Sağlık Bakanlığından Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Açıklama

Sağlık Bakanlığı, ÖSYM tarafından 4 Haziran 2008 tarihinde açıklanan 2008/2 KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin bir duyuru yayımladı. Buna göre adayların 05 - 30 Haziran 2008 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte müracaat kabul komisyonlarına başvurması gerekmektedir. Becayiş yapacak adayların, en geç 23 Haziran 2008 tarihi mesai bitimine kadar bu yöndeki taleplerini yerleştirildikleri birimin müracaat kabul komisyonlarına intikal ettirmesi gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Haziran 2008 13:34, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN
DUYURU

Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personel alımına ilişkin KPSS 2008/2 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 4 Haziran 2008 tarihinde www.osym.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.
Yerleştirilen adayların müracaatlarının alınması ve göreve başlatılmasına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
1. ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların göreve başlatılmasına ilişkin müracaatlar 05 - 30 Haziran 2008 tarihleri arasında EK - 1 formda belirtilen ilgili sağlık birimlerimizde oluşturulacak müracaat kabul komisyonları tarafından kabul edilecektir. Müracaat süresi uzatılmayacak olup adayların bu süre zarfında istenen belgelerle birlikte ilgili komisyonlara müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

2. Yerleştirilenlerden, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata (4/B sözleşmeli personel gibi) tabi olarak çalışanların, müracaat kabul komisyonlarına başvuruda bulundukları tarih itibariyle eski görevlerinden ayrılmış olmaları gerekmektedir. Yanlış, yanıltıcı veya eksik beyanda bulunulması nedeniyle ortaya çıkabilecek cezai müeyyidelerin sorumluluğu bu beyanda bulunana aittir.

3. Yerleştirilenlerin, EK - 2 Formda yer alan belgeleri mutlak suretle 30 Haziran 2008 tarihi mesai bitimine kadar EK - 1 Formda belirtilen ilgili müracaat kabul komisyonlarına eksiksiz olarak ve bir dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4. Ancak, hastalık veya doğum mazereti nedeniyle evraklarını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları tarafından yapacakları müracaatlar kabul edilecektir.

5. 4/B sözleşmeli personel statüsünde istihdam edileceklerde aranan genel ve özel şartlar ile nitelikler KPSS 2008/2 Tercih Kılavuzunda yer almaktadır.

6. Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına yerleştirilen adayların göreve başlayabilmeleri için, Yükseköğretim Kurulunun 13/04/2006 tarihli Kararı gereği Sağlık Fiziği, Radyasyon Onkolojisi Fiziği, Radyoloji ya da Nükleer Tıp konularında lisans üstü (Bilim Uzmanlığı) öğrenim görmüş olmaları gerekmektedir.

7. Adayların atanmak için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları ilgili müracaat kabul komisyonları tarafından, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile KPSS 2008/2 Tercih Kılavuzunda yer alan hükümler ve adaylardan istenen belgeler çerçevesinde değerlendirme yapılmak suretiyle tespit edilecektir. (Genel Müdürlüğümüze 21/05/2008 tarihinde tebliğ edilen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25/04/2008 tarihli ve 10765 sayılı yazılarında "?Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılmasına karar verilmiştir." denilmekte olup yerleştirilenlerden, bu bölümden mezun olanların göreve başlatılmasına engel bir durum bulunmamaktadır.)

8. Yukarıda belirtilen şekilde yapılan değerlendirme sonucunda atanma şartlarını haiz olmayanların tespit edilmesi halinde, bu durumdaki kişilere ilgili birimlerimiz tarafından yapılmış olan değerlendirmenin sonucu gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilecektir.

9. KPSS 2008/2 sonucuna göre yerleştirilenlere, hizmet sözleşmelerini imzalamamış olmaları kaydıyla, iller arası ve il içerisinde karşılıklı yer değiştirme (becayiş) imkânı tanınmıştır.

10. Buna göre, karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunanlar, en geç 23 Haziran 2008 tarihi mesai bitimine kadar bu yöndeki taleplerini yerleştirildikleri birimin müracaat kabul komisyonlarına EK - 3 dilekçe örneğini kullanarak intikal ettireceklerdir.

11. Karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunanların talepleri, müracaat kabul komisyonları tarafından hizmet sözleşmesi imzalayıp imzalamadıkları, atanma şartlarına haiz olup olmadıkları ile aynı unvan veya branşa sahip olup olmadıkları yönünden incelenecek olup hizmet sözleşmesini imzalayanlar, atanma şartlarını taşımayanlar ile farklı unvan ve branşlarda olup da (sağlık memuru ve sağlık teknikeri gibi) karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunanların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12. KPSS 2008/2 sonucuna göre yerleştirilen, ücretleri döner sermayeden karşılanacak sözleşmeli personel ile ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak sözleşmeli personel, yukarıda belirtilen şekilde birbirleriyle karşılıklı yer değişikliği yapabileceklerdir.

13. Aynı unvana yerleşenlerden öğrenim durumları farklı olanların karşılıklı yer değiştirme talepleri de yukarıdaki kıstaslar çerçevesinde kabul edilecektir. (Lise mezunu hemşire olarak yerleşenler ile lisans mezunu hemşire olarak yerleşenler gibi)

14. Karşılıklı yer değiştirme talepleri ilgili komisyonlar tarafından kabul edilenler daha sonra bu taleplerinden vazgeçemeyecektir.

15. Karşılıklı yer değiştirme talepleri ilgili komisyonlar tarafından yukarıda belirtilen kıstaslar doğrultusunda kabul edilecek, komisyonlar tarafından toplanan yer değiştirme talepleri, yer değişikliği yapılacak birimler arasında karşılıklı olarak teyit edilerek ilgili birimler arasında gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

16. Karşılıklı yer değiştirme talepleri uygun görülenlere müracaat evrakları teslim edilecek, bu durumda olanlar da en geç 30 Haziran 2008 tarihi mesai bitimine kadar evraklarını görev yapacakları yerdeki ilgili müracaat kabul komisyonlarına teslim edeceklerdir.

17. Halen çalışmakta olan 4/B sözleşmeli personel ile KPSS 2008/2 sonucuna göre yerleştirilenler birbirleriyle karşılıklı olarak yer değiştirme talebinde bulunamayacaklardır.

18. Adayların, karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabilmeleri için mutlak suretle KPSS 2008/2 sonucuna göre yerleştirilmiş olmaları gerekmektedir. (Daha önce 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken, KPSS - 2008/2 sonucuna göre tekrar yerleşenler, yeni durumlarına göre istihdam edilmek istiyorlar ise öncelikle eski görev yerleriyle ilişkilerini kesecek ve bundan sonra karşılıklı yer değişikliği taleplerini yukarıdaki kıstaslara göre yapacaklardır.)

19. KPSS 2008/2 sonucuna göre yerleştirilenlerin son göreve başlama tarihi 04 Temmuz 2008 Cuma günüdür.

20. İlgili komisyonlar tarafından atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 506 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Sigorta İl Müdürlüklerine gerekli bildirimler yapılmak suretiyle en geç 04 Temmuz 2008 tarihi mesai bitimine kadar hizmet sözleşmelerinin imzalanmasını müteakip 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde göreve başlatılacaktır. Göreve başlatılma işlemleri bu tarihten önce sonuçlandırılanlar da talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalamak suretiyle göreve başlatılabilecektir.

21. Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenlerden, hastalık veya doğum mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde son göreve başlama tarihi olan, 04 Temmuz 2008 tarihinden itibaren 60 günlük süre aşılmamak kaydıyla hizmet sözleşmelerini imzalamak üzere görev yapacakları birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu durumda olanların hastalık veya doğum mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir. Bu sürelerin aşılması durumunda adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

22. Bahse konu sözleşmeli personelin aylık ücretleri, istihdam edilecekleri teşkilata göre ilgili bütçe kaleminden karşılanacaktır. Aylık ücret ödemesi her aybaşında peşin olarak yapılacaktır. Ay sonundan önce görevden ayrılmalarda, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri hariç olmak üzere, çalışılmayan günlere düşen ücret tutarı geri alınacaktır.

23. Sözleşmeli personele, aylık sözleşme ücreti dışında, aynı birimde aynı unvanlı çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali kadrolu personel esas alınarak, görev yapacağı birimde bulunan döner sermayeden ilgili mevzuat dâhilinde nöbet ücreti ödenecek ve ek ödeme yapılacaktır.

24. Sözleşmeli personel, sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabidir. Sigorta primlerinin işveren ve personel hisselerine ait (%)'lerinin hesaplanarak ödenmesinde 506 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.


EK: 2 Adet Form
2 Adet Örnek Dilekçe


KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR
05.06.2008

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Birimi
Tel: 0 312 585 17 80 - 585 17 81

DUYURU

GENELGE

EK-1 FORM MÜRACAAT KABUL KOMİSYONLARI VE EVRAKLARIN TESLİM EDİLECEĞİ YERLER

EK-2 MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER

EK-3 KARŞILIKLI YER DEĞİŞTİRME (BECAYİŞ) TALEBİ İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

EK-4 MÜRACAAT İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Bu Habere Tepkiniz