Sağlık Bakanlığından Kurumlar Arası Naklen Geçiş Kur'ası İlanı

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 17 nci maddesi ve 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde; detayda ünvanı, branşı, kadro derecesi, atanacakları il ve hizmet birimi belirtilen Uzman tabip, Tabip, Diş tabibi, Eczacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Hemşire, Ebe, Sağlık memuru (röntgen, laboratuar, anestezi, toplum sağlığı, tıbbi sekreter bölümü mezunları), Memur, Şoför ve Hizmetli kadrolarına kurumlararası naklen personel alınacaktır.

Haber Giriş : 15 Ocak 2005 22:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Naklen geçiş koşulları Naklen Geçiş Genelgesi'nde belirtilmektedir.

Adaylar aşağıda belirtilen Münhal yerler için başvuru yapabilirler. Başvurular her ilde İl Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile yapılacaktır.

Kurumlararası Naklen Geçiş Kur'ası 24 Şubat Tarihinde; Ankara'da, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda yapılacaktır.

Münhal Kura Yerleri :
Uzman Tabip
Pratisyen Hekim
Diş Tabibi, Eczacı, Psikolog, Hemşire, Ebe,Sağlık Memuru
Memur, Şoför, Hizmetli

Naklen Geçiş Genelgesi
Başvuru Form Örneği


NAKLEN GEÇİŞ GENELGESİ

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı :B100PER0000000/
Konu:

................................VALİLİĞİNE
(Sağlık Müdürlüğü)


Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde "657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Kurumlararası atama için kura dönemleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım olmak üzere dört dönemdir. Müracaatlar Bakanlığın ilan ettiği kadrolara göre tercihler belirtilerek il müdürlüklerine yapılır. Şubat dönemi kurası için Aralık ayının başından Ocak ayının sonuna kadar, Mayıs dönemi atamaları için Mart ayının başından Nisan ayının sonuna kadar, Ağustos dönemi kurası için Haziran ayının başından Temmuz ayının sonuna kadar, Kasım dönemi kurası için Eylül ayının başından Ekim ayının sonuna kadar müracaat edilir. Müracaatları kabul edilenlerin atanacakları yerler tercihleri doğrultusunda kur'a ile belirlenir. Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenir. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar C ve D hizmet grubu illere her zaman için naklen atanabilirler." hükmü, 4.6.2004 tarih ve 12482 sayılı Olurunda ise "... Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu yerlerde istihdamın gerçekleştirilmesi, uygulamada birlik ve mevzuat önünde eşitlik sağlanması amacıyla ve yukarıdaki hüküm çerçevesinde; il müdürü, il müdür yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı, şube müdürü unvanları ile merkez teşkilatı kadrolarına geçmek isteyenler hariç olmak üzere söz konusu Yönetmelik kapsamında bulunmayan unvanlarda çalışıp da Bakanlığımıza kurumlararası naklen geçmek isteyenlerin atama yerlerinin belirlenmesi işlemlerinin anılan Yönetmelikte öngörülen dönem ve başvuru sürelerine tabi olarak ilan edilen yerlere tercih alınmak suretiyle kura ile belirlenmesi, atanacak yerler belirlendikten sonra atama için gereken prosedürün tamamlanması..." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler ve 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde;
-Bakanlığımızın internet sayfasında unvanı, branşı, kadro derecesi, atanacakları il ve hizmet birimi belirtilen uzman tabip, tabip, diş tabibi, eczacı, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, ebe, sağlık memuru (röntgen, laboratuar, anestezi, toplum sağlığı, tıbbi sekreter bölümü mezunları), memur, şoför ve hizmetli kadrolarına kurumlararası naklen personel alınmasını,
-Söz konusu kadrolara naklen geçmek için müracaat edenlerin taleplerinin Bakanlığımız tarafından herkesin katılımına açık olarak bilgisayar kurasıyla değerlendirilmesini,
-2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarsının 24 üncü maddesinde, konsolide bütçe dışı kurumlardan naklen geçeceklerin, açıktan atama izninden düşüleceğinin öngörülmesi ve SSK hastanelerinin Bakanlığımıza devri ile ilgili bir kanun tasarısının Meclis gündeminde bulunması sebebiyle (belediyeler hariç) sadece konsolide bütçeye dahil kurumlardan (Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar) müracaat kabul edilmesi, belediyelerden çalışan personelin ise sadece uzman tabip, tabip, hemşire, ebe, sağlık memuru ve şoför kadrolarına atanmak için müracaat edebilmesini,
-2004 yılı 2.Dönem Kurumlararası Naklen Atanma Kurasına müracaat edip de yapılan kura sonucu atanmaya hak kazananların 2005 yılı Şubat Dönemi Kurumlararası Naklen Atanma Kurasına müracaat edememelerini,
-Müracaat edenlerin halen veya daha önce atanmak istedikleri kadro unvanının hizmet sınıfında çalışıyor olması (örneğin memurluğa müracaat edenlerin Genel İdari Hizmetleri (GİH) sınıfında halen veya daha önce çalışıyor olması,Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan teknisyen yardımcılarının sadece hizmetli kadrosuna müracaat etmesi gibi) ve hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olmasını,
-Hemşire, ebe ve sağlık memurlarının sadece çalıştıkları kadrolar için müracaat edebilmesini,
-Müracaatların Şubat ayı içerisinde kurulacak komisyon tarafından incelenmesi, belirtilen tarihlerde Bakanlığa ulaşmayan ve belgeleri eksik olan müracaatlar ile yanlış müracaatta bulunanların evrakları değerlendirmeye alınmamasını,
-Kuranın 24 Şubat 2005 tarihinde saat 14:30'da Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonunda yapılmasını,
-Yukarıdaki usûle göre, Bakanlığımıza naklen geçeceklerin mazeret durumları hariç, bir yıl boyunca naklen atanma talebinde bulunamamalarını,

Tensiplerinize arz ederim.


Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Müsteşar

Bu Habere Tepkiniz