Proje okulları yönetmeliğindeki 2 maddeye iptal kararı

Danıştay İdari dava Daireleri Kurulu, Danıştay 8. Dairesinin iptal etmediği proje okulları yönetmeliğinin 2 maddesinin daha iptaline karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 14 Eylül 2021 17:57
Proje okulları yönetmeliğindeki 2 maddeye iptal kararı

Eğitim İş, 01.09.2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 8/1-ç ve 9/1-c maddeleri iptali amacıyla dava açmıştı.

Söz konusu maddeler, idari soruşturma ve disiplin cezası alan öğretmen ve yöneticilerin başvurusunu engelliyordu.

İPTALİ İSTENEN MADDELER ŞU ŞEKİLDE

"Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar
Madde 8 - (1) Öğretmen olarak atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.
b) Adaylık süresi dahil en az dört yıl öğretmenlik yapmış olmak.
c) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.
ç) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak veya soruşturma sonucu görev yeri değiştirilmemiş olmak. (DANIŞTAY 8 ALTI ÇİZİLİ YERİ İPTAL ETMEMİŞTİ, İDDK İPTAL ETTİ)
d) Proje yürütücüsü genel müdürlük veya eğitim kurumunun bağlı bulunduğu genel müdürlükçe aksi ayrıca kararlaştırılmadıkça atanacağı eğitim kurumunun bulunduğu ilde görev yapıyor olmak.
(2)Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının ülke genelinde yaygın olmayan Bakanlıkça belirlenen alanlarına atanacak atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından, birinci fıkranın (ç) bendi hariç diğer şartlar aranmaz."

"Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar
Madde 9 - (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak.
b) Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak.
c) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak veya yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak. (DANIŞTAY 8 ALTI ÇİZİLİ YERİ İPTAL ETMEMİŞTİ, İDDK İPTAL ETTİ)
ç) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak."

Davayı gören Danıştay 8. Dairesi;

"Öğretmen olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 8. maddenin 1. fıkrasının (ç) bendindeki "başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak" ibaresinin iptaline,
- ancak aynı bentte yer alan "veya soruşturma sonucu görev yeri değistirilmemiş olmak" ibaresi yönünden ise davanın reddine,

ayrıca "Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar'' başlıklı 9. maddenin 1. fıkrasının (c) bendindeki "başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış olmak" ibaresinin iptaline, aynı bentte yer alan "veya yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak" ibaresi yönünden ise davanın reddine karar vermişti.

Bu karara karşı yapmış olunan temyiz başvurusu neticesinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu temyiz istemimizi haklı bularak; Yönetmeliğin 8. maddenin 1. fıkrasının (ç) bendindeki "veya soruşturma sonucu görev yeri değiştirilmemiş olmak" ibaresi ile 9. maddenin 1. fıkrasının (c) bendindeki; "veya yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak" ibarelerinin de hukuka aykırı olduğunu belirterek Daire kararının bu yönde bozulmasına karar vermiştir.

Bu karar neticesinde proje okullarına öğretmen ve yönetici atamada, disiplin cezaları ve yer değiştirme, görevden uzaklaştırma işlemleri bu proje okullarına atanma ve görevlendirilmede engel teşkil edemeyecektir.

Karar için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz