1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Daniştay'dan, disiplin cezalarında tekerrür uygulamasına dair önemli karar

Danıştay Onikinci Dairesi, disiplin cezası verilirken değerlendirilen tekerrür uygulaması ile ilgili önemli bir karar verdi.
22 Aralık 2018 14:05
Yazdır
Daniştay'dan, disiplin cezalarında tekerrür uygulamasına dair önemli karar

Dava konusu olayda, davacı hakkında başlatılan soruşturma sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-(a) maddesi uyarınca "kınama cezası" ile cezalandırılmasının önerildiği, daha öncede almış olduğu iki adet kınama cezası bulunduğundan hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinde yer alan tekerrür hükmünün uygulanması suretiyle aynı Kanun'un 125/C maddesi uyarınca "1/30 oranında aylıktan kesme cezası" ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Davacı konuyu İdare Mahkemesine götürmüş, talebi hukuka aykırılık görülmediğinden reddedilmiştir.

Danıştaya temyizen gelen konu incelendiğinde, kamu görevlilerine verilen disiplin cezalarının tekerrür hükümlerine esas alınabilmeleri için disiplin cezasi verilmesine sebep olan fiilin özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içerisinde (uyarma ve kınama cezaları için 5 yıl) tekrar edilmesinin gerektiğini ve verilen disiplin cezasının sicil dosyasından silinip silinmemesi durumunun tekerrür hükmünün uygulanması bakımından önem arz etmediğine dikkat çekerek İdare Mahkemesi kararını bozmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

Onikinci Daire

Esas No:2014/4229

Karar No : 2017/5230

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...

Vekili : Av. ...

Karşı Taraf (Davalı) : Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.

Vekili : Av. ...

İstemin Özeti: Konya 1. İdare Mahkemesince verilen 13/ 03/2014 tarihli ve E:2013/1002, K:2014/248 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : Ayfer Dikme

Düşüncesi : Davacının 24.06.2005 tarihli ve 141 sayılı P'TT' Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu kararıyla, PTT | Personel Yönetmeliği'nin 115/d ve (g) maddeleri uyarınca almış olduğu iki ayrı kınama cezasının tekerrüre esas alınması suretiyle, davacının 15.10.2012 - 31.10.2012 tarihleri atasında işlediği iddia olunan fiilleri nedeniyle dava konusu disiplin cezasının tesis edildiği görülmüş ise de, iki adet kınama cezasına dayanak teşkil eden fiillerin işlenmesinden itibaren beş senelik sicilden silinme süresi geçtikten sonra dava konusu disiplin cezasına dayanak fiillerin işlenmiş olduğu görüldüğünden, davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde tekerrür hükümleri uygulanmasına olanak bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından, davacı hakkında tekerrür hükümleri uygulanarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolundan verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle anılan kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Onikinci Dairesince; 23.05.2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun 3. maddesinin birinci fıkrasının (9) bendinde, "PTT Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi" olarak tanımlanmış; "Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler ile atıflar" başlıklı 31. maddesinin üçüncü fıkrasında, "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar PTT'ye yapılmış sayılır" hükmüne yer verildiğinden, PTT Genel Müdürlüğü yerine, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi hasım mevkiine alınarak, işin gereği görüşüldü:

Dava, Konya İli, Karatay İlçesi, Posta Dağıtım Merkez Müdürlüğü'nde dağıtıcı olarak görev yapan davacının, Çumra PTT Merkez Müdürlüğü'nde geçici görevde bulunduğu dönemde işlediği ileri sürülen fiilleri nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C maddesi uyarınca "1/30 oranında aylıktan kesme cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin 15.05.2013 tarihli ve 8 sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, Çumra İlçesi, Alibeyhüyüğü Beldesi'ndeki tebligatları, PTT Genel Müdürlüğü personeli olmayan ve dağıtım yetkisi bulunmayan Alibeyhüyüğü acente görevlisine müdür vekili tarafından verilen şifahi talimat doğrultusunda teslim eden davacının, belirtilen fiiliyle görevin yerine getirilmesinde kusurlu davrandığı kanaatiyle; eylemine uyan disiplin cezasına Kanun hükmünde belirtilen tekerrür kuralının uygulanması sonucunda 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmasına yönelik tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 44. maddesinde, "Teşebbüs veya bağlı ortaklıklardaki hizmetlerin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla sözleşmeli personelin görevleri ile ilgili kusurlu hareketleri, iş yerinde veya dışında teşebbüs ve bağlı ortaklıkla ilgili mevzuata aykırı davranışları nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması hariç, verilmesi gereken disiplin cezaları ile disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde teşebbüs veya bağlı ortaklık memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller için sözleşme ücretinden kesme cezası, aylıktan kesme cezası esaslarına göre uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-(a) maddesinde, "Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak," kınama cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmış, aynı Kanun'un 125. maddesinin ikinci fıkrasında, "Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir"; 133. maddesinin birinci fıkrasında ise, "Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir." hükümlerine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Konya İli, Karatay İlçesi, Posta Dağıtım Merkezi Müdürlüğü'nde dağıtıcı olarak görev yapan davacının, Çumra PTT Merkez Müdürlüğü'nde geçici görevde bulunduğu dönemde işlediği ileri sürülen fiilleri nedeniyle hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonunda düzenlenen 29.04.2013 tarihli ve 663-07-5 sayılı raporda; davacının Çumra PTT Merkez Müdürlüğü'nde müdür vekili olarak görev yapan ...'nin tebligatları Alibeyhüyüğü acentesine teslim etmesi yönündeki mevzuata aykırı olarak vermiş olduğu şifahi talimatı yerine getirmemesi ve ısrarcı olunması halinde yazılı emir isteyerek üst makamları konudan haberdar etmesi gerekirken, bunların hiçbirini yapmadığından bahisle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3771 sayılı Kanunla değişik 44. maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-(a) maddesi uyarınca "kınama cezası" ile cezalandırılmasının önerildiği, önerinin disiplin amiri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, davacının üzerine atılı filin sübut bulduğuna kanaat getirilerek, daha öncede almış olduğu iki adet kınama cezası bulunduğundan hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinde yer alan tekerrür hükmünün uygulanması suretiyle aynı Kanun'un 125/C maddesi uyarınca "1/30 oranında aylıktan kesme cezası" ile cezalandırılmasına karar verildiği, bu işlemin iptali istemiyle de bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; Devlet memurlarına verilen disiplin cezalarının tekerrür hükümlerine esas alınabilmeleri için disiplin cezasi verilmesine sebep olan fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içerisinde (uyarma ve kınama cezaları için 5 yıl) tekrar edilmesinin gerektiği, verilen disiplin cezasının sicil dosyasından silinip silinmemesi durumunun tekerrür hükmünün uygulanması bakımından önem arz etmediği anlaşılmaktadır.

Bakılan olayda; davacının 24.06.2005 tarihli ve 141 sayılı PTT Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu kararıyla, PTT Personel Yönetmeliği'nin 115/d ve (g) maddeleri uyarınca almış olduğu iki ayrı kınama cezasının tekerrüre esas alınması suretiyle, davacının 15.10.2012 - 31.10.2012 tarihleri arasında işlediği iddia olunan fiilleri nedeniyle dava konusu disiplin cezasının tesis edildiği görülmüş ise de, iki adet kınama cezasına dayanak teşkil eden fiillerin işlenmesinden itibaren beş senelik sicilden silinme süresi geçtikten sonra dava konusu disiplin cezasına dayanak fiillerin işlenmiş olduğu görüldüğünden, davacı hakkında tesis edilen dava konusu işlemde tekerrür hükümleri uygulanmasına olanak bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu durumda, davacı hakkında tekerrür hükümleri uygulanmak suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın redid yolundan verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 07/11/2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
04:10 - Hastaneye sığınan evsizleri şikayet edip dışarı attırdılar03:37 - Forbes'un dünyanın en zenginleri listesinde zirve değişti01:28 - Babil dizisi Twitter'da dünya gündemine girdi00:42 - TPAO'ya, 7 ilde petrol arama ruhsatı izni verildi00:26 - İstanbul Havalimanı, garanti edilen yolcu hedefini geçti00:07 - 19 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:51 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan faiz açıklaması23:46 - Türk Bayrağı ve kolonyalı 'asker harçlığı' sömürüsü23:40 - Jeotermal santraller zehirli gaz yayıyor mu? Valilikten açıklama23:33 - Yerli otomobil, Euro NCAP 5 Yıldız normlarını sağlayacak
23:27 - Emlak sektörü 2020'den umutlu23:21 - Kaybolan Kader Buse, 1 yıldır bulunamadı23:16 - 'Bazı bitkisel ilaçlar sedef hastalığını alevlendirebilir'23:11 - Grip salgınıyla ilgili rahatlatan açıklama23:06 - Yozgat Şehir Hastanesi 3 yaşında23:01 - AK Partili Dağ'dan CHP'ye 'FETÖ ve tiyatro' eleştirisi22:56 - Sürücüler için 8 önemli kış bakımı uyarısı22:51 - Dünyanın en kısa adamı 28 yaşında hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam