Kaymakam'ın sağlık memurunu görevlendirmeye yetkisi olmadığına dair Antalya İd. Mah. kararı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Nisan 2008 12:25, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
ANTALYA
2. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2006/2304
KARAR NO : 2008/129

DAVACI___________: TAHİR BOZKURT

Elmalı Merkez 2 Nolu Sağlık Ocağı - Elmalı/ANTALYA

DAVALI : ELMALI KAYMAKAMLIĞI - Elmalı/ANTALYA

DAVANIN ÖZETİ_____: Antalya İli, Elmalı Kaymakamlığı Sağlık Grup Başkanlığına bağlı

Elmalı 2 Nolu Sağlık Ocağı Tabipliğinde Sağlık Memuru olarak görev yapmakta olan davacının, Yeşilkart Bürosunda görevlendirilmesine ilişkin davalı idarenin 17.03.2006 gün ve 239 sayılı işleminin; görev alanının dışında olduğu ve Yasaya uygun bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Usulüne uygun savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Antalya 2. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Dava, Antalya İli, Elmalı Kaymakamlığı Sağlık Grup Başkanlığına bağlı Elmalı 2 Nolu Sağlık Ocağı Tabipliğinde Sağlık Memuru olarak görev yapmakta olan davacının, Yeşilkart Bürosunda görevlendirilmesine ilişkin davalı idarenin 17.03.2006 gün ve 239 sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 111.Bölümünün "Kaymakamların hukuki durumları, görev ve yetkileri" ni düzenleyen Il.kısmının 31 .maddesinin (G) fıkrasında " Kaymakam ilçedeki idare, daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerin görülmesini asli vazifelerine halel getirmemek şartıyla valiliğe teklif suretiyle isteyebilir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler." hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, memurların kurum içinde geçici olarak görevlendirilmesi ile ilgili bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak, belli bir hizmetin yürütülmesini sağlamak için zorunlu nedenlerin doğması halinde memurun süresi belli edilmek koşuluyla geçici olarak görevlendirilebileceği açıktır.

Nitekim, "anılan madde ile kaymakamlara, ilçedeki kamu görevlilerinden sadece uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerin görevlendirilmesi konusunda yetki tanınmış olup, bu yetkinin kullanılması valiliğe teklifte bulunulması suretiyle mümkün kılınmıştır." (Danıştay 5.Dairesinin 26.01.1995 gün ve E:1991/3136, K: 1995/454 sayılı kararı, Danıştay Dergisi, Sayı:90, Sayfa:529-532)

Dava dosyasının incelenmesinden, Elmalı Kaymakamlığı'nın 27.01.2006 tarih ve 125 sayılı yazısı ile yeşil kartla ilgili hizmetin daha etkili, verimli ve süratli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Sağlık Grup Başkanlığı'na yetki devrinin yapıldığı Sağlık Grup Başkanlığının bünyesinde sosyal hizmet uzmanı bulunmadığından yeşil kart araştırması ile ilgili sağlık memurlarının görevlendirildiği, Elmalı Sağlık Ocağı Tabipliğinde, sağlık memuru olarak görev yapmakta olan davacının da Yeşil Kart Bürosunda dava konusu işlem ile görevlendirildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, yetkisi olmayan Kaymakamlıkça yapılan görevlendirilme işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz yolu açık olmak üzere 24/01/2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Uye Uye

MUSTAFA KEMAL ÖNDER İŞIL YILMAZ YUNUS EMRE SILAY

33634 38443 97759

YARGILAMA GİDERLERİ

Başvuru Harcı 12,20.-

Karar Harcı 12,20.-

Yürütmeyi Durdurma Harcı 19,90.-

Posta Gideri 37.00.-

TOPLAM 81,30.-YTL

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber