1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KDK'dan üniversitenin öğretim görevlisi alımının iptaline dair önemli karar!

Kamu Denetçiliği Kurumu, ön lisans düzeyinde eğitim veren Grafik Tasarım Programına alınacak Öğretim Görevlisinde sınavın uygulamalı yapılmasına dair işlemin iptaline yönelik tavsiye kararı verdi!
16 Eylül 2020 10:01
+Aa- Yazdır
KDK'dan üniversitenin öğretim görevlisi alımının iptaline dair önemli karar!

Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurudan bulunan aday, bir yükseköğretim kurumunun Grafik Tasarım giriş sınavına katıldığını, açıklanan sınav sonuçlarına göre giriş sınavından 65 puan alarak 73,119 puan ortalaması ile "Yedek" olarak ilan edildiğini, anılan sınavda 3 teorik soru sorulduğunu, 4. sorunun ise bilgisayar ortamında bir tasarım yapılmasından ibaret uygulamalı bir sınav olarak yapıldığını, 4. soru olarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilen söz konusu uygulamalı tasarım sınavının "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik"in 4 üncü maddesinde yer alan "giriş sınavı" tanımına uymaması sebebiyle hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, 4. sorunun geri alınmak suretiyle bağımsız 2 bilirkişi tarafından sınavın 3 soru üzerinden yeniden değerlendirilmesini talep etmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından öncelikle sınavda uygulamalı olarak soru sorulup sorulamayacağı konusunda Yükseköğretim Kurulundan görüş talep etmiştir. Konu hakkında ilgili Başkanlık tarafından gönderilen yazıda özetle; "Her ne kadar yetenek ağırlıklı programlarda uygulama sınavının yapılması yerinde bir uygulama olarak gözükse de anılan yönetmelikte "uygulama sınavına" veya "yazılı sınavın içeriğinde uygulama sorularına yer verilmesine" ilişkin hüküm bulunmaması nedeniyle söz konusu giriş sınavının yönetmeliğe aykırı olduğunun değerlendirildiği, Kurulca giriş sınavının uygulama sınavı şeklinde yapılmasına veya yazılı sınavın içeriğinde uygulama sorularına yer verilerek yapılmasına ilişkin bir irade gösterilmek istenmiş olsaydı bu hususun Kurulca ayrıca düzenlenmiş olacağı, başvuru konusu kadroya yapılan atamada yapılan giriş sınavının mevzuata uygun olmadığı, ancak uygulama sorusunun ihmal edilerek diğer sorular üzerinden değerlendirme talebinin de giriş sınavının ölçme özelliğinin kaybolması nedeniyle yerinde olmadığının değerlendirildiği, giriş sınavının ve dolayısıyla atama işleminin iptal edilerek tekrarlanacak giriş sınavının yazılı sınav esasına uygun olarak ve her sorunun puan karşılığı belirtilerek yapılması gerektiğinin düşünüldüğü" ifade edilmiştir.

Ayrıca, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından sınavda sorulan sorular hakkında üç ayrı öğretim üyesi bilirkişi tayin edilmek suretiyle konu hakkında değerlendirmeleri istenmiştir. Üç öğretim üyesinin sorular ve adayların cevapları üzerine KDK tarafından şu değerlendirmelere yer verilmiştir. "Öğretim görevliliği giriş sınav soru kağıdında hangi sorunun kaç puan üzerinden değerlendirildiğinin açıkça belirtilmediği, yanıtlarda nota dönüşecek bilgilerin ölçme ve değerlendirilmesine ait bir yöntem izlenmediği, uygulama sorusu olan 4. sorunun yeterince açık olmadığı, logo ve afiş tasarımı için verilmesi gereken yön bilginin iyi tanımlanmadığı, yine 4. Soru için sınav kağıdında ve cevap kağıdında adaydan beklenen performansa ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmediği, 4. soru olarak sorulan uygulama sorusunun değerlendirilmesinde hata bulunduğu, söz konusu soru için 40 puan öngörülmüş olmasına rağmen sınavı asil olarak kazanan 1. adaya 43 puan verildiği, ne sınavı asil olarak kazanan adayların çalışmalarında ne de diğer adayların tasarımlarında 4. Soruda istenen tasarım öğeleri yeterli olmamasına rağmen, sınavı asil olarak kazanan her iki adaya tam puan verilerek başvuranlar aleyhine puanlama yapıldığı açıklamalarına yer verilerek söz konusu sınavın nesnel, ölçülebilir nitelikte bulunmadığı ve sınav değerlendirmesinin adil ve objektif olmadığı sonucuna varıldığı anlaşılmaktadır" denilmektedir.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, öğretim görevliliği giriş sınavının ve bu sınav sonucu doğrultusunda yapılan atama işlemlerinin makul süre içinde geri alınması, giriş sınavının Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde öngörülen yazılı sınav esasına uygun olarak ve her sorunun puan karşılığının belirtilerek tekrarlanması hususlarında ilgili yükseköğretim kurumuna tavsiyede bulunulmuştur.

İŞTE KDK KARARI:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

(OMBUDSMANLIK)

TAVSİYE KARARI

BAŞVURAN : :......

BAŞVURUYA KONU İDARE : ..... ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

BAŞVURUNUN KONUSU : Öğretim görevlisi giriş sınavına itiraz hk.

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

1. Kurumumuza yapılan başvuruda başvuran, 12/09/2019 tarih ve 30886 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2019/012 numaralı ...........Üniversitesi ..... Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı Öğretim Görevlisi giriş sınavına katıldığını, 17/10/2019 tarihinde açıklanan sınav sonuçlarına göre giriş sınavından 65 puan alarak 73,119 puan ortalaması ile "Yedek" olarak ilan edildiğini, anılan sınavda 3 teorik soru sorulduğunu, 4. sorunun ise bilgisayar ortamında bir tasarım yapılmasından ibaret uygulamalı bir sınav olarak yapıldığını, 4. soru olarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilen söz konusu uygulamalı tasarım sınavının Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan "giriş sınavı" tanımına uymaması sebebiyle hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, 4. sorunun geri alınarak belirlenecek bağımsız 2 bilirkişi tarafından sınavın 3 soru üzerinden yeniden değerlendirilmesini talep etmektedir.

II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

2. Başvuruya konu iddialar hakkındaki bilgi ve belge talep yazımıza istinaden ...........Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından gönderilen 19/12/2019 tarih ve E. 9301 sayılı cevabi yazıda özetle;

2.1. Sınava, adaylar ..... ......, ..... ...... ile ..... ......'ın itiraz ettiği, adayların itiraz dilekçeleri gereği giriş sınavının yeniden değerlendirilmesine ilişkin taleplerinin dikkate alınarak sınav jürisi tarafından, adayların sınav kağıtlarının yeniden değerlendirildiği herhangi bir yanlışlık söz konusu olmadığından sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadığı, itiraza ilişkin sınav jürisinin açıklamalarının bir tutanakla kayıt altına alındığı ve ekte gönderildiği,

2.2. 4. soruda adayların logo ve afiş tasarımında, adı verilen vakıf için vakfın çalışma prensipleri olarak verilen maddelere dayalı LOGO oluşturması, vakfın çalışma prensiplerine dayalı afiş yapması, "kıyı şeridi" kavramı esas öge olduğundan deniz ve kara yapısını belirten bir görselleme yapması, doğal dokunun korunmasına yönelik prensip belirlendiği için afişte doğa uyumlu mimari yapıların görsellenmesi, diğer kurumlarla işbirliği ve dayanışmaya dayalı çalışma yapılmasına işaret eden görsel üretmesi, tasarım yüzeyi üzerinde tekrara düşmemesi gerektiği,

2.3. Sınavdan aday ..... ......'in, 1., 2. ve 3.sorulara verdiği cevaptan 45 (kırkbeş), 4. soruya yaptığı Logo çalışmasından 20 puan aldığı, 4. sorunun logo ve afiş tasarımı olarak iki aşamalı olduğu, adayın yaptığı logo tasarımından 20 puan aldığı, afiş çalışmasından ise kıyı şeridi ve doğal dokuya uyumlu mimari yapıyı göz ardı ettiği için logo görselini tekrar ederek vakıf tanıtımından ziyade panel etkinlik afişi yaptığı için 0 (sıfır) puan aldığı, dolayısı ile toplamda 65 puana erişerek başarılı olduğu ancak sıralamada 1. yedekte yer alabildiği,

2.4. ..... ......'in 1., 2.ve 3.sorulara verdiği cevaptan 30, 4. soru için yaptığı çalışmadan 15 puan alarak toplamda 45 puana eriştiği ve başarılı olamadığı, adayın yaptığı Logo ve afiş tasarımları incelendiğinde; Kıyı Şeridini Koruma Vakfı faaliyetlerinden ziyade bir turizm firması logosunu ve onun tanıtımına yönelik tam da afiş denemeyecek bir çalışma yapabildiğinin anlaşıldığı, korumaya, doğal mimari yapıya, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin herhangi bir görselleme yapamadığının değerlendirildiği,

2.5. Aday ..... ......'ın 1. soruya verdiği yanlış ve eksik cevaptan 0 (sıfır), cevaplamadığı, 2. sorudan 0 (sıfır), 3. soruya verdiği cevaptan 15, 4. soru için yaptığı çalışmadan 5 puan alarak toplamda 20 puana eriştiği ve başarılı olamadığı, adayın yaptığı Logo ve afiş tasarımları incelendiğinde; Logo'da "Kıyı Şeridini Koruma Vakfı'nın" kısaltması olan K1ŞKOV kelimesinin anlamının bozulacak şekilde bölündüğü, doğa ve konu ile ilişkisi olmayan bir koruma sembolü seçildiği, afiş tasarımında ise, verilen "Vakıf Çalışma Prensipleri"nin, soruda istenenlerin, aday tarafından anlaşılmadığının değerlendirildiği, zira beklenenden, istenilenden farklı olarak "deniz canlılarını koruma" anlamına gelebilecek bir görselleme yaptığı,

2.6. Uygulamalı eğitim-öğretim veren ilgili Programa "uygulama bilgisi ve becerisi" olan 2 (iki) Öğretim Görevlisi alım sınavı için 4 soruluk sınav sorusu ve cevap anahtarı hazırlandığı, doğal olarak bu soruların 3 (üç)'ünün uygulama bilgisini, 1 (bir)'inin uygulama becerisini ölçmeye yönelik olarak hazırlandığı, dolayısıyla, ...........Üniversitesi ........... Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı Öğretim Görevlisi Giriş Sınavına alınacak adayların, uygulamalı alanda lisans ve lisansüstü mezunu olmalarının, uygulamalı programda çalışacakları gerekçesi ile teorik anlamda mesleki bilgisinin ve aynı zamanda uygulama dersleri vereceği için tasarım yeteneğinin de dikkate alınmasının zorunluluk olduğu, grafik alanının önemli bir çalışma biçimi olan uygulamalı tasarım yapmanın bu disiplinin vazgeçilmez bir unsuru olduğu, daha önce bu ve benzeri bölümlerin kadrolarına alınan öğretim elemanları için de benzer şekilde sorular hazırlandığı, adaylar arasında objektif bir değerlendirme yapmanın ve adayların sıralamasını doğru ve tarafsız bir şekilde belirlemenin sınav jürisinin temel görevi olduğu,

ifade edilmiştir.

3. Başvuruya konu iddialar hakkında görüş talebi içeren yazımıza istinaden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı tarafından gönderilen 03/02/2019 tarih ve E. 9036 sayılı cevabi yazıda özetle;

3.1. Her ne kadar yetenek ağırlıklı programlarda uygulama sınavının yapılması yerinde bir uygulama olarak gözükse de anılan yönetmelikte "uygulama sınavına" veya "yazılı sınavın içeriğinde uygulama sorularına yer verilmesine" ilişkin hüküm bulunmaması nedeniyle söz konusu giriş sınavının yönetmeliğe aykırı olduğunun değerlendirildiği, Kurulca giriş sınavının uygulama sınavı şeklinde yapılmasına veya yazılı sınavın içeriğinde uygulama sorularına yer verilerek yapılmasına ilişkin bir irade gösterilmek istenmiş olsaydı bu hususun Kurulca ayrıca düzenlenmiş olacağı,

3.2. Başvuru konusu kadroya yapılan atamada yapılan giriş sınavının mevzuata uygun olmadığı, ancak uygulama sorusunun ihmal edilerek diğer sorular üzerinden değerlendirme talebinin de giriş sınavının ölçme özelliğinin kaybolması nedeniyle yerinde olmadığının değerlendirildiği, giriş sınavının ve dolayısıyla atama işleminin iptal edilerek tekrarlanacak giriş sınavının yazılı sınav esasına uygun olarak ve her sorunun puan karşılığı belirtilerek yapılması gerektiğinin düşünüldüğü,

açıklamalarına yer verilmiştir.

III. İLGİLİ MEVZUAT

4. 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın, "Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı" başlıklı 74 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında; "Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceler.",

5. 14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun "Kurumun Görevi" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; "Kurum, idarenin işleyişiyle ilgili şikayet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.",

6. 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun, "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin (n) bendinde, "Öğretim Görevlisi: Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim elemanıdır."

7. 31.07.2008 Tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin,

7.1. "Amaç" başlıklı 1 inci maddesinde, "Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.",

7.2."Kapsam" başlıklı 2 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar."

7.3."Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde, "Bu Yönetmelikte geçen;

a) Giriş Sınavı: Bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından, ... bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için yapılacak yazılı sınavı; ... ifade eder.",

7.4. ."Genel şartlar" başlıklı 6 ncı maddesinde, "(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

...

(6) Alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu

ilanlarda belirtilir."

7.5. "Özel şartlar" başlıklı 7 nci maddesinde, "... (4) (Değişik:RG-3/10/2019-30907) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır."

7.6. "Giriş sınavı jürisinin belirlenmesi" başlıklı 9 uncu maddesinde, "Yükseköğretim kurumlarında giriş sınavı jürisi; ... meslek yüksekokullarında müdürün önereceği, biri ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı ... olmak üzere en az sekiz öğretim üyesi arasından ilgili yönetim kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşur. ...

(2) Jüri, üyeleri arasından birini raportör olarak belirler."

7.7. "Ön değerlendirme" başlıklı 10 uncu maddesinde, "Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, ... meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70'ini ve lisans mezuniyet notunun %30'unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. ..."

7.8. "Giriş sınavları" başlıklı 11 inci maddesinde, "(1)Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; ... bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı olarak yapılır. ...

(2) Sınav jürisi, yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar.

... "

7.9. "Nihai değerlendirme" başlıklı 12 nci maddesinde, "... meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35'ini, lisans mezuniyet notunun %30'unu ve giriş sınavı notunun %35'ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. ... "

düzenlemeleri yer almaktadır.

IV. KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN'IN KAMU BAŞDENETÇİSİ'NE ÖNERİSİ

8. Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; başvuranın talebinin kabulü ve tavsiyede bulunulması yönünde öneri, Kamu Başdenetçisi'ne sunulmuştur.

V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE

A. Hukuka, Hakkaniyete ve İnsan Haklarına Uygunluk Yönünden Değerlendirme

9. Başvuran 3 teorik soru ile bilgisayar ortamında tasarım yapılmasından ibaret bir uygulama sorusunun sorulduğu ...........Üniversitesi ..........Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı Öğretim Görevlisi giriş sınavının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan "giriş sınavı" tanımına uymaması sebebiyle hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, 4. sorunun geri alınarak belirlenecek bağımsız 2 bilirkişi tarafından sınavın 3 soru üzerinden yeniden değerlendirilmesini talep etmektedir.

10. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde, Yükseköğretim kurumlarında giriş sınavı jürisinin, meslek yüksekokullarında müdürün önereceği, biri ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı olmak üzere en az sekiz öğretim üyesi arasından ilgili yönetim kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşacağı, jürinin, üyeleri arasından birini raportör olarak belirleyeceği, 10 uncu maddesinde, sınav jürisinin; meslek yüksekokullarına müracaatlarda, müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, ALES puanının %70'ini ve lisans mezuniyet notunun %30'unu dikkate alarak belirleyeceği ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edeceği, 11 inci maddesinde, anılan Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan giriş sınavının, sınav jürisi tarafından, ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı olarak yapılacağı, 12 inci maddesinde ise, meslek yüksekokullarında, ALES notunun %35'inin, lisans mezuniyet notunun %30'unun ve giriş sınavı notunun %35'inin hesaplanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın başarı sırasına göre belirleneceği ve değerlendirme puanı 65 puanın altında olanların sınavlarda başarısız sayılacağı öngörülmektedir.

11. İdareden temin edilen bilgi ve belgelerin tetkiki neticesinde, başvuranın dilekçesinde yer alana giriş sınavının yeniden değerlendirilmesi talebinin, sınav kağıtlarının sınav jürisi tarafından yeniden değerlendirilmesi suretiyle yerine getirildiği, ancak herhangi bir yanlışlık söz konusu olmadığından sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadığı ve söz konusu itiraza ilişkin açıklamaların sınav jürisi tarafından tutanakla kayıt altına alındığı anlaşılmaktadır.

12. Başvuranın cevap kağıdının bağımsız iki bilirkişi tarafından tekrar incelenerek giriş sınav puanının tekrar değerlendirilmesi talebinin özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinin anlaşılması üzerine, Kurumumuzun 31/12/2019 tarih ve S. 21581, S. 21583 ile S. 21585 sayılı kararları ile şikayet konusu hakkında uzman ve bilirkişiliğe engel halleri bulunmayan Prof. Dr. N.Ş.A, Doç. Dr. S.P. ve Doç. Dr. B.B.T bilirkişi olarak görevlendirilmişlerdir.

13. Prof. Dr. N.Ş.A tarafından tanzim edilen bilirkişi raporunda,

"DEĞERLENDİRME

Görevlendirme kapsamında şikayetçinin girmiş olduğu öğretim görevlisi kadrosu yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı ve sınava giren adayların cevap kağıtları yasa ve yönetmelikler çerçevesinde incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Sınavın ölçülebilir, değerlendirilebilir ve nesnel oluşturulması Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm'de belirlenmiştir: "Madde 11 (2) de Sınav jürisi, yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar."

Yönetmelik maddesine göre ve uzmanlık alanı esasları da göz önüne alınarak değerlendirme kapsamında aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:

1. Soru ve cevap anahtarı için değerlendirmeler:

a. Cevap anahtarında veriler maddeler halinde olmadığından yanıtlarda nota dönüşecek bilgilerin ölçme ve değerlendirilmesine ait bir yöntem izlenememiştir.

b. 3. Sorunun tartışmalı olduğu ve komitenin oluşturduğu cevabının açık ve anlaşılır olmadığı; bu durumun değerlendirmede sorun oluşturduğu saptanmıştır.

c. 4. Soru uygulama çalışmasında adaylardan beklenen performans soru ve cevap anahtarında belirtilmemiştir. Bu durum ölçme ve değerlendirmenin nesnel ve tarafsız olmasına engel oluşturmaktadır.

ü Şöyle ki, komitenin cevabında yapılması gerekenler hakkında aşağıdaki maddeler bulunmaktadır. Ancak bu maddeler, adaylara sınav sırasında verilmemiştir.

Deniz ve kara yapısını belirten bir görsel arandığı,

Doğal dokunun korunmasına yönelik prensip belirlendiği için afişte doğa uyumlu mimari yapıları görsellemesi,

Diğer kuramlarla işbirliği ve dayanışmaya yönelik bir çalışma yapılmasına işaret eden görsel üretilmesi

Tasarım yüzeyi üzerinde tekrara düşmemesi

ü Yine komitenin kendi yanıtına ters düşecek biçimde kıyı şeridi ile yapıların dokuya uygun olması yönünde çalışmalar sürdüren soruda geçen söz konusu vakıf için yanıtlarda çok keskin geometrik şekillere yer veren çalışmaları tam puan olarak değerlendirildiği izlenmiştir. Oysa komitenin cevabında belirtildiği üzere "Kıyı şeridi koruma çalışmaları, doğal dokuyu korumak, yapılaşmanın doğal dokuya uygun olması için çalışmalar yapmak " olarak belirlenen kavramda tersine tasarımın evrensel dili gereği organik ve sahil dokusunu imleyen aynı zamanda bu doğal doku ile uyumlu yapay yapılarının düşünülmüş ve görselleştirilmiş olmasının aranması gerekmektedir. Komitenin kendi yanıtında da belirtilmiş ancak değerlendirme bu şekilde yapılmamıştır.

ü Aynı soru kapsamında Komisyonun herhangi bir puanlama öngördüğüne ilişkin bir belge bulunmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak komitenin 4. Soruda nesnel inceleme yapmadığı, değerlendirmede başvuranlar aleyhine bir puanlama gerçekleşmiş olduğu izlenmiştir.

2. Tespit edilen diğer hususlar:

İdarenin 3.5 numaralı cevabında bir adaydan başka bir adayın eşi olarak bahsedilmesi bu adayın diğer adayla eş ilişkisine atıf yapılması hususu ve bu durumun değerlendirilme ile ilişkilendirilmiş olduğunu düşündürmektedir.

SONUÇ

Sonuç olarak görevlendirme konusu olan 12.09.2019 tarihinde gerçekleşen ...........Üniversitesi .........Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı Öğretim

Görevlisi giriş sınavının;

§ Öğretim görevlisi seçme sınavı kapsamında ölçülebilir ve nesnel yapıda olmadığı,

§ Tartışmalı ve adaylardan beklenenler açısından açık olmayan sorular içerdiği

§ Uzmanlık alanı uygulamasını içeren 4. Sorunun değerlendirilmesinde hatalar olduğu tespit edilmiştir.

Bu itibarla öğretim görevlisi karosu giriş sınavında başvurular aleyhine puanlama yapıldığı tespit edilmiştir"

14. Doç. Dr. S.P. tarafından tanzim edilen bilirkişi raporunda,

"DEĞERLENDİRME

...........Üniversitesi ........ Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı Öğretim Görevlisi Giriş Sınavı toplam 4 sorudan oluşmaktadır. 1.2.3. sorular teorik bilgi, 4. soru ise uygulamalıdır. Uygulamalı olan soru 2 aşamalıdır. Birinci aşamada özgün bir logo tasarımı, ikinci aşamada ise adaylardan özgün bir afiş tasarlamaları istenmektedir. Sınav soru kağıdında hangi sorunun kaç puan üzerinden değerlendirildiği açıkça belirtilmemiştir. Sınav değerlendirme komisyonu tarafından yapılan puanlamada ve cevap anahtarı tutanağında ilk üç sorunun 20 şer puan üzerinden, dördüncü soru olan uygulamanın ise 40 puan üzerinden yapıldığı görülmektedir. Aşağıdaki tabloda bu puanlama sistemi esas alınarak adayların cevap kağıtları üzerinden yapılan değerlendirme sonucu gösterilmektedir.

Adayın Adı Soyadı

l. Soru Puanı

(20)

2.Soru Puanı

(20)

3.Soru Puanı

(20)

4.Soru Puanı

(40)

Toplam

Puanı

(100)

..... ......

20

15

10

43

88

..... ......

0

20

8

40

68

M.

İ.

20

10

15

20

65

..... ......

10

10

10

15

45

..... ......

0

0

15

5

20

Ş. Ü.

0

0

5

12

17

Tablo l: Sınav komisyonu tarafından yapılmış olan puanlama

1. Aday ..... ......'nın dördüncü soru kapsamında istenen uygulama çalışması 40 puan üzerinden değerlendirilmesi gerektiği halde 43 puan aldığı görülmektedir. Ayrıca afiş tasarımında sert, keskin, geometrik biçimler ile 'Doğal Dokuyu Koruma Haftası' gibi bir başlık kullanıldığından biçim ve içerik olarak sorulan soruya cevap oluşturacak nitelikte değildir. Dördüncü soruda verilmiş olan 43 puan yeniden değerlendirilmelidir.

2. Aday ..... ......'in çalışmalarına ve puanlamasına bakıldığında dördüncü soruda 40 puan aldığı görülmektedir. KIŞKOV vakfı için yapılan logo tasarımı siyah bant içinde uygulanmış, dolayısıyla vakfın faaliyet kapsamına uygun değildir. Ayrıca afiş tasarımı kompozisyon, biçim, düzenleme, renk ve özgünlük bakımından yeterli olmadığı gibi, ilgili soruda istenen KIŞKOV Vakfının çalışma prensiplerini yansıtacak nitelikte değildir. Dolayısıyla 40 puan verilmesi uygun değildir.

3. Aday ..... ......'e dair yapılan değerlendirmede 2. soruya tatmin edici bir cevap verdiği halde 10 puan verilmiştir. Ayrıca dördüncü soruda yer alan afiş uygulamasına Sınav Komisyonu gerekçeli kararının 3.4. maddesinde "adayın logo çalışmasından 20 puan aldığı afiş çalışmasından ise kıyı şeridi ve doğal dokuya uyumlu mimari yapıyı göz ardı ettiği için logo görselini tekrar ederek, vakıf tanıtımından ziyade panel etkinlik afişi yaptığı için 0 (sıfır) puan aldığı" ifade edilmiştir. Oysa ..... ...... ve ..... ......'in çalışmalarına bakıldığında da kıyı şeridi ve doğal dokuya uygun mimari yapı unsurlarının tasarımlarında yer almadığı ve buna rağmen her iki adayında 40 (kırk) puan aldıkları görülmektedir.

4. ..... ...... tarafından yapılan afiş ve logo tasarımları incelenmiştir. Sınav komisyonu tarafından hazırlanan gerekçeli kararın 3.5. maddesinde: "Kıyı Şeridi Koruma Vakfı faaliyetlerinden ziyade bir turizm firması logosunu ve onun tanıtımına yönelik tam da afiş denemeyecek bir çalışma yapabildiği anlaşılmaktadır. Korumaya, doğal mimari yapıya, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin herhangi bir görselleme yapamadığı" şeklinde değerlendirme yapılmıştır. Aday ..... ......'e yönelik yapılan bu değerlendirme diğer adayların çalışmalarına yapılan değerlendirmeler ile karşılaştırıldığında nesnel ve adil olmadığı görülmektedir. Ne ..... ...... ve ..... ......'in çalışmalarında ne de diğer adayların tasarımlarında dördüncü soruda istenen tasarım öğeleri yeterli değildir.

5. Aday ..... ...... birinci soruyu yanlış cevapladığından O(sıfır) puan almış, ikinci soruyu cevaplamamış, 3. sorudan 15 puan almış, dördüncü uygulama sorusundan ise 5 (beş) puan almıştır. Logo önerileri tipografi, renk, biçim, özgünlük ve içeriğe uygunluk bakımından yetersizdir. Afiş tasarımı içe Kıyı Şeridini Koruma Vakfı faaliyetlerini tam olarak yansıtmamaktadır. Bu soruya verilen 5 (beş) puan diğer adaylar ile karşılaştırıldığında az olduğu söylenebilir.

SONUÇ:

Adaylara yöneltilen teorik sorular ve cevap anahtarları daha özenli biçimde hazırlanmalıdır. Teorik soru, adayın sadece bilgisini değil, akademik vizyonu ve birikiminin yanı sıra yorum becerisini de ölçecek nitelikte olmalıdır. Uygulama sorusu yeterince açık değildir. Logo ve Afiş tasarımı için verilmesi gereken yön bilgi (brief) iyi tanımlanmamıştır. Genel olarak sınav komisyonunca adaylara yönelik yapılan sınav değerlendirmesinin adil ve objektif olmadığı görüşüne varmış bulunmaktayım."

15. Doç. Dr. B.B.T tarafından tanzim edilen bilirkişi raporunda,

"DEĞERLENDİRME

Sınav sorularından 1. 2. ve 3. sorular, her biri 20 puan olmak üzere toplamda 60 puan, 4. Soru olan tasarım sorusu ise toplamda 40 puan üzerinden olarak değerlendirilmiştir. Böylelikle sınav soruları olan 4 sorunun toplam puanı 100 olarak hesaplanır. Her bir soru ayrı başlık altında her adayın cevapları üzerinden değerlendirilir. Sınava giren 6 adayın aynı soruya verdikleri cevap, cevap anahtarından hareketle cevap üzerinde belirlenen puan hesaplaması göz önünde bulundurularak, mukayeseli bir şekilde puanlanmıştır.

Adayların sırasıyla 1. Soruya verdikleri cevapların değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir. ..... ......'ın 1. soruya cevabında yalnızca kesim alanı olduğunu ifade etmiştir. İfade sorudan açıklanması istenen terimlerin anlamını karşılamamaktadır. Soru kağıdı değerlendirme komisyonunca verilen "0 (sıfır)" puanı doğrudur.

..... ......'in 1. soruya cevabında hem pilyaj terimi hem de perforaj teriminin anlamını net olarak karşılayan açıklama yapıldığı görülmektedir. Terimin kullanım alanı ve uygulama tekniği ile de bilgi paylaşmaktadır. Soru kağıdı değerlendirme komisyonunca verilen "20 (yirmi)" puanı uygundur.

..... ......'nın 1. soruya cevabında hem pilyaj terimi hem de perforaj teriminin anlamını karşılayan açıklama yapıldığı görülmektedir. ..... ...... ile karşılaştırıldığında yalnızca pilyaj terimi, ..... ...... tarafından daha anlaşılır açıklanmış olduğu görülür. Bu da soru kağıdı değerlendirme komisyonunca verilen "20 (yirmi)" puanın, "18 (on sekiz)" puan ile değiştirilmesi uygundur.

..... ......'in 1. soruya cevap vermemiştir. Bu nedenle sorusunun cevabı "0 (sıfır)" dır. Sınav kağıdında cevap yer almadığı için puan belirtilmemiştir.

..... ......'in 1. sorudan yalnızca pilyaj terimini cevaplamıştır. Terimin anlamı nispeten karşılansa da ambalaj sektöründe kullanılıyor ifadesi sınırlama getirmiştir. "Kırım ve katlamadır" ifadesi yerine kırım yapabilmek için malzemeyi hazırlama işlemi daha doğrudur. Bu nedenle soru kağıdı değerlendirme komisyonunca verilen "10 (on)" puan, "7 (yedi)" puan olarak değiştirilebilir.

..... ......'in 1. soruya cevap vermemiştir. Bu nedenle sorusunun cevabı "0 (sıfır)"dır. Sınav kağıdında cevap yer almadığı için puan belirtilmemiştir.

Adayların sırasıyla 2. Soruya verdikleri cevapların değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir.

..... ......'ın 2. soruya cevap vermemiştir. Bu nedenle sorusunun cevabı "0 (sıfır)"dır. Sınav kağıdında cevap yer almadığı için puan belirtilmemiştir.

..... ......'in 2. soruya cevabında flesko baskının özelliklerine ve kullanım alanlarına yer vermiştir. Flesko baskının özellikleri tanımı 10 puan, kullanım alanları 10 puan olarak değerlendirilecektir. Flesko baskısının kullanım alanlarından genel olarak ambalaj grafiğinde kullanılabileceği ifadesi kullanmış ancak malzeme detayı verilmemiştir. Bu nedenle 2 puan buradan düşürülür. Tekniğin avantajlarına değinilmiştir. Yüksek maliyetli ifadesi yanlış olup, doğru olan ekonomik bir baskı tekniği olmasıdır. Her türlü malzemeye basılabilir olmasından söz edilmemiş (1), baskı maliyetinin ekonomik olmasından söz edilmemiş (2), baskı kalitesi anlamında tire yazı ve resimlerin baskısında boşluksuz zemin bastığı için iyi sonuç vermesinden de söz edilmemiştir (3). Karmaşık bir teknoloji gerektirmemesinden söz etmiştir (4). 4 temel avantajın 3'ünden söz etmemesi nedeniyle, her bir avantaj 2,5 puan olarak değerlendirilirse 7,5 puan kaybı hesaplanır. Bu nedenle soru kağıdı değerlendirme komisyonunca verilen "10 (on)" puanın, 10,5 (on buçuk) olarak değiştirilmesi uygundur.

..... ......'nın 2. soruya cevabında flesko baskının kullanım alanlarına detaylı yer vermiştir. Bu nedenle 10 puan buradan almış, tekniğin avantajlarından ise ekonomik oluşu (2) ve farklı materyallere baskı yapılabilme (1) avantajından söz etmiştir. Bu bölümden de her bir avantaj puan olarak hesaplanmış ve 5 puan almıştır. Toplamda bu sorudan 15 puan alması uygundur. Soru kağıdı değerlendirme komisyonunca verilen "15 (on beş)" puan doğru hesaplanmıştır.

..... ......'in 2. soruya cevabında flesko baskının kullanım alanlarına detaylı yer vermiştir. Bu nedenle 10 puan buradan almış, tekniğin avantajlarından ise ekonomik oluşu (2), farklı materyallere baskı yapılabilme (1) ve karmaşık bir teknoloji gerektirmemesinden plastik özelliği üzerinden nispeten söz etmiştir (4). Bu nedenle 17 (on yedi) puan olarak hesaplama yapılmıştır. Soru kağıdı değerlendirme komisyonunca verilen "20 (yirmi)" puanın "17 (on yedi)" puan olarak değiştirilmesi uygundur.

..... ......'in 2. soruya cevabında flesko baskının özelliklerine ve kullanım alanlarına yer vermiştir. Flesko baskısının kullanım alanlarından genel olarak ambalaj ve plastik malzemeden söz etmiş, ancak malzeme detayı verilmemiştir. Bu nedenle 2 puan buradan düşürülür. Baskı kalitesinin yetersizliğinden tire yazı ve resimlerin baskısında boşluksuz zemin bastığı için iyi sonuç vermesinden (3) de söz edilmiştir. Bu avantajdan da 2,5 puan almıştır. Toplamda 10,5 puan alması uygun görülmüştür. Soru kağıdı değerlendirme komisyonunca verilen "10 (on)" puanın "10,5 (on buçuk)" puan olarak değiştirilmesi uygundur.

..... ......'in 2. soruya cevap vermemiştir. Bu nedenle sorusunun cevabı "0 (sıfır)" dır. Sınav kağıdında cevap yer almadığı için puan belirtilmemiştir.

Adayların sırasıyla 3. Soruya verdikleri cevapların değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir.

3. soruya yazı ve font tanımlamasını yapmaya çalışmıştır. 3. soruyu tüm adaylar için genel değerlendirmede soru 20 puan üzerinden değerlendirilecektir. 10 puan yazı karakteri tanımına, 10 puan da font tanımına verilecektir.

..... ......, yazı karakteri tanımına 8 (sekiz) puan verilebilir. Aynı tarzda oluşturulan harfler, noktalama işaretleri ve sayılar bütünüdür ifadesi doğru kabul edilebilir. Font tanımına ise, fontun detaylarını, içinde barındırdığı simge ve işaretleri ve oluşturduğu dizgeyi tam olarak açıklayan tanımlama yapmadığı görülür. Bu nedenle bu kısımda da 5 (beş) puan uygundur. Böylelikle soru kağıdı değerlendirme komisyonunca verilen "15 (on beş)" puanın, "13 (on üç)" puan olarak değiştirilmesi uygundur.

..... ......'in 3. soruya cevabında yazı karakteri ve font tasarımının ikisine de değinmiştir. Yazı karakteri tanımlamalarına bakıldığında, görsel ifade biçimi, harf biçimlenişi ve tasarım ürünü olması (typeface) ifadesi ile pekiştirmiş doğru tanımlama yapmıştır. Bu bölümden 8 (sekiz) puan alması uygundur. Font tanımlamasında ise, yalnızca bilgisayar ortamında üretilen ürün farklılığından söz etmiş, harf, sayı ve noktalama işaretleri ve diğer yazı simgelerini de içeriyor olmasından söz etmemiştir. Dosya biçimiyle ilgili teknik ek bilgi paylaşmış olduğu görülür. Bu bölümden de 8 puan alması uygundur. Bu nedenle soru kağıdı değerlendirme komisyonunca verilen "15 (on beş)" puanın, "16 (on altı)" olarak değiştirilmesi uygundur.

..... ......'nın 3. soruya cevabında yazı karakteri ve font tasarımının ikisine de değinmiştir. Yazı karakteri tanımlamalarına bakıldığında, harf anatomi biçimlenişi, görsel ifade yorumlanışı tırnaklı ve tırnaksız yapı özellikleri üzerinden ele alınarak açıklanmıştır. Bu bölümden 10 (on) puan alması uygundur. Font tanımlaması ise genel olarak doğru ele alınmış, cevap anahtarında da yer alan sayısal ortamda üretiminden söz etmemiştir. Font tanımlaması ise yetersizdir. Toplamda bu sorudan 10 puan alması uygundur. Soru kağıdı değerlendirme komisyonunca verilen "10 (on)" puan doğru hesaplanmıştır.

..... ......'in 3. soruya cevabında yazı karakteri ve font tanımı başlıca hatalıdır. Sorunun cevabını barındıran açıklamalar değildir. Belli bir düzeni olmayan yazı şeklidir ifadesi tamamen yanlıştır. Bu nedenle "0" (sıfır) puan olarak hesaplama yapılmıştır. Soru kağıdı değerlendirme komisyonunca verilen "8 (sekiz)" puanın "0 (sıfır)" puan olarak değiştirilmesi uygundur.

..... ......'in 3. soruya cevabında yazı karakteri ve font tanımını doğru ifade etmiş ve birbirinden ayırabilmiştir. Yazı karakterinin biçim yönünden yapısal özelliklerini tanımlayan farklılığı ve fontun ise dijital kullanım biçimi ifadeleri yerindedir. Toplam soru puanı olan 20 puan üzerinden 18 (on sekiz) puan alması daha uygun olacaktır. Soru kağıdı değerlendirme komisyonunca verilen "10 (on)" puanın "18 (on sekiz)" puan olarak değiştirilmesi uygundur.

..... ......'in 3. soruya verdiği cevapta yazı karakteri tanımı bulunmaktadır. Yazı karakterinin yapısal özelliğinden söz etmiş, kapsadığı harf, rakam, işaretleme, simgeler, noktalama işaretleri bilgisine yer vermemiştir. Font tanımı ise font tanımını karşılamamaktadır. Bu nedenle sorusunun cevabı "7 (yedi)" puan uygundur. Soru kağıdı değerlendirme komisyonunca verilen "5 (beş)" puanın "7 (yedi)" puan olarak değiştirilmesi uygundur.

Adayların sırasıyla 4. Soruya verdikleri cevapların değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir.

Değerlendirmeye göre belirlenen ve yapıldığı gözlemlenen bir hesaplama puanlaması vardır. Bu puan sistemine göre, ilk 3 soruda her bir soru 20 puan üzerinden değerlendirilerek puanlama yapılmıştır. Tasarım sınavı olan 4. Soru ise 40 puan üzerinden değerlendirilecektir. Böylelikle 100 puan, 4 sorunun toplam puanına denk gelmektedir. İlk 3 soru 60 puan, 4. Soru 40 puan olarak değerlendirilmektedir.

..... ......'ın 4. soruya verdiği logo ve afiş tasarımı incelendiğinde, Logo tasarım çalışmaları sonuçlanmamış ve konuya uygun ele alınmamış olduğu görülür. Bir logoda olması gereken özellikleri barındırmayan çözümlemeler olarak kalmıştır. Bu nedenle logo tasarımı 20 üzerinden "3" puan, afiş tasarımı ise, konu ile ilgili olmayan bir görsel yaklaşım ele almış, uygulama açısından da yetersiz bulunmuştur. Bu nedenle "2" puan alabilir. Böylelikle soru kağıdı değerlendirme komisyonunca verilen "5 (beş)" puan alması uygundur.

..... ......'in 4. Sorusu ile yapmış olduğu tasarımlar incelendiğinde, logo tasarımda içeriğe uygun bir anlatım ya da soyut bir ele alış yaklaşımı logo tasarımında önemlidir. Ancak adayın logo çözümlemesinde konuyla ilgili anlatmak istediği tam olarak anlaşılmamakta, yoruma açık bir uygulama yapıldığı görülmektedir. KIŞKOV yazısının olmaması, soruda istenilen bir ayrıntı olup. Kıyı Şeridini Koruma Vakfı" olarak ele alındığı görülür. Ancak biçim olarak bitmiş ve kullanılabilecek nitelikte bir logoya dönüşmüştür. Renk kullanımı kıyı ile deniz çağrışımı yapmaktadır. Logo tasarımı 20 üzerinden değerlendirildiğinde, 10 puan alması uygun bulunur. Afiş tasarımında ise, içerik ile ilgili bir görsel öge kullanmadığı görülür. Kompozisyon olarak dengeli bir yaklaşım elde edilmiş, fakat mesaj iletme görevi olan afiş tasarımının bu özelliği göz ardı edilmiştir. Panel duyurusu niteliğinde bir afiş tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle puan 20 üzerinden 5 olarak değerlendirilebilir. Toplamda 4. Sorunun cevabı soru kağıdı değerlendirme komisyonunca verilen "20 (yirmi)" puanın, 15 (on beş) olarak değiştirilmesi uygundur.

..... ......'nın 4, Sorusu ile yapmış olduğu tasarımlar incelendiğinde, logo tasarımı yaklaşımında kullanılan grafik çözümlemesi, planlaması ve dizilimi dengeli kullanılmıştır. Konu ile ilgisine bakıldığında, yine yorumlanabilir bir ifade bulunmakta, kıyı algısı iki "K" harfi ile oluşturulmaya çalışılmıştır. Logo tasarımına 20 puan üzerinden 12 puan alması uygun görülür. Afiş tasarımında ise bir afişte olması gereken kurumsal kimlik, slogan, tarih, işbirlikçi kuruluşların logo yerleri vb. görsel öge ve tipografi kullanımı nispeten başarılı değerlendirilebilir. İçerik ile ilgili ipuçları barındırdığı görülür. Afiş tasarımı 20 üzerinden 15 puan ile değerlendirilebilir. Sorunun cevabı soru kağıdı değerlendirme komisyonunca verilen "43 (kırk üç)" puanın, "27 (yirmi yedi)" olarak değiştirilmesi uygundur.

..... ......'in 4. Sorusu ile yapmış olduğu tasarımlar incelendiğinde, logo tasarımında KIŞKOV yazısı kullanılmış, kıyı ifadesini şerit çözümlemesiyle ele almıştır. Ancak içerikle ilgisi yoktur. Logoya 20 puan üzerinden "7 (yedi)" puan vermek uygundur. Afiş tasarımında ise, slogan ve logo kullanmaktan öteye gidilmemiştir. Afişte kullanılan slogan ise vakfın çalışma prensipleriyle örtüşmemektedir. Çözümlemesi ve planlaması zayıf olarak nitelendirilebilir. Afiş tasarımı 20 üzerinden "5 puan" ile değerlendirilebilir. Sorunun cevabı soru kağıdı değerlendirme komisyonunca verilen "40 (kırk)" puanın, "12 (on iki)" puan olarak değiştirilmesi uygundur.

..... ......'in 4. Sorusu ile yapmış olduğu tasarımlar incelendiğinde, logo tasarımında KIŞKOV yazısı kullanılmış, kıyı ifadesini kıyı dalgalarını dalgalı çizgilerle denizi sembolize etmiştir. İçerikle ilgisi nispeten kurulmuştur. KIŞKOV altında kurumun açık adının küçük punto ile yazılması ve böylece logo küçüldüğünde okunmayacak derecede olması bir logo sorunsalıdır. Logoya 20 puan üzerinden "8 (sekiz)" puan vermek uygundur. Afiş tasarımında ise, logo başlık olarak kullanılmış, afiş tasarımını oluşturan öğeleri taşımamaktadır. Görsel öge, bir fikir içeren ya da bir buluşu niteleyen anlam taşımamaktadır. Çalışma afiş niteliğinde değerlendirilemez. Afiş tasarımı 20 üzerinden "3 puan" ile değerlendirilebilir. Sorunun cevabı soru kağıdı değerlendirme komisyonunca verilen "15 (on beş)" puanın, "11 (on bir)" puan olarak değiştirilmesi uygundur.

..... ......'in 4. Sorusu ile yapmış olduğu tasarımlar incelendiğinde, logo tasarımında KIŞKOV yazısı kullanılmış, kıyı ifadesini mavi ve kahve renklerinin ortasında beyaz bir çizgi oluşturarak sınırı belli etmeye çalışmıştır. Vakfın çalışma prensibini destekleyen bir ifade yoktur. Logoya 20 puan üzerinden "7 (yedi)" puan vermek uygundur. Afiş tasarımında ise, görsel öğenin taşıdığı mesaj logoda kullandığı yaklaşıma paraleldir. Kıyı şerit yaklaşımı devam ettirilmiştir. Ancak yine de vakfın çalışma prensiplerini yansıtan bir afiş tasarımı ortaya çıkmamıştır. Afiş tasarımı 20 üzerinden "7 puan" ile değerlendirilebilir. Sorunun cevabı soru kağıdı değerlendirme komisyonunca verilen "12 (on iki)" puanın, "14 (on dört)" puan olarak değiştirilmesi uygundur.

SONUÇ:

Bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler sonucunda bir hesaplama yapılmış, adayların toplam sınav puanları aşağıda sıralanmıştır."

Adaylar

1. soru

2. soru

3. soru

4. soru

Toplam

.......

0

0

13

5

18

.......

20

10,5

16

15

61,5

........

18

15

10

27

60

.......

0

17

0

12

29

.......

7

10,5

18

11

46,5

.......

0

0

7

14

21

16. Yukarıda yer verilen bilirkişi raporlarının tetkiki neticesinde, raporlarda, öğretim görevliliği giriş sınav soru kağıdında hangi sorunun kaç puan üzerinden değerlendirildiğinin açıkça belirtilmediği, yanıtlarda nota dönüşecek bilgilerin ölçme ve değerlendirilmesine ait bir yöntem izlenmediği, uygulama sorusu olan 4. sorunun yeterince açık olmadığı, logo ve afiş tasarımı için verilmesi gereken yön bilginin iyi tanımlanmadığı, yine 4. Soru için sınav kağıdında ve cevap kağıdında adaydan beklenen performansa ilişkin herhangi bir açıklamaya yer verilmediği, 4. soru olarak sorulan uygulama sorusunun değerlendirilmesinde hata bulunduğu, söz konusu soru için 40 puan öngörülmüş olmasına rağmen sınavı asil olarak kazanan 1. adaya 43 puan verildiği, ne sınavı asil olarak kazanan adayların çalışmalarında ne de diğer adayların tasarımlarında 4. Soruda istenen tasarım öğeleri yeterli olmamasına rağmen, sınavı asil olarak kazanan her iki adaya tam puan verilerek başvuranlar aleyhine puanlama yapıldığı açıklamalarına yer verilerek söz konusu sınavın nesnel, ölçülebilir nitelikte bulunmadığı ve sınav değerlendirmesinin adil ve objektif olmadığı sonucuna varıldığı anlaşılmaktadır.

17. Öte yandan, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde, giriş sınavı Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından, Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için yapılacak yazılı sınav olarak tanımlanmakta, 11'inci maddesinde ise, giriş sınavının, sınav jürisi tarafından, Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolar için ise ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde sadece yazılı olarak yapılacağı öngörülmektedir. Her ne kadar ilgili idare tarafından ...........Üniversitesi ...... Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programı Öğretim Görevlisi Giriş Sınavına alınacak adayların, uygulamalı alanda lisans ve lisansüstü mezunu olmaları, uygulamalı programda çalışacakları gerekçesi ile teorik anlamda mesleki bilgisi yanında tasarım yeteneğinin de dikkate alınmasının zorunluluk olduğu ifade edilse ve yetenek ağırlıklı programlarda uygulama sınavının yapılması olması gereken bir uygulama gibi düşünülebilirse de, yukarıda yer verilen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının görüş yazısında da belirtildiği üzere, anılan yönetmelikte giriş sınavı kapsamında uygulama sınavı yapılabileceğine veya yazılı sınav kapsamında uygulama sorularına yer verilebileceğine ilişkin açık hüküm bulunmadığı, bu yönde bir irade ortaya konmak istenseydi bu iradeye ilişkin hükme Yönetmelikte açıkça yer verilmiş olacağı hususları birlikte göz önünde bulundurularak, söz konusu öğretim görevliliğine giriş sınavının yönetmeliğe aykırı olduğu değerlendirilmektedir.

18. Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve Kurumumuzca yapılan değerlendirmenin dayanağını teşkil eden bilirkişi raporları doğrultusunda, başvuranın girmiş olduğu öğretim görevliliği giriş sınavının nesnel, ölçülebilir niteliğe haiz bulunmadığı, sınav değerlendirmesinin adil ve objektif olmadığı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçeleriyle ilgili idarece tesis edilen öğretim görevliliği giriş sınavında hukuka ve hakkaniyete uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.

B. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

19. İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiş olup; söz konusu ilkeler yönünden yapılan değerlendirmede, şikayet başvurusu kapsamında, idarenin, başvurana ilişkin işlemlerle ilgili bilgi ve belgeleri süresi içerisinde ve gerekçeli olarak kurumumuza gönderdiği, bu anlamda "kararların gerekçeli olması" ve "kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi" ilkelerine uygun hareket ettiği ancak, başvuru sahibine verdiği cevapta idari işleme karşı hangi sürede hangi mercie başvurabileceğini göstermediği bu nedenle de karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi ilkesine uymadığı tespit edildiğinden, idarenin bahse konu ilkeye uygun davranması önerilmektedir.

Ayrıca, ilgili idare tarafından iyi yönetim ilkelerinden olan şeffaflık ilkesine uyulmasını teminen müteakip süreçte ilgili idare tarafından yapılacak öğretim elemanı alımı giriş sınavlarının, soru kağıdında her bir sorunun puan karşılığına açıkça yer verilmek suretiyle gerçekleştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

20. 6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bu Tavsiye Kararının idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde idare tarafından herhangi bir eylem ya da işlem tesis edilmezse (varsa) dava açma süresinden kalan süre işlemeye devam edecek olup Kütahya İdare Mahkemelerinde yargı yolu açıktır.

VII. KARAR

Açıklanan nedenlerle BAŞVURUNUN KABULÜNE,

Başvuru konusu öğretim görevliliği giriş sınavının ve bu sınav sonucu doğrultusunda yapılan atama işlemlerinin makul süre içinde geri alınması, giriş sınavının Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde öngörülen yazılı sınav esasına uygun olarak ve her sorunun puan karşılığının belirtilerek tekrarlanması hususlarında

........ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, ...........ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNCE bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Kararın başvurana ve gereği için ...........ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE tebliğine,

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

e-imzalıdır

Şeref MALKOÇ

Kamu Başdenetçisi

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
08:27 - 'Yerli Elon Musk' Zonguldak'tan çıktı08:19 - 45 gün önce aşı olan doktor, koronadan hayatını kaybetti08:15 - Öğretmenler aşıyı soruyor08:09 - Türk firması, Çin'e külçe bakır yerine kaldırım taşı boyayarak gönderdi08:08 - AYM'den üç parti için suç duyurusu08:02 - Okula gitmek hiç bu kadar heyecanlandırmadı
07:58 - Kısa çalışma ve işsizlik ödenekleri 5 Mart'ta07:56 - Lokanta kapıyı temkinli açtı esnaf can suyu istedi07:45 - Akkuyu'da inşaat hızlandı07:42 - Bursa'da apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi07:29 - Sanatta kripto rüzgarı07:25 - Kontrolü kaybedene yasaklar geri gelecek
07:20 - Bize mavi liste yakışır07:10 - Her mahalleye kooperatif market açılacak07:05 - Bayraktar'a iftiraya tazminat06:50 - 'Kripto' paralar için yüzde 10 vergi yolda06:40 - Bir altın haber de Ağrı'dan
06:30 - Marmara, Ege ve İç Anadolu'da sıcaklıklar artacak - Haritalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam