1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Önceki kariyer unvanın ek göstergesi, emsale bakıp talep edilebilir mi?

657 sayılı Kanunun 43. maddesinde yer alan ek gösterge düzenlemesinden ne anlaşılmalıdır.
14 Haziran 2016 10:11
+Aa- Yazdır
Önceki kariyer unvanın ek göstergesi, emsale bakıp talep edilebilir mi?

657 sayılı Kanunun 43. maddesinde şu ek gösterge düzenlemesi yer almaktadır:

"Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz."

Bu maddeye göre, kariyer bir görevde iken 1, 2, 3 ve 4. dereceli bir kadroya atanana, yeni ek göstergesinin düşük olması halinde eski kariyer görevini ek göstergesi verilir.

Sağlık Bakanlığında yaşanan bir olayda, 2. derece tıbbi teknolog kadrosunda çalışan bir memur, GİH'te 2. dereceli hastane müdür yardımcısı kadrosuna atanmıştır. Memur, tıbbi teknolog iken 2. derecenin ek göstergesi olan 2200 katsayısı üzerinden ek ödeme tutarı almaktaydı.

Davacıya da görev yaptığı süre içinde 2200 ek gösterge üzerinden ödeme yapılmıştır. Ancak 3 yıl sonra memur arkadaşımız, emsali tıbbi teknologların birinci dereceye geldiğini belirtmiş ve 3000 ek gösterge talep etmiştir. Talebin reddi üzerine de dava açmıştır.

Aşağıda Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun nihai kararı bulunmamaktadır.

Bu karara göre, hastane müdür yardımcısına emsalinin geldiği tıbbi teknologlar esas alınarak ek gösterge ödemesi yapılamaz.

İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU
E. 2014/1604
K. 2015/5106
T. 10.12.2015

İstemin Özeti : Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 25/12/2013 günlü, E:2013/1699, K:2013/1674 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava; sağlık hizmetleri sınıfında tıbbi teknolog kadrosunda görev yapmakta iken, genel idare hizmetleri sınıfında 2. dereceli hastane müdür yardımcısı kadrosuna atanan davacının, daha önce sağlık bilimleri lisansiyeri olarak görev yapması nedeniyle 657 sayılı Yasa'nın 43/B maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kariyeri ile ilgili ek gösterge oranından yararlandırılması amacıyla yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile aylıklarını 1. dereceden alan sağlık bilimleri lisansiyerlerine ödenen 3000 ek gösterge rakamı esas alınarak tarafına ödeme yapılmasına karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Ankara 4. İdare Mahkemesinin 29/05/2008 günlü, E:2007/439, K:2008/1460 sayılı kararıyla; davacının sağlık bilimleri lisansiyeri kadrosunda 2. derecede görev yapmaktayken, yine 2. derecede hastane başhekim yardımcılığı kadrosuna atandığı ve davalı idarece davacıya hastane başhekim yardımcısı kadrosunda görev yapanlara ödenen 1600 ek gösterge rakamı yerine atamadan önceki 2. dereceli sağlık bilimleri lisansiyerlerine ödenen 2200 ek gösterge rakamı üzerinden ödeme yapıldığının görüldüğü, her ne kadar davacı tarafından, 1. derecede görev yapan sağlık bilimleri lisansiyerlerine 3000 ek gösterge rakamı üzerinden ödeme yapıldığı, kendisine de 657 sayılı Kanun'un 43/B maddesi uyarınca 3000 ek gösterge rakamı üzerinden aylık ödemesi yapılması gerektiği ileri sürülmekte ise de, sağlık bilimleri lisansiyeri olarak 1. derecede görev yapmadığı ve dolayısıyla 3000 ek gösterge rakamını iktisap etmemiş bulunduğu açık olan davacı hakkında atama zamanındaki derecesi üzerinden 2200 ek gösterge rakamının uygulanmasına ve 3000 ek gösterge rakamının uygulanması talebiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Anılan karar, taraflarca temyiz edilmesine üzerine Danıştay İkinci Dairesi'nin 31/12/2012 günlü, E:2008/7389, K:2012/11131 sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43/B maddesinde; bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıklarının; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı, II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu, bu ek göstergelerin, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmayacağı, kurumların 1., 2., 3. ve 4. dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergelerin, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamayacağının hükme bağlandığı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulundan 19/07/1993 tarihinde mezun olan davacının, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü emrinde Sağlık Hizmetleri Sınıfında 2. derecenin 2. kademesinin aylığı ile 3. dereceli Tıbbi Teknolog kadrosunda görev yapmakta iken 2.9.2004 günlü Bakanlık Oluru ile ...Devlet Hastanesine Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 2. dereceli Hastane Müdür Yardımcılığı kadrosuna atandığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43/B maddesi uyarınca da aylıklarını 2. dereceden alan Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri için öngörülen 2200 ek gösterge rakamından faydalandırıldığı, 22/01/2007 günlü dilekçe ile, maaşının 1. dereceye yükselmesine rağmen ek gösterge rakamının yükseltilmediğinden bahisle 657 sayılı Yasa'nın 43/B maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kariyeri ile ilgili ek gösterge rakamından yararlandırılma talebiyle yaptığı başvurunun zımnen reddedildiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43/B maddesinde açıkça kurumların 1 ila 4. dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergenin, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıfta kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamayacağının hüküm altına alındığı, Sağlık Hizmetleri Sınıfından, Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 2. derece kadrolu bir göreve naklen atanan davacının idareye başvurduğu tarihte, daha önce bulunduğu kariyeriyle ilgili hizmet sınıfında alabileceği ek gösterge (3000), Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aldığı ek göstergeden (2200) yüksek olduğundan, davacının 657 sayılı Yasa'nın 43/B maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kariyeri ile ilgili ek gösterge rakamından yararlandırılmak amacıyla yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesi, Daire kararına uymayarak ilk kararında ısrar etmiştir.

Davacı, Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 25/12/2013 günlü, E:2013/1699, K:2013/1674 sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddine, Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 25/12/2013 günlü, E:2013/1699, K:2013/1674 sayılı kararının ONANMASINA, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.12.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
16:06 - 56 yaşındaki okul müdürü koronavirüse yenik düştü16:03 - Bugün karantina uygulaması başlatılan yerleşim yerleri16:02 - 'Ağız sağlığı kötü olanlar, Kovid-19'u daha şiddetli geçiriyor'16:00 - AB ile ABD arasında 'aşı sertifikası' görüşmeleri yapılıyor15:57 - Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü15:51 - Zeynep'i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksöre müebbet
15:48 - Batman'da sağlık çalışanlarına saldırı: Hemşirenin parmaklarını kırdılar15:34 - Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı15:25 - 1. doz aşını olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı koronaya yakalandı15:23 - Hazine ve Maliye Bakanlığı 9,1 milyar lira borçlandı15:21 - Şiddet mağduru kadınların karakol kapısından döndüğü iddiaları yalanlandı15:19 - MEB, 23 Nisan etkinlik programını açıkladı
15:18 - Emekli Subaylar Derneği yöneticileri görevden uzaklaştırıldı15:15 - Türbedeki görüntüleri tepki çeken şüpheliye adli kontrol15:10 - Koronadan iyileşen sayısında da rekor kırıldı14:55 - Memur-Sen: Gerekli tedbirler alınıp yüz yüze eğitime devam edilmeli14:55 - Adalet Bakanlığınca yayımlanan idari izin Genelgesi
14:46 - Koronada rekor kıran ildeki yaşlılar konuştu: Cenderede gibi hissediyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam