1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1416 sayılı Kanun uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisans Üstü Öğrenim yapan öğrencilere yapılacak ödemelere ilişkin Tebliğ

12 Haziran 2004 00:00
+Aa- Yazdır

Öğrencilere Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

 

Amaç

Madde 1 ? Bu Tebliğin amacı, üniversitelerin öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen sınavla yurt dışına resmî burslu statüde öğrenime gönderilen öğrencilere ödenecek aylık burs, ödenek ve diğer zorunlu giderlere ilişkin esas ve usullerin belirlenmesidir.

 

Kapsam

Madde 2 ? Bu Tebliğ, 08/04/1929 tarih ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yurt dışında resmî burslu statüde lisans ve lisans üstü seviyede öğrenim görmeye hak kazanan öğrencileri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 ? Bu Tebliğ, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun 07/02/1990 tarih ve 3612 sayılı Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı İle Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 9'uncu maddesi ile Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 ? Bu Tebliğde yer alan;

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

Kurum: Yurt dışında her türlü masraflarını karşılamak suretiyle, resmî burslu statüde lisans ve lisans üstü seviyesinde öğrenci gönderen kamu kurum ve kuruluşunu,

Müşavirlik: Eğitim müşavirliğini,

Ataşelik: Eğitim ataşeliğini,

Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

Lisans üstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğretimini,

Resmî burslu öğrenci: Millî Eğitim Bakanlığınca sınavla seçilerek zorunlu hizmet karşılığında yurt dışına lisans ve lisans üstü düzeyinde öğrenime gönderilen ve masrafları Bakanlık veya ilgili kurumlarca karşılanan öğrenciyi,

Dil öğrenimi: Yurt dışında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenim görecekleri ülkenin dilini öğrenebilmeleri için esas öğrenim öncesi yapacakları öğrenimi,

Esas öğrenim: Yurt dışında dil öğreniminden sonra başlayan ve daha önce tamamlanan öğrenim düzeyinin üstünde bir öğrenim ile o ülkenin eğitim sisteminin gereği olarak yapılan hazırlık ve tamamlama öğrenimini,

ifade eder.

 

Yolluklar

Madde 5 ?

a) Bakanlık, diğer bakanlıklar ve kurumlar hesabına resmî burslu statüde yurt dışına öğrenime gönderilen öğrencilerin yurt dışına gidiş ve öğrenim sonrası Türkiye'ye dönüş uçak bileti ücretleri ilgili kurumlarca karşılanır.

Uçak bileti bedelinin ödenmesinde, bilet, biletin kaybedilmiş olması halinde ise gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belgenin ödeme evrakına bağlanması gerekir.

b) Müşavirliğin/ataşeliğin izniyle öğrenim yeri (ülke veya şehir) değiştirilen resmî burslu öğrencilerin ulaşım aracına verdiği ücret de müşavirlik/ataşelik adına açılan krediden karşılanır. Kurum öğrencilerininki kurumlarınca ödenir.

Yurt dışındaki lisans öğrenimini tamamlayıp master öğrenimi için, master öğrenimini tamamlayıp doktora öğrenimi için başka bir şehirdeki üniversiteye giden öğrencilerin ulaşım aracına verdiği ücretle ilgili bilet bedeli, müşavirlik/ataşelik tarafından ödenir. Kurum öğrencilerinin bu tür harcamaları ilgili kurumlarca karşılanır.

c) Hangi nedenlerle olursa olsun öğrencilikle ilişiği kesilen veya öğrenimlerini tamamlamadan yurda kesin dönüş yapacak resmî burslu öğrencilere Türkiye'ye dönebilmeleri için istemeleri halinde uçak bileti ücreti, müşavirlik/ataşelik tarafından ödenir. Müşavirlik/ataşelik tarafından ödeme olanağı bulunmadığı takdirde yurt içinde ilgili kurumlarca ödeme yapılır. Bu miktar öğrencinin borcuna eklenir.

Yurt İçi Aylığı ve Ek Ödenek

Madde 6 ?

a) Resmî burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs miktarı; lisans öğrencileri için 80.000.000.-TL, lisans üstü öğrencileri için 225.000.000.-TL'dir. Bu miktardan damga resmi dışında hiçbir kesinti yapılmaz.

Yurt içi aylık burs miktarları, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenecek yeniden değerleme oranı kadar artırılmak suretiyle uygulanır.

b) Yurt dışında burslu statüde lisans öğrenimi yapmaya hak kazanmış öğrencilerden, yurt dışına gönderilinceye kadar kazanmış oldukları üniversitelere (hazırlık sınıfları dahil) devam edenlere, bir öğretim yılını aşmamak kaydıyla, lisans seviyesinde yurt içi bursu ödenir.

c) Resmî burslu lisans öğrencilerinin yurt içi aylık bursları, taahhüt ve kefalet senedi düzenlemiş olmaları kaydıyla, dil öğrenimine veya kazandıkları programdaki esas öğrenime başladıkları tarih itibariyle ödenir.

d) Bakanlık kararı ile geçici bir süre için Türkiye'de tedavi edilmek, tez çalışmalarında bulunmak üzere yurda gelmeleri uygun görülen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu, bulundukları yabancı ülke baremi üzerinden; Türkiye'de bir defada veya fasılalı olarak bir yılda toplam iki aydan fazla kalmaları halinde ikinci ayın bitiminden itibaren yurt içi aylık burs miktarı üzerinden ödeme yapılır.

e) Ülke değişikliği yapması uygun görülen ve yurtta izinli sayılan öğrencilere, yeni öğrenim yerlerine gidinceye kadar sadece yurt içi bursu ödenir.

f) Öğrenimlerini veya stajlarını bitirip yasal süre olan iki ay içerisinde yurda dönerek zorunlu hizmet karşılığı bir göreve atanmalarını isteyen resmî burslu öğrencilere, 1416 sayılı Kanun uyarınca, dilekçelerinin ilgili kurumlarına ulaştığı tarih ile göreve atama kararnamelerinin onay tarihine kadar olan süre içinde, üç ayı geçmemek üzere, lisans üstü öğrencilerine ödenen yurt içi bursu ödenir. Ancak haklarında tazminat kovuşturmasına geçilmiş olanlara görev isteseler de yurt içi bursu ödenmez.

Yurt Dışı Aylığı ve Ek Ödenek

Madde 7 ?

a) Yurt dışına yeni gönderilen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu peşin olarak ödenir. Bu iki aylık burs, öğrencilerin öğrenime başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren iki aylık bursunu karşılamak üzere verilir.

Ayrıca, öğrenime başladıkları tarih ile ilk aybaşı arasındaki süre için kısıtlı burs ödenir.

b) Yurt dışında lisans öğrenimi yapan resmî burslu öğrencilere ek (I) numaralı cetvel, lisansüstü (master, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik) öğrenimi yapan öğrencilere ek (II) numaralı cetvel üzerinden damga resmi dışında bir kesinti yapılmaksızın aylık burs ödemesi yapılır.

Lisans öğrenimini tamamlayan resmî burslu öğrencilere lisansüstü öğrenime başladıkları tarihten itibaren (II) numaralı cetvel üzerinden ödeme yapılır.

c) Bir eğitim-öğretim yılının tamamında öğrenim görecek resmî burslu öğrencilere; kitap, defter, kırtasiye vb. giderlerini karşılamak üzere her yıl bir aylık burs tutarı kadar ek ödenek Mart ve Eylül aylarında iki eşit taksit halinde ödenir.

Bu ek ödenek, öğrenim süresi bir eğitim-öğretim yılının tamamından az olan öğrencilere ise öğrenime başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren başlamak üzere ve öğrenimlerine devam eden öğrencilere ise, öğrenimlerini tamamlayacakları ayın sonuna kadar hesap edilerek ödenir.

d) Resmî burslu öğrencilere aylık burs olarak transfer edilecek miktarlar (I) ve (II) numaralı cetvellerdeki yabancı para cinsinden gösterilmiştir.

Yurt dışına yeni gönderilecek öğrencilerin aylık bursları o günkü döviz satış kuru üzerinden; halen yurt dışında öğrenim yapmakta olan resmî burslu öğrencilerin aylık bursları ve diğer ödemeleri ise, bir önceki ayın ilk iş günündeki döviz satış kuru üzerinden hesaplanır.

Resmî burslu öğrencilerden Türkiye'de peşin ödenen ilk iki aylık bursunu nakden dövize çevirenlere, tahakkuk tarihindeki döviz satış kuru ile cari efektif satış kuru arasındaki fark da ilgili kurumlarca ödenir.

e) Yurt dışında öğrenim görmekte iken, Bakanlık kararı ile geçici süre için yurda çağrılan resmî burslu öğrencilerden, tekrar yurt dışına çıkıp öğrenimlerine devam etmelerine karar verilenlere ilk iki aylık bursları peşin olarak verilebilir.

Yurt dışına master+doktora öğrenimi yapmak için gönderilen öğrencilerden master öğrenimini tamamlayanların aylık bursları, doktora öğrenimine başladıkları tarihten itibaren tahakkuk ettirilir.

Yalnız master öğrenimi yapmak üzere gönderilenlerden başarılı olup da doktora yapmasına izin verilenlerin aylık bursları ise, doktoraya başladıkları tarihten itibaren verilir ve kendilerinden bununla ilgili ek taahhüt ve kefalet senedi alınır.

f) Resmî burslu öğrencilere döviz kuru değişikliğinden dolayı eksik ödeme yapılmış ise, aradaki fark ilgili kurumlarca ödenir.

g) Resmî burslu öğrencilere bedelli askerlik hizmetlerini yaptıkları süre zarfında burs ödenmez.

h) Müşavirlikten/ataşelikten izin almadan yurda dönen resmî burslu öğrencilerin bursları kesilir.

Yurt İçinde Dil Öğrenimi

Madde 8 ?

a) 1416 sayılı Kanun uyarınca resmî burslu öğrenim hakkı kazananlardan yabancı dil öğrenimlerini yurt içinde yapması uygun görülenlerin yurt içi bursları, öğrenim ve sağlık giderleri, Bakanlık Bütçesinin "Yurtdışı Burslar" tertibinden ödenir. Kurum öğrencilerininki ise, ilgili kurumlar tarafından karşılanır.

b) Dil öğrenimlerini yurt dışı yerine yurt içinde yapacak olan resmî burslu öğrencilerin bursları, yurt içindeki aynı düzeyde yükseköğrenim için tespit edilmiş burs tutarı esas alınarak belirlenir ve ilk iki aylık bursları peşin ödenir. Bu öğrencilere kırtasiye malzemeleri vb. giderleri için, bir defaya mahsus olmak üzere ve damga resmi dışında hiçbir kesinti yapılmaksızın, aynı yurt içi aylık burs tutarındaki ek ödenek de ayrıca peşin olarak ödenir.

Yurt içinde dil öğrenimi yapan öğrencilerin yurt içi bursları, dil kursuna başladıkları tarihten başlamak üzere, dil kursunun bitimini takip eden aybaşına kadar kesintisiz ödenir.

Türkiye'de Yapılan Tez Çalışması

Madde 9 ?

Yurt dışında öğrenim yapan resmî burslu öğrencilerden tez konusu Türkiye ile ilgili olan ve gerekli dokümanların mutlaka Türkiye'den şahsen temini için yurda gelmeleri zorunlu olup yapacağı çalışma ile ilgili detay programını çalışma tarihinden iki ay önceden müşavirliğe/ataşeliğe sunan ve Bakanlıkça izin verilenlere, Türkiye'de iki aydan fazla kalmaları halinde yurt içi burs tutarı esas alınarak ödeme yapılır ve her öğrenim seviyesinde (lisans, master ve doktora için) bir defaya mahsus olmak üzere, yurda geliş-dönüş uçak bileti bedeli ilgili kurumca karşılanır. Ayrıca yurtta tezle ilgili çalışma yapan bu öğrencilere çalışma programlarında yer alan konu ve bölgelerine göre Türkiye'deki belgelendirilmiş ulaştırma giderlerinin (tren ve otobüs bileti ücreti) tamamı ile tez çalışmalarının gerektirdiği malzeme ücretlerinin en çok iki aylık yurt içi bursu kadar olan kısmı, bağlı bulunduğu kurumca ödenir.

Sağlık Giderleri

Madde 10 ?

a) Resmî burslu öğrencilerin sağlık sigortası yaptırması zorunlu olup, sigorta ücretleri ile sağlık sigortasının veya mahallî ödeme imkanlarının kapsamı dışında kalan sağlık giderleri öğrencilerin bağlı bulundukları kurumca ödenir.

b) Bakanlıklar ve kurumlar adına öğrenimde bulunan resmî burslu öğrencilerin hastalık sebebiyle yurt dışında veya yurt içinde tedavi edilmeleri halinde, muayene ve tedavi masrafları, ölümleri halinde cenazelerinin Türkiye'de defnedileceği yere kadarki nakil masrafları ile gerekli görüldüğü hallerde cenazeyi getirmekle görevlendirilecek kişinin yol giderleri bağlı bulundukları kurumca ödenir.

c) Resmî burslu öğrencilerden geçirmekte oldukları rahatsızlıkları nedeniyle derhal yurda dönmeleri gerekli görülenlerin dönüş uçak bileti ücreti ve refakat gerekiyorsa refakatçinin gidiş-dönüş uçak bileti ücreti ilgili kurumca ödenir.

d) Yurt dışında öğrenim yaparken rahatsızlanan ve rahatsızlığı nedeniyle öğrenim kurumuna devam edemeyen resmî burslu öğrencilerin tedavilerinin iki aydan fazla süreceğinin tespit edilmesi ve hastane giderlerinin sigortasınca ödenmemesi halinde, hastane/üniversite sağlık merkezi yetkililerinin onayı alınarak tedavileri yurtta yaptırılır. Tedavi için yurda gelmeleri uygun görülen öğrencilerin, yurt dışında öğrenim yapmakla ilgili hakları saklı tutulmak kaydıyla, en fazla altı aya kadar olan yurt içi tedavi giderleri, ayrıca Türkiye'deki ikamet ve tedavi yerlerine kadar geliş ve tedavi sonucunda öğrenim yerine dönüş araç ücretleri ile zaruri hallerde hasta öğrenciye refakat edecek olanın yol giderleri bağlı bulunduğu kurumca ödenir.

Bu madde kapsamı çerçevesinde tedavi için yurda gelen resmî burslu öğrencilerin ilk iki aylık bursu, bulundukları yabancı ülke baremi üzerinden, iki aydan fazla kalmaları halinde üçüncü ayın başından itibaren yurt içi burs miktarı üzerinden ödenir.

e) Öğrenimlerini (öğrenim sonu stajı dahil) bitirip kanunî süresi içerisinde yurda dönerek zorunlu hizmet karşılığı bir göreve atanmalarını talep edenlerden, atanmaları yapılıncaya kadar hastalık sebebiyle tedavisi gerekenlerin azami üç aya kadar tedavi giderleri de kurumlarınca ödenir. Bunların rapor sonuna kadar göreve başlamalarına engel hastalıklarının devam ettiği kurul raporu ile belgelendirildiği takdirde, zorunlu hizmetlerine başlamaları ertelenir ve altı aya kadar olan tedavi giderleri de kurumlarınca ödenir.

f) Yurt dışındaki muayene ve tedavilerin resmî sağlık kurumlarında veya üniversite hastanelerinde yaptırılması zorunlu olmakla beraber, yabancı ülkelerdeki misyon şeflikleri tarafından tespit edilen ve o ülkede bulunan memurların muayene ve tedavilerinde mahallî uygulama olarak kabul edilen özel sağlık kurumlarında yapılan muayene ve tedavi ücretleri de ödenir.

g) Yurt içinde yaptırılan muayene ve tedavi ücretleri (ilaç masrafı dahil), hiçbir kesinti yapılmaksızın (damga vergisi hariç) ödenir. Ancak, yurt içinde yapılacak muayene ve tedavi ücretlerinin ödenebilmesi için, bu muayene ve tedavilerin resmî sağlık kurumlarında yaptırılmış olması gerekir.

h) Acil vakalarda muayene ve tedavi yaptırılan kurumun resmî olması şartı aranmaz.

i) Diş tedavilerinde muayene, dişetleri tedavisi ve bakımı, diş çekimi, dolgu, röntgen, tomografik diş röntgeni, kaplama, kanal tedavisi, protez tamirleri (kıymetli madenler ve porselen ödenmez) ve çene defektlerine yapılan müdahalelerle diğer cerrahî müdahale ücretleri ödenir.

j) Çerçeve ve cam ücretlerinin toplamı olarak gözlük için ödenen miktar, yurt içinde bir aylık yurt içi bursunun % 20'sini, yurt dışında ise bir aylık yurt dışı burs tutarının % 10'unu geçemez.

 

Diğer Ödemeler

Madde 11 ?

a) Öğrencilerin girecekleri yabancı dil seviye tespit sınavları (Test of English as a Foreign Language, International English Language Testing System vb.) ile yetenek ve mesleki yeterlik sınavlarından (Graduate Record Exam, Graduate Management Admission Test, Scholastic Aptitude Test vb.) en fazla dört adedinin bedeli ile dört üniversiteye kadar başvuru ücreti ödenir. Esas öğrenim için başka şehirdeki üniversitelerden kayıt konusunda bizzat görüşmek üzere davet alan öğrencilere de en fazla iki üniversiteye gidiş-dönüş için yol masrafı ödenir. Bu masrafın ödenmesi için öğrencilerin o okullardan mutlaka şahsen görüşmek üzere davet aldıklarını belgelendirmeleri gerekir.

b) Kamu kurum ve kuruluşları adına yurt dışına öğrenime gönderilen resmî burslu öğrencilerin, gidecekleri ülkeden vize alabilmeleri için her takvim yılında o ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine ödemeleri zorunlu olan vize harçları ilgili kurumlarca ödenir.

Ayrıca, öğrenim gördükleri ülkede vize süreleri sona eren ve yeniden vize almaları veya vize süresini uzatabilmeleri için vatandaşı bulunduğu ülkeye dönerek vize işlemlerini buradan halletmesi zorunlu olan öğrencilerin ülkeye geliş ve öğrenim bölgesine dönüş yol masrafları da Millî Eğitim Bakanlığı veya adına öğrenim yaptığı kurumlarca karşılanır.

c) Yurt dışında öğrenim yapan resmî burslu öğrencilere tez masrafı olarak (tezin yazımı, ciltlenmesi, fotokopi ücreti, resim ve grafik harcamaları ile diğer zorunlu giderler için) harcama belgesine dayandırılması şartıyla en fazla bir aylık yurt dışı burs tutarı kadar ödeme yapılır.

d) Tez masrafı, çeşitli sebeplerle kendilerine resmî burssuz statüde süre uzatımı verilen öğrencilere de istemeleri halinde ödenir.

Ancak, haklarında tazminat kovuşturması kararı alınanlara tez masrafı ödenmez.

e) Resmî burslu öğrenciler hazırladıkları master ve doktora tezinin birer örneğini yazılı ve bilgisayar ortamında Türkçe özeti ile birlikte Bakanlık Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne; kurum öğrencileri ise kurumlarına göndermek zorundadırlar.

f) Yurt dışında öğrenimde bulunan resmî burslu öğrencilerin okul ve öğrenimleriyle ilgili her türlü masrafları öğrencinin bağlı bulunduğu kurumca ödenir. Ancak, öğrencilerin öğrenimleri sırasında bizzat sahip olmalarında, kullanmalarında zorunluluk bulunduğu okullarınca bildirilen her türlü araç-gereç, atölye ve laboratuar çalışmalarının gerektirdiği maddelerin satın alınması veya kiralanması gibi masrafların ödenmesi, bunların 2'nci maddenin (c) bendi uyarınca verilen ek ödenekten karşılanması gereken giderler kapsamında bulunmaması koşuluyla müşavirliğin/ataşeliğin teklifi üzerine ilgili kurumun ve Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile mümkündür. Bakanlık öğrencilerinin bu masrafları müşavirlikçe/ataşelikçe, kurum öğrencilerininki ilgili kurumlarca ödenir.

g) Tezi ile ilgili alan çalışması yapmak üzere; seminer, konferans, toplantıya katılması ve sanat dallarında öğrenim yapan öğrencilerin konser, sergi, müze, operaya gitmeleri öğrenim gördükleri kurumca zorunlu görülen resmî burslu öğrencilerin öğrenim durumları müşavirlikçe/ataşelikçe incelenerek uygun görülenlerin varsa gidiş-dönüş yol ücreti ile katılma veya giriş ücretleri, adına öğrenim yaptıkları kurumlar tarafından ödenir. Ancak, öğrencinin öğrenim süresi boyunca katıldığı toplam dört seminer, konferans veya toplantı için ödeme yapılır. Sanat dalında öğrenim yapan öğrenciler için yılda toplam altı konser veya opera bileti ücreti ödenir.

Diğer Hususlar

Madde 12 ? Bu Tebliğ 01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 13 ? Bu Tebliğ hükümlerini Millî Eğitim ve Maliye Bakanları yürütür.

 

Tebliğ eki cetvel için 12.06.2004 tarihli Resmi Gazeteye bakınız

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
08:30 - İngiltere'den 'kripto para' uyarısı: Paranızı kaybetmeye hazırsanız yatırın08:24 - 10 günlük evliliğe 5 yıllık nafaka08:15 - Dünyaca ünlü opera sanatçısına taciz suçlaması08:08 - Fırıncının ihale oyunu: Ajan gibi bilgi topladı08:00 - CİMER'e başvuru yağıyor: Rüya anlatan da var yemek tarifi soran da07:50 - Uzmanlardan çağrı: Normalleşme kademeli olmalı
07:43 - Sanılandan daha fazla koruyor07:35 - Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları Maldivler yakınlarına düştü07:28 - WhatsApp'tan '15 Mayıs' açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak07:20 - CHP KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldı07:09 - e-İhracat'la dünyayı fethettik07:00 - Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda
06:56 - Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı- Haritalı06:50 - Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı06:42 - Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu06:38 - Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi personelle sahur yaptı06:30 - Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
06:20 - Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam