1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlıktan vekalet ve vekalet aylığına ilişkin görüş yazısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 23.11.2020 tarihinde vermiş olduğu görüş yazısında bir Belediyede zabıta memuru kadrosunda görev yapan ve temizlik işleri müdürü olarak tedviren görevlendirilen personelin söz konusu kadroya vekaleten atanması ile ödenecek mali haklara ilişkin hususları açıklığa kavuşturdu
30 Kasım 2020 14:00
+Aa- Yazdır
Bakanlıktan vekalet ve vekalet aylığına ilişkin görüş yazısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 23.11.2020 tarihinde vermiş olduğu görüş yazısında bir Belediyede zabıta memuru kadrosunda görev yapan ve temizlik işleri müdürü olarak tedviren görevlendirilen personelin söz konusu kadroya vekaleten atanması ile ödenecek mali haklara ilişkin hususları açıklığa kavuşturdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 23.11.2020 tarihinde vermiş olduğu görüş yazısında şu hususlara yer verilmiştir:

Müdür ve şube müdürü kadrosuna vekaleten atanacak personelin, sınav hariç asilde aranan şartları sağlaması gerektiği, "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte" sayma yoluna gidilen alt görevlerde ön görülen süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde belirtilen süreler kadar toplam hizmetinin bulunması, alt görev sürelerinin hesabında ise, sayma yoluna gidilen alt görevler dışında çalışılan sürelerin dikkate alınmaması gerektiği; vekaleten atanan personele, vekaletin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekaleten atamanın asili atamaya yetkili amir tarafından yapılması, vekalet görevinin fiilen yapılması ve söz konusu Yönetmelikte şube müdürü kadrosu için sınav hariç aranan şartların taşınması koşullarının bir arada gerçekleşmesi halinde kurum dışından boş kadrolara vekaleten atananlara; vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekalet aylığı, zam ve tazminat farkı ile ek ödeme farkı ödenebileceği, kurum içinden yapılan vekaleten atamalarda; vekalet görevinin üç aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ise; zam ve tazminat farkı ile ek ödeme farkı ödenebileceği, ancak kurum içinden veya kurum dışından dolu kadroya vekaleten atananlara; yalnızca vekalet aylığı ödenebileceği değerlendirilmektedir.

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-83683335-929-230955 -23/11/2020
Konu : Vekalet Aylığı, Zam ve Tazminat ile Ek Ödeme Farkı Hk.

VALİLİĞİNE
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

İlgi : ............ tarihli ve.......... sayılı yazınız.

........ Belediyesinde zabıta memuru kadrosunda görev yapan ve temizlik işleri müdürü olarak tedviren görevlendirilen................................... 'ün, söz konusu kadroya vekaleten atanması ile adı geçene vekalet aylığı ödenmesine ilişkin ilgi yazınız ve eki incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasında; "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir." hükmü ile,

Aynı Kanunun 175 inci maddesinde; "Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.

Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur." hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında; "Birinci fıkra kapsamına giren personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Cumhurbaşkanınca atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir. Ancak, mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ödeme yapılmaz." hükmü ile,

17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın Vekalet başlıklı 9 uncu maddesinde; "(1) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca;

a) 1) Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;
aa) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,
bb) Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,
cc) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,
kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.

2) aa) Esas ve usule ilişkin olarak yukarıda belirtilen şartları bir arada taşımayanlara,
bb) Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere,
cc) Vekaletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs, seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için), çç) Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet edenlere,
dd) Kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinde kadrosu bulunmayan okul müdürlüğü, okul müdür başyardımcılığı ve okul müdür yardımcılığı görevlerini yürütenlere,
ee) Bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet eden her statüdeki sözleşmeli personele (6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç),
vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez.

b) Bir göreve açıktan vekalet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatlar, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın vekalet aylığıyla birlikte ödenir." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik 02.07.2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde;

"(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak,...

..(2) Birinci fıkranın (a), (e) ve (f) bentlerinin (2) numaralı alt bentlerinde sayılan ve farklı alt görev hizmet süresi belirlenen unvanlarda çalışmış bulunan personelin alt görev hizmet süresinin hesaplanmasında;
a) İki yıllık süre aranan alt görevlerde geçen sürenin tamamı,
b) Dört yıllık süre aranan alt görevlerde geçen sürenin yarısı,
c) Altı yıllık süre aranan alt görevlerde geçen sürenin üçte biri, alınmak suretiyle, toplam en az iki yıllık süre şartı aranır." hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; müdür ve şube müdürü kadrosuna vekaleten atanacak personelin, sınav hariç asilde aranan şartları sağlaması gerektiği, başka bir ifadeyle Yönetmelikte sayma yoluna gidilen alt görevlerde ön görülen süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde belirtilen süreler kadar toplam hizmetinin bulunması, alt görev sürelerinin hesabında ise, sayma yoluna gidilen alt görevler dışında çalışılan sürelerin dikkate alınmaması gerektiği; vekaleten atanan personele, vekaletin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesine göre yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekaleten atamanın asili atamaya yetkili amir tarafından yapılması, vekalet görevinin fiilen yapılması ve söz konusu Yönetmelikte şube müdürü kadrosu için sınav hariç aranan şartların taşınması koşullarının bir arada gerçekleşmesi halinde kurum dışından boş kadrolara vekaleten atananlara; vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekalet aylığı, zam ve tazminat farkı ile ek ödeme farkı ödenebileceği, kurum içinden yapılan vekaleten atamalarda; vekalet görevinin üç aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ise; zam ve tazminat farkı ile ek ödeme farkı ödenebileceği, ancak kurum içinden veya kurum dışından dolu kadroya vekaleten atananlara; yalnızca vekalet aylığı ödenebileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.
Bakan a.
Genel Müdür

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
22:13 - Bakan Koca: 1.200.000'den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu22:12 - Kovid-19 savaşçıları 'can kurtarma' görevini sürdürüyor22:11 - 'Bu hastalığı atlatacağım inancını üst seviyede tuttum'22:08 - Kilosu 700 lira, kapış kapış satılıyor21:55 - Gine açıklarında Nijeryalı korsanlar Türk gemisini rehin aldı21:45 - Vali Yerlikaya: Devletimin ve milletimin emrindeyim
21:22 - Dr. Öğr. Üyesi Koçer: Aşı, virüse karşı en büyük silah21:20 - Covid hastalarına bakan hekim, nasıl korunduğunu anlattı21:18 - Pandemi döneminin gizli kahramanları: 'Motokuryeler'21:16 - Fahrettin Altun'dan 'militan' ifadesine tepki21:10 - Hemzemin geçitte taşlanan trenin makinisti yaralandı21:08 - Hesap hareketlerine bakınca anladı, soluğu savcılıkta aldı
21:00 - Dudağını kaybeden Songül, doğal görünümüne kavuşacak20:45 - SGK Borçlarını yapılandıranlar kazanıyor20:26 - İzmir'de sağlık personeline saldırı19:44 - Ağır hasta sayısı 2 binin altına düştü19:42 - Hayvancılık tutkusu 50 yıl sonra köye dönüş yaptırdı
19:40 - Belediye, 7 milyon 437 bin liralık vergi borcunu takasla ödedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam