Sözleşmeli öğretmen iken kadrolu olarak atananların dikkatine

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Ocak 2011 10:55, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Sözleşmeli Öğretmen (4/B) statüsünde görev yaptığı yer zorunlu hizmet bölgesi kapsamında olanların buradaki görev süresinin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen süreler kapsamında değerlendirilmesi, sözleşmeli olarak geçen hizmet süresinin kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi ve 06/05/2010 tarihinden önce sözleşmeli olarak göreve başlayan ve bu tarihten sonra kadrolu olarak atanan sözleşmeli öğretmenlerin Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin ?Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri? başlıklı 27. maddesi hükümlerine göre zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulması için vereceği dilekçe örneği. Gelecek red cevabına dava açılması gerekmektedir.

GÖREVİ : Öğretmen

ÜNVANI : Öğretmen

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ : ????? ?/?/?..

SİCİL NO :

EMEKLİ SİCİL NO :

T.C.KİMLİK NO :

ÖZÜ : Zorunlu Hizmet Yükümlülüğünden Muaf

Tutulma Talebi

???. İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

(Personel Genel Müdürlüğüne Gönderilmek üzere)

İlgi: a) Danıştay 2. Dairesinin 2006/650 Esas sayılı ve 02.10.2006 tarihli kararı.

b) 4/3/2006 tarih ve 26098 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı

Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

c) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 9/7/2009 tarih ve

B.08.0.PGM.0.23.05.01.B?/58922 sayılı yazısı.

d) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 12/4/2010 tarih ve

B.08.0.PGM.0.06.07.00.4-1144/19623 sayılı yazısı.

e) Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 21/12/2009 tarih ve

B.08.0.PGM.0.23.06.4?3207/100393 sayılı yazısı.

f) 6/5/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı

Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği.

g) 12/1/1983 tarih ve 17926 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının

Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik.

?.. ili ?.. ilçesi ?? Okuluna ?/?./? tarihinde Sözleşmeli Öğretmen (4/B) olarak, ?./?./?. tarihi itibariyle ?? okuluna kadrolu öğretmen (4/A) olarak atanıp göreve başladım.

İlgi (a) da ki Danıştay kararıyla dava edilen ilgi (b) de ki Yönetmeliğin ?Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler? başlıklı 29. maddesi (ç) bendindeki; ?Sözleşmeli, ücretli ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler ile zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen iller dışında vekâleten geçirilen hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılmaz? hükümlerindeki Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen sürenin zorunlu çalışma süresinden sayılmaması hukuka açıkça aykırı bulunmuş ve ?sözleşmeli? ibaresinin yürütmesini ve aynı maddenin (d) bendi ? Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi durumunda zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgeler dışında geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.? hükmünün yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

İlgi (a) da ki Danıştay kararı gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilgi (c) de ki yazı yayınlanmış ve Sözleşmeli Öğretmen iken, kadrolu öğretmen olarak atananların sözleşmeli öğretmenlikte geçirmiş oldukları sürelerin hizmet puanı hesabında değerlendirmesi, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen il veya ilçelerde sözleşmeli Öğretmen olarak görev yaptıktan sonra kadrolu öğretmenliğe atananların, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen bölgelerde sözleşmeli öğretmen olarak geçirmiş oldukları sürelerin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen süreler kapsamında değerlendirilmesi istenmiştir.

Akabinde Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilgi (d) de ki yazı yayınlanmış ilgi (b) de ki Yönetmeliğin Ek?1 inde belirlenen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerinden; 3. hizmet bölgesinde, 2. hizmet bölgesinde ve 1. hizmet bölgesinin (D) ve ( E )sınıfı ilçelerinde geçirmiş oldukları sürelerin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen süreler kapsamında değerlendirilmesi istenmiştir.

?.. ili ?.ilçesinde bulunan ?? Okulu, ilgi (b) de ki Yönetmeliğin Ek?1'ine göre;1. Hizmet bölgesinde, Ek?2 sinde yer alan çizelgeye göre de ?? sınıfı İlçeler arasında yer almakta ve ?..hizmet puanı verilerek zorunlu hizmet süresinden sayılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilgi (e) de ki yazı ekinde bulunan Maliye Bakanlığın 01/12/2009 tarihli ve 16611 sayılı yazısı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken kadrolu olarak atamaları yapılan Öğretmenlerin sözleşmeli olarak geçen hizmet süresinin her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylığında değerlendirilebileceğini bildirmiştir.

Ayrıca ilgi (b) de ki yönetmelik, ilgi (f) de ki yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmış ve yönetmeliğin ?Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri? başlıklı 27. maddesi ile de; bu yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanlara ilişkin zorunlu hizmet süreleri düzenlenmiş, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık kadrolarında göreve başlayan ancak henüz zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğretmenler ise zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulmuş ve Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet bölgelerinin il ve ilçelerine bağlı eğitim kurumları gruplandırılarak Türkiye üç hizmet bölgesine ve altı hizmet alanına ayrılmıştır. Bunlardan 4, 5 ve 6. hizmet alanları 06/05/2010 tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayan öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirecekleri hizmet alanlarıdır. ?. ili .. ilçesinde bulunan ?? Okulu ilgi (f) de ki Yönetmeliğin ?Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi? (EK?2) sine göre; ?... Hizmet Bölgesi, ?.. hizmet alanı İçinde yer almakta ve ?. hizmet puanı verilerek zorunlu hizmet süresinden sayılmamaktadır.

Sözleşmeli Öğretmen (4/B) statüsünde görev yaptığım yer zorunlu hizmet bölgesi kapsamında olduğundan buradaki görev süremin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen süreler kapsamında değerlendirilmesi, sözleşmeli olarak geçen hizmet süremin kademe ilerlemesinde değerlendirilmesi ve ?./?/?. tarihinde göreve başladığımdan dolayı ilgi (f) de ki yönetmeliğin ?Zorunlu çalışma yükümlülüğü süreleri? başlıklı 27. maddesi hükümlerine göre zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulmam hususunu; ilgi (g) deki Yönetmeliğin 12.maddesinde yer alan ?Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esaslarını belirleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.

Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.? hükmü gereği çözümlemeye yetkili olan Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne iletilmesi hususlarında gereğini arz ederim. ?/?./2011

Adres: ??

?? ? Öğretmen ?./??

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz