Bakan Koca'dan 120 bin dolarlık muza kalpli atıf
 
Bakanlıktan 'Aleyna Tilki'ye ödül' açıklaması
 
OYAK'tan stratejik hamle... Tüm ihtiyacı karşılayacak
 
Ceren Özdemir'in katiline iki iddianame hazırlandı
 
3 ayrı FETÖ operasyonu: 125 gözaltı
 
Operasyonda ölü olarak ele geçirilen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı Video
 
İşte 100 bin sosyal konut almanın detayları! Foto Galeri
 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediyedeki sözleşmeli personelin 2018 ücret tavanlari

MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları'nı açıkladı.
10 Ocak 2018 21:19
Yazdır
Belediyedeki sözleşmeli personelin 2018 ücret tavanlari

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 63107535-010.06.02-[115708-184]-376 10/01/2018 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

GENELGE

SIRA NO: 4

25/8/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 5 inci maddesi

çerçevesinde Bakanlığımız tarafından çıkarılan 4/1/2018 tarihli ve

27998389.010.06.02/138 sayılı Genelge ile 1/1/2018-30/06/2018 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,108550) olarak; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,699121) olarak; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,034424) olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2018 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

1- 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle yapılan düzenleme neticesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına" ibaresi, "İçişleri Bakanlığına" şeklinde değiştirilmiştir. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşmelerin örnekleri Maliye Bakanlığına gönderilmeyecektir.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli'nde gösterilmiştir.

Buna göre;

a) Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/1/2018 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2018 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için ekli (1) Sayılı

Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli'nde gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2017 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2018 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin net ücretlerinin tespitine ilişkin yetkili meclis veya yönetim kurulu kararı Ocak/2018 ayı içerisinde alınacak ve ilgililerle 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerin yenileme işlemleri de yine Ocak/2018 ayı içerisinde tamamlanacaktır. Yenilenen bu sözleşme örnekleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur kadrolarının kadro unvan ve dereceleri itibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin, sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği de en geç 1/2/2018 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.

c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli'nde gösterilen tutarlar aşılmayacaktır. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında genel hükümlere uygun olarak işlem tesis edilecektir.

3- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, anılan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin dördüncü bölümünde yer alan "Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme"nin 2 nci maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödeme oranları ile bu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli'nde gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu sözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar"da belirtilen usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a) İlgili personel için, ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın ve 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere; 2018 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelgeye ekli (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli'nde denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme hesabı yapılacaktır.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasından yararlandırılmayacaktır.

c) Ek ödemeler, sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu ödemelerden sigorta primi kesilmeyecek olup, bu ek ödemeden sadece damga vergisi kesilecektir.

ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücret maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde olarak sözleşmede gösterilecektir.

d) Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilecektir.

4- Anılan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 9 uncu maddesinde, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılması hükme bağlandığından, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2019 tarihine kadar yiyecek yardımından yararlandırılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

EK:

1 - (1) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli 2 - (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli

(1) SAYILI C ETVEL

01/01/2018 - 30/06/2018 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL)

UNVAN

SINIF

DERECE

657 S AYILI KANUNA GÖ RE NET AYLIK TUTARI

KIS Mİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

Avukat

AH

1/1

2.872,60

1.436,30

3.590,75

Mimar

TH

1/1

3.107,63

1.553,82

3.884,54

Mühendis

TH

1/1

3.107,63

1.553,82

3.884,54

Veteriner

SH

1/1

2.912,59

1.456,30

3.640,74

Şehir P lancısı

TH

1/1

3.107,63

3.884,54

Fizikçi

TH

1/1

2.838,03

3.547,54

Kimyager

TH

1/1

2.838,03

3.547,54

İstatistikçi

TH

1/1

2.838,03

3.547,54

Jeolog

TH

1/1

2.838,03

3.547,54

Arkeolog

TH

1/1

2.776,67

3.470,84

Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

2.467,49

3.084,36

Tekniker

TH

1/1

2.466,03

3.082,54

Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

2.467,49

3.084,36

Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

2.467,49

3.084,36

Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.986,47

2.483,09

Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.986,47

2.483,09

Teknik Ressam (Yüksek öğrenim Mezunu)

TH

1/1

2.454,78

3.068,48

Hidrobiyolog

TH

1/1

2.472,09

3.090,11

Hidrolog

TH

1/1

2.838,03

3.547,54

Jeofizikçi

TH

1/1

2.838,03

3.547,54

Jeomorfolog

TH

1/1

2.838,03

3.547,54

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.986,47

2.483,09

Matematikçi

TH

1/1

2.838,03

3.547,54

Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.986,47

2.483,09

Pilot

TH

1/1

2.472,09

3.090,11

Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1.986,47

2.483,09

Sanat Tarihçisi

TH

1/1

2.467,49

3.084,36

Çözümleyici (Yüksek öğrenim Mezunu)

TH

1/1

2.472,09

3.090,11

Programcı (Yüksek öğrenim Mezunu)

TH

1/1

2.472,09

3.090,11

Hukuk Müşaviri

GİH

1/1

3.540,88

4.426,10

Mütercim

GİH

1/1

2.030,83

2.538,54

Tercüman (Yüksek öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.915,91

2.394,89

Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.901,42

2.376,78

Eğitmen (Lise Den gi Mesleki Öğrenim Mezun u)

GİH

3/1

1.878,41

2.348,01

Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.901,42

2.376,78

Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1.878,41

2.348,01

Çocuk Eğitimcisi(Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

1/1

1.965,15

2.456,44

Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

1/1

1.965,15

2.456,44

Kameraman (Yüksek öğrenim Mezunu)

GİH

4/1

1.870,35

2.337,94

Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

4/1

1.858,86

2.323,58

Sosyolog

TH

1/1

2.472,09

3.090,11

Uzman Tabip

SH

1/1

3.329,54

4.161,93

Tabip

SH

1/1

2.959,75

3.699,69

Diş Tabibi

SH

1/1

2.698,19

3.372,74

Psikolog

SH

1/1

2.482,18

3.102,73

Biyolog

SH

1/1

2.444,05

3.055,06

Bakteriyolog

SH

1/1

2.482,18

3.102,73

Diyet isyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

2.482,18

3.102,73

Çocuk Gelişim cisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

2.482,18

3.102,73

Sağlık Teknikeri

SH

1/1

2.355,33

2.944,16

Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

2.482,18

3.102,73

Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

2.482,18

3.102,73

Ebe (Lise v e Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

2.072,68

2.590,85

Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

2.072,68

2.590,85

Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

2.426,97

3.033,71

Sağlık Memuru (Ön lisans Mezunu)

SH

1/1

2.355,33

2.944,16

Sağlık Memuru (Lise v e Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

2.072,68

2.590,85

Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

2.072,68

2.590,85

Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Meslek i Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

2.072,68

2.590,85

Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu)

SH

1/1

2.482,18

3.102,73

Eczacı

SH

1/1

2.584,33

3.230,41

Fizyoterapist

SH

1/1

2.482,18

3.102,73

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

2.072,68

2.590,85

Uzman (Tıpta Uzmanlık T üzüğüne Göre)

SH

1/1

2.962,65

3.703,31

Veteriner Sağlık Teknikeri

SH

1/1

2.368,38

2.960,48

Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

2.093,71

2.617,14

Antropolog

SH

1/1

2.431,33

3.039,16

Kütüphaneci (Yüksek öğrenim Mezunu)

TH

1/1

2.473,63

3.092,04

Ekonomist (Lisans Mezunu)

TH

1/1

1.992,09

2.490,11

(2) SAYILI CETVEL

5393 SAYILI KANUN ÇERÇVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI

UNVAN

Öğrenim Durumu

Hizmet Yılı

Oran (% )

01/01/2018-30/06/2018 DÖNEMİ BRÜT TUTAR

Hukuk Müşaviri

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

170

1.753,08

b) 0-12 (dahil) y ıl aras ında olanlar

130

1.340,59

Avukat

a) 19 yıl ve daha fazla olanlar

150

1.546,84

b) 13-18 (dahil) yıl aras ında olanlar

140

1.443,72

c) 0-12 (dahil) yıl aras ında olanlar

130

1.340,59

Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

150

1.546,84

b) 12-17 (dahil) yıl aras ında olanlar

140

1.443,72

c) 0-11 (dahil) yıl aras ında olanlar

130

1.340,59

Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi

a)18 yıl ve d aha fazla olanlar

120

1.237,47

b) 12-17 (dahil) yıl aras ında olanlar

110

1.134,35

c) 0-11 (dahil) yıl aras ında olanlar

100

1.031,23

Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci

Lisans mezunu olanlar

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

110

1.134,35

b) 15-20 (dahil) yıl aras ında olanlar

100

1.031,23

c) 6-14 (dahil) yıl aras ında olanlar

90

928,10

d) 0-5 (dahil) yıl aras ında olanlar

85

876,54

Önlis ans mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

1.134,35

b) 17-22 (dahil) yıl aras ında olanlar

100

1.031,23

c) 8-16 (dahil) yıl aras ında olanlar

90

928,10

d) 0-7 (dahil) yıl aras ında olanlar

85

876,54

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

1.031,23

b) 16-24 (dahil) yıl aras ında olanlar

90

928,10

c) 0-15 (dahil) yıl aras ında olanlar

85

876,54

Uzman Tabip

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

200

2.062,45

b) 7-12 (dahil) y ıl aras ında olanlar

190

1.959,33

c) 0-6 (dahil) yıl aras ında olanlar

180

1.856,21

Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

a) 16 yıl ve daha fazla olanlar

190

1.959,33

b) 10-15 (dahil) yıl aras ında olanlar

180

1.856,21

c) 0-9 (dahil) yıl aras ında olanlar

170

1.753,08

Diş Tabibi

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

185

1.907,77

b) 11-16 (dahil) yıl aras ında olanlar

175

1.804,64

c) 0-10 (dahil) yıl aras ında olanlar

165

1.701,52

Veteriner

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

165

1.701,52

b) 11-16 (dahil) yıl aras ında olanlar

155

1.598,40

c) 0-10 (dahil) yıl aras ında olanlar

145

1.495,28

Eczacı

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

140

1.443,72

b) 11-16 (dahil) yıl aras ında olanlar

130

1.340,59

c) 0-10 (dahil) yıl aras ında olanlar

120

1.237,47

Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi, Antropolog

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

115

1.185,91

b) 12-17 (dahil) yıl aras ında olanlar

105

1.082,79

c) 3-11 (dahil) yıl aras ında olanlar

95

979,66

d) 0-2 (dahil) yıl aras ında olanlar

90

928,10

Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni

Sağlık bilimleri lis ans iyeri olanlar

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

115

1.185,91

b) 15-20 (dahil) yıl aras ında olanlar

105

1.082,79

c) 6-14 (dahil) yıl aras ında olanlar

95

979,66

d) 0-5 (dahil) yıl aras ında olanlar

90

928,10

Önlis ans mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

115

1.185,91

b) 17-22 (dahil) yıl aras ında olanlar

105

1.082,79

c) 8-16 (dahil) yıl aras ında olanlar

95

979,66

d) 0-7 (dahil) yıl aras ında olanlar

90

928,10

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

105

1.082,79

b) 16-24 (dahil) yıl aras ında olanlar

95

979,66

c) 0-15 (dahil) yıl aras ında olanlar

90

928,10

Çözümleyici, Programcı, Mütercim

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

115

1.185,91

b) 16-24 (dahil) yıl aras ında olanlar

110

1.134,35

c) 0-15 (dahil) yıl aras ında olanlar

100

1.031,23

Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, Kameraman

Yükseköğrenim mezu nu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

1.134,35

b) 17-22 (dahil) yıl aras ında olanlar

100

1.031,23

c) 8-16 (dahil) yıl aras ında olanlar

90

928,10

d) 0-7 (dahil) yıl aras ında olanlar

85

876,54

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

1.031,23

b) 16-24 (dahil) yıl aras ında olanlar

90

928,10

c) 0-15 (dahil) yıl aras ında olanlar

85

876,54

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 8 46
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
16:13 - Çorum'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci taburcu edildi16:09 - 'ABD senatosunun kararını kınıyor ve reddediyoruz'16:07 - Bakan Albayrak: Tek hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye16:05 - İYİ Parti'den asgari ücret önerisi15:59 - Bakan Koca'dan 120 bin dolarlık muza kalpli atıf15:57 - Emniyette kadına yönelik şiddeti önleme birimi kurulacak15:52 - Bakanlıktan 'Aleyna Tilki'ye ödül' açıklaması15:45 - 'Gençlerimiz, evlatlarımız dağa değil okul yoluna gitmeli'15:42 - Bu yıl 7 hükümlü cezaevinden firar ederek cinayet işledi15:41 - OYAK'tan stratejik hamle... Tüm ihtiyacı karşılayacak
15:34 - Ağrı'da terör örgütüne yönelik operasyonda 2 tutuklama15:33 - DEAŞ'ın sözde 'Kocaeli emirleri' davasında tutuklu sanık kalmadı15:32 - Sanayinin çarkları son çeyrekte hızlı dönecek15:29 - Terör örgütü DEAŞ üyelerine 15 yıla kadar hapis istendi15:18 - TBB'den ABD Senatosunun 'Ermeni kararı'na tepki15:16 - Bakan Pakdemirli: 435 işletmeye 39,4 milyon lira ödenecek15:13 - Bakan Akar: ABD Senatosu kararı temelsiz15:10 - İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam