Din Hizmetleri Sınıfı personelinin özlük haklarında önemli değişiklikler

Diyanet İşleri Başkanlığının teşkilat kanununu baştan sona değiştiren kanun tasarısı, Bakanlar Kurulu üyeleri tarafından imzalanarak 17 Mart 2010 tarihi itibariyle Meclise sevk edilmiştir. Söz konusu tasarısıda hem Diyanet İşleri Başkanının ek göstergesi, makam tazminatında hem de başkanlık personelinin ücretlerine çok ses getirecek değişiklikler yer almaktadır. Detaylar için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mart 2010 19:26, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Tasarı ne demektir: Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin imzasını içeren ve Meclise sevk edilen kanun taslaklarına tasarı denmektedir. Bir Kanunun taslağının Bakanlar Kurulunca Meclise sevk edilmesi, hükümetin bu konudaki kararını göstermiş olduğundan, yasalaşması yönünde önemli bir işarettir. İşte söz konusu bu taslakta bakanlarca imzalanarak meclise sevk edildiğinden bir değerlendirme yapmak uygun olacaktır.

BAŞKAN YARDIMCISI YERİNE BAŞKAN VEKİLİ

Hali hazırdaki prsonel sisteminde, başkanlıklarda "Başkan Yardımcısı" unvanı bulunmaktadır. Tasarıda bu unvan, yargısal kuruluşlarda olduğu gibi "Başkan Vekili" unvanına dönüştürülmektedir.

BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISINA GÖREV SÜRESİ SINIRLAMASI

Taslak hem başkan hem de Başkan yardımcıları için 5 yıllık bir görev süresi sınırlaması getirilmektedir. .Bir kimse en fazla iki kez Başkan olarak atanabilecektir.

Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin görev süresi de 7 yıldan 5 yıla indirilmektedir.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu başkan ve üyelerinin görev süreleri beş yıl olarak düzenlenmiştir.

Görev süresi sona eren Başkan vekili, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri ile Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkan ve üyeleri kazanılmış hak aylık derecelerine uygun başka kadrolara atanacaklardır. (Tasarı madde 9- 3. fıkra)

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU UZMANLIĞI

Din İşleri Yüksek Kuruluna verilen görevlerin yerine getirilmesinde Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı istihdam edilir. Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı olarak atanabilmek için 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır.

15 BAŞKANLIK MÜŞAVİRİ

Başkanlığın görev alanına giren konularda Başkana danışmanlık yapmak üzere merkez teşkilatında onbeş başkanlık müşaviri atanabilecektir.

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KALDIRILIYOR

İl ve ilçe müftülüklerinde ihtiyaca göre şube müdürlükleri kurulabilir.

Başkanlık teşkilatında şube müdürlüğünün kurulması bir ana statü olarak değil, ihtiyaca göre belirlenmiştir. Tasarının 7. maddesinde "İl ve ilçe müftülüklerinde ihtiyaca göre şube müdürlükleri kurulabilir." hükmüne yer verilmiştir.

SEÇİMDE ADAY OLAN PERSONEL DÖNEMEYECEK

Bu konuda tasarıda özel bir hüküm yer almıştır. Bu hüküm şu şekildedir:

"Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday veya aday adayı olmak üzere görevinden istifa eden Başkanlık personeli, aday gösterilmemeleri veya seçimi kaybetmeleri halinde eski görev yerlerine dönemezler; bunlar kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir kadroya atanırlar." (Madde 9-2. fıkra)

GÖREVDEN ALINAN MÜFTÜLER VAİZ OLACAK

Tasarıda yer alan ilgili hüküm şu şekildedir:

"İl müftüleri ile dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olan daire başkanları Başkanlık vaizi kadrolarına atanabilir ve Başkanlık tarafından belirlenen yerlerde görevlendirilebilirler. 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (B) bendinin üçüncü fıkrasında belirtilen kadrolara atananlar hakkında uygulanan hükümler, Başkanlık vaizi kadrosuna atananlar hakkında da aynen uygulanır." (Madde 9- son fıkra)

657 sayılı Kanunun 43. maddesinin ilgili fıkrası, kişilerin daha önceki ek göstergelerden yararlanmasına imkan sağlamkta olup, tasarıdaki bu hüküm ile bir müftü görevden alındığında, vaiz kadrosuna atanacak ve eski özlük haklarının bir kısmını alabilecektir.

DİYANET İŞLERİ UZMAN VE MÜFETTİŞ YARDIMCILARI

Uzman yardımcısı ve müfettiş yardımcısı alımına ilişkin olarak kanuni dayanak oluşturulmuştur. "Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz yaşını, yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar için otuzbeş yaşını doldurmamış olmak" şartı getirilmiştir. Bu konuya ilişkin detaylar tasarının 10. maddesinde yer almaktadır.

TÜM PERSONEL KARİYER SINIFLANDIRMAYA GİRECEK

Vaizler: Vaizlik mesleği, adaylık döneminden sonra vaiz, uzman vaiz ve başvaiz kariyer basamaklarına ayrılacak; Vaizlik mesleğinde yükselmede kıdem, eğitim, hizmet, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler, sicil puanları ve Başkanlıkça yapılacak sınav sonuçları esas alınacaktır.

İmam-hatiplik mesleği: Adaylık döneminden sonra imam-hatip, uzman imam-hatip ve başimam-hatip;
Müezzin-kayyımlık mesleği: ise müezzin-kayyım ve başmüezzin,
kariyer basamaklarına ayrılır. Adaylık dönemini başarıyla tamamlayanlar mesleğe imam-hatip veya müezzin-kayyım olarak atanır. Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim, hizmet, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler, sicil puanları ve Başkanlıkça yapılacak sınav sonuçları esas alınır.

Kur'an kursu öğreticiliği: Adaylık döneminden sonra Kur'an kursu öğreticisi, Kur'an kursu uzman öğreticisi ve Kur'an kursu başöğreticisi kariyer basamaklarına ayrılır. Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim, hizmet, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler, sicil puanları ve Başkanlıkça yapılacak sınav sonuçları esas alınır.

Dinî yüksek ihtisas merkezi ve eğitim merkezi eğitim görevlisi, bu merkezlerdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmekle görevlidir. Eğitim görevlisi, dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olup ihtisas kursunu bitirmiş veya doktora yapmış olanlar arasından atanır.

DİĞER KURUMLARDAN MEMUR GÖREVLENDİRİLEBİLECEK

Görevlendirme başlıklı 16. madde şu şekildedir:

"Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda olmak üzere, diğer kamu idarelerinde çalışan memurlardan, kendilerinin ve kurumlarının muvafakati ile geçici olarak Başkanlıkta görevlendirme yapılabilir. Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından ücretli izinli sayılır ve asıl kadrosu ile ilgisi devam eder. Bunların terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kurumlarınca yapılır. Bu şekilde yapılacak görevlendirmeler en fazla bir yıl süre ile yapılır."

KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ ÇALIŞTIRMA

Hali hazırdaki uygulamada şu unvanlar kadro karşılığı sözleşmeli çalıştırılmaktadır: "Başkan (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 38 inci maddesi ile görevlendirilen dahil), başkan yardımcısı, din işleri yüksek kurulu başkanı ve üyesi, mushafları inceleme kurulu başkanı ve üyesi, teftiş kurulu başkanı, hukuk müşaviri, daire başkanı, döner sermaye işletme müdürü, şube müdürü, din işleri yüksek kurulu uzmanı, bilgisayar programcısı ve bilgisayar çözümleyicisi"

Yeni düzenleme ise şu şekildedir:

"Başkan (2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 38 inci maddesi ile görevlendirilen dahil), başkan vekili, din işleri yüksek kurulu başkanı ve üyesi, mushafları inceleme ve kıraat kurulu başkanı ve üyesi, rehberlik ve denetim başkanı, hukuk müşaviri, daire başkanı, döner sermaye işletme müdürü, .., diyanet işleri uzmanı ve diyanet işleri uzman yardımcısı, din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, bilgisayar programcısı ve bilgisayar çözümleyicisi, genel müdür, strateji geliştirme başkanı, destek hizmetleri daire başkanı, başkanlık müşaviri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, özel kalem müdürü, daire tabibi, diş tabibi, mimar, mühendis, astronom"

Yeni düzenlemede şube müdürleri kadro karşılığı olmayacaktır. Bunlara uzman olmaları için sınav hakkı verilecek, sınava girip kazananlar uzman olacak.

Kadro karşılığı çalışan personele yılda 4 teşvik ve 2 ikramiye verilecektir.

EĞİTİM ÖDENEĞİ

Yeni düzenlemelerden birisi de öğretmenlere verilen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin Başkanlıkta çalışan eğitim görevlisi ve Kur'an kursu öğreticilerine de verilmesine ilişkin hükümdür. İlgili hüküm şu şekildedir:

"657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneği, Başkanlıkta eğitim görevlisi ve Kur'an kursu öğreticisi kadrosunda bulunup, fiilen eğitim görevliliği ve öğreticilik yapanlara da aynı esas ve usullere göre ödenir."

2547/38 İLE GÖREVLENDİREN AKADEMİSYENE YÜKSEK ÜCRET

İlgili hüküm şu şekildedir:

"2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre, Başkan vekili ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak görevlendirilenlere, anılan madde uyarınca ödenen ücrete ilaveten ve söz konusu maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen sınırlamaya tabi olmaksızın, her ay (20.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ayrıca ödeme yapılır. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz." (Madde 19- 3. fıkra)

GÖREVDE BULUNANLARIN DURUMU

Şube müdürleri

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlık merkez teşkilatında şube müdürü kadrosunda bulunanlar ile daha önce bu kadrolarda bulunmuş olanlardan halen Başkanlık teşkilatında görev yapanlar, 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen yabancı dil belgesine sahip olma şartı aranmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde en fazla iki defa yapılacak ve usul ve esasları Başkanlıkça belirlenecek Diyanet İşleri Uzmanlığı mesleki yeterlik sınavına katılma hakkına sahiptir. Yapılacak mesleki yeterlik sınavı sonucunda başarılı bulunanlar, Diyanet İşleri Uzmanı kadro sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere başarı sırasına göre Diyanet İşleri Uzmanı kadrosuna atanır. Başkanlık teşkilatındaki boşalan şube müdürü kadroları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır" (Madde 21-4. fıkra)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte şube müdürü kadrosunda bulunanlardan sözleşmeli statüde çalışanların sözleşmeleri, sözleşme süresi sonuna kadar devam eder. Sözleşmelerinin sona erdiği tarihten sonra kadrosuna bağlı olarak alacakları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer mali hakları (fazla çalışma ücreti hariç) toplamının net tutarının, sözleşmelerinin sona erdiği en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ikramiye (bir aya isabet eden tutar) ve özel hizmet tazminatı toplam net tutarından az olması halinde, aradaki fark bu kadrolarda kaldıkları sürece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir.

Murakıpların durumu

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olup murakıp kadrosunda bulunanlar üç yıl içinde en fazla iki defa yapılacak, usul ve esasları Başkanlıkça belirlenecek vaizlik sınavına katılma hakkına sahiptir. Sınavda başarılı olanlar vaiz kadrosuna atanır. Boşalan murakıp kadroları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır." (Madde 21-6. fıkra)

Başkanlıktaki öğretmenlerin durum

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlık eğitim merkezlerinde öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlar, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleri ile aynı derecedeki eğitim görevlisi kadrosuna atanmış sayılır." (Madde 21-7. fıkra)

DİN HİZMETLERİ SINIFI PERSONELİNE ZAM

1- Özel hizmet tazminatı yönünden

Tasarıda Din Hizmetleri sınıfında çalışan personelin özel hizmet tazminatında artış öngörülmektedir. Hali hazırdaki belirleme 657'nin 152. maddesinde yapılmıştır. Bu maddenin "C- Din Hizmetleri Tazminatı" bendinin (a) ve (b) alt bentleri değiştirilmekte, anılan bende yeni (d) alt bendi eklenmektedir.

Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
Yükseköğrenim mezunu olanların özel hizmet tazminat oranı %80'den %95'e;
İmam-Hatip Lisesi mezunlarının özel hizmet tazminat oranı %78'den %93'e;
Diğerlerinin ise özel hizmet tazminat oranı %74'den %89'a çıkarılmaktadır.

Ayrıca, başvaiz, başimam-hatip, Kur'an kursu başöğreticisi kadrolarına atananlara %40'ına,
uzman vaiz, uzman imam-hatip, Kur'an kursu uzman öğreticisi ve başmüezzinlik kadrolarına atananlara %20'sine,
kadar ek özel hizmet tazminatı verilmesi öngörülmektedir.

2- Ek gösterge yönünden

Din hizmetleri sınıfında yer alan personelden,
a) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunlarının ek göstergeleri 800-2200 arası düzenlenmişken, yeni düzenlemede bu aralık 450-3000 aralığına yükseltilmiştir.
b) Yukarıda belirtilenler dışındaki yüksek öğrenim mezunları ek göstergeleri ise 650-1500 aralığından 800-2200 aralığına çıkarılmıştır.

BAŞKAN, BAŞBAKANLIK MÜSTEŞARINA EŞİTLENDİ

Tasarıdaki en çok ses getirecek düzenleme başkanın ek göstergesidir. Yeni düzenlemede Başkanın ek göstergesi Başbakanlık Müsteşarı seviyesine yükseltilmiştir. Yine Başkanın makam tazminatı Başbakan Müsteşarının bir altında ama tüm müsteşarların üzerinde belirlenmiştir. Başkan yardımcılarının ek göstergesi de müsteşar yardımcıları seviyesine yükseltilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz