MEB, Öğrenim özrü naklini uygulamayacak

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 01 Ağustos 2013 00:01
MEB, Öğrenim özrü naklini uygulamayacak

2013 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumundan İl İçi ve İller Arası Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru Taslağına göre Ömer Dinçer döneminde başlayan ve yönetmelikte olmasına karşılık kılavuz ve açıklamalarda yer verilmeyen haklar kervanına Nabi Avcı döneminde de devam edileceği anlaşılmaktadır.

MEB'in yayınladığı 2013 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumundan İl İçi ve İller Arası Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru Taslağı için tıklayınız.

Dağ fare doğurmuş öğretmenlerin beklediği öğrenim özrünün esas duyuruya eklenmesi yerinde olacaktır.

Öğrenim durumu özrü bulunan öğretmenler Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Öğrenim durumu özrü” başlıklı 38. maddesinde yer alan hükümlere göre yer değiştirmektedirler.

06.05.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Öğrenim durumu özrü” başlıklı 38. Maddesindeki; “(1) Bu Yönetmelikle öngörülen zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenlerden; yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine kayıtlı olan öğretmenler, lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere görev yerlerinin değiştirilmesini isteyebilirler.

(2) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden lisansüstü öğrenim hakkı kazananların lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumunun bulunduğu ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanmayı kabul etmeleri durumunda bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamış olma şartı aranmaz. Bunların yer değiştirme istekleri atanmak istedikleri yerlerdeki alanlarındaki norm kadro açığı ölçüsünde ağustos ayı içinde değerlendirilir.

(3) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde yüksek lisans öğrenimi hakkı kazananların, özel öğrenci statüsünde lisansüstü eğitim derslerine devam etmekte olanlar ve kayıtlarını bir yıl süreyle dondurmuş olanlar ile lisans düzeyinde bir yükseköğrenim programına kayıt hakkı kazanan öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz. Yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yaptıkları alanda ikinci kez lisansüstü öğrenim kazananlar ile bir defadan fazla yapılan yüksek lisans ya da doktora öğrenimleri yer değiştirmelerde dikkate alınmaz.

KAPAT [X]

(4) Bu madde kapsamında yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;

a) Yer Değiştirme Formu,

b) Başvuru tarihi itibarıyla hazırlık sınıfı, lisansüstü öğrenimine kayıtlı ve halen devam etmekte olduğunu gösterir belge.” hükümleri gereğince; yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dâhil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimine kayıtlı olan öğretmenler, lisansüstü öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yere görev yerlerinin değiştirilmesini isteyebilmektedirler.

Yönetmelikte Öğrenim durumu özründen dolayı öğretmenlerin yer değiştirme hakkı bulunmasına rağmen 2013 Yaz Dönemi Öğretmenlerin Özür Durumundan İl İçi ve İller Arası Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru Taslağında öğretmenlere Öğrenim durumu özründen dolayı başvuru hakkı verilmemiştir.

MEB; Danıştay kararına uymamaktadır.

Hatırlanacağı üzere Danıştay 2. Dairesi, 2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nun eğitim özrünü dışlayan hükümlerinin yürütmesini durdurmuştur.

Eğitim İş tarafından açılan davada, yürürlüğünün durdurulması istenen kararla ilgili olarak, daha önce Danıştay 2. Dairesinin 2012/8844 kararıyla yürürlüğü durdurma kararı verildiğine dikkat çekildi.

Danıştay kararında hem Anayasa hem de 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 49. maddesine atıfta bulunulmuş ve sadece 652 sayılı KHK'daki ifadeye bakarak kılavuzla bu hakın kaldırılmasının, normlar hiyerarşisine uygun olmadığı belirtilmiştir.

Karar eğitim özrü mağdurlarının yüzünü güldürecek, eğitim özrü mağdurlarının açtıkları ve halihazırda devam eden tüm davalara olumlu etki ederek bu davaları mağdurların kazanmalarına olanak sağlayacaktır.

Yine hatırlanacağı üzere Aralık 2011 tarihinde yapılan özrü durumu atamalarında da yine Öğrenim durumu özründen dolayı hak verilmemiş idare mahkemelerine açılan davalarda olumlu kararlar çıkmış, yüzlerce dava kazanılmıştır.

Van 1. İdare Mahkemesi 2012/47 Esas Sayılı yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız.

Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi 2012/63 Esas ve 22.02.2012 tarihli kararı için tıklayınız.

Adana 1. İdare Mahkemesi 2012/144 Esas, 2012/1083 Karar ve 22.06.2012 tarihli kararı için tıklayınız.

Van Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığının Van 2. İdare'nin kararını bozarak 2012/250 YD İtiraz Nolu yürütmenin durdurulmasına karar verdiği 17.08.2012 tarihli kararı için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
#

Bu Habere Tepkiniz