4 yılını dolduran her öğretmen, şube müdürlüğüne başvurabilir mi?

4 yılını dolduran her öğretmen şube müdürlüğüne başvuramaz. Birinci derece şube müdürlükleri için 657 sayılı Kanunun 68/B bendi yer alan, 10 yıl hizmet şartı aranmaktadır. 10 yıl hizmetin ise öğretmenlikte geçmesi gerekmiyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Ocak 2018 10:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
4 yılını dolduran her öğretmen, şube müdürlüğüne başvurabilir mi?

13.01.2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Tıklayınız.

Yapılan değişiklik sonrası Şube Müdürlüğüne atanmak için geçerli madde şöyle olmuştur:

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile (Değişik ibare:RG-10/12/2014-29201) üçüncü fıkrada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

(2) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; ...

(3) Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar şunlardır:

a) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadroları için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya sayman kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak. "

"Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 6 - (Değişik:RG-13/1/2018-30300)

(1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile ikinci fıkrada yer alan kadrolar itibarıyla belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartlar şunlardır;

a) Şube müdürü kadrosu için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Son iki yıl Bakanlıkta görev yapmış olmak,

3) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda üç; öğretmen kadrosunda dört ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak."

Görüleceği üzere maddeden tesis ve basımevi müdürleri çıkarılmış, "son iki yıl için de" MEB'de görev yapma şartı getirilmiştir.

Ayrıca;

"2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya sayman kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak. "

Şeklideki süre şartları;

3) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı, tekniker, şef veya sayman kadrosunda üç; öğretmen kadrosunda dört ya da bu alt bentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak."

Şeklinde değiştirilmiştir.

HER ÖĞRETMEN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURABİLİR Mİ?

Burada en dikkat çeken unsur Öğretmen kadrolarında 5 yıl şartı var iken 4 yıla indirilmesidir.

Burada gelen soru ve genel algı 4 yılını olduran bir öğretmenin Şube Müdürlüğüne başvurup başvuramayacağı noktasındadır. Ya da daha önceki düzenlemede olduğu gibi 2 yıllık okul müdürü ya da 3 yıl Müdür başyardımcılığı/müdür yardımcılığı yapanların başvuru yapabilip yapamayacakları?

Bu noktada peşinen söyleyelim ki hayatı boyunca sadece 4 yıl öğretmenlik yapmış bir kişi 1, 2, 3, 4. dereceden şube müdürlüğüne başvuramaz.

Şube müdürlüğü kadroları genel itibariyle (en son yapılan atamalarda 1709 şube müdürü kadrosunda olduğu gibi) birinci derece kadrolardır.

Bu durumda devreye bu yönetmelik maddesinde yer alan;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartlar ile üçüncü fıkrada kadrolar itibariyle belirtilen hizmet süresi ve eğitime ilişkin şartları taşımak,

hükmü ön plana çıkmaktadır.

Peki 657 sayılı yasanın 68 inci maddesinin (B) bendi ne diyor?

"B) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subay lıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır."

Diyor.

Yani bu şartı taşımak gerekiyor. Bu hükme göre;

- Birinci ve İkinci derecedeki Şube Müdürü kadrosu için 10 yıl

- Üçüncü ve dördüncü derecedeki Şube Müdürü kadrosu için 8 yıl

Hizmet şartı vardır.

Bu hizmetler öğretmenlikte mi geçecek?

Hayır bu hizmet süresinin hesabı için aynı maddede geçen;

- 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler (Genel olarak tüm bakanlıklar ve kamu kurumları buraya giriyor)

- Yasama Organı Üyeliğinde,

- belediye başkanlığında,

- belediye ve il genel meclisi üyeliğinde,

- kanunlarla kurulan fonlarda,

- muvazzaf askerlikte,

- okul devresi dahil yedek subaylıkta

- Uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin

tamamı sayılıyor.

Ayrıca;

- yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır. Buradaki şart SGK primi ödenmiş olması. Örneğin: 6 yıl ise dörtte üçü 6X3/4=4,5 yıl ya da 4 yıl ise 3 yılı sayılacak.

Bu durum Devlet Personel Başkanlığının görüş yazısında da

"657 sayılı Kanuna tabi görev yapan ilgilinin, yükseköğretim kapsamında olan ön lisans mezuniyeti sonrası özel sektörde geçen hizmetlerinin sosyal güvenlik primi ödenmiş olması kaydıyla altı yılı geçmemek üzere dörtte üçünün anılan Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri uyarınca değerlendirilebileceği mütalaa edilmektedir."

Şeklinde yer almaktadır.

Buradaki bir kafa karışıklığını da şöyle açıklayalım:

657 sayılı yasanın 68 (B) de yer alan Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç ifadesi bu hizmetlere atanacaklar için serbest kadro uygulaması olacağı anlamındadır.

Bir öğretmen Eğitim ve Öğretim Hizmetleri kadrosundadır. Şube müdürü olduğunda ise Genel İdari Hizmetler Kadrosuna geçecektir. Bu durum gözden kaçırılmamalıdır.

Maksut BALMUK

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber