramı oldukça olumsuz olan Hasan, sürücü belgesi almak için girdiği sınavda başarısız olmuştur.
Hasanın başarısızlığı açıklamak için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanması en yüksektir?
a-Bu sınavda çok az kişi başarılı olmuştur
b-Sınav komisyonu bana karşı objektif değildi
c-Araba kullanmayı hiçbir zaman öğrenemeyeceğim
d-Bu sınavda bu kadar heyecanlanacağımı beklemiyordum
e-Dün şansız bir günümdeydim

65-Ergenlik çağındaki bir genç, arkadaşları arasında fazla sevilmediği için üzülmektedir.
Bu gence yardımcı olmada aşağıdakilerden hangisinin en etkili olması beklenir?
a-Teselli etmek
b-Öğüt vermek
c-Yeni arkadaşlarla tanışmak
d-Sosyal beceri kazandırmak
e-Yalnızlığa alıştırmak

66-Aşağıdakilerden hangisi, boşanmış anne-babaların, çocuklarının boşanma sonrasındaki koşullara uyumunu sağlamak için yapmaları gerekenlerden biri değildir?
a-Birbirine karşı hoşgörülü olmak
b-Çocuklara karşı tutarlı davranışlarda bulunmak
c-Çocuklarla ilgilenmeyi sürdürmek
d-Çocuklara olan sevgilerinin sürdüğünü göstermek
e-Çocuklarıyla her gün görüşmek


67-Aşağıdakilerden hangisi, çocukların sosyalleşmesine katkıda buluna birincil kaynaklar arasında yer almaz?
a-Okul
b-Arkadaşlar
c-Aile
d-Öğretmenler
e-Kitaplar

68-Çocuğun, aşağıdakilerden hangisi karşısında şiddete başvurması beklenir?
a-Genel uyum davranışı
b-Bağımlılık
c-Farklı görüş
d-Engelleme
e-Mutsuzluk

69-İlköğretim birinci sınıfında olan Ali ile lisenin birinci sınıfında olan ablasının bilişsel gelişim açısından hangi dönemlerde olması beklenir?
ALİ- ALİNİN ABLASI
a-Somut İşlemler- Soyut işlemler
b-Duyusal devinim- Soyut İşlemler
c-Soyut İşlemler -İşlem öncesi
d-İşlem Öncesi -Soyut İşlemler
e-İşlem Öncesi -Somut İşlemler

70-Erikson'un gelişim kuramı açısından bakıldığında, ergenlik döneminde köyden kente göç edenler üzerinde, göçle ortaya çıkan toplumsal sorunların öncelikle nasıl bir etki yapması beklenir?
a-Soyut işlemler döneminden çok hızlı geçmelerine yol açması
b-Toplum içindeki rolleri konusunda karmaşa yaşamalarına yol açması
c-Temel güven duygusunu kazanmalarını önlemesi
d-Olumlu bir benlik kavramı geliştirmelerini engellemesi
e-Zihinsel gelişimi yavaşlatması

71-Üniversite son sınıf öğrencisi Ahmet'in depremle ilgili doğrudan bir yaşantısı yoktur. Ancak, televizyonda depremzedeleri görünce gözyaşlarını tutamamakta ve bu nedenle erkek arkadaşları tarafından "kız gibi davranmakla" suçlanmaktadır. Duyarlı bir insan olan Ahmet, daha çok kendi cinsinden kişilerle hareket etmekte, karşı cinsle uzun süreli duygusal ilişkiler kurabilmektedir.
Buna göre Ahmetin ağlama davranışını aşağıdakilerden en iyi açıklar?
a-Androjen cinsel rol kimliğine sahiptir
b-Erkek cinsel rol kimliğini henüz geliştirememiştir.
c-Annesiyle özdeşim kurmuştur
d-Homoseksüel eğilimleri vardır.
e-Karşı cinse ait bir cinsel rol kimliğine sahiptir.

72-Ergenlik dönemine, yaşıtlarına göre erken giren bireyler için aşağıdakilerden hangisinin doğru olma olasılığı en azdır?
a-Arkadaş grubundan daha çok etkilenmeye başlaması
b-Yaşıtlarından küçüklerle arkadaşlığı tercih etmeleri
c-Zeka gelişiminde yaşıtlarıyla aynı düzeyde olması
d-Zeka gelişiminde yaşıtlarının biraz ilerisinde bulunması
e-Yaşıtlarından büyüklerle arkadaşlığı tercih etmeleri

73-11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de yaşanan terör eylemlerinden bu yana bazı çocukların, oyunlarda çeşitli malzemelerden kuleler yaptıkları ve oyuncak ya da hayali uçakları çarptırarak bunları devirdikleri gözlenmiştir.
Bu durum, aşağıdaki gelişim psikolojisi kavramlarından hangisine bir örnektir?
a-Büyüme
b-Olgunlaşma
c-Kritik dönem
d-Tarihsel zaman
e-Gelişme

74-Plaget'e göre, insanda zihinsel gelişimin tamamlandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a-Okula başlama yaşı
b-Çocukluğun sonu
c-Ergenliğin sonu
d-Yetişkinliğin sonu
e-Dördüncü yaş sonu

75-Savaş her koşulda yanlıştır ve amacı ne olursa olsun insanlara zarar verir. Bunun yerine iletişime dayalı, karşılıklı saygı içeren çözümler bulunmalıdır?
Savaşla ilgili bu yorumu yapan birey Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramına göre aşağıdaki evrelerin hangisinde olabilir?
a-İyi çocuk
b-Yasalara uyma
c-Saf çıkarcı eğilim
d-Evrensel ahlak ilkeleri
e-Ceza ve itaat

76-Bir uzman, on aylık bir çocuğun annesine "artık bu aylardan sonra onunla sık sık konuşmalısın. Bu dönem onun ilk sözcüğünü üretebilmesi için önemli bir dönemdir" demiştir.
Uzman bu sözleriyle, dil gelişimi açısından aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır.
a-Oyun
b-Kritik dönem
c-Deneyim
d-Zeka yaşı
e-Uyarıcı çeşitliliği

77-Aşağıdakilerden hangisi, ergenlik döneminin başındaki hızlı bedensel değişmenin doğrudan bir sonucu değildir?
a-Sakar davranışların çoğalması
b-Dış görünüşteki değişmelere duyarlılığın artması
c-Zararlı alışkanlıklara ilginin ortaya çıkması
d- Cinsel ilginin artması
e- Fiziksel görünüşe ilgi ve özenin artması

78-Psikososyal gelişim kuramına göre, psikososyal gelişim aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak ortaya çıkar?
a-Kişiler arası ilişkilere
b-Biyolojik gelişime
c-Ahlak gelişimine
d-Tesadüfi olaylara
e-Doğuştan getirilen bazı olaylara

79-Bir davranışın "öğrenilmiş davranış" olarak nitelenebilmesi için,
I.alkol ve ilaç gibi bir etkene bağlı olarak ortaya çıkma
II.bireyde, belirli bir yaşantıdan sonra görülme
III.nispeten kalıcı olma
IV.bedensel bir değişikliğe bağlı olmadan ortaya çıkma
Özelliklerinden hangisine sahip olması gerekir?
a-Yalnız III
b-Yalnız II
c-I-II-III
d-II-III-IV
e-I-IV

80-Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu oluşan bir davranış değildir?
a-Sürücünün kırmızı ışığı görünce frene basması
b-Öğrencinin 2*5'in 10 ettiğini söylemesi
c-Şiddetli bir gürültü olduğunda bebeğin gözlerini kapaması
d-Postacının girdiği sokağın ismin levhaya bakmadan söylemesi
e-Çocuğun yemekten sonra dişlerini fırçalaması

81-Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sürecinde rol alan dış etkenlerden biridir?
a-İlgi-tutum
b-Öğrenme güdüsü
c-Zeka düzeyi
d-Alışkanlıklar
e-Ders kitabı

82-Aşağıdaki davranışlardan hangisinin en çabuk ve en kolay öğrenilmesi beklenir?
a-Bir hipotezi doğrulamak için kullanılabilecek bir deney öğrenme
b-Bir örneği mikroskopta inceleme
c-Yaşadığı yeri temiz tutma alışkanlığı kazanma
d-Kendini topluma hizmet yoluna adama
e-Bir terimin kitaptaki tanımını aynen söyleme

83-Doğuştan görme engelli bir yetişkin ameliyat sonrası görme yetisini sağlasa da bu yetiyi kullanma düzeyi, doğuştan beri iyi gören biriyle aynı olmaz.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin etkisini gösteren bir örnektir?
a-Toplumsal uyum
b-Deneyim
c-Olgunlaşma
d-Büyüme
e-Bireysel farklılıklar

84-Aşağıdaki öğrenme yaklaşımlarından hangisi "insanlar gördüklerini bütün olarak algılar. Bütün, onu oluşturan parçaların toplamından fazladır" görüşü üzerine temellendirilmiştir.
a-Klasik koşullanma
b-Gestalt Öğrenme
c-Öğrenmede bilgi işlem modeli
d-Sosyal öğrenme
e-Edimsel Koşullanma

85-Bir anne, bebeğini yedirmeye başlamadan önce, her seferinde ona mama önlüğü takmaktadır. Bir süre sonra bebek, mama önlüğünü görür görmez maması gelmiş gibi sevinç çığları atmaya başlamıştır.
Bu koşullanmanın sonunda mama önlüğü, klasik koşullanmadaki,
I.koşulsuz uyarıcı
II.koşullu uyarıcı
III.nötr uyarıcı
Öğelerinden hangilerinin işlevini üstlenmiştir.
a-Yalnız III
b-Yalnız II
c-Yalnız I
d-II-III
e-I-II


86-Edimsel koşullanmanın temelini oluşturan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a-Koşullu uyarıcı, koşulsuz uyarıcıdan önce verilmelidir
b-Davranış, ortaya çıkardığı sonuçtan etkilenir
c-Tepki,koşulsuz uyarıcıyla birlikte verilen nötr uyarıcıya da genellenir
d-Tekrar, uyarıcı-tepki bağını kuvvetlendirir.
e-Problem çözmede, deneme-yanılma önemlidir

87-İlk kez enjektör gördüğünde herhangi bir korku belirtisi görülmeyen bir çocuk, aşı olduktan sonra enjektörü her gördüğünde ağlamaya başlamıştır.
Çocuğun bu ağlama davranışı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Edimsel koşullanma
b-Kavrayarak öğrenme
c-Bilisel öğrenme
d-Gözlem yoluyla öğrenme
e-Klasik koşullanma

88-Klasik (tepkisel) koşullanmanın gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunludur?
a-Davranışın tekrar edilmesi
b-Koşullu uyarıcının genellemesi
c-Davranışın cezalandırılması
d-Koşulsuz uyarıcıyla nötr uyarıcının eşlenmesi
e-Davranışın şekillendirilmesi

89-Matematik sınavına hazırlanıp sınavdan iyi puan alan öğrencinin matematik dersine daha fazla çalışmaya başlaması, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir.
a-Klasik koşullanma
b-Kavrayarak öğrenme
c-Gizli öğrenme
d-Gözlem yoluyla öğrenme
e-Edimsel koşullanma

90-Tuttuğu takımın her maçına giden bir taraftar, takımın sürekli kaybetmesi üzerine, yavaş yavaş maçlara gitmekten vazgeçmiştir.
Edimsek koşullanma ilkelerine göre, taraftardaki bu davranış değişikliği aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
a-Bağ kurma
b-Ayırt etme
c-Sönme
d-Unutma
e-Davranışı biçimlendirme

91-Sınıfta problem çözme alıştırması yapan bir öğretmen, öğrencilerine, doğru çözdükleri her beş problem için bir puan vermektedir.
Bu öğretmenin kullandığı pekiştirme tarifesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
a-Sabit oranlı
b-Değişken aralıklı
c-Rasgele
d-Değişken oranlı
e-Sabit aralıklı

92-Aşağıdakilerden hangisi olumsuz pekiştirmeye bir örnektir?
a-Oyuncak arabalarını birbirine çarparak kıran bir çocuğun sürekli azarlanması
b-Küfürlü konuşan bir çocuğun bu davranışının sık sık gülerek karşılanması
c-Çizgi film izlenmesine izin verilmeyen bir çocuğa, ödevlerini zamanında tamamlandığında çizgi film izlemesi için izin verilmesi
d-Kardeşine vurarak onu üzen bir çocuğun bu davranışının görmezden gelinmesi
e-Evin içinde topa tekme atarak oynayan bir çocuğun topunun elinden alınması

93-Evine ilk kez bulaşık makinesi alan bir ev hanımı bu makineyi kullanmayı çeşitli şekillerde öğrenebilir.
Bu ev hanımının aşağıdaki davranışlarından hangisini göstermesi deneme-yanılma yoluyla öğrenmeye çalıştığını gösterir?
a- Makineyi kullanan arkadaşının davranışlarını izlemesi ve onları yapmaya çalışması
b-Makinenin kullanma kılavuzunu okuyup orada yazılanları uygulamaya çalışması
c-Makinenin değişik düğmelerini kullanarak bunların neye yaradığını bulmaya çalışması
d-Televizyon reklamlarındaki kişinin makineyi nasıl çalıştırdığını gözleyerek onun gibi yapmaya çalışması
e-Makineyi kuran servis elemanının söylediklerini hatırlayıp onları uygulamaya çalışması

94-Düğmelerle motifle oluşturma oyununu çok seven bir çocuk, kendisine verilen aynı renk ve büyüklükte, fakat farklı bir marka taşıyan düğmeyi "bu farklı" diye kabul etmemiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?
a-Gizli öğrenme
b-Uyarıcı-tepki zinciri oluşturma
c-Kavrama yoluyla öğrenme
d-Yer öğrenme
e-Uyarıcı-tepki bağı kurarak öğrenme

95-Aşağıdakilerden hangisi seziş yoluyla öğrenmenin özelliklerinden biri değildir?
a-Ulaşılan çözümün unutulmaya karşı dirençli olması
b-Çözümün birdenbire ve bütünüyle ortaya çıkıvermesi
c-Öğrenilen çözüm yolunun başka problemler için de kullanılabilmesi
d-Çözüme ulaşmadaki denemelerin geçmiş yaşantılardan bağımsız olması
e-Çözüme ulaşmada ortamlardaki ipuçlarından yararlanılması

96-Bir öğrenci çantasını, sapından tutmak yerine çok sevdiği bir öğretmeni gibi, bir köşesinden tutarak taşımaya başlamıştır.
Öğrencinin bu davranışı aşağıdakilerden hangisine örnektir?
a-Modelden öğrenme
b-Edimsel koşullanma
c-Deneme yanılma yoluyla öğrenme
d-Gestalt öğrenme
e-Klasik koşullanma

97-Dört yaşındaki bir çocuk, yapboz oyunundaki parçaları, ilişkilerini dikkate alınarak değil, çeşitli durumların doğru olup olamayacağına bakarak bir araya getirmeye çalışmıştır?
Çocuğun yapbozun doğru şeklini bu yolla bulmaya çalışması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
a-Anlamlı öğrenme
b-Deneme-yanılma yoluyla öğrenme
c-Modelden öğrenme
d-Buluş yoluyla öğrenme
e-Gizli öğrenme

98-Aşağıdakilerden hangisinde modelden öğrenmelerin sıklaşması beklenir?
a-Örnek alınan kişi yaşça büyük olduğunda
b-Kişiler aynı yaşta olduğunda
c-Örnek alma davranışı ödülle sonuçlandığında
d-Örnek alana öğüt verildiğinde
e-Kişilerin cinsiyeti aynı olduğunda

99-Bir öğretmen velilere "çocuklarınızın ödevlerini bir masa başında çalışarak yapmalarını sağlayınız. Bir koltuğa uzanarak, yatarak ödev yapmalarına izin vermeyiniz. İyi aydınlatılmış bir masada çalışmalarını sağlayın" şeklinde uyarıda bulunmaktadır.
Öğretmenin bu tür uyarılarda bulunmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a-Hareketsizliğin fiziksel gelişimi olumsuz etkileyebileceğini düşünmesi
b-Öğrencilerin hepsinde aynı çalışma alışkanlığını geliştirmek istemesi
c-Okul ve evdeki çalışma biçimlerinin birbirine benzemesi gerektiğine inanması
d-İyi ışık almayan bir masada çalışmanın görme güçlüğüne yol açabileceğini düşünmesi
e-Yatarak ödev yapmanın genel uyarılmışlık düzeyini düşürebileceğini düşünmesi

100-Bir öğrenci, yabancı dil dersinde öğrenmekte olduğu sözcükleri, bazen oldukça iyi telaffuz etmekte, bazen de aynı sözcükleri yanlış telaffuz etmektedir.
Bir öğrenciye, yabancı dil öğretmeninin yapacağı en etkili yardım aşağıdakilerden hangisidir?
a-Yabancı dil öğreniminin önemini anlatmak
b-Telaffuzunda nelere dikkat etmesi gerektiğini tekrar anlatmak
c-Her telaffuzun ardından, kendisine doğruya ne kadar yaklaştığını söylemek
d-Ağız yapısıyla ilgili bir sorunun olup olmadığını araştırmak
e-Daha fazla çalışma yapmasını istemek

101-Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisinin öğrencileri derse güdülemede en etkili olması beklenir?
a-Derste öğretilecek bilgilerin nerede ne işe yarayacağını söyleme
b-Derste ele alınacak konunun başlığını söyleme
c-Dersi anlatırken öğrencilerin sessiz olarak dinlemelerini sağlama
d-Dersi anlattıktan sonra öğrencilere konuyla ilgili ödev verme
e-Öğrencilerin derste öğrenilecek konuyla ilgili bilgilerini yoklama

102-Çocuklara büyük konuklar önünde rahat konuşma yeterliliği kazandırılacaktır. Bunun için çocuklar bir iki kişi, sonra giderek büyüyen gruplar önünde konuşturularak uygun davranışları pekiştirmekte ve onlar bu yolla büyük gruplar önünde rahat konuşabilecek hale getirilmektedir.
Bu durum, aşağıdaki edimsel koşullanma ilkelerinden hangisine bir örnek oluşturur?
a-Sabit aralıklı pekiştirme
b-Uyarıcı bitişikliği
c-Kademeli yaklaşma
d-Uyarıcıyı ayırt etme
e-Uyarıcı genellemesi

103-İlköğretim 3. sınıfta okuyan öğrenciler resim dersinden çok hoşlanmakta, matematik dersine ise isteksiz katılmaktadır. Bu durumu gören öğretmen, matematik dersindeki çalışmalarda da çizim, boyama vb. etkinliklerden yararlanma yoluna gitmiştir.
Öğretmenin böyle bir yola gitmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a-Öğrenciler, matematik dersini iyi yaparlarsa resim yapabileceklerini gösterme
b-Resim dersinde ilgi yaratan etkenlerden matematik dersinde de yararlanma
c-Matematik ve resim derslerini birlikte işleme
d-Dersin işlenişini öğrencilerin yönlendirmesine engel olma
e-Matematik dersine resim dersinde daha fazla önem verdiği gösterme

104-Bir anne, kibrit yakmaktan hoşlanan çocuğunun eline çok fazla miktarda kibrit verip onları art arda yaktırarak çocuğu kibrit yakmaktan bıktırma yoluyla bu alışkanlıktan vazgeçirmek istemektedir.
Bu durumda anne, alışkanlığı yok etme için aşağıdaki öğrenme kuramcılarından hangisinin önerdiği yönteme başvurmaktadır?
a-Guthrie
b-Thırndike
c-Watson
d-Pavlov
e-Skinner

105-Anasınıfına yeni başlayan Ayşe ve Zeynep, evlerinde kazandıkları isteklerini ağlayarak yaptırma alışkanlıklarını okulda da devam ettirmektedir. Ayşe'nin onun ağlamasını sürekli olarak görmezden gelirken, Zeynep'in öğretmeni bazen onun ağlamasını görmezden gelmekte bazen de isteğini yerine getirmektedir.
Bu iki çocuğun okulda ağlama davranışının nasıl bir seyir izlemesi beklenir?
a-İkisinde de, ağlama davranışının devam etmesi
b-Anasınıfına uyum sağladıklarında, ikisinin de ağlama davranışının ortadan kalkması
c-İstekleri karşılanmadığı sürece ikisinin de ağlama davranışının artması
d-İkisinin de, ağlama davranışının isteklerinin ne olduğuna göre değişiklik göstermesi
e-Ayşenin ağlama davranışı ortadan kalkarken Zeynepinkinin artması

106-Öğrencilerine proje ve ev ödevi veren bir öğretmen, birkaç öğrencinin bunları başkalarına yaptırdığını fark etmiştir.
Bu öğretmenin proje ve ödevlerini başkalarına yaptıran öğrencilere yapacağı, öğrencilerin ruh sağlığını korumak açısından en uygun yardım aşağıdakilerden hangisidir?
a-Proje ve ödevlerini başkalarına yaptıranları odasına çağırarak kendilerini cezalandırılacağını söylemsi
b-Proje ve ödevlerini başkalarına yaptıranlara diğer öğrencilerden daha düşük puan vermesi
c-Proje ve ödevlerini başkalarına yaptıranlara diğer öğrencilerden daha düşük puan vermesi
d-Proje ve ödevlerini başkalarına yaptıranlara sınıfın önünde bunun yanlış olduğunu söylemesi
e-Tüm sınıfı, ödevleri herkesin kendisinin gerektiği konusunda uyarması

107-Öğretmenin sınıfta öğrencilerinin olumlu davranışlarını övmeyi ihmal edip, istenmeyen davranışlarıyla ilgili sürekli uyarılarda bulunması, kuraldışı davranışları artırabilir.
Böyle bir artış olduğunda, bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?
a-Bazı öğrencilerin, öğretmenlerinin dikkatini çekmek istemesi
b-Kural dışı davranışların da öğrenciler arasında kabul görebilmesi
c-Olumlu davranışlara pekiştireç verilmemesi
d-Belirli davranışlar üzerinde durulmasının bu davranışları pekiştirici rol oynaması
e-Olumlu davranışların daha fazla beceri ya da yetenek gerektirmesi

108-

109-"Okul toplumun kendisi olmalıdır. Bireyler okulda toplumun sorunlarını çözme ve bunların üstesinden gelme davranışlarını kazanmalıdırlar" görüşünü savunan program geliştirme yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi ön plana çıkmaktadır?
a-Sosyal işlevler
b-Bireysel ihtiyaçları karşılama
c-Yeterlikler
d-Disiplinler
e-İnsan niteliklerini geliştirme

110-Tam öğrenme modeline göre, aşağıdakilerden hangisi öğretim hizmetinin başlıca öğelerinden biri değildir?
a-Neyin, nasıl öğrenileceğine ilişkin işaret ve açıklamalar
b-Öğrencinin öğretme-öğrenme sürecine katılımı
c-Beklenen yakın veya ona yaklaşan davranışların pekiştirilmesi
d-Öğrenme düzeyini belirlemek üzere öğrencilere not verilmesi
e-Geribildirim ve tamamlayıcı öğrenmeler

111-Eğitimde program geliştirme alanındaki otoritelerin çoğu, "eğitim programını, istendik hedef ve davranışların kazanılması için stratejilerin belirlendiği yazılı doküman ya da eylem planı" olarak kabul etmektedir.
Bu görüşte eğitim programının hangi boyutu vurgulanmaktadır?
a-Eğitimin uzak hedefleri
b-Konu kapsamının yapısı
c-Öğrenme ürünleri
d-Ölçme ve değerlendirme işlemleri
e-Öğretme-öğrenme yaklaşımları

112-Bir bölgede yapılan araştırmalar, bu bölge ekonomisinde tarım sektörünün ağırlık taşıdığını göstermiştir. Bunun üzerine, bölgedeki eğitimde tarımla ilgili hedeflere öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır.
Bu karar, özellikle aşağıdakilerden hangisi dikkate alınarak verilmiştir?
a-Konu alanındaki yenilikler eğitimin hedefleri üzerinde etkilidir.
b-Eğitimin hedefleri belirlenirken toplumsal çevrenin ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.
c-Eğitimin hedefleri belirlenirken değişik yolar izlenebilir.
d-Bireylerin eğitimden bekledikleri zamandan zamana değişebilir
e-Özel hedefler araştırma sonuçlarına uygun olarak belirlenmelidir.

113-Öğretme-öğrenme süreci sonunda öğrencilere kazandırılması planlana hedeflerinin belli niteliklerde olması gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi bu niteliklerden biri değildir?
a-Davranışın hangi koşullar altında gösterilmesi beklendiğini belirtme
b-Öğrencinin hazır bulunuşluğuyla erişilebilir olma
c-Gözlenebilir ve ölçülebilir olma
d-Öğrencilerin kendi çabalarıyla ulaşabilecekleri nitelikte olma
e-Öğrenci davranışı olarak ifade edilebilme

114-Bilişsel öğrenmelerle ilgili aşamalı sınıflamada, "uygulama" basamağının içerdiği süreç aşağıdakilerden hangisidir?
a-Öğrencileri ilk kez karşılaşılan bir durumda kullanma
b-Ortaya konmuş bir ürünün öğelerini belirleme
c-Ortaya konmuş bir üründeki ilişkileri belirleme
d-Yeni ve özgün bir ürünü ortaya koyma
e-Bir ürünün, belli ölçütlere uygunluğunu belirleme

115-Aşağıdakilerden hangisi, hedef davranışlara bağlı olarak belirlenemez?
a-Test durumları
b-Değerlendirmede kullanılacak ölçütler
c-Öğrenme yaşantıları için gerekli hazırlıklar
d-Öğrenme-öğretme etkinlikleri
e-Eğitimin genel hedefleri

116-Aşağıdakilerden hangisi, öğretim etkinliklerine temel oluşturacak içerik öğelerini belirleme çalışırken öğretmenlerin, bu öğelerle ilgili olarak kendi kendilerine sormaları ve olumlu bir yanıt almaları gereken sorulardan biri değildir?
a-Bilimsel açıdan doğru mu?
b-Kullanılacak öğretim yöntemine uygun mu?
c-Öğrenci düzeyine uygun mu?
d-Önceki öğrenmelerle uyumlu, onları tamamlayıcı mı?
e-Hedeflerle ilişkili mi?

117-İlköğretimin ilk sınıflarında, bir derste gerçekleştirilecek öğretme-öğrenme etkinliklerinin sıra ve düzeni belirlenirken aşağıdakilerden hangisinin göz önünde tutulması doğru olmaz?
a-Bütünden parçaya ve sonra tekrar bütüne gitme
b-Yakın çevreden uzağa doğru gitme
c-Soyut kavramlara öncelik verme
d-Bugünden geçmişe doğru gitme
e-Basitten karmaşığa doğru ilerleme

118-Devimsel becerilerin öğretilmesinde, aşağıdaki öğretim tekniklerinden hangisinin en etkili olması beklenir?
a-Düz anlatım
b-Örnek olay incelemesi
c-Örneğini göstererek yaptırma
d-Soru-cevap
e-Küçük grup tartışması

119-Aşağıdakilerden hangisi, program geliştirme çalışmalarında eğitmenin hedefleri değerlendirilirken cevaplanması gereken sorulardan biri değildir?
a-Hedefler birbiriyle tutarlı mı?
b-Hedefler gerçekleştirilebilecek nitelikte mi?
c-Hedefler ile dersin içeriği bağlantılı mı?
d-Hedefler öğretmenlerin tercihlerine uygun mu?
e-Hedefler öğrenci gereksinimlerine uygun mu?

120-Program değerlendirme çalışmalarının teme amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a-Okul ve çevre işbirliğini geliştirme
b-Programların geliştirilmesine olanak sağlama
c-Okulun eksikliklerini saptama
d-Öğretmenleri hizmet içinde yetiştirme
e-Öğrencilerin başarı düzeylerini belirleme

1-E
13-D
25-D
37-A
49-B
61-C
73-D
85-D
97-B
109-A
2-A
14-B
26-D
38-E
50-E
62-A
74-C
86-B
98-C
110-D
3-B
15-C
27-A
39-E
51-A
63-A
75-D
87-E
99-E
111-C
4-A
16-C
28-B
40-E
52-E
64-C
76-B
88-D
100-C
112-B
5-E
17-A
29-D
41
53-C
65-D
77-C
89-E
101-A
113-D
6-B
18-C
30-C
42-A
54-D
66-E
78-A
90-C
102-C
114-A
7-E
19-A
31-C
43-B
55-A
67-E
79-D
91-A
103-B
115-E
8-D
20-E
32-A
44-B
56-C
68-D
80-C
92-C
104-A
116-B
9-C
21-B
33-D
45-D
57-B
69-A
81-E
93-C
105-E
117-C
10-B
22-E
34-A
46-C
58-D
70-B
82-E
94-A
106-C
118-C
11-D
23-B
35-C
47-B
59-E
71-A
83-B
95-C
107-E
119-D
12-E
24-E
36-B
48-A
60-E
72-B
84-B
96-A
108-A
120-E


Bu haberi oylayabilirsiniz 2 1
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
21:08 - 'Sağlıkçılara 3600 ek gösterge sözü yerine getirilmeli'21:03 - Pirinç tanesine İhlas suresini yazdı20:58 - 3,5 yaşında kendi kendine İngilizce öğrendi20:53 - 'Hayalim her çocuğun evinde kitaplığının olması'20:48 - Doğa Koleji, açıklamayı hala yapmadı20:43 - Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bin 500'ü aştı20:38 - Spor lisesi mezunlarına yardımcı antrenörlük hakkı20:33 - Uyku sorunu yaşayanlar bu merkezde şifa buluyor20:28 - Kasımpaşa 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi20:23 - Bakan Soylu: Talimatları İstanbul'dan veren benim
20:18 - Ağabey tarafından kazara vurulan genç, öldü20:13 - Askeri iş birliği anlaşması TBMM'de20:08 - Akademisyen kardeşler, Bahçeli'nin liderliğini yazdı20:03 - İBB: Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattına başlıyoruz19:58 - Kırşehir'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi19:53 - Üniversiteli gençlerden alkışlanacak proje19:47 - Eski Çevre Bakanı'nı dolandıran şüpheli tutuklandı19:41 - Radamel Falcao 74 gün sonra 11'de
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam