Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Aralık 2021 00:51, Son Güncelleme : 02 Aralık 2021 00:54
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Türkiye İstatistik Kurumundan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki Devlet memurlarının disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin eki EK-1'de yer alan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Cetvelinde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 - (1) 30/11/2006 tarihli ve 26362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı yürütür.

/common/news/documents/1003470/a01.pdf

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber