1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1994 Yılı Sayıştay Başkanlığı Denetmen Yardımcılığı Sınav Soruları

15 Nisan 2003 00:00
Yazdır
1- Hukuk düzeninde aşağıdakilerden hangisinin emre düzenlenme yetkisi yoktur?
a) irat senesi
b) deniz ödüncü senedi
c) konşimento
d) poliçe
e) çek

2-Aşağıdakilerden hangisi emtia senedi değildir?
a) Makbuz Senedi
b) Hisse Senedi
c) Taşıma Senedi
d) Konşimento
e) Varant

3- Keşide yeri olarak Ankara yazılan bir çekte çekle işleyen hesabın bulunduğu şube de Ankara'dadır. Bu çek ödenmek üzere muhatabın İstanbul'daki bir şubesinde hangi süre içinde ibraz olunabilir?
a) 10 gün
b) 1 ay
c) 3 ay
d) 6 ay
e) 1 yıl

4- Çek hamilinin müracaat borçlularına ve keşideciye başvurma hakkı hangi süre içinde zamanaşımına uğrar?
a) 3 ay
b) 6 ay
c) 1 yıl
d) 2 yıl
e) 5 yıl

5- Ticaret işletme rehininin kapsamına aşağıdakilerden hangisi girmez?
a) Ticaret unvanı
b) menkuller
c) Gayri menkuller
d) işletme adı
e) ihtira beratı

6- Aşağıdakilerden hangisi ticarethane kapsamına girmez?
a) Gazetecilik
b) Bankacılık
c) Acentelik
d) Lokantacılık
e) Fabrikacılık

7- Markalar Kanununa göre markaların kazanılma süresi nedir?
a) İlk kullanma tarihinden itibaren 5 yıl
b) Tescil tarihinden itibaren 5 yıl
c) İlk kullanma tarihinden itibaren 10 yıl
d) Tescil tarihinden itibaren 10 yıl
e) Süresiz

8- Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet davalarından değildir?
a) Tespit davası
b) İade davası
c) Men davası
d) Eski hale getirme
e) Manevi tazminat davası

9- Anonim şirketlerde aşağıdaki kararlardan hangisi için pay sahiplerinin oy birliği gereklidir?
a) Şirketin konusunu değiştirmek
b) Şirketin türünü değiştirmek
c) Sermaye artırımına karar vermek
d) Pay sahiplerinin taahhütlerini artırmak
e) Şirketin feshine karar vermek

10- Kayıtlı sermayeli A.Ş. lerde yeni pay alma hakkı ile ilgili yönetim kurulu kararlarına karşı kaç gün içinde iptal davası açılabilir?
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 50

11- Anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyelerinin yaptıkları işlemle şirkete verdikleri zararlar nedeniyle, pay sahiplerinden biri tarafından açılacak sorumluluk davasında hüküm olunacak tazminat kime verilir?
a) Şirkete
b) Davayı açan pay sahibine
c) Davayı açan ve davaya katılan pay sahiplerine eşit olarak
d) Davayı açan ve şirkete verilen zarar dolayısıyla kendisinin de zarara uğradığını ispat eden pay sahibine
e) Bütün pay sahiplerine ödenmiş sermayeleri oranında

12- Aşağıdakilerden hangisi Anonim şirketin tasfiyesiz dağılma nedenlerindendir?
a) Ana sözleşmenin süresinin sona ermesi
b) Amacının gerçekleşmesi veya gerçekleşme olanağının kalmaması
c) Pay sahiplerinin 5 ten az olması
d) Başka anonim şirketle birleşmesi
e) İflası halinde

13- Ortak sayısı 5 i geçen limitet şirketlerde mukavele değişmesi sermayenin ne kadarının onayını gerektirir?
a) 1/4
b) 1/3
c) 1/2
d) 2/3
e) 3/4

14- Aşağıdakilerden hangisi kooperatife ortak olamaz?
a) Özel idare
b) Dernek
c) Kooperatif
d) Anonim Şirket
e) Belediye

15- Aşağıdakilerden hangisi tüm ticari senetlerin ortak özelliği değildir?
a) Şekle bağlı olması
b) İllete bağlı olması
c) Kanunen emre bağlı olması
d) İbra edilmiş olması
e) Müteselsil sorumluluk yükleyen senetler olması

16- Komanditer ortağın ad ve soyadının unvana konulması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
a) Ortağın sorumluluğu azalır
b) Ortak şirketten çıkarılır
c) Ortağın sorumluluğu sona erer
d) Ortağın sorumluluğu sınırsız olur
e) Ortağın sorumluluğu aynen devam eder

17- Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirketin tasfiye edilmesinin sonuçlarından biri değildir?
a) Kazan elde etmeye yönelik aktif gayenin sona ermesi ve onun yerini tasfiye gayesinin alması
b) Ortakların idare haklarının devam etmesi
c) Ortakların yerini tasfiye memurlarının alması
d) Tüzel kişiliğin hukuki ehliyetinin sona ermesi
e) Şirket unvanına tasfiye halinde kaydının konulması

18- Aşağıdaki tacir yardımcılarından hangisi bordro düzenlemekle yükümlüdür?
a)Ticari mümessil
b)Ticari vekil
c)Acente
d) Tellal
e) Komisyoncu

19- Aşağıdakilerden hangisi tellalın borcu değildir?
a) Aracılık
b) Numune saklamak
c) Dürüst davranmak
d) Defter tutmak
e) Sigorta ettirmek

20- Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortakların hiç birinin mesuliyeti şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış olan şirket hangisidir?
a) Kollektif
b) Adi Komandit
c) Hisseli Komandit
d) Limitet
e) Anonim Şirket

21- TBMM seçimleri aşağıdakilerden hangisi ile bir yıl ertelenebilir?
a) TBMM üye sayısının dörtte üçünün kararıyla
b) Cumhurbaşkanının istemi üzerine Yüksek Seçim Kurulunun kararıyla
c) Savaş nedeniyle seçimlerin yapılmasının imkansız olması halinde TBMM kararıyla
d) Sıkıyönetim veya olağanüstü hal nedeniyle seçim yapılmasına imkan görülmezse TBMM kararıyla
e) Savaşa yol açacak bir durumun ortaya çıkması halinde Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu Kararıyla

22-Başbakanın yüce divana sevki halinde ne olur?
a) Yüce Divan kararına kadar Başbakan yardımcısı başbakana vekalet eder.
b) Yüce Divan kararına kadar TBMM başkanı başkanlığa vekalet eder.
c) Bakanlar kurulu çekilmiş sayılır.
d) Başbakan görevine devam eder.
e) Bakanlar Kurulu TBMM'den güvenoyu ister.

23-Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre sıkıyönetim ilan edilmesinin nedenlerinden biridir.
a) Tabi afetlerin meydana gelmesi
b) Ağır ekonomik bunalım olması
c) Tehlikeli bir salgın hastalığın baş göstermesi
d) Savaşı gerektiren bir durumun olması
e) Yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması

24-Türk idare sisteminde sağlık hizmetleri hangi tür kamu hizmetine girer?
a) İdari
b) Sosyal
c)İktisadi
d) Teknik
e) Bilimsel
25-Aşağıdakilerden hangisi idari işlemin maksat unsurundaki hukuka aykırılığı ifade etmek için kullanılmaktadır?
a) Yetki aşımı
b) Yetki tecavüzü
c) Ağır yetki tecavüzü
d) Yetki saptırması
e) Yetkisizlik

26-Hangisi kamu mallarının özelliği değildir?
a) Haczedilemez
b) Satılamaz
c) Vergi vb. mali yükümlülüklerden muaftır
d) Kazandırıcı zaman aşımı ile kazanılır
e) İpotek konulamaz

27-Sayıştayın vize denetimi ile ilgili hangisi yanlıştır?
a) Harcamalara ilişkin işlemleri yetkili makamların yapıp yapmadıklarını incelemek
b) Harcamaların bütçede karşılığın olup olmadığını incelemek
c) Mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin mevzuatta olup olmadığını incelemek
d) Harcamaların öteki kanunlara uygunluğunu denetlemek
e) Harcamaların yerindeliğini denetlemek

28-Bir idari işlemin ortadan kaldırılması ile ilgili açılan dava hangisidir?
a) Tam yargı
b) Yorum
c) Temyiz
d) Tespit
e) İptal

29-Aynı konuda farklı yargı düzenleri içinde yer alan yerlerin birbirine aykırı surette karar vermesi yüzünden bir hakkın yerine getirilmemesi halinde ne tür bir uyuşmazlık söz konusudur?
a) Olumlu görev uyuşmazlığı
b) Olumsuz görev uyuşmazlığı
c) Hüküm uyuşmazlığı
d) Merci uyuşmazlığı
e) Yetki uyuşmazlığı

30- Hangisi kazai rüştün şartlarından biri değildir?
a) Küçüğün 15 yaşını bitirmiş olması
b) Ana babanın muvafakati
c) Küçüğün isteği
d) Sulh hakiminin izin vermesi
e) Vasinin dinlenmesi

31- Aşağıdakilerden hangisi bölge idare mahkemelerinin görevlerinden biri değildir?
a) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan yetki uyuşmazlıklarına karara bağlamak
b) Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev uyuşmazlığını kesin karara bağlamak
c) Yargı çevresindeki iki vergi mahkemesinin aynı davaya bakmaya yetkili olduklarına karar vermesi halinde davaya bakacak mahkemeyi kesin olarak belirlemek
d) Kanunda öngörülen bazı idari işlemler hakkında açılan iptal davaları sonunda verilen kararlara karşı yapılan itirazları karara bağlamak
e) Yargı çevresindeki mahkemelerdeki bağlantılı davaların bulunması halinde bağlantının bulunduğuna karar vermek

32- Yürütmenin durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Dava açılmadan önce yürütmenin durdurulması kararı verilemez
b) Savaş halinde yürütmenin durdurulması kararı verilemez
c) Yürütmenin durdurulması kararı 90 gün içinde verilir
d) Yürütmenin durdurulmasına karşı Bölge İdare Mahkemelerine itiraz edilir
e) Yürütmenin durdurulması kararı mutlaka teminat karşılığında verilir

33-Aşağıdakilerden hangisinin çözülmesi Uyuşmazlık mahkemesinin görevlerinden biri değildir?
a)Askeri ceza mahkemesi ile sivil ceza mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarının
b) İdare mahkemesi ile vergi mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarının
c) İdare mahkemesi ile askeri yüksek idare mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarının
d) İdare mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarının
e) İdare mahkemesi ile asliye hukuk mahkemeleri arasındaki hüküm uyuşmazlıklarının

34- Mümeyyiz küçükler aşağıdakilerden hangisini tek başına yapabilirler?
a) Vakıf kurabilirler
b) Kooperatife üye olabilirler
c) Kambiyo taahhüdünde bulunabilirler
d) Kefil olarak kefalet sözleşmesi yapabilirler
e) İşgal ve ihraz yoluyla mülkiyet kazanabilirler

35-Bir kimse ile kız kardeşinin oğlu arasında hangi tür ve dereceden hısımlık vardır?
a) Birinci dereceden civar kan hısımlığı
b) İkinci dereceden sıhri civar hısımlığı
c) Üçüncü dereceden civar kan hısımlığı
d) Dördüncü dereceden civar kan hısımlığı
e) Beşinci dereceden sıhri civar hısımlığı

36- Bir vakıf ne zaman hükmi şahsiyet kazanır?
a) Vakıf senedi yetkili asliye hukuk mahkemesince tutulan sicile tescil edildiği anda
b) Vakıf senedi Vakıflar Gen. Md.ce tutulan sicile tescil edildiği anda
c) Vakıf senedinin noterlikçe düzenlenen noter siciline tescil edildiği anda
d) Vakfeden vakıf senedini kendi el yazısıyla hazırlayıp notere tevdi ettiği anda
e) Vakıf senedi vakfeden tarafından düzenlendiği anda

37- Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin vasi tayin edilmesine engel değildir?
a) vasiyet altında bulunması
b) 60 yaşını geçmiş olması
c) Kötü hal sahibi olması
d) Medeni ve siyasi haklardan yoksun olması
e) Vesayet altına alınacak kişiye düşmanlığı olması

38- Aşağıdakilerden hangisi karz sözleşmesinin konusu değildir?
a) Para
b) Limon
c) Şeker
d) Kitap
e) Zeytin

39- Birden fazla kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması Borçlar Kanununda müteselsil borçluluk değildir?
a) Birlikte mal satın alımı
b) Birlikte ariyet alımı
c) Birlikte kefalet verme
d) Birlikte vedia kabulü
e) Ortakların kusurlarıyla zarara sebebiyet vermesi

40- Her iki tarafın irade ve irade açıklamalarıyla bilerek ve isteyerek meydana getirdiği uygunsuzluk nedir?
a) Kast
b) Hile
c) İrade Fesadı
d) Muvazaa
e) İkrah


41- Aşağıdakilerden hangisi klasik maliye okulu ile bağdaşmaz?
a) Kamu harcamalarının borçla finansmanı
b) Mali dengenin sağlanması
c) Tarafsız devlet anlayışı
d) Liberal ekonomi uygulaması
e) Kamu harcamalarının düşük tutulması

42- Kamu harcamalarının sınırı hakkında en etkili faktör nedir?
a) Ekonomik faktör
b) Mali Faktör
c) Sosyal Faktör
d) Politik faktör
e) Yasal faktör

43- Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarını doğrudan etkilemez?
a) Üretim
b) İstihdam
c) Kaynak dağılımı
d) Nüfus yapısı
e) Fiyatlar genel düzeyi

44- Aşağıdakilerden hangisi kamu giderlerinin görünüşte artış nedenidir?
a) Nüfus artışı
b) Teknoloji
c) Para değerinde düşme
d) Kentleşme
e) Sosyal sabit sermaye artışı

45- Hangisi sermaye transferi niteliğindedir?
a) Savaş zararları
b) Öğrenci bursları
c) Maluliyet aylığı
d) Sübvansiyonlar
e) Memura yakacak yardımı

46- Hangisi transfer harcaması değildir?
a) KİT'lere yardım
b) Emekli sandığına yardım
c) Hazine yardımları
d) Derneklere yapılan yardımlar
e) Devletin dış borç ana para ödemeleri

47-Aşağıdakilerden hangisi bütçenin klasik işlevlerinden değildir?
a) Hukuki işlev
b) Konjonktürel işlev
c) Denetim işlevi
d) İktisadi işlevi
e) Siyasi işlevi

48- Bütçenin birlik ilkesinin yararlarından olmayan hangisidir?
a) Bütçenin gerçek durumunu göstermesi
b) Açık ve fazlaların kolay anlaşılmasının sağlanması
c) Yasama organının bütçeyi gereği gibi değerlendirme imkanı vermesi
d) Yıllık olma ilkesinin tamamlanması
e) Bütçeyi hazırlamakla görevli organın gerçek görüşlerini yansıtması

49- Yıllık programın yasal dayanağı hangisidir?
a) Kanun
b) TBMM kararı
c) BKK
d) KHK
e) DPT Genelgesi

50- Milli bütçe tahmin raporunda hangisi yer almaz?
a) Genel ve katma bütçe ödenekleri
b) GSMH
c) Özel sabit sermaye yatırımları
d) Kamu stok değişmeleri
e) Kamu sabit sermaye yatırımları

51- Sayıştayın aşağıdakilerden hangisi üzerinde denetim yetkisi yoktur?
a) Genel bütçe
b) Bütçe dışı fonlar
c) Katma bütçe
d) Özel bütçe
e) Döner ve sabit sermayeli kurumlar

52- Devlet borçlarının yönetiminde kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlarla değiştirilmesine ne ad verilir?
a) Konversiyon
b) Konsadilasyon
c) Amortisman
d) İtfa
e) Kapitilizasyon

53- Tek vergi oranının savunucularının aşağıdakilerden hangisi üzerinde ittifakları yoktur?
a) Kolay olması
b) Yüksek hasılat
c) Az maliyetli olması
d) Vergilendirmenin aynı konu üzerinde gerçekleşmesi
e) Masrafsız oluşu

54- Taşıt alımı ne tür bir harcamadır?
a) Yatırım
b) Cari
c) Transfer
d) Kalkınma carileri
e) Verimli transfer

55- Verginin hesaplanması için konusu üzerine uygulanan ekonomik, sosyal ve teknik değere ne denir?
a) Vergi matrahı
b) Vergi oranı
c) Vergi tahakkuku
d) Tarh
e) Vergiyi doğuran olay

56- Vergi borçlusunun ikametgahının bilinmemesi, kaçması veya kaçma ihtimali olması halinde, önceden mahallin en büyük mal memurunun kararıyla müddetine bakılmaksızın mal varlığına el konulmasına ne denir?
a) İhtiyati tahakkuk
b) İhtiyati haciz
c) Tecil
d) Tehir
e) Tahsil

57-Hangisi basit Keynesyen modelin özelliklerindendir?
a) Para politikasını kapsar
b) Değişken sermaye kısa dönemlidir
c) Emek değişken faktör
d) Karmaşıklık
e) Açık ekonomi varsayımı

58- Gelir vergisi kanununa göre aşağıdakilerden hangisi vergiye tabi gelirin özelliklerinde değildir?
a) Gerçek kişilerden alınır
b) Gelirin bir takvim yılında hasıl olması
c) Gelirin elde edilmiş olması
d) Kazan ve iradın safi tutarından alınması
e) Kazanç ve iradın tutarı ayrı ayrı matrahlar üzerinden hesaplanır

59- Gelir dağılımında adalet hangi harcamalarla sağlanır?
a) Transfer
b) Cari
c) Yatırım
d) Verimli yatırım
e) Verimsiz yatırım

60- Aşağıdakilerden hangisi kamu giderlerinin yapılması aşamalarından biri değildir?
a) Giderin tahakkuku
b) Giderleri taahhüdü
c) Giderlerin tebliği
d) Giderlerin ödenmesi
e) Verile emrine bağlama

61-Aşağıdakilerden hangisi iktisadi akımların doğru sıralanışıdır?
a) Merkantalistler, Fizyokratlar, Monetaristler Klasikler
b) Fizyokratlar, Klasikler, Merkantalistler,Monetaristler
c) Merkantalistler, Fizyokratlar, Klasikler, Monetaristler
d) Klasikler, Merkantalistler, Monetaristler Fizyokratlar
e) Klasikler, Merkantalistler, Fizyokratlar, Monetaristler

62- 1936 yılında Keynes'in yayınladığı kitabın adı nedir?
a) İstihdam para ve faiz Genel Teorisi
b) Ekonomi
c) Makroekonomik teori
d) Fiyat teorisi
e) Gelir Ticaret tüketici dengesi teorisi

63- Piyasada arz S:30+ 2P ve talep D:40+4P iken piyasa fiyatı ve alıcıların alacağı en yüksek fiyat sırasıyla nedir?
a) 5/3, 30
b) 10/6 , 40
c) 3/2 , 20
d) 5/3 , 10
e) 2/3 , 15

64- Fiyat esnekliği - ½ iken fiyat %15 düşerse talep miktarı nasıl değişir?
a) %2,5 azalır
b) %7,5 artar
c) %15 artar
d) %30 artar
e) %30 azalır

66- Konut arz eğrisi sola hangi durumda kayar?
a) nüfus ve kentleşme hızı azalırsa
b) prefabrik konut üretimi ucuzladığı zaman
c) İnşaat malzemelerinin fiyatı düştüğünde
d) Konut talebi arttığında
e) İnşaat işçi ücretleri yükseldiğinde

67- Uzun dönemde fiyat açısından P>MC ve P>AC min ve P >AC hangi piyasa türleridir?
a) Tekelci- rekabet-oligopol
b) tekel- oligopol
c) tekel- tam rekabet
d) tekelci rekabet -tekel
e) tam rekabet - tekel

68- Hangisi düopol ile ilgili değildir?
a) Alıcılar L uzunluğunda bit hat üzerinde eşit birim aralıklarla dizilmiştir.
b) Düopolist A ve B gibi iki farklı noktada işletme kurmuştur
c) Her alıcı her birim zamanda bir birim mal satın alır
d) Birim malın, birim uzaklıktaki yere taşınmasına uygunluğu ve tüm pazarda geçerli olan belli bir maliyet vardır
e) Düopolist , malların fiyatlarını hiçbir sınırlamaya tabi kılmaksızın serbestçe ayarlar

69- Otomobil piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Demir çelik fiyatları düştüğünde arz eğrisi sağa kayar
b) Benzin fiyatları arttığında talep eğrisi sola kayar
c) Teknolojik gelişme olduğunda talep eğrisi sola kayar
d) İşçi ücretleri arttığında arz eğrisi sola kayar
e) Gelir arttığında talep eğrisi sağa kayar

70- Sözleşme eğrisi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a) Pareto optimumu
b) Gassen Yasası
c) Tunç yasası
d) Firma iç dengesi
e) Azalan verimler yasası

71- Vergileme ile birlikte emisyonun artırılması IS ve LM eğrilerini nasıl etkiler
a) IS: değişmez LM:sağa kayar
b) IS:sola kayar LM:Değişmez
c) IS:sağa kayar LM:sağa kayar
d) IS:sola kayar LM:sola kayar
e) IS:sola kayar LM:sağa kayar

72-A malının günlük
tüketim miktarı toplam faydası marjinal faydası
5 38 x1
6 54 x2
7 69 x3
8 79 x4
x1, x2, x3 ve x4 ün sırasıyla değerleri aşağıdakilerden hangisidir
a) 54 16 15 -
b) 38 10 15 16
c) 0 16 10 15
d) ? 16 15 10
e) ? 10 15 10

73- Basit klasik sistemde aşağıdakilerden hangisi emek arzının azalmasının sonuçlarından değildir?
a) İstihdamın düşmesi
b) reel üretimin azalması
c) reel milli gelirin düşmesi
d) tasarruf e ve yatırım değerinin aynı kalması
e) tüketim ve faiz oranının aynı kalması

74- Marjinal tasarruf eğilimi s:%25, otonom tüketim Co:25, kamu reel harcamaları G:25, milli gelir Y:500 birim olan kapalı ekonomide yatırım miktarı I ne kadardır?
a) 25
b) 50
c) 75
d) 100
e) 125

75- Aşağıdakilerden hangisi uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin yukarı kayma nedenidir?
a) olumlu dışsal ekonomiler
b) olumlu içsel ekonomiler
c) olumsuz dışsal ekonomiler
d) olumsuz içsel ekonomiler
e) Firma ölçeğinin büyümesinden kaynaklanan kırtasiyecilik

76- Aşağıdakilerden hangisi veri gelir dağılımını mutlak eşitliğe ya da mutlak eşitsizliğe ne kadar yakın olduğunu gösterir?
a) Marshall eğrisi
b) Lorenz eğrisi
c) Giffen katsayısı
d) Engel eğrisi
e) Gini Katsayısı

77- Sürekli gelir hipotezine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Kısa dönemli olacağı bilinen vergi değişmelerinin cari tüketim harcamaları üzerindeki etkisi uzun dönem vergi değişmelerine oranla daha güçlüdür
b) Vergi değişmelerinin kısa dönemli yada sürekli olup olmaması GSMH düzeyini etkilemez
c) Gelirdeki geçici yükselmelerin tamamı tüketim harcamalarına yönelir
d) Vergi değişmeleri bekleme süresi uzadıkça tüketim harcamaları üzerindeki etkisi artar
e) Vergi değişiminin kısa yada uzun süreli olması tüketim harcamalarını aynı yönde etkiler

78- Para arzı Ms:500 , işlem saiki ile tutulan para Mt:0.6Y ve spekülasyon saikiyle tutulan para Ma:20-6i ise LM nedir?
a) Y:80+6i
b) Y:800+10i
c) Y:420-14İ
d) Y:400+4i
e) Y: 800-20i

79-Bir devlet tahvili aşağıdaki durumlardan hangisinde paranın işlevlerinden birini yerine getirmektedir?
a) Servetin saklanması için kullanıldığında
b) Alışverişlerde kullanıldığında
c) Muhasebe birimi olarak kullanıldığında
d) Enflasyona karşı güvence olarak kullanıldığında
e) Konvertibiliteye sahip olduğunda

80- Bir sanayi dalında yer alan bütün firmalara maliyeti 10 milyon olan atıksu arıtma cihazı kullanma zorunluluğu getiriliyor. Bu durum hangisinin artmasına neden olur?
a) Marjinal maliyet
b) Değişir maliyet
c) Kısa dönemli denge fiyatı
d) Uzun dönemli denge fiyatı
e) Kısa dönemli ürün miktarının

81- Ekonominin bulunduğu noktanın cari üretim imkanları sınırının solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?
a) Üretim faaliyetinin nihai amacına ulaştığını
b) Ekonomide istihdam edilmeyen üretim faktörlerinin olduğunu
c) Fırsat maliyetinin yüksek olduğunu
d) Ekonomik büyümenin gerçekleştiğini
e) Ekonomik büyüme olanaklarının bulunmadığını

82- ?sınırsız emek arzı ile büyüme? ve ?fakirliğin kısır döngüsü? ile ilgili açıklamalar sırasıyla hangi iktisatçılara aittir?
a) Hircsman-Streen
b) Smith-Ricardo
c) Levis-Nurkse
d) Marshall-Tobin
e) Mill-Scytovsby

83- Gelişmekte olan ülkelerde aşağıdaki koşulların hangisinde yavru sanayinin gümrük vergileri ile korunması gereklidir?
a) Koruma sürekli olacaksa
b) Ölçek ekonomilerinden yararlanılacaksa
c) Korumanın başlangıcında mutlak avantaj söz konusu ise
d) Geri teknoloji kullanımı yaygınlaşacaksa
e) Korumanın başlangıcında bu ülkeler dış ticaretten daha fazla pay alacaklarsa

84-Bir trampa ekonomisinde 25 tane mal kaç türlü değişim ortaya çıkarır)
a) 300
b) 350
c) 375
d) 450
e) 600
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 3
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
00:24 - Erdoğan, 3 günlük yurt dışı ziyaretine çıkacak00:19 - 'Suriyeli çocuk tırnaklarıyla kazıya kazıya beni kurtardı'00:01 - 26 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:54 - Kaçak yapılar mercek altına alınıyor23:49 - Macron'dan Türkiye'ye destek mesajı23:43 - Kadın girişimci yapay zekayla 'finans danışmanı' geliştirdi23:43 - OGM, unvan değişikliği sınav sonuçlarını açıkladı. Sınava giren adaylar tepkili23:38 - Konya'da, karantinaya alınmıştı! Çinli turistte vertigo çıktı23:33 - Tahran-İstanbul seferi yapan uçak havada arızalandı23:28 - ABD 'deneysel uzay uçağı' projesini rafa kaldırdı
23:23 - 'Yeni nesil yalnızlaştı, ruhsal sorunlar arttı'23:18 - İYİ Parti lideri Akşener, Malatya ve Elazığ'a gidiyor23:14 - SABİM: 600 depremzede yakınına bilgi verildi23:09 - Türk Telekom, Elazığ için seferber oldu23:05 - 'Doğu Anadolu fayı uyandı' dedi ve o ilimizi uyardı23:01 - Soylu: Göçük altında iki vatandaşımızın sesini duyduk22:57 - Spor camiasından Elazığ depremi için başsağlığı mesajı22:51 - Sömestir tatilinde aileler ortalama 7 gün tatil yapıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam