İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

Memuriyete girişte aranan 18 yaş şartı hangi tarih itibariyle aranır?

Danıştay, memuriyet için gerekli olan 18 yaşını doldurmuş olma şartının, tercihlerin son günü itibari ile sağlanmış olması gerektiğine karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 04 Eylül 2018 00:08, Son Güncelleme : 27 Ağustos 2018 15:27
Memuriyete girişte aranan 18 yaş şartı hangi tarih itibariyle aranır?

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu teşkilatı İstanbul İline KPSS/2013-2 yerleştirme sonucuna göre yerleştirilen hemşirenin tercih işlemlerinin son günü olan 03.07.2013 tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmadığı gerekçesiyle ataması yapılmamıştır. Hemşire, KPSS tercihlerinin son günü itibari ile 18 yaş koşulunu taşımamakla birlikte atamaların 31.12.2013 tarih itibari ile 18 yaşını doldurmakta ve yaş koşulu sağlanmaktadır. Söz konusu atamama işlemine karşı Hemşire tarafından iptal davası açılmıştır.

Danıştay 12. Daire verdiği kararda, KPSS-2013/2 Tercih Klavuzunun Başvurma Genel Şartları ve Diğer Hususlar Bölümünde 18 yaşını tamamlamış olmak şartının yer aldığını, davacının da tercih işlemlerinin son başvuru tarihi olan 03.07.2013 tarihinden önce 18 yaşını doldurmadığı ve bu tarihe kadar herhangi bir kazai rüşt kararı almamış olduğu anlaşıldığı, gerekçesiyle atanmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına karar vermiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2015/3315

Karar No : 2017/4850

Karar Tarihi: 17.10.2017

İstemin Özeti : İdare Mahkemesince verilen 17/04/2015 tarihli ve E:2014/929, K:2015/482 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Dr. Sezal Çınar Özkan

Düşüncesi : İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava; KPSS/2013-2 yerleştirme sonucuna göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu teşkilatı İstanbul İline hemşire olarak yerleştirilmesi yapılan davacının, tercih işlemlerinin son günü olan 03.07.2013 tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmadığı ve kazai rüşt kararı da almadığı nedeniyle atamasının yapılmamasına ilişkin 14.01.2014 tarihli ve 8365 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, atamaların 31.12.2013 tarihli ve 277 sayılı karar ile yapıldığının bildirildiği, 28.12.1995 doğumlu olan davacının atama tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurduğu anlaşıldığından atamasının yapılmamasına dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idareler tarafından, İdare Mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Memuriyete Girişte Yaş" başlıklı 40.maddesinde, "Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyle Devlet memurluklarına atanabilirler." hükmüne, aynı Kanun'un "Genel ve Özel Şartlar" başlıklı 48.maddesinin (A) genel şartlar bendinin (2) numaralı alt bendinde, "Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak," hükmüne ve (B) özel şartlar bendinin (2) numaralı alt bendinde, "Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak," hükmüne yer verilmiştir.

KPSS-2013/2 Tercih Klavuzunun Başvurma Genel Şartları ve Diğer Hususlar Bölümünde, "18 yaşını tamamlamış olmak. ( Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyle Devlet memurluklarına atanabilirler, Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir." düzenlemesine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; KPSS/2013-2 yerleştirme sonucuna göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu teşkilatında İstanbul İline hemşire olarak yerleştirilmesi yapılan davacının tercih işlemlerinin son günü olan 03.07.2013 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmadığı ve kazai rüşt kararı da almadığından bahisle atamasının yapılmaması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan olayda; 28.12.1995 doğum tarihli olan davacının, KPSS-2013/2 Tercih Klavuzunun Başvurma Genel Şartları ve Diğer Hususlar Bölümünde yukarıda yer verilen düzenleme uyarınca, tercih işlemlerinin son başvuru tarihi olan 03.07.2013 tarihinden önce 18 yaşını doldurmadığı ve bu tarihe kadar herhangi bir kazai rüşt kararı almamış olduğu anlaşıldığından, atanmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarelerin temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 17.10.2017 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY :

İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği görüşüyle Daire kararına katılmıyorum.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber