1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Açığa alınan ve ihraç edilen KİT personeli göreve dönerse, başarı ücreti alır mı?

22 Şubat 2018 00:03
+Aa- Yazdır
Açığa alınan ve ihraç edilen KİT personeli göreve dönerse, başarı ücreti alır mı?

ÖZET: OHAL Kapsamında görevden uzaklaştırılan ve ihraç edilen sözleşmeli personelin göreve tekrar başlaması halinde başarı ücretinden faydalanıp faydalanamayacağı hk. ( 21/02/2018- E.1276 )

İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ YENİ TARİHLİ GÖRÜŞÜ

399 sayılı KHK uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personel hakkında uygulanan görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasından sonra kendisine ödenecek mali haklara başarı ücretinin dahil edilip edilmeyeceği ve haklarında görevden uzaklaştırıldıkları dönem için sicil raporu doldurulup doldurulmayacağı ile 679 sayılı KHK ile ihraç edilen ve 697 sayılı KHK ile görevine iade edilen personele başarı ücreti ödenip ödenmeyeceği hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep eden ilgi yazılar incelenmiştir.

Bilindiği üzere 399 sayılı KHK'nin 55'inci maddesinde "Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personelin bu süre içinde hertürlü hak ve yükümlülükleri sürer. Ancak, ilgiliye bu halin devamı süresince sözleşme ücretinin 2/3'ü ödenir." denilmiş ve 56'ncı maddesinde ise görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılanların sözleşme ücretinin kesilmiş bulunan 1/3 oranındaki kısmı ilgililere ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
Mezkur hükümlerde "sözleşme ücreti" üzerinden kesinti ve geri ödeme yapılacağı belirtilmektedir. Anılan KHK'nin 25'inci maddesinde birinci fıkrasının (c) bendinde "sözleşmeli personele ödenecek sözleşme ücreti? temel ücret ile başarı ve kıdem ücretleri toplamından oluşur" denilmek suretiyle, başarı ücretinin sözleşme ücretine dahil olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamaların bir arada değerlendirilmesinden görevinden uzaklaştırılan personele görevden uzaklaştırıldığı süreler için son sicil notu üzerinden başarı ücretinin de dahil olduğu tutar üzerinden yapılan kesintinin ilgililere ödenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, 15/11/1990 tarihli ve 20696 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmeliğin Sicil ve Başarı Değerleme Dönemi başlıklı 8inci maddesinde? "Sicil ve başarı değerlemesi raporları her yılın Aralık ayının ilk yarısı içinde doldurularak en geç 15 Aralık'a kadar bunları muhafaza ile görevli birime teslim edilir." hükmü ve 9 uncu maddesinde "Haklarında sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenecek sözleşmeli personelin, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az 6 ay çalışmış olmaları şarttır...Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmet içi eğitimde geçen süreler, sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır.
Hizmet içi eğitimin veya hastalığın sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla sözleşmeli personel hakkında sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok 3 yılın sicil ve başarı değerlemesi notlarının ortalaması esas alınır." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan düzenlemelerden, sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesinin yapılabilmesi için asgari 6 aylık süreye ihtiyaç bulunduğu ve bu sürenin hesabında yıllık izin, hastalık izni ve hizmet içi eğitim sürelerinin dahil olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla bu yöntem ile yapılacak bir hesaplamayla asgari 6 ay hizmeti bulunmayan sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesinin yapılması mümkün değildir. Bu sürenin tamamlanamaması neticesinde sicil ve başarı değerlemesinin mümkün olmaması halinde sadece hizmet içi eğitim ve sağlık durumlarına mahsus olarak 3 yılın sicil ve başarı değerlemesi notlarının ortalamasının esas alınacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre başarı ücreti, bir önceki sicil ve başarı değerlemesindeki fiili hizmetlerin ilgili mevzuatına göre puanlanmasına bağlı bir ücret kalemi olup hizmet içi eğitim ve sağlık durumlarına ilişkin hükümler saklıdır. Dolayısıyla, belirtilen istisnaları dışında yukarıda belirtilen asgari fiili çalışma dönemlerinin tamamlanamaması halinde başarı ücreti ödenmesine esas teşkil eden sicil ve başarı değerlemesi yapılması mümkün olmayacağından başarı ücretinin ödenmesi de mümkün olmayacaktır.

Diğer taraftan, 697 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesinin birinci fıkrasında "Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.", ikinci fıkrasında ise "İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır." denilmek suretiyle ihraç işlemlerinin KHK'nin yayımı tarihinden itibaren hüküm ve sonuçlarının kaldırılması hüküm altına alınmıştır. Anılan fıkranın devamında ise "Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir." ifadesine yer verilerek görevine iade edilen personelin ilişiklerinin kesildiği süreler için sahip olduğu haklar sayma yoluyla belirtilmiştir.

Mezkur hükümden 697 sayılı KHK ile göreve iade işleminin geri alma niteliğinde değil kaldırma niteliğinde olduğu ve geçmişe yönelik kendine özgü düzenlemeleri içerdiği görülmektedir. Buna göre, iade kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih sonrasında ihraç işleminin ilgilinin hukuki durumu üzerinde bir sonuç doğurması mümkün değildir. Ancak, ilgilinin ilişiğinin kesildiği döneme ilişkin olarak talep edebileceği haklar anılan KHK'de sayma suretiyle gösterilmiştir.

Belirtildiği üzere başarı ücreti bir önceki sicil başarı değerlemesi döneminin fiili hizmetleri neticesinde ilgiliye ödenen bir ücret kalemidir. Başka bir ifadeyle, ilgililere fiili hizmetlerinin değerlenmesi neticesinde hak ettikleri nispette başarı ücreti bir sonraki değerleme döneminde ödenmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,

1- Görevinden uzaklaştırılan personele görevden uzaklaştırıldığı süreler için bulunması halinde bir önceki yıl sicil notu üzerinden başarı ücretinin de dahil olduğu tutar üzerinden yapılan kesintinin ilgililere ödenmesi gerektiği,

2- Görevden uzaklaştırılması sebebiyle 6 aydan az süre çalışan sözleşmeli personele göreve bu sürenin tamamlanmasını takiben sicil ve başarı değerlemesi yapılabileceği,

3- Sicil ve başarı değerlemesi yapılmasını takiben alınacak nota tekabül eden oranda başarı ücreti ödenmesi gerektiği,

4- 679 sayılı KHK ile ihraç edilen ve 697 sayılı KHK ile görevine iade edilen personelin görevine başladığı tarih sonrasındaki sözleşme ücretleri hesaplanırken cari yıldan önceki yıla ait sicil ve başarı değerlemesi yapılmışsa bu puana tekabül eden tutarda başarı ücreti ödeneceği, cari yıldan önceki yıla ait bir sicil ve başarı değerlemesi bulunmaması halinde ise başarı ücreti ödenebilmesi için 6 aylık hizmet süresinin tamamlanması ve takiben sicil ve başarı değerlemesinin yapılması gerektiği,
mütalaa edilmektedir.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
08:35 - Hastaneler alarm verdi! Tam kapanma kapıda mı?08:32 - Açık mevzuat hükümlerine rağmen memurların çözülemeyen sorunları08:29 - 'Unutulma hakkına rağbet artacak'08:27 - DMO maske ihalesini iptal etti08:24 - Yeraltı suları alarm veriyor08:20 - O ilde vakalar 26 kat arttı...Türkiye'de 1'inci oldu!
08:10 - Dayakçı eşe 700 km'den müdahale08:05 - Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı08:00 - İkinci el otomobilde 'sahte dekont' oyunu07:50 - Maliyet artışı tüketiciyi de firmaları da vuruyor07:47 - İftarda eniştesini tabancayla öldürdü07:39 - Aile hekimleri de iftar sonrası aşılasın
07:34 - Çip krizi 2. elde fiyatları tetikliyor07:30 - 3 Kamu Kurumu 124 personel almak için ilana çıktı07:25 - Atıklardan 680 milyon TL geldi07:20 - Vali 600 yataklı şehir hastanesinin müjdesini verdi07:10 - Annelere ev tipi hapishane geliyor
07:05 - Kanal İstanbul'da son durum: Bu yıl ihalelerin hepsi bitecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam