1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mesleği ile ilgili yüksek lisans yapan sağlıkçı tayin talep edebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında ancak "lisans" eğitimi alanların tayin talep edebileceği, "yüksek lisans" eğitimi alanların ise bundan yararlanamayacağını belirterek, ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
04 Mart 2021 11:05
+Aa- Yazdır
Mesleği ile ilgili yüksek lisans yapan sağlıkçı tayin talep edebilir mi?

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan davacının, .... Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde sürmekte olan öğreniminden dolayı Sivas iline naklen atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 15/05/2014 tarih ve 2657 Sayılı işlemin iptali ile dava açılmıştır.

İlk derece mahkemesi işlemi iptal etmiş, Danıştay Beşinci Dairesi ise bu kararı bozmuştur. İlk derece mahkemesi kararında ısrar etmiştir.

İDDK ise yerel mahkeme kararını aşağıdaki gerekçe ile bozmuştur:

Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans öğrenimi gördüğünü belgelendirmesi halinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir.

Sağlık Bakanlığı personelinin atanmasında dikkate alınabilecek öğrenim özrü, sağlık ile ilgili bir alandaki lisans öğrenimi ile sınırlıdır. Dolayısıyla, yüksek lisans öğrencisi olan davacının öğrenim durumunun, atanma istemi değerlendirilirken dikkate alınması gerektiği yolunda bir mevzuat hükmü mevcut değildir. Bu nedenle, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU

E. 2017/1999

K. 2019/1775

T. 15.4.2019

İSTEMİN KONUSU: İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 26/12/2016 tarih ve E:2016/2099, K:2016/2373 Sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: İstanbul ili .... Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapan davacının, .... Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde sürmekte olan öğreniminden dolayı Sivas iline naklen atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 15/05/2014 tarih ve 2657 Sayılı işlemin iptali istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 23/03/2015 tarih ve E:2014/1718, K:2015/645 Sayılı kararıyla; Anayasanın 42. maddesi uyarınca, kimsenin, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı; mesleğine ilişkin üst öğrenimi tamamlamasının davacının maddi ve manevi varlığının gelişmesine katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak anılan işlemin iptaline karar verilmiştir.

Daire kararının özeti: Danıştay Beşinci Dairesi'nin 25/05/2016 tarih ve E:2015/5967, K:2016/3304 Sayılı kararıyla; 26/03/2013 tarih ve 28599 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 21. maddesinin 7. fıkrasında, "Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans öğrenimi gördüğünü belgelendirmesi halinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir." hükmüne yer verildiği, anılan Yönetmelik hükmü uyarınca Sağlık Bakanlığı personelinin atanmasında dikkate alınabilecek öğrenim özrü, sağlık ile ilgili bir alandaki lisans öğrenimi ile sınırlı olduğundan, davacının yüksek lisans öğrencisi olduğu hususu dikkate alınarak naklen atanması talebiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 23/03/2015 tarih ve E:2014/1718, K:2015/645 Sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti: İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 26/12/2016 tarih ve E:2016/2099, K:2016/2373 Sayılı kararıyla; Anayasanın 42. maddesi uyarınca, kimsenin, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı; mesleğine ilişkin üst öğrenimi tamamlamasının davacının maddi ve manevi varlığının gelişmesine katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, 26/03/2013 tarih ve 28599 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 21. maddesinin 7. fıkrası uyarınca davacının atanma başvurusunun değerlendirilemeyeceği, bu nedenle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulüyle İstanbul 4. İdare Mahkemesi ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, 25/08/2017 tarih ve 30165 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 694 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen Geçici 15. madde uyarınca, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı'nın dava ve icra takip işlerinin Sağlık Bakanlığı'na devredildiği görülmüş olup, davanın Sağlık Bakanlığı husumetiyle görülmesine karar verilerek, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Davacı, İstanbul ili .... Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yapmaktadır. 14/02/2014 tarihinde, .... Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırmıştır. Öğrenim durumu özrü nedeniyle Sivas iline atanma istemiyle yaptığı başvuru, dava konusu işlemle reddedilmiştir.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT :

26/03/2013 tarih ve 28599 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 21. maddesinin 7. fıkrasında; "Personelin sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık lisans öğrenimi gördüğünü belgelendirmesi halinde, münhal kadro olması ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere yer değiştirme suretiyle atanma talebi değerlendirilir." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü uyarınca Sağlık Bakanlığı personelinin atanmasında dikkate alınabilecek öğrenim özrü, sağlık ile ilgili bir alandaki lisans öğrenimi ile sınırlıdır. Dolayısıyla, yüksek lisans öğrencisi olan davacının öğrenim durumunun, atanma istemi değerlendirilirken dikkate alınması gerektiği yolunda bir mevzuat hükmü mevcut değildir. Bu nedenle, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 Sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin 26/12/2016 tarih ve E:2016/2099, K:2016/2373 Sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3.Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine,

4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere , 15.04.2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

X-) Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile temyize konu kararın onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
17:47 - Darbe imalı bildiri soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı17:37 - Okul müdürü balkonuna kurduğu ses sistemiyle 23 Nisan kutlaması düzenledi17:30 - 5 kişinin öldüğü kazada şoförün idrar örneği döküldü, uyuşturucu testi yapılamadı17:21 - Bakan Soylu: Thodex'in kurucusunun 31 milyonuna el konuldu17:16 - Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı17:13 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan ve Pakistan'a FETÖ teşekkürü
17:07 - Yüksek sesle konuşma cinneti: 2 ölü 3 yaralı16:59 - 'Tunceli'de vatandaş patates soğanı almadı' iddialarına yalanlama16:58 - 'Doğum günümü bilgisayardan görmüyorlar mı' diyen çocuğa, polisten doğum günü sürprizi16:55 - Bakan Koca, sosyal medya hesabından 23 Nisan sürprizi yaptı16:50 - İşte Güneş'in 230 megapiksellik fotoğrafı16:47 - Milliyet Gazetesi: 51 il daha büyükşehir olacak
16:45 - Azerbaycan'da Sağlık Bakanı Şiraliyev'i görevden alındı16:38 - Türkiye Ermenileri Patriği: Halkımızın acısı politik amaçlara alet ediliyor16:32 - Kaymakam aşı konusunda uyardı: Vefat yaşı düşüyor16:31 - Türk SİHA'ları için tarihi gün16:25 - Öğrencilerin katıldığı yarışmanın birincisi tribünden atlan köpek oldu
16:19 - İmamoğlu milli eğitim müdürü için 'Zavallı' dedi. Valilik açıklama yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam