Anayasa Mahkemesi'nden yeni KHK kararları

Anayasa Mahkemesi 14 Şubat 2013 Perşembe Saat 09.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçlarını yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Şubat 2013 12:25, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:01
Anayasa Mahkemesi'nden yeni KHK kararları

Konusu

Verilen Kararın Sonucu

4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 15. maddesinin, 16.5.2012 günlü, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 12. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının birinci cümlesi ile sekizinci fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.

1- 2942 sayılı Kanun’un 15. maddesinin 6306 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının birinci cümlesinin, itiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu davada uygulanma olanağı bulunmadığından, bu cümleye ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

2- Esasa geçilmesine,

3- 2012/87 Esas sayılı dava ile birleştirilmesine


29.3.2011 günlü, 6215 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un:

A- 10. maddesiyle, 21.05.1986 günlü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek 9. maddesinin değiştirilen:

1 - Birinci fıkrasının;

a- “Bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri bu maddede belirtilen usulle iptal edilir ve mal varlıkları Genel Müdürlüğe devredilir.” biçimindeki üçüncü cümlesinin,

b-Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olur. Bu taşınmazlar Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılır.” biçimindeki beşinci ve altıncı cümlelerinin,

2- İkinci fıkrasının;

a - Üçüncü cümlesinde yer alan “… iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen …” ibaresinin,

b- Son cümlesinde yer alan “… teklifi ve Genel Müdürün …” ibaresinin,

3- Üçüncü fıkrasının;

a -“Genel kurul üye sayısı olimpik ve paramilik spor dallarında 150’den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise 100’den az 200 üyeden fazla olamaz.” biçimindeki yedinci cümlesinin,

b- (a) bendinde yer alan “… üç ay içerisinde …” ibaresinin,

c- (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya …” ibaresinin,

4- Dördüncü fıkrasının “Genel kurulun delege sayısının yüzde 10’u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur.” biçimindeki onuncu cümlesinin,

5- Altıncı fıkrasının;

a- “Spor federasyonlarının Bakana verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirlemek ve yıl sonu itibarıyla taahhütlerine uyup uymadıklarını değerlendirerek Bakana sunmak.” biçimindeki (a) bendinin,

b- “Bakana sunulan taahhütname ile master planı ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadığı konusunda altı ayda bir Bakana rapor vermek.” biçimindeki c bendinin,

6- Onaltıncı fıkrasının;

a- İkinci cümlesinde yer alan “… amaca uygunluğu ve …” ibaresinin,

b- Üçüncü cümlesinde yer alan “… ve amacına …” ibaresinin,

c- “Teknik elemanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalışan personel ve diğer görevlilere verilecek ücret ve yolluklar kamu kaynakları ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.” biçimindeki son cümlesinin,

7- Beşinci fıkrasının;

a- “Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak.” biçimindeki (c) bendinin,

b- (d) bendinde yer alan “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, …” ve “… gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan …” ibarelerinin,

B- 12. maddesiyle, 3289 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 11. Maddesinin son fıkrasının;

C- 21. maddesiyle, 10.07.2004 günlü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun değiştirilen 26. Maddesinin üçüncü cümlesinin “… ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.” bölümünün,

iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.


6215 sayılı Kanun’un;

A- 10. maddesiyle değiştirilen Kanun’un ek 9. maddesinin;

1- a- Birinci fıkrasının;

aa- “Bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri bu maddede belirtilen usulle iptal edilir ve mal varlıkları Genel Müdürlüğe devredilir.” biçimindeki üçüncü cümlesinin,

ab- “Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olur. Bu taşınmazlar Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılır.” biçimindeki beşinci ve altıncı cümlelerinin,

b- İkinci fıkrasının;

ba- Üçüncü cümlesinde yer alan “…iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen…” ibaresinin,

bb- Son cümlesinde yer alan “…teklifi ve Genel Müdürün…” ibaresinin,

c- Üçüncü fıkrasının;

ca- “Genel kurul üye sayısı olimpik ve paralimpik spor dallarında 150’den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise 100’den az 200 üyeden fazla olamaz.” biçimindeki yedinci cümlesinin,

cb- (a) bendinde yer alan “…üç ay içerisinde…” ibaresinin,

cc- (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya…” ibaresinin,

d- Dördüncü fıkrasının “Genel kurulun delege sayısının yüzde 10’u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur.” biçimindeki onuncu cümlesinin,

Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,

2- Beşinci fıkrasının;

a- “Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak.” biçimindeki (c) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE

b- (d) bendinde yer alan;

ba- “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile…” ile “…gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan…” biçimindeki ibarelerinin, Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,

bb- “…casusluk,…” sözcüğünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

3- a-Altıncı fıkrasının;

aa- “Spor federasyonlarının Bakana verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirlemek ve yıl sonu itibarıyla taahhütlerine uyup uymadıklarını değerlendirerek Bakana sunmak.” biçimindeki (a) bendinin,

ab- “Bakana sunulan taahhütname ile master planı ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadığı konusunda altı ayda bir Bakana rapor vermek.” biçimindeki (c) bendinin,

b- Onaltıncı fıkrasının;

ba- İkinci cümlesinde yer alan “…amaca uygunluğu ve…” ibaresinin,

bb- Üçüncü cümlesinde yer alan “…ve amacına…” ibaresinin,

bc- “Teknik elemanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalışan personel ve diğer görevlilere verilecek ücret ve yolluklar kamu kaynakları ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.” biçimindeki son cümlesinin,

Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,

B- 12. maddesiyle 3289 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 11’in son fıkrasının Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

C- 21. maddesiyle değiştirilen, 5216 sayılı Kanun’un 26. maddesinin üçüncü cümlesinin “…ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.” bölümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,


6215 sayılı Kanun’un;

A- 10. maddesiyle değiştirilen 3289 sayılı Kanun’un ek 9. maddesinin beşinci fıkrasının “Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak.” biçimindeki (c) bendinin yürürlüğünün durdurulması isteminin, koşulları oluşmadığından REDDİNE,

B- 1- 10. maddesiyle değiştirilen 3289 sayılı Kanun’un ek 9. maddesinin;

a- Birinci fıkrasının;

aa- “Bu Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen federasyonların tüzel kişilikleri bu maddede belirtilen usulle iptal edilir ve mal varlıkları Genel Müdürlüğe devredilir.” biçimindeki üçüncü cümlesine,

ab- “Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımlar ve tahsis edilen kaynaklar kullanılarak alınan taşınmazların mülkiyeti Genel Müdürlüğe ait olur. Bu taşınmazlar Genel Müdürlüğün mevzuatı çerçevesinde kullanılır.” biçimindeki beşinci ve altıncı cümlelere,

b- İkinci fıkrasının;

ba- Üçüncü cümlesinde yer alan “…iki üyesi seçimle belirlenen, üç üyesi ise Genel Müdürlükçe görevlendirilen…” ibaresine,

bb- Son cümlesinde yer alan “…teklifi ve Genel Müdürün…” ibaresine,

c- Üçüncü fıkrasının;

ca- “Genel kurul üye sayısı olimpik ve paralimpik spor dallarında 150’den az 300 üyeden fazla, diğer branşlarda ise 100’den az 200 üyeden fazla olamaz.” biçimindeki yedinci cümlesine,

cb- (a) bendinde yer alan “…üç ay içerisinde …” ibaresine,

cc- (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya…” ibaresine,

ç- Dördüncü fıkrasının “Genel kurulun delege sayısının yüzde 10’u Genel Müdürlük temsilcilerinden oluşur.” biçimindeki onuncu cümlesine,

d- Beşinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, …” ile “…gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan…” ibarelere,

e- Altıncı fıkrasının;

ea- “Spor federasyonlarının Bakana verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirlemek ve yıl sonu itibarıyla taahhütlerine uyup uymadıklarını değerlendirerek Bakana sunmak.” biçimindeki (a) bendine,

eb- “Bakana sunulan taahhütname ile master planı ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadığı konusunda altı ayda bir Bakana rapor vermek.” biçimindeki (c) bendine,

f- Onaltıncı fıkrasının;

fa- İkinci cümlesinde yer alan “…amaca uygunluğu ve…” ibaresine,

fb- Üçüncü cümlesinde yer alan “…ve amacına…” ibaresine,

fc- “Teknik elemanlar ve sporculara ödenecek ücretler hariç, federasyonda çalışan personel ve diğer görevlilere verilecek ücret ve yolluklar kamu kaynakları ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.” biçimindeki son cümlesine,

2- 12. maddesiyle, 3289 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 11’in son fıkrasına,

3- 21. maddesiyle değiştirilen 5216 sayılı Kanun’un 26. maddesinin üçüncü cümlesinin “…ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.” bölümüne,

yönelik iptal istemleri, 14.2.2013 günlü, E. 2011/63, K. 2013/28 sayılı kararla reddedildiğinden, bu fıkraya, bentlere, cümlelere, bölüme ve ibarelere ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,

3.6.2011 günlü, 643 sayılı 3046 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin;

A- Dayandığı 6.4.2011 günlü, 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Yetki Kanunu’nun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açılmış olup, iptali veya yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi durumunda, yasal dayanağı ortadan kalkacağından tümünün ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile eklerinin,

B- 1- Çerçeve 1. maddesiyle değiştirilen, 27.9.1984 günlü, 3046 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ikinci ve üçüncü cümlelerinin,

2- Çerçeve 3. maddesiyle 3046 sayılı Kanun’a eklenen 21/A maddesinin,

3- Çerçeve 5. maddesiyle 3046 sayılı Kanun’a eklenen Ek Madde 1’in,

4- Çerçeve 8. maddesinin;

a- (b) bendi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59. maddesinin birinci fıkrasına “Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurluklarına,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Bakan Yardımcılıklarına,” ibaresinin,

b- (ç) bendi ile 657 sayılı Kanun’a ekli (I) Sayılı Ek Gösterge Cetveli’nin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (a) bendine “Diyanet İşleri Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Bakan Yardımcısı” ibaresinin,

c- ( e) bendi ile 657 sayılı Kanun’un eki (IV) Sayılı Makam Tazminatı Cetveli’nin 1. sırasına eklenen “Başbakanlık Müsteşarı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Bakan Yardımcısı” ibaresinin,

5- 11. maddesiyle 23.04.1981 günlü, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun’un eki (2) sayılı Cetvel’e “Müsteşar ve yardımcıları” ibaresinden önce gelmek üzere eklenen “Bakan Yardımcıları” ibaresinin,

iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin;

A- 6.4.2011 günlü, 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu’na yönelik iptal istemi, 27.10.2011 günlü, E.2011/60, K.2011/147 sayılı kararla reddedildiğinden, Kanun Hükmünde Kararname’nin tümüne yönelik iptal isteminin REDDİNE,

B- 1- 4. maddesiyle değiştirilen, 27.9.1984 günlü, 3046 sayılı Kanun’un eki Cetvel, 29.6.2011 günlü, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 37. maddesinin (10) numaralı fıkrası ve26.9.2011 günlü, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 44. maddesinin (3) numaralı fıkrası ile değiştirildiğinden,

2- 6. maddesiyle 3046 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 6’da yer alan “4 üncü maddesi ile yeniden düzenlenen” ve “633 ilâ 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler” ibareleri, 29.6.2011 günlü, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin37. maddesinin (11) numaralı fıkrası ile değiştirildiğinden,

3- 8. maddesinin birinci fıkrasının;

a- (a) bendinde yer alan “Çevre, Orman ve Şehircilik Uzman Yardımcıları” ve “Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanlığına” ibareleri, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin37. maddesinin (19) numaralı fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile değiştirildiğinden,

b- (c) bendinin;

ba- (3) numaralı alt bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları” ibaresi,

bb- (4) numaralı alt bendinde yer alan “Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları” ibareleri,

11.10.2011 günlü, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun HükmündeKararname’nin5. maddesinin (ç) fıkrasının (4) numaralı bendi ile yürürlükten kaldırıldığından,

c- (c) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanları” ibaresi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin37. maddesinin (19) numaralı fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile değiştirildiğinden,

ç- (ç) bendinin;

ça- (4) numaralı alt bendinde yer alan “Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı,” ibaresi, 8.8.2011 günlü, 649 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 42. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle ile yürürlükten kaldırıldığından,

çb- (6) numaralı alt bendinde yer alan “Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanları” ibaresi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin37. maddesinin (19) numaralı fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi iledeğiştirildiğinden,

çc- (6) numaralı alt bendinde yer alan “ Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları” ibaresi, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin5. maddesinin (ç) fıkrasının (4) numaralı alt bendi ile yürürlükten kaldırıldığından,

d- (e) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları” ibaresi, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin5. maddesinin (ç) fıkrasının (7) numaralı alt bendiile değiştirildiğinden,

4- 11. maddesinde yer alan “Bakan Yardımcıları,” ibaresi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 37. maddesinin (9) numaralı fıkrasıyla değiştirildiğinden,

5- 13. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin37. maddesinin (19) numaralı fıkrasının (b) bendi ile değiştirildiğinden,

6- 14. maddesi, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 12’nin(1) numaralı fıkrasının (m) bendi ile yürürlükten kaldırıldığından,

konusu kalmayan bu maddeye, ibarelere, cetvele, eklenen ve buna göre teselsül ettirilen sıralarailişkin iptal istemleri hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

C- 1- 1., 2., 7. maddeleri, 8. maddesinin birinci fıkrasının, (a) bendinde yer alan “Çevre, Orman ve Şehircilik Uzman Yardımcıları” , “Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanlığına” ibareleri, (b) bendi ile 657 sayılı Kanun’un 59. maddesinin birinci fıkrasına “Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurluklarına,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Bakan Yardımcılıklarına,” ibaresi, (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları” ibaresi ile (4) numaralı alt bendinde yer alan “Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları” ibaresi,(ç) bendi ile 657 sayılı Kanun’un eki (I) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (a) bendine “Diyanet İşleri Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, Bakan Yardımcısı” ibaresi ile aynı bendin(4) numaralı alt bendinde yer alan “Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı” ibaresi ile (6) numaralı alt bendinde yer alan “Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları” ibaresi, (e) bendi ile 657 sayılı Kanun’un eki (IV) Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 1. sırasına “Başbakanlık Müsteşarı” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, Bakan Yardımcısı” ibaresi ile aynı bentte yer alan “Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları” ibaresi dışında kalan bölümü, 13. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi dışında kalan bölümü, 15., 16. maddeleri ile eki (1) Sayılı Listenin, 6223 sayılı Kanun kapsamında olduğundan ve Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve bu maddelere, bölümlere, ibarelere ve listeye ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,

2- a- 3. maddesiyle 3046 sayılı Kanun’a eklenen 21/A maddesi,

b- 5. maddesiyle 3046 sayılı Kanun’a eklenen Ek Madde 1,

c- 8. maddesinin birinci fıkrasının;

ca- (b) bendi ile 657 sayılı Kanun’un 59. maddesinin birinci fıkrasına “Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurluklarına,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Bakan Yardımcılıklarına,” ibaresi,

cb- (ç) bendi ile 657 sayılı Kanun’un eki (I) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (a) bendine “Diyanet İşleri Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, Bakan Yardımcısı” ibaresi,

cc- (e) bendi ile 657 sayılı Kanun’un eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 1. sırasına “Başbakanlık Müsteşarı” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, Bakan Yardımcısı” ibaresi,

6223 sayılı Kanun kapsamında olduğundan ve Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve bu maddelere ve ibarelere ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,

3- a- 9. maddesiyle 657 sayılı Kanun’a eklenen Ek Madde 40’ın,

b- 10. maddesiyle 657 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 38’in,

c- 12. maddesiyle değiştirilen 24.2.1983 günlü, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin,

Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

Ç- İçerikleri itibariyle Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen;

1- 1. maddesiyle değiştirilen 3046 sayılı Kanun’un 4. maddesinin “Ayrıca Başbakana yardım etmek ve Başbakan tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağlamak, özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden istifade edilmek amacıyla Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak ve sayısı beşi geçmemek üzere bakan görevlendirilebilir. Başbakan Yardımcısı unvanıyla görevlendirilen bakanların danışma ve büro hizmetlerini yürütecek personele ait kadrolar Başbakanlık kadro cetvelinde gösterilir.” biçimindeki ikinci ve üçüncü cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve iptal istemlerinin REDDİNE,

2- a- 3. maddesiyle 3046 sayılı Kanun’a eklenen 21/A maddesinin,

b- 5. maddesiyle 3046 sayılı Kanun’a eklenen Ek Madde 1’in,

c- 8. maddesinin birinci fıkrasının;

ca- (b) bendi ile 657 sayılı Kanun’un 59. maddesinin birinci fıkrasına “Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurluklarına,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Bakan Yardımcılıklarına,” ibaresinin,

cb- (ç) bendi ile 657 sayılı Kanun’un eki (I) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (a) bendine “Diyanet İşleri Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, Bakan Yardımcısı” ibaresinin,

cc- (e) bendi ile 657 sayılı Kanun’un eki (IV) Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 1. sırasına “Başbakanlık Müsteşarı” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, Bakan Yardımcısı” ibaresinin,

Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve bu maddelere ve ibarelere ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,

643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin;

A- 6.4.2011 günlü, 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu’nun iptal edilmesi halinde dayanaksız hale geleceği yönünden ileri sürülen iptal istemi, 14.2.2013 günlü, E.2011/89 K.2013/12 sayılı kararla reddedildiğinden, Kanun Hükmünde Kararname’nin tümünün yürürlüğünün durdurulması isteminin REDDİNE,

B- 1- 4. maddesiyle değiştirilen, 27.9.1984 günlü, 3046 sayılı Kanun’un eki Cetvel,

2- 6. maddesiyle 3046 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 6’da yer alan “4 üncü maddesi ile yeniden düzenlenen” ve “633 ilâ 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler” ibareleri,

3- 8. maddesinin birinci fıkrasının;

a- (a) bendinde yer alan “Çevre, Orman ve Şehircilik Uzman Yardımcıları” ve “Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanlığına” ibareleri,

b- (c) bendinin;

ba- (3) numaralı alt bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları” ibaresi,

bb- (4) numaralı alt bendinde yer alan “Sanayi ve Teknoloji Uzmanları , Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları” ibareleri,

c- (ç) bendinin;

ca- (4) numaralı alt bendinde yer alan “Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı,” ibaresi,

cb- (6) numaralı alt bendinde yer alan “ Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları” ibareleri,

d- (e) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları” ibaresi,

4- 11. maddesinde yer alan “Bakan Yardımcıları,” ibaresi,

5- 13. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi,

6- 14. maddesi,

hakkında, 14.2.2013 günlü, E.2011/89, K.2013/29 sayılı kararla karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinden, bu maddeye, ibarelere, cetvele, eklenen ve buna göre teselsül ettirilen sıralara ilişkin yürürlüğün durdurulması istemleri hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

C- 1- Kapsam ve Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası yönünden, 1., 2., 3., 5., 7. maddeleri, 8. maddesinin birinci fıkrasının, (a) bendinde yer alan “Çevre, Orman ve Şehircilik Uzman Yardımcıları” , “Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanlığına” ibareleri, (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları” ibaresi ile (4) numaralı alt bendinde yer alan “Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları” ibaresi,(ç) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “Kalkınma Araştırmaları Merkezi Başkanı” ibaresi ile (6) numaralı alt bendinde yer alan “Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre, Orman ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları, İhracatı Geliştirme Uzmanları” ibaresi, (e) bendinde yer alan “Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları” ibaresi dışında kalan bölümü, 13. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi dışında kalan bölümü, 15., 16. maddeleri ile eki (1) Sayılı Listeye yönelik iptal istemleri, 14.2.2013 günlü, E.2011/89, K.2013/29 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddelere, bölümlere, ibarelere ve listeye ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE,

2- Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası yönünden,

a- 9. maddesiyle 657 sayılı Kanun’a eklenen Ek Madde 40’a,

b- 10. maddesiyle 657 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 38’e,

c- 12. maddesiyle değiştirilen 24.2.1983 günlü, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine,

ilişkin iptal hükümlerinin yürürlüğe girmesinin ertelenmeleri nedeniyle, bu maddelere ve bende ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE,

Ç- İçerikleri itibariyle Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen;

1- 1. maddesiyle değiştirilen 3046 sayılı Kanun’un 4. maddesinin “Ayrıca Başbakana yardım etmek ve Başbakan tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağlamak, özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden istifade edilmek amacıyla Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, Başbakan Yardımcısı unvanıyla görev yapmak ve sayısı beşi geçmemek üzere bakan görevlendirilebilir. Başbakan Yardımcısı unvanıyla görevlendirilen bakanların danışma ve büro hizmetlerini yürütecek personele ait kadrolar Başbakanlık kadro cetvelinde gösterilir.” biçimindeki ikinci ve üçüncü cümlelerine,

2- 3. maddesiyle 3046 sayılı Kanun’a eklenen 21/A maddesine,

3- 5. maddesiyle 3046 sayılı Kanun’a eklenen Ek Madde 1’e,

4- 8. maddesinin birinci fıkrasının;

a- (b) bendi ile 657 sayılı Kanun’un 59. maddesinin birinci fıkrasına “Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurluklarına,” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “Bakan Yardımcılıklarına,” ibaresine,

b- (ç) bendi ile 657 sayılı Kanun’un eki (I) Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (a) bendine “Diyanet İşleri Başkanı” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, Bakan Yardımcısı” ibaresine,

c- (e) bendi ile 657 sayılı Kanun’un eki (IV) Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 1. sırasına “Başbakanlık Müsteşarı” ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen “, Bakan Yardımcısı” ibaresine,

yönelik iptal istemleri, 14.2.2013 günlü, E.2011/89, K.2013/29 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddelere ve ibarelere ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE,

11.10.2011 günlü, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin;

A) İlk ve esas incelemelerinde 6216 sayılı Kanun'un 59. ve 60. maddeleri uyarınca Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ’ın reddine,

B) - Tümünün ve ayrı ayrı tüm maddeleri ile eki (I), (II) ve (III) sayılı cetveller ile (1) , (2) ve (3) sayılı listelerin iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

C) 1- 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasının sonunda yer alan “ile ilgili olarak…” ibaresinin,

2- 6. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının,

3- 7. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ğ) bendinin

4- 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

a- (c) bendinde yer alan “…gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek” ibaresinin,

b- (ç) bendinin,

c- (e) bendinde yer alan “…politika ve düzenlemelerine…” ve “…gerekli…” ibarelerinin,

d- (g), (ğ), (i) ve (k) bentlerinin,

e- (n) bendinde yer alan “…sertifikalı eğitim…”, “…ve benzeri eğitimleri…” ile “…kredilendirme,…”ibarelerinin,

f- (o) bendinin,

5- 13. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendi,

6- 16., 21., 23., 24. ve 26. maddelerinin,

7- 27. maddesinin;

a- (2) numaralı fıkrasının (b) ve (d) bentlerinin,

b- (2) numaralı fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “yaptırmak” sözcüğünün,

c- (2) numaralı fıkrasının (ı) bendinin,

d- (3) numaralı fıkrasının (e) bendinin,

8- 29., 30., 31. ve 32. maddelerinin,

9- 33. maddesinin;

a- (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

b- (5) numaralı fıkrasının,

10- 34. maddesinin,

11- 36. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “…ikincil düzenlemeleri yapmak,”ibaresinin,

12- 45. maddesinin (1) ve (4) numaralı fıkralarının,

13- 47. maddesinin,

14- 48. maddesinin;

a- (1) numaralı fıkrasının (c) bendinin,

b- (2) ve (3) numaralı fıkralarının,

15- 49. maddesinin,

16- 51. maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkralarının,

17- 52., 55. ve 56. maddelerinin,

18- 57. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının,

19- 58. maddesinin;

a- (6) numaralı fıkrasının (e) bendinin,

b- (7) numaralı fıkrasının (a) bendiyle değiştirilen, 7.5.1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 1. maddesinin üçüncü fıkrasının,

c- (7) numaralı fıkrasının (c) bendiyle değiştirilen 3359 sayılı Kanun’un Ek 9. maddesinin,

d- (8) numaralı fıkrasının;

a- (a) bendiyle değiştirilen 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 1. maddesinin,

b- (b) bendiyle;

aa- 1219 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci cümlesinde yapılan değişikliğin,

bb- 1219 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 9’un,

e- (12) numaralı fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleriyle, 7.6.1985 günlü, 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu’nun 11., 26. ve 40. maddelerinde yapılan değişikliklerin,

f- (13) numaralı fıkrasının;

a- (b) bendi ile değiştirilen 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 3. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin,

b- (ç) bendi ile değiştirilen 209 sayılı Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasının,

g- (14) numaralı fıkrasının (ğ) bendinin,

20- Geçici 4. maddesinin (1), (3) ve (4) numaralı fıkralarının,

21- Geçici 6. maddesinin,

iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

karar verilmesi istemi.

- Hakimin reddi talebinin REDDİNE,


663 sayılı Kanun HükmündeKararname’nin;

A- 58. maddesinin (13) numaralı fıkrasının(ç) bendiyle değiştirilen 209 sayılı Kanun’un5. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme tutarından az olamaz. Bu kapsamdaki personel için 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.” ibaresi, 30.12.2011 günlü başvuru tarihinden önce yürürlüğe giren 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesinin (c) fıkrasının (1) numaralı alt bendi ile değiştirildiğinden, bu fıkraya yönelik iptal isteminin başvuranın yetkisizliği nedeniyle REDDİNE,

B- 1- 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (h) ve (r) bentleri, 4.7.2012 günlü, 6354 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 20. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından,

2- 25. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesi, 6354 sayılı Kanun’un 21. maddesiyle yürürlükten kaldırıldığından,

3- 33. maddesinin (5) numaralı fıkrası, 6354 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle değiştirildiğinden,

4- 58. maddesinin;

a - (7) numaralı fıkrasının;

aa- (a) bendiyle değiştirilen, 7.5.1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nunek 1. maddesinin birinci fıkrası, 6354 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle değiştirildiğinden,

ab- (c) bendiyle değiştirilen 3359 sayılı Kanun’unek 9. maddesi, 6354 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle değiştirildiğinden,

b- (13) numaralı fıkrasının (ç) bendiyle değiştirilen, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un5. maddesinin altıncı fıkrası, 11.10.2011 günlü, 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesinin (c) fıkrasının (1) numaralı alt bendi ile değiştirildiğinden,

konusu kalmayan bu maddeye, fıkralara, bentlere ve cümleye ilişkin iptal istemleri hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

C- 1- 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. maddeleri, 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (h) ve (r) bentleri dışında kalan bölümü, 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. maddeleri, 16. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…gerçek ve…”, “…gizli dahi olsa…” ibareleri dışında kalan bölümü, 17., 18., 19., 20., 21., 22. maddeleri, 23. maddesinin (7) numaralı fıkrasının (c) ve (ç) bentleri dışında kalan bölümü ile (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (12), (13) ve (14) numaralı fıkraları, 24. maddesi, 25. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesi ile (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı fıkraları, 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. maddeleri, 33. maddesinin (5) numaralı fıkrası dışında kalan bölümü, 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43. maddeleri, 44. maddesinin (1) numaralı fıkrası, 45., 46. maddeleri, 47. maddesinin (4) ve (5) numaralı fıkraları, 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 56., 57. maddeleri, 58. maddesinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) numaralı fıkraları, (7) numaralı fıkrasının (a) bendiyle değiştirilen 3359 sayılı Kanun’unek 1. maddesinin birinci fıkrası dışında kalan bölümü, (b) bendi, (8) numaralı fıkrasının (a) bendi, (b) bendi ile 1219 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. madde, (9), (10) ve (11) numaralı fıkraları, (13) numaralı fıkrasının (a), (b), (c) bentleri, (ç) bendiyle değiştirilen 209 sayılı Kanun’un5. maddesinin ikinci fıkrasının 5. ve 6. cümleleri ile altıncı fıkrası dışında kalan bölümü, (d) bendi, (14) numaralı fıkrasının (ğ) bendi dışında kalan bölümü ile (15) numaralı fıkrası, geçici 1., geçici 2., geçici 3., geçici 4., geçici 5., geçici 6., geçici 7., geçici 8., geçici 9., geçici 10., geçici 11., geçici 12., 59., 60. maddeleri, eki (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (III) Sayılı Cetvel ile (1), (2) ve (3) sayılı listelerin, 6.4.2011 günlü, 6223 sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu kapsamında olduğundan Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddelere, fıkralara, bentlere, cümleye, bölümlere, cetvellere ve listelere ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,

2- 58. maddesinin;

a- aa- (8) numaralı fıkrasının (b) bendi ile 11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 4. maddesinin birinci cümlesindeki “Türk Hekimlerinin” ibaresinin “hekimlerin” şeklinde değiştirilmesi,

ab- (9) numaralı fıkrası,

6223 sayılı Kanun kapsamında olduğundan Anayasa’ya aykırı olmadığına bu fıkraya ve değişikliğe ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,

b- (12) numaralı fıkrası, 6223 sayılı Kanun kapsamında olmadığından, bu fıkranın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

c- (14) numaralı fıkrasının (ğ) bendi, 6223 sayılı Kanun kapsamında olmadığından, bu bendin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,

D- 1- 1., 2., 3., 4., 5. maddeleri, 6. maddesinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı fıkraları, 7. maddesi, 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (h) ve (r) bentleri dışında kalan bölümü, 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. maddeleri, 16. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…gerçek ve…”, “…gizli dahi olsa…” ibareleri dışında kalan bölümü, 17., 18., 19., 21., 22. maddeleri, 25. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesi ile (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı fıkraları, 26., 27., 28., 29., 30., 31., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 46., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 56., 57. maddeleri, 58. maddesinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) numaralı fıkraları, (7) numaralı fıkrasının (a) bendiyle değiştirilen 3359 sayılı Kanun’unek 1. maddesinin birinci fıkrası dışında kalan bölümü, (b) bendi, (8) numaralı fıkrasının (a) bendi, (b) bendi ile 1219 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. madde, (9), (10) ve (11) numaralı fıkraları, (13) numaralı fıkrasının (a), (b), (c) bentleri, (ç) bendiyle değiştirilen 209 sayılı Kanun’un5. maddesinin ikinci fıkrasının 5. ve 6. cümleleri ile altıncı fıkrası dışında kalan bölümü, (d) bendi, (14) numaralı fıkrasının (ğ) bendi dışında kalan bölümü ile (15) numaralı fıkrası, geçici 1., geçici 2., geçici 3., geçici 4., geçici 5., geçici 6., geçici 7., geçici 8., geçici 9., geçici 10., geçici 11., geçici 12., 59., 60. maddeleri, eki (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (III) Sayılı Cetvel ile (1), (2) ve (3) sayılı listelerin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddelere, fıkralara, bentlere, cümleye, bölümlere, cetvellere ve listelere ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,

2- 6. maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkraları, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu fıkralara ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,

3- 16. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…gerçek ve…”, “…gizli dahi olsa…” ibarelerinin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE,

4- 20. maddesinin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddeye ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

5- 23. maddesinin;

a- (1), (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı fıkralarının, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve bu fıkralara ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,

b- (7) numaralı fıkrasının;

ba- (a) bendinin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu bende ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

bb- (b) bendinin Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu bende ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

bc- (c) ve (ç) bentlerinin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE,

c- (8), (10), (11), (12) ve (13) fıkralarının, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve bu fıkralara ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,

ç- (9) ve (14) numaralı fıkralarının, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve bu fıkralara ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,

6- 24. maddesinin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddeye ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

7- 32. maddesinin;

a- (1), (3), (6) ve (7) numaralı fıkralarının, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve bu fıkralara ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,

b- (2), (4) ve (5) numaralı fıkralarının, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve bu fıkralara ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,

8- 33. maddesinin (1), (2), (3), (4) ve (6) numaralı fıkralarının, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve bu fıkralara ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,

9- 44. maddesinin;

a- (1) numaralı fıkrasının, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu fıkraya ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

b- (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarının, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

10- 45. maddesinin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddeye ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

11- 47. maddesinin;

a- (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarının, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE; iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

b- (4) ve (5) numaralı fıkralarının, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve bu fıkralara ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

12- 55. maddesinin, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE; iptal hükmünün, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE,

Ç- İçerikleri itibariyle Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen;

1- 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasının sonunda yer alan “ile ilgili olarak…” ibaresinin, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu ibareye ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

2- 6. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının, Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve bu fıkralara ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,

3- a- 7. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ğ) bendinin,

b- 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

ba- (c) bendinde yer alan “…gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek” ibaresinin,

bb- (ç) bendinin,

bc- (e) bendinde yer alan “…politika ve düzenlemelerine…” ve “…gerekli…” ibarelerinin,

bç- (g), (ğ), (i) ve (k) bentlerinin,

bd- (n) bendinde yer alan “…sertifikalı eğitim…”, “…ve benzeri eğitimleri…” ile “…kredilendirme,…” ibarelerinin,

be- (o) bendinin,

c- 13. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinin,

ç- 16., 21., 23. maddelerinin, Anayasa’ya aykırı olmadıklarına ve bu maddelere, bentlere ve ibarelere ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,

4- 24. maddesinin, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddeye ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

5- a- 26. maddesinin,

b- 27. maddesinin;

ba- (2) numaralı fıkrasının (b) ve (d) bentlerinin,

bb- (2) numaralı fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “yaptırmak” sözcüğünün,

bc- (2) numaralı fıkrasının (ı) bendinin,

bç- (3) numaralı fıkrasının (e) bendinin,

c- 29., 30., 31. ve 32. maddelerinin,

ç- 33. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin,

d- 34. maddesinin,

e- 36. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “…ikincil düzenlemeleri yapmak,” ibaresinin,

f- 45. maddesinin (1) ve (4) numaralı fıkralarının,

g- 47. maddesinin (4) ve (5) numaralı fıkralarının,

ğ- 48. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi ile (2) ve (3) numaralı fıkralarının,

h- 49. maddesinin,

ı- 51. maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkralarının,

i- 52. ve 56. maddelerinin,

j-57. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının,

Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddelere, fıkralara, bentlere, cümleye, ibareye ve sözcüğe ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,

6- 58. maddesinin;

a- (6) numaralı fıkrasının (e) bendinin, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu bende ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

b- (7) numaralı fıkrasının (a) bendiyle değiştirilen 3359 sayılı Kanun’un ek 1. maddesinin üçüncü fıkrasının, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu fıkraya ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

c- (8) numaralı fıkrasının;

ca- (a) bendiyle değiştirilen 1219 sayılı Kanun’un 1. maddesinin, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddeye ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

cb- (b) bendiyle 1219 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 9’un Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddeye ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

ç- (13) numaralı fıkrasının (b) bendi ile değiştirilen 209 sayılı Kanun’un 3. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu bende ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

7- Geçici 4. maddesinin;

a- (1) ve (4) numaralı fıkralarının, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu fıkralara ilişkin iptal istemlerinin REDDİNE,

b- (3) numaralı fıkrasının, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu fıkraya ilişkin iptal isteminin REDDİNE,

8- Geçici 6. maddesinin, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve bu maddeye ilişkin iptal isteminin REDDİNE,663 sayılı Kanun HükmündeKararname’nin;

A- 1- 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (h) ve (r) bentleri,

2- 25. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesi,

3- 33. maddesinin (5) numaralı fıkrası,

4- 58. maddesinin;

a - (7) numaralı fıkrasının;

aa- (a) bendiyle değiştirilen, 7.5.1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nunek 1. maddesinin birinci fıkrası,

ab- (c) bendiyle değiştirilen 3359 sayılı Kanun’unek 9. maddesi,

b- (13) numaralı fıkrasının (ç) bendiyle değiştirilen, 4.1.1961 günlü, 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un5. maddesinin altıncı fıkrası,

hakkında, 14.2.2013 günlü, E.2011/150, K.2013/30 sayılı kararla karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinden, bu maddeye, fıkralara, bentlere ve cümleye ilişkin yürürlüğün durdurulması istemleri hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

B- Kapsam yönünden,

1- 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. maddeleri, 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (h) ve (r) bentleri dışında kalan bölümü, 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. maddeleri, 16. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…gerçek ve…”, “…gizli dahi olsa…” ibareleri dışında kalan bölümü, 17., 18., 19., 20., 21., 22. maddeleri, 23. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) ve (ç) bentleri dışında kalan bölümü ile (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (12), (13) ve (14) numaralı fıkraları, 24. maddesi, 25. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesi ile (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı fıkraları, 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. maddeleri, 33. maddesinin (5) numaralı fıkrası dışında kalan bölümü, 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43. maddeleri, 44. maddesinin (1) numaralı fıkrası, 45., 46. maddeleri, 47. maddesinin (4) ve (5) numaralı fıkraları, 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 56., 57. maddeleri, 58. maddesinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) numaralı fıkraları, (7) numaralı fıkrasının (a) bendiyle değiştirilen 3359 sayılı Kanun’unek 1. maddesinin birinci fıkrası dışında kalan bölümü, (b) bendi, (8) numaralı fıkrasının (a) bendi, (b) ile 1219 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. madde (9), (10) ve (11) numaralı fıkraları, (13) numaralı fıkrasının (a), (b), (c) bentleri, (ç) bendiyle değiştirilen 209 sayılı Kanun’un5. maddesinin ikinci fıkrasının 5. ve 6. cümleleri ile altıncı fıkrası dışında kalan bölümü, (d) bendi, (14) numaralı fıkrasının (ğ) bendi dışında kalan bölümü ile (15) numaralı fıkrası, geçici 1., geçici 2., geçici 3., geçici 4., geçici 5., geçici 6., geçici 7., geçici 8., geçici 9., geçici 10., geçici 11., geçici 12., 59., 60. maddeleri, eki (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (III) Sayılı Cetvel ile (1), (2) ve (3) sayılı listelere yönelik iptal istemleri, 14.2.2013 günlü, E.2011/150, K.2013/30 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddelere, fıkralara, bentlere, cümlelere, bölümlere, cetvellere ve listelere ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE,

2- 58. maddesinin (12) numaralı fıkrası ile (14) numaralı fıkrasının (ğ) bendinin, yürürlüğünün durdurulması istemlerinin koşulları oluşmadığından REDDİNE,

C- Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrası yönünden;

1- 1., 2., 3., 4., 5., 6. 7. maddeleri, 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (h) ve (r) bentleri dışında kalan bölümü, 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. maddeleri, 16. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…gerçek ve…”, “…gizli dahi olsa…” ibareleri dışında kalan bölümü, 17., 18., 19., 20., 21., 22. maddeleri, 23. maddesinin (7) numaralı fıkrasının (c) ve (ç) bentleri dışında kalan bölümü ile (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (12), (13) ve (14) numaralı fıkraları, 24. maddesi, 25. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesi ile (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı fıkraları, 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43. maddeleri, 44. maddesinin (1) numaralı fıkrası, 45., 46. maddeleri, 47. maddesinin (4) ve (5) numaralı fıkraları, 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 56., 57. maddeleri, 58. maddesinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) numaralı fıkraları, (7) numaralı fıkrasının (a) bendiyle değiştirilen 3359 sayılı Kanun’unek 1. maddesinin birinci fıkrası dışında kalan bölümü, (b) bendi, (8) numaralı fıkrasının (a) bendi, (b) bendi ile 1219 sayılı Kanun’a eklenen geçici 9. madde, (9), (10) ve (11) numaralı fıkraları, (13) numaralı fıkrasının (a), (b), (c) bentleri, (ç) bendiyle değiştirilen 209 sayılı Kanun’un5. maddesinin ikinci fıkrasının 5. ve 6. cümleleri ile altıncı fıkrası dışında kalan bölümü, (d) bendi, (14) numaralı fıkrasının (ğ) bendi dışında kalan bölümü ile (15) numaralı fıkrası, geçici 1., geçici 2., geçici 3., geçici 4., geçici 5., geçici 6., geçici 7., geçici 8., geçici 9., geçici 10., geçici 11., geçici 12., 59., 60. maddeleri, eki (I) Sayılı Cetvel, (II) Sayılı Cetvel, (III) Sayılı Cetvel ile (1), (2) ve (3) sayılı listelere yönelik iptal istemleri, 14.2.2013 günlü, E.2011/150, K.2013/30 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddelere, fıkralara, bentlere, cümlelere, bölümlere, cetvellere ve listelere ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,

2- 16. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…gerçek ve…” ve “…gizli dahi olsa…” ibarelerinin yürürlüklerin durdurulması istemlerinin koşulları oluşmadığından REDDİNE,

3- 23. maddesinin (7) numaralı fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinin yürürlüklerinin durdurulması istemlerinin koşulları oluşmadığından REDDİNE,

4- a- 44. maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarına,

b- 47. maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarına,

c- 55. maddesine,

ilişkin iptal hükümlerinin yürürlüğe girmelerinin ertelenmeleri nedeniyle, bu maddeye ve fıkralara ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE,

Ç- İçerikleri itibariyle Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülen;

1- 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasının sonunda yer alan “ile ilgili olarak…” ibaresine,

2- 6. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarına,

3- 7. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ğ) bendine,

4- 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

a- (c) bendinde yer alan “…gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek” ibaresine,

b- (ç) bendine,

c- (e) bendinde yer alan “…politika ve düzenlemelerine…” ve “…gerekli…” ibarelerine,

ç- (g), (ğ), (i) ve (k) bentlerine,

d- (n) bendinde yer alan “…sertifikalı eğitim…”, “…ve benzeri eğitimleri…” ile “…kredilendirme,…” ibarelerine,

e- (o) bendine,

5- 13. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendine,

6 - 16., 21., 23., 24. ve 26. maddelerine,

7 - 27. maddesinin;

a- (2) numaralı fıkrasının (b) ve (d) bentlerine,

b- (2) numaralı fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “yaptırmak” sözcüğüne,

c- (2) numaralı fıkrasının (ı) bendine,

ç- (3) numaralı fıkrasının (e) bendine,

8- 29., 30., 31. ve 32. maddelerine,

9- 33. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesine,

10- 34. maddesine,

11- 36. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan “…ikincil düzenlemeleri yapmak,” ibaresine,

12- 45. maddesinin (1) ve (4) numaralı fıkralarına,

13- 47. maddesinin (4) ve (5) numaralı fıkralarına,

14- 48. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi ile (2) ve (3) numaralı fıkralarına,

15- 49. maddesine,

16- 51. maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkralarına,

17- 52. ve 56. maddelerine,

18- 57. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarına,

19- 58. maddesinin;

a- (6) numaralı fıkrasının (e) bendine,

b- (7) numaralı fıkrasının (a) bendiyle değiştirilen 3359 sayılı Kanun’un ek 1. maddesinin üçüncü fıkrasına,

c - (8) numaralı fıkrasının;

ca- (a) bendiyle değiştirilen 1219 sayılı Kanun’un 1. maddesine,

cb- (b) bendiyle 1219 sayılı Kanun’a eklenen Geçici Madde 9’a ,

ç- (13) numaralı fıkrasının (b) bendi ile değiştirilen 209 sayılı Kanun’un 3. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine,

20 - Geçici 4. maddesinin (1), (3) ve (4) numaralı fıkralarına,

21- Geçici 6. maddesine,

yönelik iptal istemleri, 14.2.2013 günlü, E.2011/150, K.2013/30 sayılı kararla reddedildiğinden, bu maddelere, fıkralara, bentlere, ibarelere, cümleye ve sözcüğe ilişkin yürürlüğün durdurulması istemlerinin REDDİNE,

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber