1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2001 Kaymakamlık sınav soru ve cevapları

15 Nisan 2003 00:00
+Aa- Yazdır
1) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına ilişkin kurallardan biri değildir? (mevcut mevzuata göre cevaplayınız.)
A) Temel hak ve hürriyetler ancak kanun ile sınırlandırılabilir
B) Temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunulamaz
C) Temel hak ve hürriyetlere ilişkin sınırlandırmalar ölçülülük ilkesine aykırı olamaz
D) Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz
E) Temel hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz
Cevap: D
2) Anayasada öngörülen aşağıdaki hak ve hürriyetlerden hangisi yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına münhasır değildir?
A) Kamu hizmetine girme hakkı
B) Vatan hizmeti
C) Hak arama hürriyeti
D) Seçme ve seçilme hakkı
E) Siyasi parti kurma hakkı
Cevap: C
3) TBMM'nin, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararları aşağıdaki merciilerden hangisinin yargısal denetimine tabidir?
A) Danıştay
B) Yargıtay
C) Bölge İdare Mahkemesi
D) Anayasa Mahkemesi
E) Uyuşmazlık Mahkemesi
Cevap: D
4) ?Meclis çalışmaları sırasında (X) milletvekilli (Y) milletvekiline hitaben sinkaflı küfürler etmiştir.?
Buna göre (X) milletvekilinin sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Milletvekili, doğrudan TCK'nın sövmeye ilişkin hükümleri uyarınca cezalandırılır.
B) Milletvekili hakkından soruşturma yapılabilmesi Meclis Başkanlık Divanının iznine tabidir
C) Milletvekili hakkındaki takibat üyelik sıfarının sona ermesine kadar ertelenir, üyelik süresince zamanaşımı izlenmez.
D) Milletvekili, meclis çalışmaları sırasında sarf ettiği sözlerden dolayı mutlak olarak sorumsuz olup milletvekili hakkında herhangi bir cezai takibat yapılmaz
E) Milletvekili, yasama sorumsuzluğu kapsamına giren bu fiilinden dolayı yasama sorumsuzluğu Meclis kararı ile kaldırılmasından herhangi, bir cezai takibata maruz bırakılamaz.
Cevap: D
5) Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görevlerinden biri değildir?
A) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak
B) Kanunları değiştirmek ve kaldırmak
C) bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek
D) Savaş ilalarına karar vermek
E) Genel ve özel af ilanına karar vermek
Cevap: A
6) Kanun Hükmünde Kararnamelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulu'na aittir
B) Kanun hükmünde kararneme Resmi Gazete'de yayımlandırğı gün yürürlüğe girer ve aynı gün TBMM'nin onayına sunulur
C) Bakanlar Kurulu'nun istifası, düşürülmesi veya yasama döneminin bitmesi belli bir süre için verilmiş bulunan kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin sona ermesine yol açar
D) Kanun hükmünde kararnamelerin Anayasaya uygunluk denetimi Anayasa Mahkemesinde yapılır
E) Yetki Kanunu'nda öngörülen sürenin dolmasından sonra çıkarılan kanın hükmünde kararnameler yetki unsuru yönünden hukuka aykırıdır
Cevap: C
7) TBMM Başkanı'nın meclisi olağanüstü toplantıya çağırabilmesi Meclis üye tamsayısının ne kadarının talebini gerektirir?
A) 1/2
B) 1/3
C) 1/4
D) 1/5
E) 2/37
Cevap: D
8) Aşağıdakilerden hangisi Parlametner sistemde Bakanlar Kurulu veya bir bakanın siyasal sorumluluna yolaçan denetim mekanizmasından biridir?
A) Soru
B) gensoru
C) Genel Görüşme
D) Meclis Soruşturması
E) Meclis Araştırması
Cevap: B
9) Mecllis Başkanı'nın seçimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (mevcut mevzuata göre cevaplayınız.)
A) meclis başkan adayları Meclisin toplandığı günden itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanı'na bildirilir
B) Başkanlık seçimi gizli oyla yapılır
C) İlk iki oylamada meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır
D) Başkanlık eçimi, aday gösterme süresinin sonundan itibaren 5 gün içinde sonuçlandırılmalıdır.
E) Dördüncü oylamada en çok oyu alan aday Meclis Başkanı seçilir
Cevap:C
10) Görevde bulunan veya görevden ayrılmış olan başbakan ve bakanlar hakkında meclis soruşturması açılmasının istenilebilmesi meclis üye tam sayısının en az ne kadarının vereceği önerge ile olur?
A) 1/10
B) 1/5
C) 1/6
D) 1/3
E) 1/4
Cevap: A
11) Cumhurbaşkanlığı seçimlerde Cumhurbaşkanıı'nın dördüncü turda da seçilememesi durumunda aşağıdaki sonuçlardan hangisinde doğar?
A) Cumhurbaşkanı seçimine yeniden başlanır
B) Dördüncü tur kadar en fazla oyu alan aday Meclis kararı ile Cumhurbaşkanı ilan edilir.
C) Derhal TBMM seçimleri otomatikman yenilenir
D) Görevdeki Cumhurbaşkanı tarafından Meclis seçimlerinin yenilenmesine karar verilir
E) Bakanlar Kurulu üyeleri arasından biri Cumhurbaşkanı olarak tayin edilir
Cevap: C
12) Aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisi Devlet Denetleme Kurulu'nun görev alanı dışındadır?
A) Ankara Barosu
B) Kara Kuvvetleri Komutanlığı
C) Ticaret ve Sanayi Odaları
D) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
E) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Cevap: B
13) Cumhurbaşkanı, Anayasada öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda aşağıdakilerden hangisine danışarak TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir?
A) Başbakan
B) TBMM
C) Bakanlar Kurulu
D) Milli Güvenlik Kurulu
E) Genel Kurmay Başkanı
Cevap: B
14) Milli Güvenlik Kurulu'na aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?
A) Cumhurbaşkanı
B) Genel Kurmay Başkanı
C) İçişleri Bakanı
D) Kara Kuvvetleri Komutanı
E) Milli Savunma Bakanı
Cevap: A
15) Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü hal ilanını gerektiren nedenlerden biri değildir?
A) Savaş
B) Ağır ekonomik bunalım
C) Tehlikeli salgın hastalıklar
D) Deprem
E) Su Baskını
Cevap: A
16) Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kurulışları ile ilgili olarak Anayasada yeralan ilkelerden biri değildir?
A) Kanun ile kurulurlar
B) Organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilirler
C) Kurulu amaçları dışında faaliyetlerde bulunamazlar
D) Kamu tüzelkişiliğine sahiptirler
E) Derneklerin kapatılmasına ilişkin hükümlere göre kapatılırlar
Cevap: E
17) anayasa değişikliklerine karşı şekil bozukluğuna dayanan iptal davasının tabi olduğu süre iptali istenen Anayasa değişikliklerinin Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren ne kadardır?
A) 7 gün
B) 10 gün
C) 15 gün
D) 30 gün
E) 60 gün
Cevap: B
18) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nda yeralmadığı halde Anaysa Mahkemesi'nin içtihatları ile hukukumuza girmiş olan hukuki müesseselerden biridir?
A) Kanunu hakim gücvencesi
B) Olağanüstü hal
C) Anayasanın üstünlüğü ilkesi
D) Masumiyet karinesi
E) Yürütmenin durdurulması
Cevap: E
19) Oy hakkına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi bakımından getirilen bir sınırlama ?Genel Oy? ilkesine aykırılık teşkil eder?
A) Yaş
B) Cinsiyet
C) Özellik gösteren bazı görevlerde bulunma
D) Kısıtlılık
E) Hiçbiri
Cevap: B
20) Aşağıdakilerden hangisi seçmenlerin milletvekili doğrudan doğruya seçip seçmemeleri bakımından yapılan seçim tasnifleri içersinde yer alır?
A) listeli çoğunluk sistemi
B) Tek isismli iki turlu çoğunluk sistemi
C) Nisbi temsil sistemi
D) Tek dereceli seçim sistemi
E) d'Hondt sistemi
Cevap: D
21) Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin mutlak gereklerinden biri değildir?
A) Devlet faaliyetlerinin belirliliği ilkesi
B) Kanuni idare ilkesi
C) İdarenin mali sorumluluğu ilkesi
D) Mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi
E) Yönetim biçiminin cumhuriyet olması ilkesi
Cevap: E
22) Bir ülkenin Anayasasını hiçbir pozitif hukuk normuna bağlı olmadan sınırsız olarak ve hukuk dışı bir olayla meydana getiren güç aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A) Kurucu iktidar
B) Asli kurucu iktidar
C) tali Kurucu iktidar
D) Türevsel kurucu iktidar
E) Siyasi iktidar
Cevap: B
23) Referandum ve halk vetosu aşağıdaki demokrasi sistemlerinin hangisinde halkın yönetime katılımını sağlar?
A) Doğrudan demokrasi sistemi
B) Çoğunlukçu demokrasi sistemi
C) Temsili demokrasi sistemi
D) Yarı doğrudan demokrasi sistemi
E) Marksist demokrasi sistemi
Cevap: D
24) Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesinin gereklerinden biri değildir?
A) Özel mülkiyet ve serbest rekabetin bulunmaması ilkesi
B) Güçsüzlerin korunmaması ilkesi
C) Ulusal gelirin adil dağılımı ilkesi
D) Sosyal eşitsizliklerin azaltılması ilkesi
E) Vergi yükünün adaleti ve dengeli dağılımı ilkesi
Cevap: A
25) Bazı siyasal sistemlerde sözkonusu olan ve bir yetkilinin, önerme yada yasanın yürürlüğe konulmasını bir daha görüşmeye mahal bırakmayacak şekilde geri çevirme hakkını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hiyerarşik yetki
B) Mutlak veto yetkisi
C) Muvakkat veto yetkisi
D) geciktirici veto yetkisi
E) Halk vetosu
Cevap: B
26) İçtüzük'ün hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdari işlem
B) Kanun
C) Genel düzenleyici işlem
D) tüzük
E) Parlamento kararı
Cevap: E
27) Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir işlemin Başbsksn veya ilgili bakan tarafından imzalanması suretiyle, bu işlemlerden doğacak sorumluluğun başbakan veya ilgili bakana ait olmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mutlak Sorumsuzluk ilkesi
B) Yetkide paralellik ilkesi
C) Karşı-imza kuralı
D) Yasama sorumsuzluğu
E) Meteselsil sorumluluk
Cevap: C
28) Milletlerarası anlaşmalarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Milletlerarası anlaşmaları onaylama yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir
B) Milletlerarası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulma parlamento kararı ile olur.
C) Milletlerarası anlaşmalar normlar hiyerarşisinde tüzüklerden sonra gelir
D) Milletlerarası anlaşmaları yayımlama yetkisi TBMM'ye aittir
E) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar hakkında Anayasaya aykırılık iddiasıyla Nayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz.
Cevap: E
29) Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasasının özelliklerinden biri değildir?
A) Serbest bir Anayasadır
B) Kanunların Anayasa uygunluğunu sağlayacak bir denetim sistemi öngörmüştür
C) Tabii hukuk anlayışını benimsemiştir
D) Kuvvetler birliği sistemini kabul etmiştir
E) Milli egemenlik ilkesini benimsemiştir
Cevap: B
30) Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi oy kullanma hakkına sahiptir? (Mevcut mevzuata göre cevaplayınız)
A) Silah altında bulunan er ve erbaş
B) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükümlü olanlar
C) Askeri öğrenciler
D) Tutuklular
E) Kısıtlılar
Cevap: D
31) Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin yararlarından biri değildir?
A) Bürokrasi ve kırtasiyeciliği önler
B) Güçlü bir devlet yönetimi sağlar
C) Hizmetler, daha az harcama ile yürütülür
D) Hizmetler, yeknesak bir biçimde yürütülür
E) Hzimetler, rasyonel bir biçimde yürütülür
Cevap: A
32) Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin sakıncalarından biri değildir?
A) Ülke bütünlüğünün ve milli birliğin sarsılma tehlikesine yol açması
B) Partizanca uygulamalara yolaçması
C) Kırtasiyecilik ve bürokrasinin azalması
D) Hizmetlerin yeknesak bir biçimde yürütülmesi
E) Mali yönetimde güçlüklere yolaçması
Cevap: C
33) Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği haiz olduğu Anayasada doğrudan belirtilmemiştir?
A) Köy
B) Belediye
C) YÖK
D) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
E) Atatürk Kültür, Dil Tarih Yüksek Kurumu
Cevap: C
34) İl bütçesi aşağıdakilerden hangisinin tastikine tabidir?
A) Vali
B) Cumhurbaşkanı
C) Bakanlar Kurulu
D) Danıştay
E) İçişleri Bakanı
Cevap: E
35) Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığa bağlı değildir?
A) Yüksek Denetleme Kurulu
B) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Karayolları Genel Müdürlüğü
D) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
E) Vakıflar genel Müdürlüğü
Cevap: C
36) İl genel meclisinin feshine karar verme yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir?
A) Danıştay
B) Bölge İdare Mahkemesi
C) Anayasa Mahkemesi
D) Bakanlar Kurulu
E) İçişleri Bakanı
Cevap: A
37) Yönetmeliklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yönetmeliklerin Danıştay incelemesinden geçirilmesi zorunlu değildir
B) Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişilikleri yönetmelik çıkarma hakkına sahiptir
C) Yönetmeliklerin sebep unsurunu bir kanun veya bir tüzük teşkil eder
D) 1982 Anayasasına göre bütün yönetmeliklerin Resmi Gazete'de yayımlanması zorunludur
E) Yönetmeliklerin Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması zorunlu değildir
Cevap: D
38) Sağlık hizmeti, aşağıdaki kamu hizmeti türlerinden hangisine girer?
A) Sosyal kamu hizmeti
B) İdari kamu hizmeti
C) Kültürel kamu hizmeti
D) İktisadi kamu hizmeti
E) Bilimsel kamu hizmeti
Cevap: A
39) İdari işlemin geri alınması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hiyerarşik üstün astının yaptığı işlemleri geri alma yetkisi vardır
B) İdari işlemin geri alınması geçmişe etkili olarak hüküm ve sonuç doğurur
C) Kanunda aksi öngörülmedikçe, bir idari işlemin yapılmasında uyuşan şekil ve usul kurallarına o işlemin geri alınmasında da uyulur
D) Bir idaei işlemi yapmaya yetkili kılınmış olan, kanun aksi öngörülmedikçe, o işlemi geri almaya yetkilidir
E) Hukuka uygun bir idari işlemin de geri alınabilmesi mümkündür
Cevap: E
40) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre üst üste iki kez olumsuz sicil almış olan bir Devlet memuru hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Devlet memurluğundan çıkarılır
B) Kurumu ile ilişiği kesilir
C) Hakkında disiplin cezası uygulanır
D) Bir başka göreve naklen atanır
E) Başka bir sicil amirin emrine atanır
Cevap: E
41) Aşağıdakilerden hangisi istisnai memuriyetlerden biri değildir?
A) Vali
B) Özel Kalem Müdürü
C) Büyükelçi
D) Müsteşar
E) Başbakan Müsteşarı
Cevap: D
42) Aşağıdakilerden hangisi il özel idarelerinin görevlerinden biri değildir?
A) İl içinde sağlık ve sosyal yardım tesislerinin kurulması ve işletilmesi
B) İl sınırları içindeki göl ve bataklıkların ıslah edilmesi
C) Dilencileri dilenmekten men edici tedbirlerin alınması
D) İlköğretim kurumlarının kurulması
E) İl sınırları içindeki ilçe ve bucakları birbirine bağlayan karayollarının yapımı ve onarımı
Cevap: C
43) Aşağıdakilerden hangisi Belediye Meclisinin görevlerinden biri değildir?
A) İkraz ve istikraza karar vermek
B) Beldenin imar planını kabul etmek
C) Kamu hizmeti imtiyazı vermek
D) Belediye zabıta yönetmeliğini incelemek ve kabul etmek
E) Kamulaştırma kararı almak
Cevap: E
44) Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen memur sınıflarından biri değildir?
A) Din hizmetleri sınıfı
B) Mahalli hizmetler sınıfı
C) Avukatlık hizmetleri sınıfı
D) Yardımcı hizmetler sınıfı
E) Genel idari hizmetler sınıfı
Cevap: B
45) Tüzüklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hanisi yanlıştır?
A) Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır
B) Yargısal denetimi Danıştay tarafından yapılır
C) Kanunlarla düzenlenmeyen konulara ilişkin düzenlemeler getirirler
D) Danıştay incelenmesinden geçirilmesi zorunludur
E) Resmi Gazete'de yayımlanırlar
Cevap: C
46) Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı'nı imzalayan devletlerden biri değildir?
A) Türkiye
B) İran
C) Irak
D) Afganistan
E) Pakistan
Cevap: E
47) Aşağıdaki yılların hangisinde Türk kadınına milletvekili seçimine hakkı tanınmıştır?
A) 1925
B) 1927
C) 1930
D) 1934
E) 1345
Cevap: D
48) Tekalif-i Milliye emirleri hangi sava veya savaşlardan önce çıkarılmıştır?
A) Sakarya
B) Başkomutanlık
C) II. İnönü
D) Eskişehir-Kütahya
E) Sakarya ve Başkomutanlık
Cevap: E
49) Belediye bütçesi aşağıdakilerden hangisinin tastikine tabidir?
A) İl genel meclisi
B) İçişleri Bakanı
C) İl veya ilçe idare kurulu
D) Bakanlar Kurulu
E) Mahallenin en büyük mülkü amiri
Cevap: E
50) Aşağıdakilerden hangisi idari işlemlerin şekil işlemlerin şekil kurallarından biri değildir?
A) İdari işlemler, kural olarak yazılı şekle tabidir.
B) İdari işlemlerin gerekçeli olması mutlak bir zorunluluktur
C) Yazılı olarak yapılmış işlemlerin, o işlemi yapan kamu görevlisince imza edilmiş olması, işlemler sözlü olarak da yapılabilirler
D) İstisnai hallerde idari işlemler sözlü olarak da yapılabilirler
E) İdare, bir başvuru karşısında sessiz kalmak suretiyle de işlem tesis edilebilir.
Cevap: B
51) İstanbul hükümeti aşağıdakilerden hangisi ile Temsil Heyeti'nin varlığını hukuksal olarak onaylamıştır?
A) Amasya görüşmesi
B) Amasya genelgesi
C) Havza bildirisi
D) Erzurum kongresi
E) Sivas kongresi
Cevap: A
52) Aşağıdaki kamulaştırmaların hangisinde kamulaştırma bedelinin taksitle ödenmesi mümkün müdür?
A) Yeni ormanların yetiştirilmesi amacıyla yapılacak kamulaştırmalar
B) Belediye sınırları içerisinde halk pazarları oluşturmak amacıyla yapılacak kamulaştırmalar
C) Çocuk Parkları ve oyun sahaları açmak amacıyla yapılacak kamulaştırmalar
D) Otoyol yapmak amacıyla yapılacak kamulaştırmalar
E) Kara kuvvetleri için eğitim sahası oluşturmak amacıyla yapılacak kamulaştırmalar
Cevap: A
53) İktisadi Devlet Teşekkül ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kural olarak sermayelerinin tamamı devlete aittir
B) Kanun ile kurulurlar
C) İktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet gösterirler
D) Amaç ve faaliyet alanları, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu kararı ile belirlenen ana statülerinde gösterilir.
E) Amaçları, kârlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda çalışarak sermaye birikimine yardım etmek ve böylece daha fazla yatırım yaratmaktır.
Cevap: B
54) Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerine egemen olan temel ilkelerden biri değildir?
A) Öznellik
B) Değişkenlik
C) Bedelsizlik
D) Eşitlik
E) Süreklilik
Cevap: A
55) I- Kilikyalılar Cemiyeti
II- Sulh ve selamet-i Osmaniye fırkası
III- Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti
IV- Teali İslam Cemiyeti
V- İngiliz Muhipleri Cemiyeti
Yukarıdakilerden hangileri ulusal varlığa yararlı cemiyettir?
A) II-III
B) I-III
C) II-IV
D) I-II-IV
E) II-III-V
Cevap: B
56) Köyün isteğe bağlı işlerinin mecburi işler haline getirilmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?
A) Muhtar
B) Köy İhtiyar Heyeti
C) Köy Derneği
D) İl veya ilçe idare kurulu
E) Mahallenin en büyük mülki amiri
Cevap: C
57) Kamu kuruluşlarının kendi aralarındaki kamulaştırmalarından doğan uyuşmazlıkları karara bağlama yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir?
A) Danıştay dava daireleri
B) Danıştay idari işler kurulu
C) İdare mahkemeleri
D) Danıştay birinci dairesi
E) Danıştay ikinci dairesi
Cevap: D
58) ?Yönetimin, mülkiyet hakkına yada kamu özgürlüklerine ağır biçimde, hukuk dışı bir tutumla saldırıda bulunulmasını ifade eder?
Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yetki gasbı
B) hukuka aykırı kamulaştırmasız el atma
C) Kamulaştırmasız el atma
D) İstimval
E) Fiili yol
Cevap: E

59) Aşağıdakilerden hangisi bakanların idari yetkilerinden biri değildir?
A) Devlet tüzelkişiliğini temsil etme yetkisi
B) Bakanlar Kurulu toplantılarına katılma etkisi
C) Yönetmelikler çıkarma yetkisi
D) İdari vesayet yetkisi
E) Harcama yetkisi
Cevap: B
60) Danıştay ile Merkezi İdare arasındaki ilişkiler aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla yürütülür?
A) Cumhurbaşkanlığı
B) Başbakanlık
C) İçişleri Bakanlığı
D) Devlet Denetleme Kurulu
E) Milli Güvenlik Kurulu
Cevap: B


61) Bir ilçenin bir ilden ayrılarrak başka bir ile bağlanması aşağıdakilerden hangisi ile olur?
A) Kanun
B) Tüzük
C) Bakanlar Kurulu kararı
D) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
E) İçişleri Bakanlığı'nın hazırlanacağı müşterek kararname
Cevap: A

62) Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın görev yetkilerinden biri değildir?
A) İlçede kamu düzenini korumak ve sağlamak için gerekli bütün tedbirleri almak
B) İlçede yerinden yönetim kuruluşları üzerinde kanunkarda öngörülen vesayt yetkilerini kullanmak
C) Olağanüstü ve ani durum ve olaylar ile karşılaşıldığında askeri birlikleri kullanmak
D) İlçedeki tüm merkezi idare kuruluşları ve personeli üzerinde hiyerarşi gücünü kullanmak
E) Kanun, tüzük ve yönetmelik ile hükümek kararlarının ilçede yayınlanmasını ilanını ve uygulamasını sağlamak
Cevap: C

63) Kaymakam, aşağıdaki usullerden hangisi ile atanır?
A) Bakanlar Kurulu kararıyla atanır
B) Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atanır
C) İçişleri bakanı tarafından atanır
D) Müşterek kararname ile atanır
E) Başbakan tarafından atanır
Cevap: D

64) Bucak Müdürleri aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?
A) Vali
B) İl İdare Kurulu
C) İçişleri Bakanı
D) Bakanlar Kurulu
E) İl genel Meclisi
Cevap: C

65) Vali, tasdik etmediği il genel meclisi kararlarına karşı aşağıdaki yollardan hangisine başvurmak zorundadır?
A) 20 gün içersinde İçişleri Bakanlığı'na başvurmak zorundadır
B) Kararların kendisine geldiği tarihten itibaren 30 gün içersinde İdare Mahkemesinde iptal davası açmak zorundadır
C) Vali'nin il genel meclisi kararlarını tasdik etmeme yetkisi mutlak olduğunan kararı tekrar il genel meclisine göndermek zorundadır
D) 20 gün içersinde Danıştay'a götürmek zorundadır
E) Kararı bir daha görüşülmek üzere 30 gün içersinde il genel meclisinde geri göndermek zorundadır
Cevap: D

66) Aşağıdakilerden hangisi Belediye encümeninin görevlerinden biridir?
A) Bütçe değişikliğine karar vermek
B) Ücret tarifelerini kabul etmek
C) Beldenin imar planını kabul etmek
D) Kamulaştırma kararı almak
E) Kamu hizmeti imtiyazı vermek
Cevap: D

67) Belediye başkanının başkanlıktan düşürülmesine karar verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) İçişleri Bakanı
B) Bakanlar Kurulu
C) İl veya İlçe İdare Kurulu
D) Danıştay
E) Mahallenin en büyük mülki amiri
Cevap: D

68) Aşağıdakilerden hangisi belediye gelirlerinden biri değildir?
A) Çevre temizlik vergisi
B) Kurumlar vergisi
C) Emlak vergisi
D) Kaynak suları harcı
E) İşgal harcı
Cevap: B

69) Mahalleler ile ilgili aşağıdakilerden ?
A) Belediye meclisin ve yerine göre il yada ilçe idare krulunun kararı ve Valinin onayı ile kurulurlar
B) Organları, muhtar ve muhtarların başkanlığında toplanan 4 üyeden ihtiyar heyetidir
C) kendisine ait bir bütçesi bulunmamaktadır
D) Mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde siyasal partiler aday gösteremezler
E) Tüzel kişiliğe sahiptirler
Cevap: E

70) Aşağıdakilerden hangisi Büyükşehir belediyelerinin görevlerinden biri değildir?
A) Çevre sağlığı ve korumasını sağlamak
B) Yeşil sahalar, parklar ve bahçeler yapmak
C) Mezarlık alanları tespit ve tesis etmek ve işletmek
D) İtfaiye hizmetlerini yürütmek
E) Sokak ve meydanları plan ve programa uygun olarak tanzim etmek, sınıflarını, isim ve numaralarını tayin etmek
Cevap: E

71) Aşağıdakilerden hangisi merkezi idareyle ilgili olarak Anayasada yeralan Anayasal bir ilkedir?
A) İllerin idaresi idari vesayet esasına dayanır
B) Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır
C) Birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulamaz
D) Merkezi idare teşkilatının görev ve yetkileri Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenir
E) Merkezi idare kuruluşları arasındaki bütünlülük hiyerarşi ve idari vesayet ile sağlanır
Cevap: B

72) Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay'ın denetimine tabi değildir?
A) Vakıflar Genel Müdürlüğü
B) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
C) Diyanet İşleri Başkanlığı
D) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı
E) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Cevap: E

73) Aşağıdakilerden hangisi Danıştay'ın yargısal örgütlerinden biridir?
A) Danıştay genel Kurulu
B) Başkanlık Kurulu
C) Danıştay 2. Dairesi
D) Danıştay 12. Dairesi
E) İdari İşler Kurulu
Cevap: D

74) Aşağıdakilerden hangisi Başbakan'ın aynı zamanda bir yürütme ve idare organı olduğunu gösterir?
A) Başbakan'ın, hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmesi
B) Başbakan'ın, bakanların görevlerini Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirmelerini gözetlemesi, düzeltici önlemler alması ve bakanları görevlerine son verilmesi için Cumhurbaşkanı'na teklifte bulunması
C) Başbakan'ın, Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına katılması ve Kurul'a başkanlık etmesi
D) Başbakan'ın yönetmelik çıkarma yetkisinin bulunması
E) Başbakan'ın, Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmesi
Cevap: B

75) Aşağıdaki adalardan hangisi yada hangileri Lozan Barış Anlaşması ile İtalyanlara bırakılmıştır?
A) Bozcaada
B) Gökçeada
C) İmroz
D) Rodos, Onikiada, Meis
E) Sakız, Meis, Onikiada
Cevap: D

76) I. Dünya Savaşın'da Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerin hangisinde doğrudan savaşmamıştır?
A) Kafkas Cephesi
B) Kanal Cephesi
C) Suriye-Filistin Cephesi
D) Hicaz-yemen Cephesi
E) Galiçya Cephesi
Cevap: E

77) TRT Genel Müdürü'nün atanma usulü aşağıdakilerden hangisidir?
A) RTÜK'ün göstereceği 6 aday arasından Bakanlar Kurulu tarafından atanır
B) RTÜK'ün göstereceği 3 aday arasından Başbakan tarafından atanır
C) Bakanlar Kurlu'nun göstereceği 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır
D) Siyasal partilerin gösterecekleri adaylar arasından Bakanlar Kurlu tarafından atanır
E) RTÜK'ün göstereceği 3 aday arasından Bakanlar Kurulu tarafından atanır
Cevap: E

78) Köyün kuruluşu aşağıdaki işlemlerden hangisi ile olur?
A) Ortak Kararname
B) Bakanlar Kurulu kararı
C) İçişleri Bakanı'nın kararı
D) Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
E) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın alacağı ortak kararla kurulur
Cevap: C

79) Köy muhtarının görevden uzaklaştırılmasına karar verecek mercii aşağıdakilerden hangisidir?
A) Danıştay
B) İçişleri Bakanı
C) İl veya İlçe İdare Kurulu
D) İl Genel Meclisi
E) Mahallenin en büyük mülki amiri
Cevap: C

80) Kamu malları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Kamu malları devir ve ferağ edilebilir
B) Kamu malları kamulaştırılabilir
C) Kamu malları haczedilemez
D) Kamu mallarının kazandırıcı zamanaşımı yoluyla özel kişiler tarafından iktisabı mümkündür
E) Kamu malları vergi ve resime tabidir
Cevap: C

81) Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi memurlar için geçerli yasaklardan biri değildir?
A) Ticaret ve sanayi kuruluşlarında görev almak
B) Kollektif şirket ortağı olmak
C) Komandit şirkette komandite ortak olmak
D) Ticari mümessillik veya ticari vekillik yapmak
E) Yapı kooperatiflerinde yönetim kurulu üyeliği yapmak
Cevap: E

82) Görevden uzaklaştırma ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Görevden uzaklaştırılan memurun görevle ilişiği kesilir
B) Bir disiplin soruşturması nedeniyle alınan görevden uzaklaştırma tedbiri en fazla 3 ay sürer
C) Görevden uzaklaştırmaya yetkili makamlar Devlet Memurları Kanunu'nda gösterilmiştir
D) Görevden uzaklaştırılan memurun, kadrosu ile ilişiği kesilir ve memurluk statüsü sona erer
E) Görevden uzaklaştırma, hem hakkında ceza kovuşturması ve hem de disiplin soruşturması açılan memurlara uygulanır
Cevap: D

83) Aşağıdakilerden hangisi Uyuşmazlık Mahkemesi'nin görevlerinden biri değildir?
A) Asliye hukuk mahkemeleri ile idare mahkemeleri arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını karara bağlamak
B) İdare mahkemeleri ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını karara bağlamak
C) Sulh ve Asliye ceza mahkemeleri ile askeri ceza mahkemeleri arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını karara bağlamak
D) İdare mahkemeleri ile vergi vergi mahkemeleri arasındaki göev ve yetki uyuşmazlıklarını karar bağlamak
E) Sulh veya asliye hukuk mahkemeleri ile vergi mahkemeleri arasındaki görev ve yetki uyuşmazlıklarını karara bağlamak
Cevap: D

84) Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda öngörülen denetim türlerinden biri değildir?
A) Vesayet denetimi
B) Yerindelik denetimi
C) Hiyerarşik denetim
D) Hukukilik denetimi
E) Hiçbiri
Cevap: B

85) Tam yargı davasının önkoşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Menfat ihlali
B) Önkarar
C) Hak İhlali
D) Etkisiz İşlem
E) Yetenek
Cevap: C

86) İdarenin yapacağı özel hukuk sözleşmelerinin hazırlık aşamasında doğan uyuşmazlıklarını çözüm yeri aşağıdaki mercilerden hangisidir?
A) Danıştay
B) Bölge İdare Mahkemesi
C) Vergi Mahkemeleri
D) İdare Mahkemeleri
E) sulh veya Asliye Hukuk Mahkemeleri
Cevap: E

87) Aşağıdakilerden hangisi İdare Yargılama Usulü Kanunu'nun açıkça Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu'na atıfta bulunulduğu kanunlardan biri değildir?
A) Sürelerin Hesabı
B) Hakimin reddi
C) Davanın İhbarı
D) Yargılama Giderleri
E) keşif
Cevap: A

88) İptal davasında davalının yanlış gösterilmesi durumunda idari yargı mercii nasıl bir karar vermelidir?
A) Davalının gerek hasıma açılması için davacıya 30 günlük ek bir süre vermelidir
B) Davanın husumet yönünden reddine karar vermelidir
C) Dava dilekçesinin tespit edilecek gerçek hasıma tebiliğine karar vermelidir
D) Dava dilekçesinin iptaline karar vermelidir
E) Dosyanın işlemden kaldırılmasına karar vermelidir
Cevap: C

89) Aşağıdakilerden hangisi ilk inceleme üzerine Danıştay veya mahkemelerce verilen kararlara karşı başvurulacak kanun yollarından biri değildir?
A) İtiraz
B) Temyiz
C) Karar Düzeltme
D) Yargılamanın İdaresi
E) Hiçbiri
Cevap: D

90) Eksik harç ve posta ücreti ile dava açılmış olması durumunda idari yargı mercii nasıl bir karar vermelidir?
A) Eksik harç ve posta ücretinin 30 gün içinde tamamlanması için ilgiliye tebliğe karar verilmesi
B) Dava dilekçesinin iptaline karar verilmesi
C) Eksik harç ve posta ücreti tamamlatıncaya kadar mahkemenin durmasına karar vermesi
D) Davayı, dava şartları oluşmadığından dolayı usulden reddetmektir.
E) Davaya devam ederek eksik kalan harç ve posta ücretini davadan haksız çıkacak tarafa yüklemelidir
Cevap: A

91) Danıştay'da temyiz incelemesinin duruşmalı yapılabilmesiyle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Danıştay, iptal davalarına ilişkin temyiz istemlerini taraflarını herhangi bir talebi olmasa dahi mutlaka duruşmalı olarak karara bağlamak zorundadır
B) Danıştay, taraflardan birinin duruşma yapılamasını talep etmesi üzerine mutlaka duruşma yapmak zorundadır
C) Danıştay, bütün temyiz istemlerini, tarafların bu konuda herhangi bir talebi olmas dahi mutlaka duruşmalı olarak inceleyip karara bağlamak zorundadır
D) Danıştay, taraflardan birinin duruşma istemini kabul ederek duruşma yapılmasına karar verirse, temyiz incelemesini duruşmalı olarak yapmak zorundadır
E) Danıştay bütün temyiz incelemelerini evrak üzerinden karara bağlar, temyiz incelemesi duruşmalı olarak yapılamaz
Cevap: D

92) Temsil heyetinin oluşturulması aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?
A) Anayasa Genelgesi
B) Havza Genelgesi
C) Erzurum Kongresi
D) Sivas Kongresi
E) Balıkesir-Alaşehir Kongreleri
Cevap: C

93) Temyiz ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) temyiz yoluna ancak, temyiz edilecek davanın tarafları başvurabilir
B) İdare ve vergi mahkemesi kararlarına karşı temyiz süresi 30 gündür
C) Temyiz yoluna başvurulması kararın icrasını kendiliğinden durdurur
D) Danıştay kendiliğinden temyiz incelemesi yapamaz
E) Temyiz istemi, Danıştay Başkanlığına yazılan bir dilekçe ile yapılır
Cevap: C


94) İdare ve vergi mahkemelerinin tek yargıçla verdiği nihai kararlara itiraz sonucu Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı aşağıdaki kanun yollarından hangisine başvurulabilir?
A) Karar, Danıştay'da temyi edilebilir
B) Karara karşı Danıştay'da karar düzeltme youna gidebilir
C) Karara karşı Bölge İdare mahkemesinde karar düzeltme yoluna başvurulabilir
D) Karara karşı Bölge İdare Mahkemesinde temyiz yoluna gidilebilir
E) Karar kesindir, herhangi bir kanun yoluna baş vuralamaz
Cevap: E


95) I- Kız öğrencilerin de okula gönderilmesi
II- Kadınların, mirasta erkeklerle aynı haklara sahip olmaları
Bu iki düzenleme aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
A) Çağdaşlaşma
B) Batılaşma
C) Halkçılık
D) Eşitlik
E) İnkilapçılık
Cevap: D


96) 1921 Anayasası'nın Meclisin açılmasından 9 ay gibi bir süre sonra hazırlanmasının ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) O dönemdeki koşulların uygun olmaması
B) Saltanatın kaldırılamamış olması
C) Egemenliğin tam anlamıyla sağlanamamış olması
D) Siyasi partilerin kurulamamış olması
E) Osmanlı devletinin resmen sona ermemiş olması
Cevap: A


97) Doğu cephesinin kapanmasını ve doğu sınırımızın kesin olarak çizilmesini sağlayan anlaşma veya anlamalar aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir
A) Moskova anlaşması
B) Batum anlaşması
C) Kars Anlaşması
D) Kars, Gümrü anlaşmaları
E) Gümrü, Batum anlaşmaları
Cevap: D


98) I- Türk toplumunun uygarlık, mutluluk ve refah düzeyini yükseltmek
II- Ulusal Ekonomi'nin düzenlenmesini sağlamak
Yukarıdaki amaçları sağlayan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Halkçılık
C) Devletçilik
D) Milliyetçilik
E) İnkılapçılık
Cevap: C


99) Temsil heyetinin yeni üyeler dahil edilerek temsil yetkisinin tüm ülke çapında genişletilmesi hangi kongreyle sağlanmıştır
A) Balıkesir Kongresi
B) Sivas Kongresi
C) Amasya Kongresi
D) Amasya Genelgesi
E) Alaşehir Kongresi
Cevap: B


100) Düzenli ordunun Kurulması aşağıdak gelişmelerden hangisinden sonra olmuştur?
A) Mondros Ateşkes Antlaşması
B) TBMM'nin açılmsı
C) Erzurum Kongresi
D) Sivas Kongresi
E) Kuvay-i Milliye İsyanları
Cevap: B


101) TBMM'ni ilk olarak tanıyan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sovyet Rusya
B) Fransa
C) İtalya
D) Afganistan
E) Ermenistan
Cevap: D


102) Aşırı rekabetin olduğu ortamda; piyasa fırsatı fiyatı, ortalama değişken maliyetlerinin minimum olduğu düzeye kadar düşerse firma durumda nasıl bir strateji izlemelidir?
A) Firma, fiyatlarını düşürerek üretimine devam etmelidir
B) Firmanın, üretimini durdurarak piyasadan çekilmesi gerekir
C) Firma üretimini kısarak, piyasada kalmalıdır
D) Firma üretimini artırıp, fiyatlarını düşürerek zarasını en aza indirmelidir
E) Firma, herhangibir değişiklik yapmadan piyasa koşullarına göre, piyasada kalmalıdır.
Cevap: B


103) 4 birim toplam sabit masraf, 4 birim de toplam değişir masraf söz konusu iken toplam geliri 5 birim olan bir firma bu masrafları nasıl karşılayacaktır?
A) 4 birim toplam değişir masraflara 1 birim toplam sabit masraflara ödenecektir
B) 2,5 birim toplam sabit masraflar 2,5 birim toplam değişir masraflara ödenecektir
C) 4 birim toplam sabit masraflara 1 birim toplam değişir masraflara ödenecektir
D) 3 birim toplam sabit masraflara 2 birim toplam değişir masraflara ödenecektir
E) 2 birim toplam sabit masraflara 3 birim toplam değişir masraflara ödenecektir
Cevap: C


104) Arz ve talebin meydana gelecek denge konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yeni dengede miktar artmıştır
B) Yeni denge noktası eski dengenin sağında durmuştur
C) Yeni denge noktasında fiyat yükselmiştir
D) Fiyat belirsizdir, artabileceği gibi eski fiyatta da dengede kalabilir
E) Hiçbiri
Cevap: C


105) Ekmek fiyatlarındaki bir yükselişle, kırmızı et fiyatlarındaki bir yükseliş, bu mallardan elde edilen toplam satış hasılatlarını sırasıyla nasıl etkiler?
A) Değişmez-Azalır
B) Değişmez-Artar
C) Azalır-Artar
D) Artar- Değişmez
E) Artar-Azalır
Cevap: E


106) Aşağıdaki değişmelerden hangisi arz eğrisinin tümüyle yer değiştirmesi sonucunu ortaya çıkarmaz
A) Öteki malların piyasa fiyatı
B) Üretim Faktörlerinin fiyatı
C) Malın kendi fiyatı
D) Üretim teknolojisi
E) Hiçbiri
Cevap: C


107) Aşağıdaki ülkelerden hangisiyle Türkiye son yıllarda yoğun bir ilişki içinde olup, Türkiye ekonomisinde büyük bir yer kaplamaktadır?
A) Kazakistan
B) Türkmenistan
C) Azerbaycan
D) Özbekistan
E) Kırgızistan
Cevap: C


108) Aşağıdaki yılların hangisinde Türkiye'de enflasyon oranı üç haneli rakamlara ulaşmıştır?
A) 1978
B) 1985
C) 1991
D) 1994
E) 1993
Cevap: D


109) Türkiye'nin son dönem konsolide bütçe giderleri içersinde en büyük pay aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Personel ücretleri
B) Faiz ödemeleri
C) Tüketim malları ve malzeme alımları
D) Yapı tesis ve büyük onarım giderleri
E) Eğitim harcamaları
Cevap: B


110) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomi sisteminde yer alan bir para kurumu veya kuruluşudur?
A) Para Kurulu
B) Para Politikası Kurulu
C) Çapraz Para Kurulu
D) Para Koordine Kurulu
E) Hiçbiri
Cevap: B


111) Aşağıdaki ürünlerden hangisi dışardan alımı yapılan ürünlerden biri değildir?
A) Pamuk
B) Şekerpancarı
C) Türün
D) Çay
E) Muz
Cevap: B


112) Türkiye_A.B. ilişkileri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 12 Eylül 1983 tarihinde, 27 Eylül 1959'da görüşmelerden sonra Ankara antlaşması imzalanmıştır.
B) 1 Ocak 1973 tarihinde, Türkiye-Topluluk ortaklığı geçiş döneminin gerçekleşme koşullarını yöntemlerini, sıra ve sürelerini saptayan katma protokol imzalanmıştır.
C) 1980 Temmuz ayında alınan bir kararla topluluk, Türk tarım ürünlerinden aldığı gümrük vergilerini 1 Ocak 1981 de başlamak 1 Ocak 1987'de sona ermek üzere, dört aşamada indirmeyi kararlaştırmıştır.
D) 1.1.1996 tarihinde, Türkiye ve A.B. arasında Gümrük Birliği çerçevresindeki faaliyetler yürürlüğe girmiştir.
E) 1999 yılında Türkiye için üyelik adayı tanımlaması getirilmiştir.
Cevap: E


113) Aşağıdaki hedeflerden hangisi güçlü ekonomiye geçiş programında yer almamaktadır?
A) Döviz kuru rejimin terk edilmesiyle ortaya çıkan güven bunalımı ve istikrarsızlığı süratle gidermek
B) İktisadi etkinliği sağlayacak yapısal reformları gerçekleştirmek
C) Kişiler ve bölgeler arasındaki gelir dağılımı bozukluklarını düzeltmek
D) Krizi atlatmak için yüksek reel faizle devlet borçlanmaya gidecektir.
E) Makroekonomik politikalar, enflasyonla mücadelede etkin bir şekilde kullanılacaktır.
Cevap: D


114) Güçlü ekonomiye geçiş programında aşağıdakilerden hangisi krizden çıkış paketinde yer alan önlemlerden biri değildir?
A) Bankacılık sektörüne ilişkin önlemler süratle yürürlüğe konulacak
B) Mali piyasalardaki belirsizlik azaltılacak
C) Reel piyasalara önlemler alınarak bu piyasalara destek verilecek
D) Döviz kurunun ve faizin belirli bir istikrar kazanması bir perspektif kazandırılacak
E) Makroekonomik dengeler yeniden oluşturularak ekonomide yılın ikinci yarısından itibaren büyümeye geçiş ortamı sağlanacak.
Cevap: C


115) 3 çikolatanın fiyatıyla bir meşrubat alınabilmektedir. 3 meşrubat ve 4 çikolata alan bir kişi bu bütçesiyle kaç çikolata alabilmektedir?
A) 3
B) 10
C) 11
D) 13
E) 15
Cevap: D


116) Toplam para arzının artmasına karşın faiz oranının düşmemesin toplam para talebi eğrisinin nasıl bir değişime uğratır?
A) Miktar eksenine paralel bir şekilde yatıklaşır
B) Miktar eksenini dik bir doğru ile keser
C) Faiz haddi eksenine paralel bir şekil alır
D) Faiz haddi eksenine kesen bir şekil alır
E) Faiz haddi ekseninden, miktar eksenine doğru orantılı bir eğri şeklini alır.
Cevap: A


117) Milli gelirin genel dengesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
A) Para piyasalarında çeşitli milli gelir düzelerinde para arz ve talebini eşitleyen faiz haddi
B) Mal piyasalarında çeşitli milli gelir düzeylerinde tasarruf yatırımı eşitleyen faiz haddi
C) Para ve mal piyasalarında esaslı dengeyi
D) Faiz ve Milli gelir oranlarını karşılaştırılmasıyla
E) Hiçbir
Cevap: C


118) Bir ülkedeki işsizlerin miktarı 835.527 iken toplam işgücü 16.710.540 tır. Bu ülkedeki işsizlik yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5
B) 10
C) 7,5
D) 15
E) 20
Cevap: D
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
21:30 - ABD, 20 milyon doz aşıyı diğer ülkelerle paylaşacak21:24 - Erdoğan'ın tarımla ilgili müjdeleri Trakya çiftçisini sevindirdi21:06 - Düne göre aşı olanların sayısı 431 bin arttı21:03 - Giresun Adası'nda arkeolojik kazılar yeniden başlıyor21:02 - BioNTech aşısı buzdolabında 1 ay saklanabiliyor20:58 - Trabzon'da 8 yapay Uzungöl'ün ilki tamamlandı
20:54 - Tam kapanma bitti, vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti20:30 - Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor20:27 - Rus aşısı ve Rusya'dan uçuşlarla ilgili takvim belirlendi20:05 - Kazara kendini vuran güvenlik korucusu hayatını kaybetti19:58 - PKK'nin Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin öldürüldü19:44 - Erdoğan: 235 bin esnafa 5 bin TL hibe verilecek
19:34 - Erdoğan: Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık19:24 - Arçelik, ABD'li Whirlpool'un üretim merkezini satın aldı19:17 - Kadının kıyafet tercihi yüzünden darp edildiği iddiası19:08 - İş yerinde kurduğu çilingir sofrası pahalıya mal oldu18:57 - Doğu Karadeniz'de birinci sürgün yaş çay hasadı başladı
18:42 - Eşi ile arkadaşını öldürdü, 38 yıl hapse mahkum edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam