Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu
 
Asgari ücret ne belirlenirken niçin bu kadar tartışma yaşanıyor?
 
Erdoğan: Gerekirse İncirlik de Kürecik de kapatılır
 
'Şubatta 750 engelli öğretmeni kadromuza katacağız'
 
BDDK'dan 'bloomberg.com'un haberine yalanlama
 
Ahtapot, kartalı yakalayıp suyun altına çekmeye çalıştı Video
 
İşte sosyal konut yapılacak ilçeler Foto Galeri
 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2001 Yılı Kaymakamlık Sınav Soruları

15 Nisan 2003 00:00
Yazdır

1-Belediye Meclisinin feshine karar verme yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir ?
a) Danıştay
b)Bakanlar Kurulu
c)İçişleri Bakanı
d) Vali
e)Belediye Başkanı

2- Aşağıdakilerden hangisi Köy İhtiyar Meclisinin görevlerinden biri değildir.?
a)Köyün isteğe bağlı işlerinin mecburi işler haline getirilmesi
b)Köyün zorunlu işlerini yapmayan köylüye para cezası vermek
c)Köy işi için köylüye salınacak paranın ne olacağını belirlemek
d)Köylüye ait işleri konuşmak
e) Köy işlerini sıraya koymak

3-Aşağıdakilerden hangisi il özel idarelerinin görevlerinden biri değildir.?
a) İl gelirlerinin izin verdiği ölçüde göl ve bataklıkların ıslah edilmesi, temizlenmesi ve kurutulması
b) Mahalli sanayiin ve ticaretin teşvikine ilişkin hizmetlerin görülmesi
c) İlköğretim kurumlarının kurulması ve ilköğretime ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
d) Orman yetiştirmeye elverişli yerlerde orman yetiştirilmesi ve yabani ağaçların aşılanarak yararlı bir hale getirilmesi
e) Ölülerin defin işlemlerini yapmak ve defnetmek

4- Bir ilçenin komşu il ile olan sınırlarının yeniden düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisi ile olur ?
a) Kanun
b) Bakanlar Kurulu Kararı
c) İçişleri Bakanı kararı
d)İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak müşterek kararname
e)Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

5- Aşağıdakilerden hangisi vali ile kaymakamın sahip olduğu ortak yetkilerden biridir.?
a)Olağanüstü ve ani durum ve olaylarla karşılaşıldığında askeri birliklerin kullanılmasına karar vermek
b)Hükümeti ve Devleti temsil etmek
c)Yerinden yönetim kuruluşları üzerinde vesayet yetkilerini kullanmak
d) Yabancı ülke konsolosları ve komşu ülkenin sınır makamları ile ilişkide bulunmak
e) Cumhuriyet Savcısından kamu davası açmasını talep etmek

6- Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında çıkacak uyuşmazlıkları karara bağlama yetkisi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir?
a) Büyükşehir Belediye Başkanı
b) Büyükşehir Belediye Meclisi
c) Bölge İdare Mahkemesi
d) İçişleri Bakanlığı
e) Danıştay

7- Aşağıdakilerden hangisi İktisadi Devlet Teşekküllerinin özelliklerinden biri değildir?
a)Sayıştay denetimine tabi olma
b) Tüzelkişiliğe sahip olma
c) Bakanlar kurulu kararı ile kurulma
d) Karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda çalışma
e) Bankacılık alanında kurulacak olanlar hariç, sermayelerinin tamamı Devlete ait olma

8- Aşağıdaki birimlerden hangisinin idaresi 1982 Anayasasına göre yetki genişliği esasına dayanır?
a) İl
b) İlçe
c) Bucak
d) Köy
e) Belediye

BR>
a) Bağlı bulundukları il Valileri
b) İçişleri Bakanı
c) Bakanlar Kurulu
e) Cumhurbaşkanı
d) Yerel Yönetim Bakanlığı

10- Merkezi idarenin, yerinden yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
a) Hiyerarşi
b) İdari Vesayet
c) Medeni Vesayet
d) Hiyerarşik Yetki
e) Hiyerarşik Güç

11-1982 Anayasası, İdarenin kuruluş ve görevleri itibariyle nasıl bir düzenleme öngörmüştür?
a) İl, İlçe Belediye
b) Merkezi İdare - Belediyeler
c) Merkezi İdare - Mahalli İdareler
d) Başkent Teşkilatı - Taşra Teşkilatı
e) Başkent Teşkilatı - Mahalli İdareler

12- Aşağıdakilerden hangisi Türk Bankacılık Piyasası özelliklerinden biri değildir.?
a) Kamusal sermayeli bankalar büyük bir orana sahiptir
b) Piyasaya büyük sermayeli birkaç banka hakimdir.
c) Küçük sermayeli çok sayıda bankalar şeklinde oluşmuştur.
d) Kamu sermayeli bankalar, piyasa hakimiyetine sahiptir.
e) Bankalar, mevduat sigorta fonunun güvencesiyle çalışırlar13-Aşağıdakilerden Atatürk dönemi politikalarından biri değildir?
a) Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası
b) Vatandaşın iktisadi, mali ve sosyal girişimlerine engel olan her türlü kamu müdahalelerine son verilmesi ve özel girişime destek olunması
c) Köylü ve çiftinin düşük faizle ve kolayca kredi alabilmesini sağlamak için Ziraat Bankasının yeniden düzenlenmesi
d) Sabit Kur Politikası
e) Planlı Kalkınma Politikası

14- Menkul Kıymetler Borsası için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?
a) Küçük şirketlerin, hisse senetlerinin organize bir piyasada işlem görmesiyle büyüme potansiyellerinin artması
b) Küçük ve orta ölçekli şirketlerin hisse senetlerinin likit, güvenli ve şeffaf bir ortamda işlem görmesi
c) Daha fazla risk alarak daha yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcılara yeni yatırım alternatifleri sunmak
d) Sürekli bir inceleme yapılmadığından denetim söz konusu olmamaktadır
e) Hiçbiri

15- Aşağıdakilerden hangisi Türk tarım sektörünün sorunlarından biri değildir?
a) Tarımsal işgücü yüzdesinin tarım sektöründe istihdam edilen nüfusun mutlak ağırlığı nedeniyle yüksekliği
b) Tarımsal makinalaşma yerine emek-yoğun üretimin devam ettirilmesi
c) Verimlilik açısından çok sayıda ürün için dünya ortalamasının gerisinde bulunması
d) Miras yoluyla ekilip biçilen toprakların zamanla parçalanarak bölünmesi
e) Türk tarım sektörüne büyük işletme yapıları hakimdir.

16- Aşağıdakilerden hangisi Türk nüfus yapısının özelliklerinden biri değildir?
a) Kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır
b) Toplam nüfus içerisinde genç nüfus oranı fazladır
c) Kentsel nüfus oranı, kırsal nüfus oranından fazladır
d) Kocaeli, Taşeli gibi yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır
e) Türkiyedeki toplam işgücünün %78'i ilkokul ve aşağısı eğitime sahiptir.

17- Kişi başına enerji tüketim değerleri bize o ülke hakkında nasıl bir bilgi verir?
a) Ülke nüfusunun yapısın
b) Sektörel gelişmeler
c) Ülkenin kalkınmışlık derecesi
d) Coğrafi yapısı ve enerji kaynakları
e) Ülkenin ekonomik yapısı ve kişi başına düşen milli gelir.


18- Aşağıdakilerden hangisi yurt dışına işçi gönderilmesinin sonuçlarından biri değildir.
a) İşçinin bilgi ve görgüsü artar
b) Döviz girişi sağlanır
c) İşsizlik oranının azalmasına etkide bulunur
d) Kültür çatışmalarına yol açar
e) Ülkelerarası yakınlaşmalar sağlanır

19- Türk ekonomisinde dış borçlanmayı yönetme yetkisi hangi makama aittir?
a) Dış Ticaret Müsteşarlığı
b) Maliye Bakanlığı
c) Bakanlar Kurulu
d) Hazine Müsteşarlığı
e) Devlet Planlama Müsteşarlığı

20- Aşağıdakilerden hangisi idarenin sadece olağanüstü dönemlerde kullanacağı yetkilerden biridir?
a) Kamulaştırma yetkisi
b) Yaptırım uygulama yetkisi
c) Kamu alacaklarını tahsil yetkisi
d) İstimval yetkisi
e) Düzenleme yetkisi

21- Bayındırlık hizmeti aşağıdaki kamu hizmeti türlerinden hangisi içinde yer alır?
a) İktisadi kamu hizmeti
b) Sosyal kamu hizmeti
c) teknik kamu hizmeti
d) kültürel kamu hizmeti
e) idari kamu hizmeti

22- Devlet adına kamu hizmeti imtiyazı tesis etme hangi makam tarafından yerine getirilir?
a) İçişleri Bakanı
b) İlgili bakanlık
c) Bakanlar Kurulu
d) Maliye Bakanı
e) Hazinenin bağlı olduğu Devlet Bakanı

23- Aşağıdakilerden hangisi İstisnai Memurluklardan biri değildir?
a) Bakanlık Müsteşarı
b) Büyükelçi
c) Vali
d) Başbakanlık Müsteşarı
e) Özel Kalem Müdürü

24- Aşağıdakilerden hangisi Danıştayın yargı görevini yerine getirin birimlerden biridir?
a) Danıştay 1. daire
b) Danıştay 5.daire
c) Danıştay başkanlık kurulu
d) Danıştay Genel Kurulu
e) Danıştay İdari İşler Kurulu

25- Danıştay üyelerinin seçimi aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir.?
a) Tamamı Cumhurbaşkanınca atanır
b) ¼ ü Cumhurbaşkanınca ¾ ü HSYK tarafından atanır
c) ¼ ü Yargıtay ¾ ü Cumhurbaşkanınca
d) Tamamı Cumhurbaşkanınca
e) ¼ ü Cumhurbaşkanınca ¾ ü İdare mahkemelerinin kendi üyeleri arasından seçtiği üyeler arasından atanır

26- Aşağıdakilerden hangileri arasındaki ilişki idari vesayet ilişkisi değildir.?
a) Barolar- Türkiye Barolar birliği
b) Büyükşehir Belediyesi- İlçe Belediyeleri
c) Üniversiteler-YÖK
d) Merkez İdare-Mahalli İdareler
e) Vali-İl Belediyesi

27-İmprevizyon (Öngörülmezlik) kuramı kamu hizmetinde egemen olan aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilidir.
a) Uyarlama
b) Bedelsizlik
c) Süreklilik
d) Nesnellik
e) Eşitlik

28- Belediyelerin kuruluşunda aşağıdakilerden hangisinin herhangi bir rolü bulunmamaktadır?
a) Vali
b) Danıştay
c) İl İdare Kurulu
d) İl Genel Meclisi
e) İçişleri Bakanı

29- Aşağıdakilerden hallerden hangisinde idari yargı mercii dava dilekçesinin iptaline karar veriri ?
a) Adli veya askeri yargının görevli olduğu konularda açılan davalar
b) Avukat sıfatını haiz olmayan kimsenin vekil sıfatıyla açtığı davalar
c) Yanlış hasım gösterilerek açılan davalar
d) Eksik harç ve posta ücreti yatırılarak açılan davalar
e) Danıştayda açılması gerekirken İdare Mahkemesinde açılan davalar

30- Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının özelliklerinden biridir ?
a) Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.
b) Seçimlerin 5 yılda bir yapılacağı öngörülmüştür.
c) Kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir.
d) Laiklik ilkesi benimsenmiştir.
e) Kanunların anayasaya uygunluğunu düzenleyen bir denetim sistemi öngörülmüştür.

31- Birinci TBMM nin kurulmasından sonraki ilk düzenleme aşağıdaki alanlardan hangisinde olmuştur ?
a) Askeri
b) Siyasi
c) Maliye
d) Yargı
e) Kültürel

32- Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Devleti İlkesinin mutlak gereklerinden biri değildir ?
a) Kanuni idare ilkesi
b) Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması
c) Kanunların anayasaya uygunluğu ilkesi
d) Meclisin üstünlüğü ilkesi
e) Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi

33-Aşağıdakilerden hangisi Devlet İhale Kanununa tabi değildir.?
a) DPT
b) DSİ
c) Vakıflar Genel Müd.
d) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müd.
e) Belediyeler

34-Aşağıdakilerden hangisi 1924, 1961 ve 1982 Anayasasının ortak özelliklerinden biri değildir ?
a) Meclis üstünlüğü ilkesinin benimsenmesi
b) Kanunları yorumlama görevinin meclise ait olması
c) Başbakanın meclis üyeleri arasından seçilmesi
d) Türkiye Devletinin hükümet şeklinin cumhuriyet olması
e) Cumhurbaşkanının TBMM Genel Kurulu tarafından seçilmesi

35-Aşağıdakilerden hangisi kolluğun yetkilerinden değildir ?
a) İstimlak yapmak
b) Düzenleyici işlemler yapmak
c) Zor kullanmak
d) Resen icra yetkisi
e) Bireysel işlemler yapmak

36- İmza devri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İmza devri istisnaidir
b) İmza devri için kanuni bir izne gerek vardır
c) İmza devrinde karar alma yetkisi imzanın devredildiği şahsa geçer
d) İmza devri, kişisel olarak ve somut bir biçimde belli bir kamu görevlisine yapılır
e) İmza yetkisi kendisine devredilen kişinin görevinden ayrılması halinde imza devri sona erer

37-Aşağıdakilerden hangisi Bölge İdare Mahkemelerinin Görevlerinden Biri Değildir?
a) Bazı iptal ve tam yargı davalarına bakmak
b) İdare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak
c) idare ve vergi mahkemeleri arasındaki görev ve uyuşmazlıklarını karara bağlamak
d) idare ve vergi mahkemeleri ile tek yargıç tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararlarına yapılan itirazları kesin olarak karara bağlamak
e) idare ve vergi mahkemeleri arasındaki yetki uyuşmazlılarını incelemek ve karara bağlama

38- Aşağıdakilerden hangisi İktisadi Devlet Teşekküllerinden biri değildir?
a) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müd.
b) Devlet Yatırım Bankası
c) Devlet Malzeme Ofisi
d) Türkiye Denizcilik Kurumu
e) Tc.Ziraat Bankası

39-Aşağıdakilerden hangisi Anayasada öngörülen temel hak ve hürriyetler ile ilgili sınırlamalardan biri değildir?
a) Basın sansür edilebilir
b) Seyahat hürriyeti sınırlandırılabilir
c) Yurtdışına çıkma hürriyeti sınırlandırılabilir
d) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı sınırlandırılabilir
e) Mülkiyet hakkı sınırlandırılabilir

40- Seçimlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi Anayasada öngörülen ilkelerden biri değildir?
a) TBMM seçimlerine nisbi temsil sistemi uygulanır
b) Seçimler serbest, eşit gizli olarak yapılırlar
c) Seçimler tek dereceli olarak yapılır
d) Seçimler genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yapılırlar
e) Seçimler yargı yönetim ve denetimi altında yapılır

41- Devlet Memurları Kanununa göre iki defa üst üste olumsuz sicil almış olan bir Devlet memuru hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
a) Devlet memurluğundan çıkarılır
b) Başka bir sicil amiri emrine atanır
c) hakkında disiplin cezası uygulanır
d) Başka bir göreve naklen atanır
e) kurumu il ilişiği kesilir.

42- Aşağıdakilerden hangisi Anayasada öngörülen inkilap kanunlarından biri değildir?
a) Tevhidi tedrisat kanunu
b) Şapka İktisası hakkında kanun
c) Hiyaneti vataniye kanunu
d) Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun
e) Bazı kisvelerin giyilmeyeceği hakkında kanun

43- Aşağıdakilerden hangisi Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun Görevlerinden biri değildir?
a) İdare mahkemeleri tarafından verilen direnme kararlarını incelemek
b) Danıştay idari dava dairelerince ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları temyizen incelemek
c) Danıştay idari dava daireleri arasındaki görev uyuşmazlıklarını karara bağlamak
d) Danıştay dava dairelerinin, ilk derece mahkemesi olarak aldığı yürütmeyi durdurma kararlarına karşı yapılan itirazları kesin olarak karara bağlamak
e) Belediyeler ile il özel idarelerinin seçilmiş organlarının organlık sıfatını kaybetmelerine ilişkin istemler hakkında Danıştay 8. dairesince verilen kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak

44-Aşağıdakilerden hangisi Anayasada öngörülen yasama kısıntılarından biri değildir?
a) Olağanüstü dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri
b) Olağan dönemde çıkarılan kanun hükmünde kararnameler
c) HSYK kararları
d) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
e) YAŞ kararları

45- Aşağıdakilerden hangisi belediye başkanının düşürülme nedenlerinden biri değildir.
a) Belediye meclisinin feshini gerektiren eylem ve işlemlere karışması
b) Kesintisiz 20 gün süre ile mazeretsiz olarak göreve gelmemesi
c) Belediye başkanının senelik raporunun belediye başkanınca yeterli görülmemesi
d) Belediye başkanı hakkındaki gensoruya yeterli yanıt vermemesi
e) Belediye başkanının, seçildikten sonra partisinden istifa edip başka bir partiye girmesi

46- İl genel meclisinin feshine karar verebilecek merci aşağıdakilerden hangisidir?
a) İçişleri Bakanı
b) İlin Valisi
c) Danıştay
d) Bakanlar Kurulu
e) Yetkili İdare Mahkemesi

47- Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin görevlerinden biri değildir?
a) Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısını incelemek
b) Kamulaştırma kararı almak
c) artırma eksiltme şartnameleri ve ihaleleri ile pazarlık kararlarını incelemek ve onaylamak
d) ikraz ve istikraza karar vermek
e) Nakliye vasıtalarının ücret ve tarifeleri ile zaruri ihtiyaç maddelerinin en yüksek fiyatlarını tespit etmek

48-Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal kamu kurumudur
a) Devlet Malzeme ofisi
b) Devlet Opera ve Balesi
c) Karayolları Genel Müd.
d) SHOÇEK
e) Türkiye İş Kurumu

49- Bölge idare mahkemelerinin yürütmeyi durdurma kararlarına karşı aşağıdaki mercilerden hangisine başvurulur?
a) En yakın bölge idare mahkemesinde itiraz yoluna başvurulabilir
b) 30 gün içinde danıştayda temyiz yoluna başvurulabilir
c) Bu kararlar kesindir, başvurulamaz
d) Kararı veren mahkemeye itiraz yoluna gidilebilir
e) Kararı vermiş olan mahkemeye kararlar düzeltme yoluna gidebilir

50- Aşağıdaki işlemlerden hangisine karşı açılacak davalarda Danıştay İlk derece mahkemesi olarak görevli değildir. ?
a) S.P.K. tebliğnameleri
b) Bakanlar Kurulu kararları
c) Belediyelerin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri
d) Büyükşehir Belediyelerinin imar uygulamaları
e) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu Kararları

51-1982 Anayasasına göre siyasi partilerin kuruluş usulü aşağıdakilerden hangisidir?
a) TBMM'nin izni ile kurulurlar
b) Müşterek kararname ile kurulurlar
c) Anayasa Mahkemesinin izni ile kurulurlar
d) Bakanlar Kurulu kararı ile kurulurlar
e) İzin almaksızın kurulurlar

52-1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkeme'sinin yargısal denetimine tabidir?
a) Yönetmelikler
b) Yüksek Askeri şura kararları
c)TBMM 'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararları
d) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları
e) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler

53- Aşağıdakilerden hangisi Meclisin görev ve yetkilerinden biri değildir ?
a) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek
b) Milletlerarası antlaşmaların onaylamasını uygun bulmak
c) Olağanüstü hal ilanına karar vermek
d) Savaş ilanına karar vermek
e) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek

54- Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında öngörülen suç ve cezalara ilişkin ilkelerden biri değildir?
a) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz
b) Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez
c) Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanun ile konur
d) Yargı merciileri failin lehine olan kanun maddesini uygulamakla yükümlüdür
e) Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda bulunmaya ve bu yolda bir delil göstermeye zorlanamaz

55- Aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerden biri değildir?
a) Grev hakkı
b) Kamu hizmetine girme hakkı
c) Dilekçe hakkı
d) Seçme ve Seçilme hakkı
e) Vatan hizmeti

56- 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi oy kullanma hakkına sahiptir?
a) Askeri öğrenciler
b) Tutuklular
c) Silah altında bulunan er ve erbaşlar
d) Kasten işlenen suçlardan hüküm giyenler
e) Hiçbiri

57- Mahalli idare birimlerinin seçimle gelen organlarının geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına karar verme yetkisi kime aittir?
a) Danıştay
b) Bakanlar Kurulu
c) Adalet Bakanı
d) İçişleri Bakanı
e) Bölge İdare Mahkemesi

58- Aşağıdakilerden hangisi yönetmelik çıkarma yetkisine sahip değildir?
a) Hazine Müsteşarlığı
b) Emniyet Genel Müdürlüğü
c) Diyanet İşleri Başkanlığı
d) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
e) İçişleri Bakanlığı

59- 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi değiştirilemeyecek hükümlerden biri değildir?
a) Türkiye devleti bir cumhuriyettir
b) yasama yetkisi devredilemez
c) Milli marşı, istiklal marşıdır
d) Başkenti Ankaradır
e) Dili Türkçedir

60- Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin öğelerinden biri değildir?
a) Resmi bir devlet dininin bulunmaması
b) Devlet yönetiminin din kurallarına tabi olmaması
c) Din değiştirmenin mahkeme kararı ile mümkün olması
d) Devletin din hizmetlerini bir kamu hizmeti olarak düzenlemesi
e) Toplumsal ilişkilerin din kurallarına tabi olmaması

61-Aşağıdaki amaçlardan hangisi için yapılacak kamulaştırmada, kamulaştırma bedelinin ödenmesi Anayasada öngörülmemiştir?
a) İskan projelerinin gerçekleştirilmesi
b) Kıyıların korunması
c) Tarım reformunun uygulanması
d) Yeni ormanların yetiştirilmesi
e) Halk pazarlarının ve çocuk parklarının yapılması

62- Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinde imtiyaz sahibine tanınan haklardan biridir?
a) Sözleşmenin yeni koşullara uydurulması ve zararın paylaştırılmasını idareden isteme hakkı
b) Hizmetten alınacak ücreti belirleme hakkı
c) İmtiyaz sahibinin sadece zarar etmesine yol açabilecek olayların doğması halinde uyarlama talep etme hakkı
d) İmtiyaz sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkı
e) Tek taraflı olarak sözleşmede değişiklik yapma hakkı

63- 1982 Anayasasına göre TBMM seçimlerinden önce aşağıdaki bakanlardan hangisi yada hangileri çekilmek zorundadır?
a) İçişleri Bakanı
b) Adalet Bakanı ve Ulaştırma bakanı
c) Adalet Ulaştırma ve İçişleri
d) Tüm bakanlar kurulu
e) İçişleri, Adalet ve Maliye

64-Milli güvenliğin sağlanmasından meclise karşı aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
a) Başbakan
b) B akanlar Kurulu
c) MGK
d) İçişleri Bakanı
e) Genelkurmay başkanı

65- "Kamunun refahı ve selameti için her türlü önlemi alabilen, bu amaçla kişilerin hak ve özgürlüklerine alabildiğine müdahale edebilen, onlara külfetler yükleyebilen ve fakat tüm bunları yaparken idaresi hukuka bağlı olmayan devlettir"
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?
a) Hukuk devleti
b) Polis devleti
c) Site Devleti
d) Federal devlet
e) Bölgeli devlet

66-1982 Anayasasına göre kanun teklif etmeye aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yetkilidir?
a) milletvekilleri
b) bakanlar kurulu
c) bakanlar kurulu ve milletvekilleri
d) başbakan
e) bakanlar ve cumhurbaşkanı

67- Aşağıdaki parlamenter denetim araçlarından hangisi hükümetin veya bir bakanın siyasal sorumluluğuna yol açar
a) Soru
b) Gensoru
c) Meclis soruşturması
d) Meclis araştırması
e) Genel görüşme


68- Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak görev yapar?
a) Cumhurbaşkanı
b) Başbakan
c) Bakanlar Kurulu
d) Milli Güvenlik Kurulu
e) Devlet Bakanı

69- Aşağıdakilerden hangisi DDK nın görev alanı dışındadır
a) Tüm kamu kurum ve kuruluşları
b) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
c) işçi ve işveren meslek teşekkülleri
d) Kamuya yararlı dernekler
e) Silahlı kuvvetler ve yargı organları

70- Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliğine sahip olduğu Anayasada düzenlenmemiştir?
a) YÖK
b) Köy
c) Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
e) Radyo ve Televizyon idaresi

71-Aşağıdakilerden hangisi anayasada öngörülen hakimlik teminatı ilkesinin gereklerinden biridir?
a) hakimler coğrafi yer teminatına sahiptir
b) hakimler, kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye ayrılamazlar
c) hakimler görevlerinden bağımsızdırlar
d) hiçbir organ makam merci yargı yetkisinin kullanılmasında hakimlere emir ve talimat veremez
e) hepsi

72- Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi kararlarının özelliklerinden bir değildir?
a) Anayasa mahkemesi kararları kesindir ve bağlayıcıdır
b) Anayasa mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayımlanır
c) Anayasa mahkemesi bir kanun veya KHK nın tamamını veya bir hükmünü iptal ederken kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez
d) İptal kararı geçmişe etkili olarak hüküm ve sonuç doğurur
e) İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz

74- Aşağıdakilerden hangisi Yüksek mahkeme değildir?
a) Sayıştay
b) Danıştay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Uyuşmazlık Mahkemesi
e) Askeri Yargıtay

75- 1982 Anayasasında yürütmenin hem yetki hem de bir görev olarak düzenlenmesine aşağıdakilerden hangisi kanıt teşkil eder?
a) olağanüstü kanun hükmünde kararnameler çıkarmak
b) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerden dolayı sorumlu olmaması
c) Olağan kanun hükmünde kararnameler çıkarmak
d) Tüzük çıkarmak
e) Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin düzenlenmesi

76- Aşağıdakilerden hangisi idari yargı yerleri tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararının özelliklerinden biri değildir?
a) Yürütmenin durdurulması kararı gerekçeli olarak verilir
b) Yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için idari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkansız zararın doğması ve idari işlemin hukuka açıkça aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi zorunludur.
c) Yürütmenin durdurulması kararı 90 gün içinde verilir
d) Yürütmenin durdurulması kararı davada istem üzerine verilir
e) Yürütmenin durdurulması kararı teminat karşılığı verilir

77- Aşağıdakilerden hangisi memurlar için öngörülen yasaklardan biri değildir?
a) Kolektif şirket ortağı olmak
b) Komandit şirketlerde komandite ortak olmak
c) Ayrıldığı tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulunduğu kuruma karşı ayrıldığı tarihten itibaren üç yıl süre ile görev ve faaliyet alanı ile ilgili konularda görev yada iş almak
d) Ticari mümessil veya vekil olmak
e) Yapı kooperatiflerinde yönetim kurulu üyesi olmak

78- Tam yargı davasına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Tam yargı davasında her zaman bir idari işlemin hukuka uygunluğu denetlenir
b) Tam yargı davası açabilmek için menfaat ihlali yeterlidir
c) Tam yargı davasında kişisel bir hakkın ihlal edilip edilmediği araştırılır
d) Tam yargı davasına sadece idari işlemler konu olabilir
e) Tam yargı davasının amacı bir idari işlemin iptalini sağlamaktır

79- Aşağıdakilerden hangisi MGK üyesidir?
a) Dışişleri Bakanı
b) Milli Eğitim Bakanı
c) Sağlık Bakanı
d) MGK Genel Sekreteri
e) TBMMM Başkanı

80- Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığa bağlı bir kuruluş değildir?
a) Rekabet Kurumu
b) SPK
c) Yüksek Denetleme Kurulu
d) Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu
e) Hazine Müsteşarlığı

81-Aşağıdakilerden hangisi ilk kez 1982 Anayasası ile Cumhurbaşkanına tanınmış yetkilerden biridir.
a) Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM ye göndermek
b) Kanunların anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açmak
c) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayınlamak
d) Başbakanın teklifi üzerine bakanların görevlerine son vermek
e) Gerekli gördüğü hallerde bakanlar kuruluna başkanlık etmek

82- Merkezi İdare aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile Danıştay'dan görüş isteyebilir?
a) Başbakanlık
b) Danıştay Başkanlığı
c) Adalet Bakanlığı
d) Cumhurbaşkanlığı
e) Bakanlar Kurulu

83-Aşağıdakilerden hangisi yetki gaspı olarak nitelendirilmektedir?
a) üstün ast yerine geçmesi
b) astın üst yerine işlem yapması
c) bir bakanlığın bir başka bakanlığın görev alanına giren bir konuda işlem yapması
d) İdarenin yargı organının görevine giren bir konuda işlem yapması
e) İdare adına irade açıklamaya yetkili olmayan bir kamu görevlisinin işlem yapması

84- Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları sonucunda kaybettiğimiz topraklardan biri değildir*
a) Dimetoka
b) Kavala
c) Dedeağaç
d) Yanya
e) Selanik

85-Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Cephesindeki savaşın başarı ile kazanılmasının önemli sonuçlarından biridir?
a) 1. dünya savaşının süresi kısalmıştır
b) Rusyaya yardım önlenmiş, Bolşevik ihtilali hızlanmış, Rusya savaştan çekilmiştir
c) Boğazlar ve Marmara İngilizlere verilmiştir
d) Bulgaristanın itilaf devletleri yanında savaşa katılmasına yolaçmıştır
e) Arapların Osmanlı Devletine karşı kışkırtılmasına yol açmıştır


86- "İstanbul ve Boğazlar TBMM hükümetine bırakılacak ancak anlaşma devletleri kuvvetleri İstanbulda kalacaktır"
Yukarıdaki hüküm aşağıdaki anlaşmaların hangisinde yer almaktadır?
a) Mondros
b) Sevr
c) Mudanya
d) Lozan
e) Montrö Sözleşmesi

87-Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi Türk ordusunun Musul'a yönelik hareketini gerçekleştirmemesine ve daha sonra Musul sorununun İngiltere lehine çözümlenmesine neden olmuştur?
a) Çerkes Ethem Ayaklanması
b) Demirci Mehmet Efe Ayaklanması
c) Şeyh Sait Ayaklanması
d) Menemen Ayaklanması
e) Çapur Musa Ayaklanması

88-Bölgesel direniş kuvvetlerinin Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti altında birleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?
a) Amasya Genelgesi
b) Erzurum Kongresi
c) Balıkesir Kongresi
d) Sivas Kongresi
e) Alaşehir Kongresi

89-Cumhurbaşkanı tarafından bir işlemin Başbakan veya ilgili bakan tarafından imzalanması suretiyle bu işlemlerden doğan sorumluluğun Başbakan veya ilgili bakana ait olmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
a)Karşı-imza kuralı
b)Re'sen icra ilkesi
c) Şekil ve usulde paralellik ilkesi
d) Yasama sorumsuzluğu ilkesi
e) Müteselsil sorumluluk ilkesi

90-Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usul Kanunu'nda süreyi durduran hallerden biri olarak sayılmıştır?
a) Dava açma süresi içinde üst yönetsel makama başvurma
b) Vesayet makamına başvurma
c) Hiyerarşik bir üstü olduğu halde işlemi yapan idari makama başvurma
d)Dava açma süresinin geçirilmesinden sonra üst idari yere başvurma
e)İdareye başvurunun özel olarak düzenlendiği durumlarda üst idari yere başvurma

91-İdari Yargılama Usul Kanunu'na göre idare, mahkeme kararlarının icaplarına göre, kararın kendisine tebliğinden itibaren ne kadar süre içerisinde işlem tesis etmek veya eylemde bulunmak zorundadır?
a) 7 gün
b) 10 gün
c) 15 gün
d) 30 gün
e) 60 gün

92-Vali, tasdik etmediği il genel meclisi kararlarına karşı aşağıdaki yollardan hangisine başvurmak zorundadır?
a) 20 gün içinde itiraz yolu ile Danıştay'a götürmelidir
b) 1 hafta içinde itiraz yolu ile İçişleri Bakanlığı'na götürmelidir
c) 20 gün içinde itiraz yolu ile Bölge İdare Mahkemesine başvurmalıdır
d) 30 gün içinde temyiz yolu ile Danıştaya başvurmalıdır
e) 60 gün içinde görevli ve yetkili idare mahkemesinde iptal davası açmalıdır

93- Bir ekonomide para miktarında meydana gelecek olan artma veya azalmalar aynı oranda ve aynı yönde aşağıdakilerden hangisini etkiler
a) fiyatlar genel düzeyi
b) paranın değeri
c) işsizlik
d) paranın tedavül hızı
e) para talebi

94- Klasik iktisatçıların paranın işlevi konusundaki görüşleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) tasarruf aracı
b) borçlanma aracı
c) iktisat politikası aracı
d) değişim aracı
e) hiçbiri

95- İki malın söz konusu olduğu bir bütçede her iki malın fiyatı da aynı oranda değişirse bütçe doğrusu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) bütçe doğrusu sola kayar
b) bütçe doğrusu sağa kayar
c) bütçe doğrusu bir malı eksenine doğru dikleşir
d) bütçe doğrusunda bir değişme olmaz
e) bütçe doğrusu zorunlu mal eksenine doğru yatıklaşır

96- Marjinal tüketim eğiliminin 0,2 oranında artması halinde çoğaltan nasıl bir değişme gösterir?
a) çoğaltan artar
b) çoğaltanın değeri değişmez
c) çoğaltan azalır
d) çoğaltan marjinal tüketim eğilimi ile alakalı değildir.
e) hiçbiri

97- Bir malın üretimi sabitken fiyatı artarsa, talep eğrisi nasıldır?
a) talep sola kayacaktır
b) talep eğrisi üzerine bir değişme olacaktır
c) talep tamamen sağa kayacaktır
d) talep eğrisi miktar eksenine doğru yatıklaşacaktır
e) talep eğrisi miktar eksenine doğru dikleşecektir

98- Tüketim ve harcamaların artması aşağıdakilerden hangisine yol açar?
a) Milli geliri artırırken, yatırımları azaltacaktır
b) Milli geliri azaltırken yatırımları artıracaktır
c) Milli geliri ve yatırımları artıracaktır
d) Milli geliri ve yatırımları azaltacaktır
e) Tasarruflar artarken, milli gelir azalacaktır

99-Yatırımların faize duyarlı hale gelmesi yatırım talebi eğrisini nasıl bir hal alır?
a) Yatay eksene dik bir eğri olur
b) Dik eksene dik bir eğri olur
c) Yatay eksene doğru yatıklaşır
d) Yatay eksene doğru dikleşir
e) Herhangi bir değişiklik olmaz

100- İkame mallarından birinin fiyatındaki %10 luk bir artış diğer malın talep edilen miktarında nasıl bir değişmeye yol açar?
a) Talep edilen miktar değişmeyecektir
b) Talep edilen miktar %10 oranında azalacak
c) Talep edilen miktar diğer mala olan talep kadar olacak
d) Talep edilen miktar % 10 artacak
e) Talep edilen miktar%20 artacak

101- Hane halkları ve firmaların yer aldığı iki sektörlü bir maddede çoğalan katsayısını aşağıdakilerden hangisi verir?
a) 1/MSE
b) 1/1-MSE
c) 1/MTE
d) -1/MSE
e) -1/MTE

102- Devlet aşağıdaki araçlardan hangisi ile borçlanmaya gidemez?
a) tahvil
b) bono
c) hisse senedi
d) dış devletlerle yapılan anlaşmalarla alınan kredi
e) hiçbiri

103- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de tarım sektörünün temel sorunudur
a) istihdam
b) gübreleme
c) makinalaşma
d) sulama
e) işletme yapısı

104-Aşağıdakilerden hangisi Türk Turizm sektörünün sorunlarından biri değildir?
a) Ülkemizin doğal altyapısının turizm çeşitlerine imkan vermeyen coğrafi yapısı
b) iklimin sert olması
c) Ulaşımın ok zor olması
d) Beşeri altyapının nitelik itibariyle oldukça yetersiz olması
e) Hiçbiri

105- Aşağıdakilerden hangisi 2000 yılında Türkiyenin sorunlarından biri değildir
a) Dış ticaret ve cari işlemler açığı
b) Enflasyon
c) Dış borçlanmanın artarak devam etmesi
d) Yabancı sermaye girişinde azalma
e) İMKB Endeksinde rekor düzeyine azalma

106- C=1000 G=3000 S=100 ise GSMH=?
a) 4000
b) 2100
c) 2000
d) 2900
e) 4100

107- Faiz: %10 Enflasyon:%7 Reel Faiz:?
a) 3,3
b) 70
c) 17
d) 3
e) 30

108- A Malının marjinal faydası B Malının marjinal faydasından büyükse tüketici nasıl bir davranış gösterecektir?
a) A Malından daha az alacaktır
b) B Malından daha fazla alacaktır
c) A malından daha fazla alacaktır
d) her ikisinden eşit alacaktır
e) her iki malıda tercih etmeyecektir

109-Kısa dönemde üretim artarsa sabit ve değişken maliyetler nasıl etkilenir
a) sabit maliyet artar değişken maliyet azalır
b) sabit maliyet değişmez değişken maliyet artar
c) sabit maliyet azalır değişken maliyet artar
d) her ikisi de artar
e) her ikisi de azalır

110-Klasiklerin istihdam teorisinin özü nedir?
a) Denge belirsizdir, eksik istihdamda da olabilir
b) Para arz ve talebince belirlenen faiz teorisi
c) Emeğin talebine göre belirlenen ücret teorisi
d) İstihdam otomatik olarak gerçekleşir
e) Hiçbiri

111- Aşağıdakilerden hangisinin kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunmayacaklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
a) Dernekler
b) Vakıflar
c) Sendikalar
d) Siyasi Partiler
e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

112- "Allah ile kul arasına kimse giremez"
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ilkeyi gerçekleştirmek için yapılan inkılaplardan biridir?
a) Tekkelerin kapatılması
b) Aşar Vergisinini kaldırılması
c) Tevhidi Tedrisat Kanunu
d) Şeriye ve Efkaf Vekaletinin kapatılması
e) Maarif Teşkilatı Kanunu

113-Aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonucunda TBMM, İstanbul Hükümeti ile olan bütün ilişkilerini kesmiştir?
a) Amasya Genelgesi
b) İzmirin işgali
c) Sivas kongresi
d) Mebusan meclisinin dağıtılması
e) Temsil Kurulunun Ankaraya gelmesi

114-Aşagıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın çalışma ile ilgili hükümlerinden biri değildir?
a) Herkes dilediği alana çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir.
b) Devlet, çalışma barışının sağlanması için gerekli tedbirleri alır
c) Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.
d) Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır
e) Asgari ücretle çalışan kimselerin aldıkları ücret vergiye tabi değildir

115- Aşağıdakilerden hangisine karşı yargı yoluna başvurulamayacağı Anayasada düzenlenmemiştir?
a) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
b) Hakiler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları
c) Yüksek Askeri Şura kararları
d) Olağanüstühal valisi tarafından yapılan işlemler
e) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar

116- Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gerekli şartlardan biri değildir?
a) 40 yaşını doldurmuş olmak
b) Yükseköğrenim yapmış olmak
c) TBMM Üyesi olmak
d) Türk Vatandaşlığı
e) Daha önce cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak

117- Aşağıdakilerden hangisi Fransızlarla yapılan Ankara antlaşmasının sonuçlarından biri değildir?
a) Misakı Milliyi ilk kabul eden Fransa olmuştur
b) Hatay dışarıda kalmak şartıyla bugünkü Suriye sınırı çizilmiştir
c) İngiltere Anadolu politikasında yalnız kalmıştır
d) Güney cephesi kapanmıştır
e) Kurtuluş savaşının askeri safhası sona ermiştir

118-Meclis Başkanlık Divanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Meclis Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Başkanvekilleri katip üyeler ve idare amirlerinden oluşmaktadır
b) Meclis Başkanlık Divanı, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında Divana katılmalarını sağlayacak biçimde kurulur
c) Başkan ve üyeler 5 yıl için seçilir
d) Anayasa, meclis etkinliklerinin iyi bir biçimde yürütülmesini, Meclis Başkanlık Divanının tarafsızlığında görmüş ve bunun için önlemler öngörmüştür.
e) Meclis Başkanlığı seçimleri gizli oyla yapılr


119- Tam rekabet piyasasında firmanın amacı kar değil de sadece satış miktarını artırmak ise firma hangi noktaya kadar satış yapar
a) Kısa ve uzun dönem marjinal maliyetlerinin fiyata eşit olduğu noktaya kadar
b) K MM = KOM
c) KMM=UMM
d) UOM=KOM
e) teorik olarak mümkün değildir

120- Sürekli gelir hipotezine göre tüketim kararları nasıl verilir?
a) toplumdaki gelir dağılımına göre
b) vergi ve para politikalarındaki değişikliklere göre
c) servet düzeyine göre
d) fiyatlar genel düzeyi ile ilgili tahminlere göre
e) sürekli gelirin bölüşümüne bağlı olmaksızın sabit bir orantıya göre

121- Para talebi aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerine bağlıdır?
a) sadece faiz haddine
b) fiyatlar genel düzeyine
c) faiz haddi ve gelir düzeyine
d) sadece gelir düzeyine
e) sabit para arzına

122- Piyasada oluşan denge fiyatının altında ve arz eğrisinin solunda olan bölgede oluşan ve üretici lehine olan ek kazanca ne denir?
a) üretici rantı
b) tüketici rantı
c) kalite rantı
d) diferansiyel rant
e) rant benzeri

123- Aşağıdakilerden hangisi Anadolu kurtuluş hareketinin başlamasına temel teşkil eder?
a) Mustafa Kemalin Çanakkale cephesinde savaşmış olması
b) Mustafa Kemalin Samsuna gönderilmesi
c) Düzenli ordunun kurulması
d) Bölgesel kongrelerin yapılmış olması
e) Sevr anlaşmasının yapılmış olması

124-İngilizler hangi anlaşma ile TBMM yi tanımıştır?
a) Ankara
b) Kars
c) Mudanya
d) Lozan
e) Batum

125- Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresinde alınan kararlardan biri değildir?
a) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz
b) İstanbul hükümeti görev ve sorumluluğunu yerine getiremezse geçici bir hükümet kurulacaktır
c) Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez
d) Kuvayi Milliyeyi etken, milli iradeyi hakim kılmak esastır
e) Vatanın bütünlüğü, millet bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır

126- Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi ile 3 büyük devlet, TBMM yi tanımıştır
a) Kars
b) Batum
c) Moskova
d) Ankara
e) Mudanya

127-I. Aşar Vergisinin kaldırılması
II.Kadınlara siyasal hakların verilmesi
III. Soyadı yasası
Yukarıdakilerden hangisi yad hangileri halkçılık ilkesi ile ilgilidir.
a) I
b) I-II
c) I-III
d) II-III
e) I-III

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
07:30 - İstanbul'da operasyonda 103 şüpheli gözaltına alındı07:15 - Gıda taklidinde isim değiştiren de cezadan kurtulamayacak!06:50 - Soylu'nun kastettiği 'büyük FETÖ operasyonu' belli oldu06:40 - Türkiye Libya'dan davet gelmiş gibi hazırlıklara başladı06:11 - Asgari ücret ne belirlenirken niçin bu kadar tartışma yaşanıyor?04:32 - Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik01:46 - Koyun sürüsü çobansız dönünce acı gerçek ortaya çıktı01:20 - Kırıkkale'de polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı00:21 - 'Kanal İstanbul Projesini gerekirse milli bütceyle yapacağız'00:05 - Sözleşmeli personelin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödenir mi?
00:02 - 16 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları00:00 - 50TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo00:00 - İş makineleri sınav ücretleri açıklandı22:30 - Sahibinden 'kelepir' ada22:20 - Topraksız tarımla fide üretti, siparişlere yetişemiyor22:12 - Ediz bebek kör olmaktan lazer tedavisiyle kurtuldu22:06 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması22:00 - 'Özel bankalar 'Kredi ister misiniz?' diye gezmeye başladı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, KPSS puanı yerine mezuniyet notuyla personel almasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam