MEB, müfettiş yardımcısı alırken hangi şartları koyabilir?

Bu yazımızda belirtilen şartlar tamamen önceki müfettiş yardımcılığı alımlarında kullanılan şartlardır. Yeni yapılacak alımda hangi şartların ortaya konulacağı şu an belirsizdir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 01 Aralık 2021 14:20
MEB, müfettiş yardımcısı alırken hangi şartları koyabilir?

Hatırlanacağı üzere 6 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle illerde yeniden eğitim müfettişi ve müfettiş yardımcısının istihdamına imkan sağlanmıştı.

Ardından, 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede 750 eğitim müfettiş yardımcısı istihdamına dair düzenleme yer aldı.

375 sayılı KHK'nın ek 24. maddesi gereğince; Milli Eğitim Bakanlığının bu madde kapsamındaki yardımcılık kadrolarına, ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak kaydıyla, öğretmen olarak en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar arasından da atama yapılabilmektedir. MEB'in KPSS yoluyla mı yoksa öğretmenler arasından mı müfettiş yardımcısı alacağı önümüzdeki günlerde belli olacaktır. Ancak ihdas edilen kadroların derecesi (6 ve 9) KPSS ile alım yapılacağını göstermektedir.

MEB, Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat ve görevlerini gösteren yönetmelikte değişiklik yaptı.

Toplam 21 maddeden oluşan yönetmelik değişikliğinde, müfettiş yardımcılığı sınavıyla ilgili direkt ilgili iki maddede değişiklik yapıldı.

Değişiklik yapılan maddelerden birisi, sınav kuruluyla ilgilidir. Yapılan değişiklikle, sınav kuruluna seçilecek üyelerin müfettişlik mesleğinden gelen daire başkanları ile Bakanlık maarif başmüfettişleri arasından Bakan tarafından seçilen üye olmaları öngörülmüştür. Daha önce üyelerin niteliğine dair bir belirleme yapılmamıştı.

Düzenleme yapılan bir diğer madde ise sınav konularıdır. Hem hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri mezunları hem de öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunan Bakanlık mensupları için yapılacak yarışma sınavlarında, sınav konuları arasına "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" konusu kondu.

Değişikliklerin tümü için tıklayınız.

Peki yapılacak sınavlarda hangi şartlar ortaya çıkacak?

Önceki şartları incelediğimizde aşağıdaki şartlar ortaya çıkmaktadır.

SINAVA KATILABİLECEKLER VE SINAVA KATILMA ŞARTLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'na katılabilmek için;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen, Devlet memuru olabilmek için aranan nitelikleri taşımak,

2. Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Bakanlığa bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asıl olarak en az üç yıl yöneticilik (en az şube müdürlüğü, ilköğretim veya ortaöğretim kurumlarında müdür yardımcılığı) yapmış Bakanlık mensubu olmak,

Not: Önceki sınavlardaki "en az on yıl öğretmenlik" kuralı yukarıda belirtilen kanunla "öğretmen olarak en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar" kuralına dönüştürülmüştür.

3. Sicili ile yapılacak inceleme ve araştırma sonunda tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına alınmasına engel hali bulunmamak,

4. Giriş sınavına birden fazla katılmamış olmak,

5. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde kırk yaşından gün almamış olmak,

6. Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunduğuna dair beyanda bulunmak.

SINAV KONULARI

A- GENEL MEVZUAT
1) T.C. Anayasası,
2) İdare Hukuku(Genel Esaslar, İdari Yargı, Türkiye'nin Yönetim Yapısı)
3) Devlet Memurları Kanunu,
4) İl idaresi Kanunu,

B- ÖZEL MEVZUAT

1) 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
2) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,
3) 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 1702, 4357, 5816 ve 3628 sayılı Kanunlar,

C- ÖZEL ALAN BİLGİSİ

1) Ortaöğretim kurumları ile ilgili idari yönetmelikler,
2) Eğitim-öğretim çalışmaları ile ilgili yönetmelikler,
3) Branş bilgisi,
4) Öğretim metot ve teknikleri,

D-YABANCI DİL

İngilizce, Fransızca Almanca dillerinden birisi. (Yabancı dil puanı ortalama puanları eşit olan adayların başarı sıralamasında dikkate alınır.)

YETERLİK SINAV KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ

a) Mevzuat ve uygulamaları % 25,
b) İnceleme ve soruşturma % 25,
c) Mesleki yardım, rehberlik ve iş başında yetiştirme ile teftiş % 40,
d) Genel kültür % 10.

MÜLAKAT KONULARI VE PUAN DEĞERLERİ

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü. % 20,
b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki görünümü. % 20,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı. % 20,
ç) Genel yetenek ve genel kültürü. % 20,
d) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. % 20,

Not: yukarıda belirtilen şartlar tamamen önceki müfettiş yardımcılığı alımlarında kullanılan şartlardır. Yeni yapılacak alımda hangi şartların ortaya konulacağı şu an belirsizdir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz