1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kimler Öğretmen Olabilir?' Kararı Değişti

Öğretmenliğe kimlerin atanabileceği 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile belirlenmiştir. Bu kararda, 12.05.2006 tarihi itibariyle bazı değişiklikler olmuş, öğretmen atanabilecek bölümler değiştirilmiş, aylık karşılığı okutulacak derslerde bazı yeni düzenltmeler yapılmıştır. 12.5.2006 tarihli TTK kararının eklendiği 119 sayılı kararın son hali ve eki cetvel için başlığa tıklayınız.
12 Haziran 2006 14:21
Yazdır

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar (12.07.2004 tarih ve 119 sayılı Kurul Kararı)

(12.05.2006 tarih ve 113 sayılı Kurul Kararı işlenmiştir)

Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih: Ağustos 2004 Sayı:2563

Değişikliğin;
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih: Mart 2005 Sayı:2570
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih: Haziran 2005 Sayı:2573
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih: Kasım 2005 Sayı:2578
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih: Şubat 2006 Sayı:2581
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih: Şubat 2006 Sayı:2581

Amaç
Madde 1-
Bu Esasların amacı;
a) Öğretmen olarak atamaya esas alınacak alanların,
b) Öğretmenliğe atanacakların alanlara göre mezun oldukları yüksek öğretim programlarının,
c) Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığında okutacakları derslerin belirlenmesidir.

Dayanak
Madde 2-
Bu Esaslar, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 3
- Bu Esaslar, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Esaslarda geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

d) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,

e) Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim-öğretim etkinlikleri
için; program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik hizmetleri verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,

f) Öğretmen: Yüksek öğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olan ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini yürüten kişileri,

g) Çizelge: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin, atanabilecekleri öğretmenlik alanları ile bu alanlara atanabilmek için mezun olmaları gereken yüksek öğretim programlarını ve bu alanlara bağlı olarak aylık karşılığı okutacakları dersleri gösteren çizelgeyi,

h) Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin mezun oldukları lisans düzeyindeki yüksek öğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri öğretmenlikleri,

ı) Yan Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin yüksek öğrenimlerinde alanlarına ek olarak aldıkları ve diplomalarda yer alan öğrenim programını,

i) Aylık Karşılığı Ders: Öğretmenlerin atandıkları alanlar ve yan alanları ile ekli çizelgede "Aylık Karşılığı Okutacakları Dersler" bilgi başlığı altında gösterilen dersler ve yeterliliği Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirildikleri alanlardaki dersleri,

j) Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Bakanlık ve Yüksek Öğretim
Kurulu iş birliği ile belirlenen alanlarda açılan öğretmenlik formasyon derslerinin alındığı programı,

k) Pedagojik Formasyon: Bakanlıkça veya Bakanlık ile Yüksek Öğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı,

ifade eder.

Öğretmen olarak atamaya esas alanlar, yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutulacak dersler
Madde 5-
Öğretmen olarak atanmaya esas alanlar, her bir alan öğretmenliği için mezun olunacak yüksek öğretim programı ile öğretmenliğe atananların alan ve yan alanlarına göre aylıkları karşılığında okutacakları dersler ek çizelgede belirtilmiştir.

Öğrenim durumu
Madde 6-
Öğretmenler, ek çizelgede belirtilen alanlar itibarıyla ve bu alanların karşısında gösterilen yüksek öğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasından seçilir.

Lisans eğitimindeki alanı üzerine yapılmayan yüksek lisans veya doktora eğitimi yan alan olarak değerlendirilebilir.

Atamalarda dikkate alınacak hususlar
Madde 7
-Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim süreçlerinden biri için yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması yapılmaz.

Öğretmenliğe; eğitim, fen, edebiyat, fen-edebiyat fakültelerinin ek çizelgede belirtilen programlarından mezun olanlar ile diğer yüksek öğretim kurumlarının ek çizelgede yer verilen programlarından mezun olanların atanması esastır.
Buna göre;
a) Sınıf öğretmenliğine; yüksek öğretim kurumlarının sınıf öğretmenliği programından mezun olanlar,
b) İlköğretim alan öğretmenliklerine; yüksek öğretim kurumlarının ilköğretim alan öğretmenliği programlarından mezun olanlar,
(ilköğretim alan öğretmenlikleri programlarından mezun olanlarla ihtiyacın karşılanamadığı dönemlerde, alanla ilgili orta öğretim alan öğretmenliği programı mezunları),
c) Orta öğretim alan öğretmenliklerine;
1- Eğitim Fakültesi mezunları,
2- Karar eki çizelgede yer verilen diğer yüksek öğretim programlarından mezun olup Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans/Pedagojik Formasyon Programını bitirenler ilgili mevzuatı uyarınca öğretmenlik için öngörülen merkezî sınavlardan aldıkları puan esas alınarak, Bakanlıkça alanlara göre belirlenecek taban puanın üstünde puan alanlar arasından puan üstünlüğü dikkate alınarak atanırlar.

İhtiyacın karşılanamaması
Madde 8
- Aşağıda belirtilen alanların öğretmen ihtiyacının ek çizelgede bu alanlara kaynak gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olanlarla karşılanamadığı atama dönemlerinde;
a) İngilizce öğretmenliğine, aşağıda belirtilen sıralama esas alınarak İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programını tamamlamış olmaları koşuluyla;
-Yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının ek çizelgede yer verilen lisans düzeyinde İngilizce öğretim yapan bölümlerinden mezun olanlar,
- Ek çizelgede herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak olarak gösterilen
programlarından mezun olup "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)" nda (B) ve daha yukarı düzeyde puan alanlar,
b) Bilgisayar öğretmenliğine; Elektronik Öğretmenliği ile Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği programlarından mezun olanlar,
c) (Talim ve Terbiye Kurulu'nun 12/05/2006 tarih ve 133 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
d) (Talim ve Terbiye Kurulu'nun 12/05/2006 tarih ve 133 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon eğitimi olmayanların atamaları
Madde 9
- Bu Esasların 7 ve 8'inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleriyle sınırlı olmak ve belirtilen nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla; ek çizelgede yer verilen yüksek öğretim programlarından mezun olanlardan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlamamış olanlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde, pedagojik yönden eksiklikleri daha sonra tamamlatılmak üzere alan öğretmenliklerine atanabilirler.

Bu şekilde öğretmenliğe atananların Pedagojik Formasyon eğitimleri adaylık dönemi içinde gerçekleştirilir.

Ortak Alanlar
Madde 10
- Yabancı Dil, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Bilgisayar, Resimİş/Resim, Müzik, Beden Eğitimi ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanları, ilköğretim ve ortaöğretimde ortak alanlardır.

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği bölümü mezunları hariç olmak üzere bu alanların öğretmenleri, bu derslerin okutulduğu eğitim kurumlarının tür ve dereceleri yönünden her hangi bir ayrım yapılmaksızın eğitim kurumlarının tamamına atanabilirler.

Alanları dışında atananlar
Madde11
- Mezun oldukları yüksek öğretim programı itibarıyla alanları; Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya ,İmam-Hatip lisesi Meslek Dersleri olup ilköğretim kurumlarının Fen Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliklerine atanmış olanlar, istekleri hâlinde mezun oldukları yüksek öğretim programı itibarıyla bu Esaslar eki çizelge doğrultusunda atanabilecekleri alanlara atanabilirler.

Mezun oldukları yüksek öğretim programı veya aylık karşılığı okutabileceği dersleritibarıyla birden fazla alan öğretmenliğine atanabilecek durumda olanlar, ihtiyaç duyulduğunda isteklerine bakılmaksızın bu alan öğretmenliklerinden her hangi birisinde görevlendirilebilirler. Bunların yer değiştirme suretiyle atamalarında, öğretmenliğe atanmalarına esas olan alan/kurum öğretmenliği esas alınır.

Mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanı dışında başka bir alana atamalarıyapılmış olanların atandıkları alandaki öğretmen ihtiyacının karşılanmış olması ve öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alanlarda ihtiyaç bulunması durumunda ilgili mevzuatına göre alanlarına atanabilirler.

Daha önceki Talim ve Terbiye Kurulu kararları kapsamında öğretmenliğe atanan, ancak bu Esaslar eki çizelgede mezun oldukları yüksek öğretim programlarına ve alanlarına yer verilmeyen öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, aynı nitelikteki eğitim kurumlarına yapılır.

Fazla başvuru
Madde 12
- Herhangi bir alan öğretmenliğine atanmak için yapılan başvuru sayısının, atama yapılacak kadro sayısından daha fazla olması hâlinde ilgili mevzuatında belirtilen seçim yöntemine göre atama yapılır.

Aylık karşılığı okutulacak dersler
Madde 13-
Öğretmenler, atandıkları alanın "Aylık Karşılığı Okutacağı Dersler" sütununda yer alan dersleri, öncelikle atandıkları kurumun alan ve alan seçmeli dersleri olmak üzere eğitim kurumlarının tür ve dereceleri bakımından herhangi bir ayırım yapılmaksızın okuturlar.

Öğretmen ihtiyacı ek çizelgede yer alan yüksek öğretim programlarından mezun olanlarla karşılanamayan alanlara ait dersler ile yeni konulan ders veya meslek alanlarına ait derslerin hangi öğretmenlerce okutulacağı veya bu dersleri okutmak üzere hangi alan öğretmenlerinin hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirileceği, ilgili birimlerin teklifleri üzerine Kurulca belirlenir.

(Ek:12/05/2006 tarihli ve 133 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı) "5450 sayılı Kanunla Bakanlığa devredilen meteoroloji meslek lisesi, tapu ve kadastro meslek lisesi, adalet meslek liseleri, sağlık meslek liseleri ve tarım meslek liselerindeki alan/bölümlerde, öğretmen kaynağı olmaması nedeniyle hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen öğretmenlerce okutulan dersler, bu alanlara yönelik yüksek öğretim programlarından mezun olanlar atanana kadar hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen öğretmenlerce okutulmaya devam edilir."

Dersi kaldırılan veya istihdam alanı daralan öğretmenler
Madde 14-
Dersi kaldırılan ya da istihdam alanı daralan öğretmenler, ek çizelgede aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine isteklerine bakılmaksızın atanabilirler.

Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programına alınacaklar
Madde 15-
Bakanlık ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programlarına, ek çizelgede yer verilen yüksek öğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı öğretmenihtiyacı çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 16-
Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte, Talim ve Terbiye Kurulu'nun 14.08.2002 tarih ve 295 sayılı, 31.3.2003 tarih ve 4 sayılı ve 27.04.2004 tarih ve 50 sayılı Kararlar ile değişik 1.6.2000 tarih ve 340 sayılı Kararı yürürlükten kalkar.

Geçici Madde 1- Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, Talim ve Terbiye Kurulunun daha önceki kararları kapsamında atandıkları alan/kurum öğretmenliği görevlerine devam ederler. Yer değiştirme suretiyle atamaları da Bakanlıkça düzenlenen en son atama kararlarında belirtilen alanlarda yapılır.

Geçici Madde 2- Bu Esaslar eki çizelgede yer verilmeyen, ancak daha önceki kararlarda yer alan ve adları değişen yüksek öğretim kurumlarının lisans düzeyindeki öğretmenlik programlarından mezun olanlar, bu Esaslar eki çizelgede yer alan denk oldukları yüksek öğretim programı mezunları gibi değerlendirilirler.

Ek çizelgede herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak gösterilmeyen ancak Talim ve Terbiye Kurulunun daha önceki kararlarında öğretmenliğe kaynak gösterilen Eğitim Bilimleri Fakültesi ile eğitim fakültelerinin eğitim bilimleri bölümlerinin Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Plânlaması, Halk Eğitimi ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler bölüm/anabilim dallarından lisans düzeyinde mezun olanlar, daha önceki kararlar eki çizelgelere göre atanabilir durumda oldukları alan öğretmenliklerine atanmak üzere Bakanlıkça belirlenecek ölçütler doğrultusunda başvuruda bulunabilirler.

Geçici Madde 3- Eğitim Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri ile Karar eki çizelgede yer verilen diğer yüksek öğretim programlarından mezun olup sınıf veya alan öğretmenliği formasyon programını bitirenler, bu Esasların 7 ncimaddesindeki şartları doğrultusunda alan öğretmenliğine atanırlar.

İngilizce Öğretmenliği Sertifikaları, bu Esasların 7 ve 8'inci maddesi hükmü çerçevesinde İngilizce öğretmenliğine atanacaklar bakımından değerlendirilir.

Geçici Madde 4- (Talim ve Terbiye Kurulu'nun 09.02.2005 tarih ve 7 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Geçici Madde 5- (Ek:09.02.2005 tarihli ve 7 sayılı TTKK) (Talim ve Terbiye Kurulu'nun 24.01.2006 tarih ve 8 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Geçici Madde 6- (Ek:18.10.2005 tarihli ve 338 sayılı TTKK) (Talim ve Terbiye Kurulu'nun 24.01.2006 tarih ve 8 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Geçici Madde 7- (Ek: 24.01.2006 tarihli ve 8 sayılı TTKK) "Lisans öğrenimi üzerine Bilgisayar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayanlar, Lisans döneminde aldıkları kredinin en az % 30'u kadar krediyi tezsiz Yüksek Lisans Programında Bilgisayar alanına ait derslerden aldıklarını belgelendirmeleri hâlinde Karar eki Esaslar ve Çizelgede belirtilen Bilgisayar Alanına atanabileceklerin atanmalarından sonra gelmek üzere 2006 yılı atama döneminde Bilgisayar Öğretmenliğine atanabilirler."

Geçici Madde 8- (Ek: 12.05.2006 tarihli ve 133 sayılı TTKK) 5450 Sayılı Kanunla Bakanlığa devredilen meteoroloji meslek lisesi, tapu ve kadastro meslek lisesi, adalet meslek liseleri, sağlık meslek liseleri ve tarım meslek liselerinde görevli meslek dersleri öğretmenleri, öğrenimleri itibarıyla bu Esaslarla belirlenen alanlarda görevlerine devam ederler. Bunların bu Esaslar eki çizelgede belirlenen alanlarda yer değiştirme suretiyle atamaları, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Bu kurumlarda genel bilgi ve kültür dersi öğretmeni olarak görev yapanlardan; öğrenimleri itibariyle atanabilecekleri alanlar dışındaki diğer alanlara atanmış olanlar, bu Esaslar eki çizelgede belirtilen öğrenimine uygun alanlara; öğrenimleri bu Esaslar eki çizelgede herhangi bir alana kaynak gösterilmeyenler ise Talim ve Terbiye Kurulunun görüşleri doğrultusunda, durumlarına uygun görevlere istekleri de dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça atanırlar."

Geçici Madde 9- (Ek: 12.05.2006 tarihli ve 133 sayılı TTKK) Sağlık meslek liselerine alan öğretmeni olarak ataması yapılmış olan sağlık eğitim enstitülerinin;
- Çevre sağlığı bölümü mezunları, sağlık meslek liselerinin çevre sağlığı bölümünde,
- Medikal bakım bölümü mezunları, sağlık meslek liselerinin medikal bakım bölümünde,
- Ana çocuk sağlığı bölümü mezunları, sağlık meslek liselerinin ana çocuk sağlığı bölümünde,
- Radyoloji bölümü mezunları, sağlık meslek liselerinin radyoloji bölümünde,
- Laboratuvar bölümü mezunları, sağlık meslek liselerinin Laboratuvar bölümünde,
- Toplum sağlığı bölümü mezunları, sağlık meslek liselerinin toplum sağlığı bölümünde,
- İlk yardım ve acil bakım bölümü mezunları, sağlık meslek liselerinin acil tıp teknisyenliği bölümünde,
- Tıbbî istatistik ve bilgisayar bölümü mezunları, sağlık meslek liselerinin tıbbi sekreterlik bölümünde,
- Anestezi bölümü mezunları, sağlık meslek liselerinin anestezi bölümünde alan dersleri öğretmeni olarak görevlerine devam ederler. Bu öğretmenler, bu Esaslar eki çizelgede alanlarının karşısında gösterilen dersleri, aylık karşılığı olarak okuturlar

Ayrıca sağlık meslek liselerinin öğretmen ihtiyacı, Karar eki çizelgede yer alan yüksek öğretim kurumları mezunları ile karşılanamadığı atama dönemlerinde, sağlık eğitim enstitülerinin ilgili bölümlerinden mezun olanların atamalarına devam edilir."

Geçici Madde 10- (Ek: 12.05.2006 tarihli ve 133 sayılı TTKK) 14.07.2005 tarihli ve 192 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile 2006-2007 Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılan "İş Eğitimi" dersinde alan öğretmeni olarak hâlen görev yapmakta olanlar, hizmet içi eğitim kursundan geçirilerek aynı Kararla kabul edilen "Teknoloji ve Tasarım" dersi öğretmenliğinde istihdam edilirler.

"İş Eğitimi" alan öğretmenliğine karar eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte ilgili fakültelerde bu dersin öğretmenliği için öğrenim görmekte olanların, "Teknoloji ve Tasarım" dersi öğretmenliği alanına atanmalarına devam edilir."

Geçici Madde 11- (Ek: 12.05.2006 tarihli ve 133 sayılı TTKK) 2006 Yılı atama dönemine mahsus olmak üzere, "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği" ihtiyacının Karar eki çizelgede yer alan yükseköğretim programı mezunlarınca karşılanamaması durumunda bu alana; fakültelerin görme engelliler ve işitme engelliler sınıfı öğretmenliği bölümleri mezunları, bunlarla da ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise sınıf öğretmenliği programlarından mezun olup hâlen görevde olanlardan Kurulca onaylanan Zihin Engelliler alanına ait hizmet içi eğitim kursu programını başarı ile tamamlamış olanlar atanırlar.

Madde 17- Bu Esaslar eki çizelgeye eklenen yeni alanlar ve çizelgedeki bazı alanlarda yapılan değişiklikler ektedir

Madde 18- Bu Esaslar, onay tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 19- Bu Esasları ile ilgili hükümleri Millî Eğitim Bakanı yürütür.

EK-1

MEB'e bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeyi görmek için tıklayınız.

İşte çizelgeden bazı başlıklar

Halk Kültürü: Öncelikle Halkbilim ve Türk Halkbilimi mezunu olup hâlen sınıf öğretmeni veya farklı alanlarda görev yapan öğretmenler tarafından aylık karşılığı okutulur.

Sosyal Bilimler/ Sosyal Bilim Çalışmaları: Konularına göre Tarih, Coğrafya, Felsefe dersi öğretmenlerince aylık karşılığı okutulur.

Fen Bilimleri: Konularına göre Fizik, Kimya, Biyoloji dersi öğretmenlerince aylık karşılığı okutulur.

Satranç: Bakanlıkça açılan satranç kursu belgesine sahip öğretmenler tarafından aylık karşılığı okutulur.

Proje Hazırlama: Bütün alan öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur.

Tanıtım ve Yönlendirme: Bütün alan öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur.

Takviye ve Etüt Çalışmaları: Bütün alan öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur.

Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik: Bütün alan öğretmenleri tarafından aylık karşılığı okutulur.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 284,217 defa okundu. 85 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam